Javna nabava: Obilaznica – potporni zidovi

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/15-01/429

Ur.broj: 2104/02-15-02/03

Bol, 15. prosinca 2015. godine

  1. Obrt za građevinarstvo „TOMISLAV“, vl. Tomislav Šimundić, Biokovska 15, Stobreč
  2. Obrt „BILIĆ“ vlasnik Tonči Cvitanić , Gornje Podbarje 10, Bol
  3. TAKOM d.o.o., Lovački put 28, 21000 Split

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

1.

TEHNIČKI  OPIS

UVOD

Projekt izgradnje AB ogradnih i potpornih zidova koji omeđuje č.zem. 553/1, 553/4 K.O. Bol u mjestu Bol (otok Brač) izrađen je u svemu prema pravomoćnoj lokacijskoj dozvoli klasa:

UP/I-350-05/13-22/0043, ur.br:2181/1-11-07/3-14-0005 od 30.04.2014. godine, koja je ishođena kod

Upravnog odjela za prostorno uređenje u Splitsko-dalmatinskoj županiji-Ispostava Supetar.

GEODETSKE PODLOGE I PODACI

Za potrebe ovog projekta korištena je posebna geodetska podloga u MJ 1:250 koju je izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije Damir Zlatar- Split.

PROJEKTNO RJEŠENJE

Ovim projektnim rješenjem predviđa se rušenje ogradnog AB zida uz sjevernu među ulice Petra Hektorovića radi širenja ulice te izgradnja novog ogradnog AB zida na južnoj međi č.zem. 553/1, 553/4 K.O. Bol sve do ulice Hrvatskih domobrana. Projektirani AB ogradni zid dužine 43,00 m ima ukupnu visinu od 1,20 m, debljine 0,20 m, sa temeljnom stopom širine 0,60 m i debljine 0,20 m.

Također se predviđa izgradnja AB potpornog zida na južnoj strani ulice Hrvatskih domobrana duž koje će se izgraditi nogostup širine 1,40 m omeđen parapetnim zidićem debljine 0,20 m.

Projektirani AB potporni zid dužine 45,00 m ima visinu koja varira od 1,05 m do 4,95 m. Njegova debljina iznosi od 0,20 do 0,50 m, a širina temeljne stope od 0,90 do 2,95 m. Kod zidova visine veće od 3,00 m previđene su ukrute u obliku kontrafora.

Predmetni zid nalazi se u VIII. potresnoj zoni po MCS ljestvici s ubrzanjem tla od 0,2 g i proračunat je

na potresno kao i na prometno opterećenje od 16 kN/m2 iza zida.

Prvo je potrebno izvršiti uklanjanje grmlja i drveća na mjestu projektiranih zidova i strojno zapilavanje asfalta po trasi ruba iskopa, a potom se izvodi strojni iskop tla i temeljnog podtla dimenzija i visinskih kota određenih u priloženim nacrtima. Ukoliko nadzorni inženjer vizualnim pregledom temeljnog tla utvrdi da ono nema potrebnu nosivost (Ms>80 Mpa), potrebno ga je odstraniti u visini do 1,0 m ispod temeljne stope i zamijeniti kamenim materijalom veličine 0-63 mm uz nabijanje vibro valjkom na prethodno položeni geotekstil mase 200gr/m2. Kameni materijal (tampon) nasipa se i nabija u slojevima visine do 30 cm, a na kraju se obavija geotekstilom preko gornje površine zatrpanog rova.

Na temeljnom tlu izvodi se podložni beton C 12/15 u debljini 10 cm i širini 1,30-3,50 m. Na betonsku podlogu slaže se armatura temeljne stope i ankeri zida te se pristupa montaži dvostrane glatke oplate.

Nakon betoniranja stope betonom C 25/30 montira se mrežasta armatura zida B500 u svemu prema arm. planu i pozicioniraju se procjednice od PVC cijevi Ø 70 mm u dva reda u cik-cak liniji svako 2 m.

Na kraju se postavlja glatka dvostrana oplata i PVC distanceri. Zidovi se betoniraju sa betonom

C 25/30 uz upotrebu pervibratora. Dilatacije se postavljaju na mjestima prikazanim u uzdužnom profilu. Nakon skidanja oplate zida (kad se postigne 70% čvrstoće betona) unutrašnja strana i temeljna stopa potpornih zidova premazuje se zaštitnim vodoodbojnim slojem od hladnog bitumenskog premaza, a zatim se pristupa pripremi za izradu drenažnog sloja presjeka 70x(195-300) cm iza zida na temeljnoj stopi od kamenih frakcija 16-50 mm koje se lagano nabijaju. Ne smije se dopustiti miješanje zemljanog materijala iz iskopa s drenažnim slojem stoga treba drenažni sloj zaštiti geotekstilom mase 200 gr/m2.

GEOLOŠKE I HIDROLOŠKE ZNAČAJKE TERENA

Teren na trasi projektiranih zidova prema vizuelnoj i preliminarnoj ocjeni projektanta je formiran od breče sa mediteranskim raslinjem. Očekivana vodopropusnost terena je dobra, slijeganje tla ispod zidova se ne očekuje.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI NA TRASI

Na trasi novih ogradnih i potpornih zidova nalaze se rasvjetni stupovi (4 kom) i ulični razvodni električni ormar koje je potrebno tlocrtno izmjestiti. Na nekim dijelovima trase novih zidova eventualno može doći do visinskog izmještanja ukopanih instalacija (struja, vodovod, telefon), stoga je predviđeno izmještanje u dužini od cca 45 m’.

2.

TEHNIČKI  OPIS

UVOD

Ovim projektom predviđa se izgradnja AB ogradnih i potpornih zidova na č.zem. 546/3, 553/4, 563/3 i 566/3 K.O. Bol u mjestu Bol (otok Brač).

GEODETSKE PODLOGE I PODACI

Za potrebe ovog projekta korištena je posebna geodetska podloga u MJ 1:250 koju je izradio Ured ovlaštenog inženjera geodezije Damir Zlatar- Split.

 

PROJEKTNO RJEŠENJE

Ovim projektnim rješenjem predviđa se nastavak izgradnje novog ogradnog AB zida na južnoj međi č.zem. 553/4 K.O. Bol sve do ulice Hrvatskih domobrana. Projektirani AB ogradni zid dužine 10,00 m ima ukupnu visinu od 1,20 m, debljine 0,20 m, sa temeljnom stopom širine 0,60 m i debljine 0,20 m.

Također se predviđa izgradnja AB potpornog zida na južnoj strani ulice Hrvatskih domobrana duž koje će se izgraditi nogostup širine 1,40 m omeđen parapetnim zidićem debljine 0,20 m.

Projektirani AB potporni zid dužine 24,50 m ima visinu koja varira od 1,05 m do 4,95 m. Njegova debljina iznosi od 0,20 do 0,50 m, a širina temeljne stope od 0,90 do 2,95 m. Kod zidova visine veće od 3,00 m previđene su ukrute u obliku kontrafora.

Predmetni zid nalazi se u VIII. potresnoj zoni po MCS ljestvici s ubrzanjem tla od 0,2 g i proračunat je

na potresno kao i na prometno opterećenje od 16 kN/m2 iza zida.

Prvo je potrebno izvršiti uklanjanje grmlja i drveća na mjestu projektiranih zidova i strojno zapilavanje asfalta po trasi ruba iskopa, a potom se izvodi strojni iskop tla i temeljnog podtla dimenzija i visinskih kota određenih u priloženim nacrtima. Ukoliko nadzorni inženjer vizualnim pregledom temeljnog tla utvrdi da ono nema potrebnu nosivost (Ms>80 Mpa), potrebno ga je odstraniti u visini do 1,0 m ispod temeljne stope i zamijeniti kamenim materijalom veličine 0-63 mm uz nabijanje vibro valjkom na prethodno položeni geotekstil mase 200gr/m2. Kameni materijal (tampon) nasipa se i nabija u slojevima visine do 30 cm, a na kraju se obavija geotekstilom preko gornje površine zatrpanog rova.

Na temeljnom tlu izvodi se podložni beton C 12/15 u debljini 10 cm i širini 1,30-3,50 m. Na betonsku podlogu slaže se armatura temeljne stope i ankeri zida te se pristupa montaži dvostrane glatke oplate.

Nakon betoniranja stope betonom C 25/30 montira se mrežasta armatura zida B500 u svemu prema arm. planu i pozicioniraju se procjednice od PVC cijevi Ø 70 mm u dva reda u cik-cak liniji svako 2 m.

Na kraju se postavlja glatka dvostrana oplata i PVC distanceri. Zidovi se betoniraju sa betonom

C 25/30 uz upotrebu pervibratora. Dilatacije se postavljaju na mjestima prikazanim u uzdužnom profilu. Nakon skidanja oplate zida (kad se postigne 70% čvrstoće betona) unutrašnja strana i temeljna stopa potpornih zidova premazuje se zaštitnim vodoodbojnim slojem od hladnog bitumenskog premaza, a zatim se pristupa pripremi za izradu drenažnog sloja presjeka 70x(195-300) cm iza zida na temeljnoj stopi od kamenih frakcija 16-50 mm koje se lagano nabijaju. Ne smije se dopustiti miješanje zemljanog materijala iz iskopa s drenažnim slojem stoga treba drenažni sloj zaštiti geotekstilom mase 200 gr/m2.

 

GEOLOŠKE I HIDROLOŠKE ZNAČAJKE TERENA

 

Teren na trasi projektiranih zidova prema vizualnoj i preliminarnoj ocjeni projektanta je formiran od breče sa mediteranskim raslinjem. Očekivana vodopropusnost terena je dobra, slijeganje tla ispod zidova se ne očekuje.

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI NA TRASI

Na trasi novih ogradnih i potpornih zidova nalazi se rasvjetni stup koje je potrebno tlocrtno izmjestiti. Na nekim dijelovima trase novih zidova eventualno može doći do visinskog izmještanja ukopanih instalacija (struja, vodovod, telefon), stoga je predviđeno izmještanje u dužini od cca 26 m’.

Procijenjena vrijednost nabave: 490.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: izvođenje radova,

– Rok početka i završetka izvođenja radova/isporuka roba/pružanja usluga: POČETAK IZVOĐENJA RADOVA 1. VELJAČE 2016. GODINE, ZAVRŠETAK RADOVA 31. OŽUJKA 2016. GODINE.

– Planirano trajanje ugovora*: 180 dana.

– Mjesto izvođenja radova/isporuke robe/pružanja usluga*: OPĆINA BOL.

– Rok, način i uvjeti plaćanja*: 30% DO 1. VELJAČE 2016. GODINE, OSTATAK U ROKU OD 8 DANA OD DANA DOSTAVE OVJERENE I POTPISANE MJESEČNE SITUACIJE.

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda Porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednjih 5 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa,

– OSTALO:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

-Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 30. prosinca 2015. godine.

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana  12. siječnja 2016. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: načelnik Općina Bol Tihomir Marinković (mob. 098/422519098 422 519).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Prilozi:

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik naslov

Troškovnik – građevinski dio

Troškovnik dopuna

Troškovnik dopuna – građevinski dio

Skip to content