Javna nabava: UPU Bol

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/14-01/101

Ur.broj: 2104/02-14-02/03

Bol,  28. ožujka 2014. godine

  1. GEODATA D.O.O. IZ SPLITA, KOPILICA 52, OIB: 42268608259
  2. STUDIO „A“ D.O.O. IZ ZAGREBA, TUŠKANOVA 41, OIB: 75866788318
  3. FAKULTET GRAĐEVINARSTVA ARHITEKTURE I GEODEZIJE IZ SPLITA, MATICE HRVATSKE 15, OIB: 83615500218
  4. GRGUREVIĆ I PARTNERI D.O.O. IZ ZAGREBA, SAVSKA 19/A, OIB: 38971455962
  5. ARHITEKTONSKI FAKULTET U ZAGREBU, FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA 26, n/r NENAD LIPOVAC, ZAGREB, OIB: 42061107444

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je IZRADA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE BOL I IZRADA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BOL.

Izrada obuhvaća izradu planova:

-PREMA ODLUCI O IZRADI DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE BOL

-PREMA ODLUCI O IZRADI IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BOL.

( Objavljene na službenim stranicama web Općine Bol www.opcinabol.hr )

U tijeku izrade plana izrađivač plana je dužan dostaviti nacrt prijedloga plana, prijedlog plana za javnu raspravu, konačni prijedlog plana i druge oblike planova u potrebnom broju primjeraka u tekstualnom i elektronskom obliku.

Izrađivač plana je dužan pripremati dopise, pozive, odluke… potrebne u proceduri izrade plana.

Izrađivač plana je dužan, nakon donošenja odluke o prihvaćanju plana, dostaviti 6 primjeraka plana  u tekstualnom obliku i jedan primjerak na CD-u.

Procijenjena vrijednost nabave: 135.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: u dovoljnom broju primjeraka  u pisanom obliku i u elektroničnom obliku,

– rok izvršenja: 20. listopada 2014. godine,

– rok trajanja ugovora: 185 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: Općina Bol,

– rok, način i uvjeti plaćanja: 3 OBROKA, 30 % 8  DANA NAKON POTPISIVANJA UGOVORA, 40 % NAKON OBAVLJENE JAVNE RASPRAVE, 30% NAKON PREDAJE KONAČNOG PRIJEDLOGA PLANA, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: IZRADA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OPĆINE BOL I IZRADA IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA BOL.”,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

–          najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

– OSTALO: –

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 14. travnja 2014. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 14. travnja 2014. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: pročelnik Stipe Karmelić (tel. 021/635-114).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOG: OBRAZAC 4 (pdf download)

Skip to content