Javna nabava

Izjava o javnoj nabavi

Popis gospodarskih subjekata koji su u sukobu interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi sa Općinom Bol, 08. 06. 2021.

PLAN JAVNE NABAVE 2024

PLAN JAVNE NABAVE 2023. – IZMJENE I DOPUNE

PLAN JAVNE NABAVE ZA 2023


Javna nabava – VJEŽBALIŠTE BORAK, KOMUNALNO I KRAJOBRAZNO OPREMANJE

Javna nabava – Vježbalište Borak

Javna nabava – izrada AB dijelova ceste u Općini Bol

Javna nabava – Groblje Sv. Lucije – izgradnju dijela novog groblja sv. Lucije u Bolu

Javna nabava – GRADNJA ARMIRANO BETONSKOG PRODUŽETKA VUKOVARSKE ULICE U BOLU.

Javna nabava – GRADNJA ARMIRANO BETONSKOG PUTA SARBUNAL DUŽINE CCA 260 METARA

Javna nabava – Zaštitna arheološka istraživanja ispred dominikanskog samostana sv. Marije Milosne u Bolu

Javna nabava – Sondažna arheološka istraživanja koja prethode konzervatorsko – restauratorskim radovima na parteru ispred dominikanskog samostana sv. Marije Milosne u Bolu.

Javna nabava – Parterno uređenje Vukovarske ulice u Bolu

Javna nabava – Rekonstrukcija vježbališta Bol

Javna nabava – Vukovarska ulica građevinski radovi
Javna nabava – Rušenje i izrada nove armirano betonske podloge u Zagrebačkoj ulici
Javna nabava – Put Gornje Podbarje – troškovnik
Javna nabava – Javna rasvjeta – Igralište dječjeg vrtića
Javna nabava – Izrada projekta interijera multifunkcionalne dvorane u Bolu.
Javna nabava – Strateška procjena utjecaja na okoliš
Javna nabava – Nabavka i postavljanje gumene sportske podloge na Poljani
Javna nabava – rasvjetna tijela
Javna nabava – asfaltiranje i elektirčna energija
Javna nabava – Izrada i isporuka kamenog opločenja, uređenje Vukovarske ulice u Bolu
Javna nabava – Uređenje Vukovarske ulice u Bolu
Javna nabava – Radovi na novoj zgradi Općine
Javna nabava – Opremanje ureda
Javna nabava – Kamenorezački radovi
Javna nabava – Zgrada Općine
Javna nabava – Nadogradnja kontejnera
Javna nabava – Opskrba električnom energijom
Natječaj – Potporni zid Put sv. Lucije
Izrada projektne dokumentacije – Šetnica
Javni natječaj – Kameno stepenište
Javna nabava-Potporni zid Sv.Lucija II
Javna nabava: Bujični kanal
Javna nabava – Uređenje plaža
Javna nabava-Potporni zid Sv.Lucija
Poziv za natječaj
Javna nabava: Opskrba električnom energijom
Registar javne nabave 2015.
Javna nabava: Obilaznica – potporni zidovi
Javna nabava: Plaža za invalidne osobe
Javna nabava: Ograda na Poljani
Registar Ugovora o javnoj nabavi 2014.
Javna nabava: Strategija turističkog razvoja
Javna nabava: Fugiranje Lože
Javna nabava: Bilina kuća
Javna nabava: Asfaltiranje ulica
Javna nabava: Konzervatorska podloga
Javna nabava: UPU Bol
Javna nabava: Vatrogasni dom

Skip to content