Javna nabava: Bilina kuća

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/15-01/74

Ur.broj: 2104/02-15-02/02

Bol,  06. ožujka 2015. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti  („Službeni glasnik“ br. 1/2014), načelnik Općine Bol dana 06. ožujka 2015. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: PARTERNO UREĐENJE ZA PODRUČJE OD BENZINSKE POSTAJE DO BILINE KUĆE.

Procijenjena vrijednost nabave: 499.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

  1. MATE PETRIĆ-predsjednik
  2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
  3. ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

1) BERICA  d.o.o., Industrijska 74, 21423 Nerežišća

2) DULEX d.o.o. , Frankopanska 81, 42230 Ludbreg

3) RUBIGRAD d.o.o., Lovački put 5, 21000 Split

OPĆINA BOL

Načelnik:

Tihomir Marinkovićalt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/15-01/74

Ur.broj: 2104/02-15-02/03

Bol,  06. ožujka 2015. godine

1) BERICA  d.o.o., Industrijska 74, 21423 Nerežišća

2) DULEX d.o.o. , Frankopanska 81, 42230 Ludbreg

3) RUBIGRAD d.o.o., Lovački put 5, 21000 Split

 

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Parterno uređenje područja od Benzinske postaje do Biline kuće sukladno Izvedbenom projektu tvrtke Projectum d.o.o. iz Splita br. T.D. 04/2015 od veljače 2015. godine i

troškovniku (obrazac B dokumentacije za nadmetanje).

Procijenjena vrijednost nabave: 499.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: ODJEDNOM,

– rok izvršenja:  1. svibnja 2015. godine,

– rok trajanja ugovora: 30 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: OPĆINA BOL, predio Benzinska postaja-Bilina kuća.

– rok, način i uvjeti plaćanja: JEDNOKRATNO U ROKU OD 30 DANA OD DANA OBAVLJENE USLUGE, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: Asfaltiranje ulica na Bolu. “,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– suglasnost skupine I Ministarstva graditeljstva RH,

– minimalno 10 zaposlenika,

– dokaz o izvedenim radovima dekorativnih betona u iznosu od 500.000,00 kuna kroz tri godine odnosno 2000 m2 kroz isto razdoblje,

– dokaz o opremljenosti izvođača: vibroletve 2 kom, helikopteri za obradu betona 4 kom, strojevi za njegovanje betona, stroj za štokovanje betona, stroj za brušenje betona, pila za beton, posipačica za rasuti materijal koji se nanosi na beton, ručni alat za obradu betona brušenjem i štokanjem,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

– OSTALO: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku: ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 23. ožujka 2015. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 23. ožujka 2015. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: komunalni redar Zdravko Bartulović (mob. 099/717-040).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOZI:

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnici:

Radovi rušenja

Betonski radovi

Izolaterski radovi

Kamenorezački radovi

Ostali radovi

Rekapitulacija

PROČELNIK:

Stipe Karmelić

Skip to content