Vijeće Općine Bol

Vijeće Općine Bol je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje, u okviru svojih prava i dužnosti donosi akte, te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Općine Bol.

Općinsko vijeće ima 9 vijećnika. Vijećnici općinskog vijeća biraju se na način i po postupku utvrđenim zakonom. Funkcija vijećnika je počasna, a mandat traje četiri godine.

Općinsko vijeće radi na sjednicama i donosi odluke većinom glasova, ako je na sjednici nazočna većina od ukupnog broja vijećnika.
Statut, proračun, završni račun, Poslovnik općinskog vijeća, Odluka o izboru predsjednika i potpredsjednika općinskog vijeća, te odluka o izražavanju nepovjerenja ovim tijelima, odnosno članovima tih tijela, općinsko vijeće donosi većinom glasova svih vijećnika.

Poslovnikom općinskog vijeća mogu se odrediti i druga pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih vijećnika.
Općinsko vijeće osniva stalne ili povremene odbore i druga radna tijela u svrhu pripremanja i predlaganja odluka iz svog djelokruga, odnosno radi obavljanja drugih poslova koji im se povjeravaju.

Vijeće Općine Bol čine:

  • Tonči Buljan, Blato 26, Bol, OIB: 59804099336 – predsjednik općinskog vijeća
  • Irena Eterović, Ruđera Boškovića 7, OIB: 51692522669
  • Zdravko Bartulović, Splitska ulica 2, Bol, OIB: 94115595619 – prvi potpredsjednik vijeća
  • Lea Marinković, Gospe od sniga 2, Bol, OIB: 62148371921
  • Nataša Paleka Jakšić, Uz potok 6, Bol, OIB: 49727710501
  • Ivan Cvitović, Obala 2, Bol, OIB: 77751829459
  • Tihomir Marinković, Uz potok 19, Bol, OIB: 07518917952
  • Jakov Okmažić, David cesta 29, Bol, OIB: 55916014323
  • Ante Selak, Obala 16, Bol, OIB: 57457614726 – drugi potpredsjednik općinskog vijeća
Skip to content