JUO Općine Bol

Pročelnik jedinstvenog upravnog odjela

Kristian Bačić
E-mail: procelnik@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 635 044

 • Rukovodi Jedinstvenim upravnim odjelom u skladu sa zakonom i drugim propisima
 • Organizira, brine o izvršavanju i nadzire obavljanje poslova, daje upute za rad zaposlenima i koordinira rad Jedinstvenog upravnog odjela
 • Obavlja poslove u svezi pripremanja sjednica općinskog vijeća, komisija i odbora općinskog vijeća, te vodi zapisnike sa sjednica i sastanaka,
 • Brine o zakonitom radu općinskog vijeća
 • Obavlja poslove objavljivanja Službenog glasnika općine Bol,
 • Provodi neposredan nadzor nad radom u Jedinstvenom upravnom odjelu;
 • Poduzima mjere za osiguranje učinkovitosti u radu, brine o stručnom osposobljavanju i usavršavanju djelatnika i o urednom i pravilnom korištenju imovine i sredstava
 • Prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela
 • Poduzima mjere za utvrđivanje odgovornosti za povrede službene dužnosti
 • Osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela s tijelima državne uprave, tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama
 • Priprema nacrte općih akata, programa i izvješća, sudjeluje u pripremi proračuna i plana rada
 • Pruža usluge građanima za njihovo bolje sudjelovanje u upravljanju lokalnom samoupravom Vodi upravni postupak

Viši savjetnik za opće i pravne poslove i društvene djelatnosti

Svjetlana Baković
E-mail: svjetlana.bakovic@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 745 670

 • Obavlja stručne poslove iz područja prosvjete, kulture i zaštite kulturne baštine, tjelesne kulture i športa, tehničke kulture, brige o djeci te surađuje sa svim ustanovama društvenih djelatnosti važnih za razvoj Bola ( knjižnica, Centar za kulturu, galerija, KUD Joze Bodlović, grupa «Šušur», klape…)
 • Obavlja stručne poslove u djelatnosti rada, zdravstva i socijalne skrbi, zaposlenosti na području općine, stanja na tržištu rada kao i odnosa sa sindikatima
 • Izrađuje prijedloge općih i pojedinačnih akata
 • Vodi upravni postupak i priprema rješenja u granicama dobivenih ovlasti, daje upute za obavljanje radnji u upravnom postupku
 • Sudjeluje u izradi analiza i izvješća iz svoje nadležnosti
 • Prati propise od značaja za poslove radnog mjesta
 • Prati i analizira stanje u djelatnostima iz područja svog rada
 • Surađuje s nadležnim institucijama, državnim tijelima i službama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
 • Surađuje sa općinskim punomoćnicima, državnim odvjetništvom i drugim javnim i državnim službama radi zaštite općinskih interesa, priprema dokumentaciju za utvrđivanje općinskog vlasništva, prikuplja dokaze o vlasništvu
 • Vodi propisane očevidnike i izdaje izvode iz tih očevidnika, vodi postupak radi utvrđivanja činjenica o kojima se ne vode službeni očevidnici, donosi pojedinačne akte kojima se rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba

Referent za tehničke poslove i komunalne djelatnosti

Alenka Kojdić
E-mail: alenka.kojdic@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 717 040

 • Priprema dokumentaciju i obavlja korespondenciju sa nadležnim tijelima i institucijama radi aplikacije na natječaje državnih tijela ili europskih fondova radi dobivanja novčanih sredstava
 • Obavlja poslove na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslove prostornog i urbanističkog planiranja (od prostornog plana općine Bol do pojedenih detaljnih planova) i komunalnih djelatnosti
 • Obavlja poslove na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite
 • Obavlja poslove na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru (od idejne skice do građevne dozvole)
 • Priprema natječajnu dokumentaciju za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje pojedinih zahvata u prostoru na području općine Bol

Viši referent za financije i računovodstvo

Nives Mošić
Email: nives.serventi@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 635 045

 • Vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije,
 • Vodi materijalno knjigovodstvo za nabavku uredskog materijala
 • Vrši obračun plaća, izrađuje porezne i druge propisane evidencije,
 • Vrši obračun i isplatu dodatnih plaćanja za sezonske djelatnike, plaćanja koja za Općinu Bol nastaju temeljem Ugovora o djelu, te plaćanja naknada članovima izvršnih i predstavničkih tijela
 • Za sve vrste isplata vodi evidenciju zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, a za porezne izdatke šalje redovno mjesečno izvješće poreznoj upravi
 • Vodi blagajničko poslovanje
 • Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa
 • Prati državne i županijske natječaje objavljene u “Narodnim novinama” i na WEB stranicama, iste obrađuje te priprema potrebnu dokumentaciju prema istima, priprema potrebnu dokumentaciju prema pristupnim fondovima EU-a
 • Obavlja samostalno sve stručne poslove vezane uz financijsko-materijalno poslovanje općinskog proračuna
 • Ispostavlja račune korisnicima na osnovi rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl.
 • Ispostavlja mjesečne račune za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol
 • Ispostavlja račune za komunalni doprinos na osnovi zaprimljenih rješenja, i za sve to vodi knjigu izlaznih faktura
 • Vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava
 • Izrađuje prijedlog proračuna, prati trošenje novca i izrađuje prijedlog izmjena i dopuna proračuna ukoliko ustanovi da je to potrebno predstavničkom tijelu općine
 • Sastavlja sve zakonom propisane financijske izvještaje – tromjesečno izvještava ministarstvo financija i FINU o novčanim tijekovima, promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, o dospjelim obvezama, a na kraju kalendarske godine izrađuje završni račun i bilancu, te funkcijsku klasifikaciju troškova

Referent za financije i računovodstvo

Zorana Marinković
E-mail: zorana.marinkovic@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 635 140

Mihaela Eterović
E-mail: mihaela.eterovic@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 635 140

 • Vodi poslove zaduženja komunalne naknade, vodne naknade i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte,
 • Prati plaćanje istih i šalje opomene za zakašnjela plaćanja,
 • Vodi evidenciju otkupa stanova u društvenom vlasništvu
 • Vodi evidenciju grobne naknade
 • Vodi evidenciju gotovinskih plaćanja putem blagajne
 • Obavlja računovodstveno-financijske poslove za javne ustanove i društva u vlasništvu općine ( Dječji vrtić, knjižnicu, Centar za kulturu, DVD)

Referent za financije

Katarina Martinić
Email: katarina.martinic@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 635 045

 • Vodi evidenciju ulaznih i izlaznih računa.
 • Ispostavlja račune na osnovi Rješenja o korištenju javnih površina, pomorskog dobra i sl.
 • Ispostavlja račune za ugovorne najamnine i zakupnine Općine Bol.
 • Ispostavlja račune za komunalnu naknadu, vodnu naknadu i deratizacije za domaćinstva i poslovne subjekte.
 • Šalje opomene za zakašnjela plaćanja.
 • Vodi blagajničko poslovanje.
 • Knjiži izvode.
 • Vrši plaćanje računa.
 • Obavlja popis imovine.
 • Vodi evidenciju sati rada.
 • Pregledava i razvrstava poštu.

Referent – prometno – komunalni redar

Dalibor Pavošević
E-mail: promet@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114; 021 652 006
Mob: 099 330 3525

 • Izdaje obavezne prekršajne naloge sukladno Prekršajnom zakonu
 • Obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, upravljanja prometom te premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama
 • Temeljem uočenog stanja predlaže odluke i mjere u cilju unapređenja života stanovnika općine
 • Nadzire provođenje odluka i drugih akata iz oblasti komunalnog reda
 • Nadzire provođenje naputaka o postavljanju reklama, načinu korištenja javnih površina i pomorskog dobra od strane vlasnika ugostiteljskih objekata i građevinskih poduzetnika i koncesionara
 • Nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju komunalne djelatnosti
 • Izdaje Rješenja o provođenju komunalnog reda
 • Predlaže uklanjanje uočenih nedostataka na komunalnoj opremi i nedostataka na javnim površinama
 • Obavlja radnje u upravnom postupku sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu
 • Provodi prekršajni postupak i izdaje obavezne prekršajne naloge
 • Obavlja i druge poslove sukladno posebnim zakonima

Referent – administrativni tajnik 1

Sandra Katić
E-mail: sandra.katic@opcinabol.hr
Tel: 021 635 114

 • Vodi prijamni ured (pisarnicu ) Jedinstvenog upravnog odjela
 • Otprema, razvodi i arhivira spise
 • Vodi Urudžbeni zapisnika i upisnik Upravnog postupka
 • Obavlja prijepis akata za potrebe Jedinstvenog upravnog odjela
 • Vodi urudžbeni zapisnik povjerljivih akata
 • Otprema i čuva akte prema stupnjevima tajnosti
 • Obavlja poslova prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova
 • Obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka

Referent – administrativni tajnik 2

Luciana Midžić

 • Obavlja poslove prijepisa i drugih potrebnih uredskih poslova za djelatnike suda u obavljanju poslova nove katastarske izmjere Općine Bol
 • Obavlja poslove u svezi s prijemom stranaka i telefonskih poruka, vezanih uz novu katastarsku izmjeru

Referent – povjerenik

Mariana Karmelić

 • Pomaže djelatnicima suda odrediti stvarne vlasnike ili korisnike nekretnina na području Općine Bol
 • Dostavlja pismene pozive mještanima (u pismenim pozivima mještanima i ostalim vlasnicima nekretnina će se navesti kada se moraju pojaviti na terenu i identificirati svoje međne oznake, a ti pozivi će se dostavljati nekoliko dana prije mjerenja na parceli.)

Spremač

Sanja Karninčić

 • Obavlja poslove čišćenja uredskih prostorija općine Bol
 • Obavlja poslove čišćenja svih prostorija koje su u vlasništvu općine Bol ili s kojima općina Bol upravlja a služe za javnu upotrebu (općinska knjižnica)
Skip to content