Javna nabava: Plaža za invalidne osobe

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

 

Klasa: 363-01/15-01/416

Ur.broj: 2104/02-15-02/03

Bol,  26. studenog 2015. godine

1. GRAĐEVNO ZEC d.o.o., OCA GABRIĆA 16, SPLIT, OIB: 09245524187

2. POINT SPLIT d.o.o., BLAŽENOG IVANA MERZA 8, SPLIT, OIB: 92462019127

3. KOVINOELEKTRA d.o.o., MATOŠEVA 86 A, SOLIN, OIB: 41734922786

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

– PREDMET NABAVE JE IZVEDBA PLAŽE PRILAGOĐENE OSOBAMA SA INVALIDITETOM U BOLU.

– UREĐENJE UKLJUČUJE IZRADU PRILAZNE RAMPE PLAŽI, SUNČALIŠTA TE STEPENIŠTA I DIZALA ZA SPUŠTANJE ZA SPUŠTANJE OSOBA SA INVALIDITETOM U MORE.

-PREDMET NABAVE SU GRAĐEVINSKO- ZANATSKO RADOVI UREĐENJA.

NAPOMENA: ODABIR OPREME (DIZALA) TE ELEKTRO RADOVI  NUŽNI ZA STAVLJANJE U POGON ISTOG NISU PREDMET NABAVE,

a sve  sukladno Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva.

Procijenjena vrijednost nabave: 430.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: izvođenje radova, nabavka materijala i montaža,

– rok izvršenja: 26. veljače 2016. godine,

– rok trajanja ugovora: 40 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: PLAŽA UDALJENA 200 METARA OD POČETKA ŠETNICE PUT ZLATNOG RATA NA BOLU.

– rok, način i uvjeti plaćanja: 15  dana nakon obavljenih radova, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: UREĐENJE PLAŽE ZA OSOBE S INVALIDITETOM U BOLU.”,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

– OSTALO:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

– Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće

prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 14. prosinca 2015. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 14. prosinca 2015. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Zdravko Bartulović (mob. 099/4453399).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik naslovnica

Troškovnik uvod

Toškovnik građevinsko-zanatski radovi

Projekt – tehnički dio

Skip to content