Poziv za natječaj

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa:  400-01/16-01/61

Ur.broj: 2104/02-16-02/02

Bol, 31. kolovoza 2016. godine

 

NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI,

TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI

 

1. Pozivaju se svi potencijalni korisnici proračunskih sredstava iz Proračuna Općine Bol za 2017. godinu, sa područja kulture, odnosno sporta i tehničke kulture da do petka 23. rujna 2016. godine dostave svoje programe rada i aktivnosti za 2017. godinu, te projekcije za 2018. i 2019. godinu s planom financijskih potreba po pojedinim programima.

Potencijalni korisnici dužni su u financijskim pokazateljima prikazati sve planirane prihode i izdatke s posebnim naglaskom na mogućnost ostvarivanja drugih izvora financiranja.

2. Općina Bol obavještava sve potencijalne korisnike Proračuna Općine da će samo obrazložene i pravovremeno pristigle zahtjeve uzeti u razmatranje prilikom izrade Proračuna Općine Bol za 2017. godinu, te odrediti visinu financijske potpore sukladno proračunskim mogućnostima.

3. Temeljem pristiglih zahtjeva, koji moraju sadržavati sve elemente iz točaka 1. i 2., izradit će se:

– Program javnih potreba u kulturi,

– Program javnih potreba u sportu.

4. Prijave na ovaj Poziv moraju biti sastavljene sukladno Zakonu o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15).

5. Prijave se moraju dostaviti na propisanim obrascima koji se podižu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine ili na web stranici Općine Bol www.opcinabol.hr.

6. Dosadašnji korisnici, osim zakonom određenih i nastavnih korisnika u slučaju da ne postupe po ovom Pozivu neće se uvrstiti u Proračun Općine Bol za 2017. godinu.

 

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ


Dokumenti za natječaj:

– Obrazac 1

– Obrazac 2

Skip to content