Javna nabava: Vatrogasni dom

REPUBLIKA    HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA  ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/14-01/67
Ur.broj: 2104/02-14-02/03
Bol,  28. veljače 2014. godine

  1. FOR-ING D.O.O. IZ JELSE, PELINJE BB, OIB: 48994497458
  2. PLATEA KONZALTING D.O.O. IZ SPLITA, VRANČIĆEVA 4, OIB: 04257387859
  3. NARAVNO D.O.O. IZ ZAGREBA, TORBAROVA 13, OIB: 77257674987

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj Općina Bol upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Sukladno čl. 18., stavku 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ br. 90/11, 83/13,143/13) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 (500.000,00) kuna bez PDV-a (tzv. bagatelnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

1. OPIS PREDMETA NABAVE:

Predmet nabave je izrada glavnih projekata za Vatrogasni dom.

Izrada glavnih projekata obuhvaća izradu:

– GLAVNOG ARHITEKTONSKI PROJEKTA

– GLAVNOG PROJEKTA KONSTRUKCIJE

– GLAVNOG PROJEKTA VODOVODA I KANALIZACIJE

-GLAVNOG PROJEKTA ELEKTROINSTALACIJE (SLABA, JAKA STRUJA I GROMOBRAN)

– ELABORAT ZAŠTITE OD POŽARA

– ELABORAT ZAŠTITE NA RADU

– ELABORAT FIZIKE ZGRADE

– ELABORAT UREĐENJA OKOLIŠA

– TROŠKOVNIKA SVIH PROJEKTIRANIH RADOVA.

Procijenjena vrijednost nabave: 90.000,00 kuna.

2. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

– način izvršenja: u dovoljnom broju primjeraka za ishođenje građevne dozvole  u pisanom obliku i u elektroničnom obliku,

– rok izvršenja: 1. lipnja 2014. godine,

– rok trajanja ugovora: 60 dana,

– rok valjanosti ponude: 60 dana,

– mjesto izvršenja: Općina Bol,

– rok, način i uvjeti plaćanja: 8  dana nakon obavljenih radova, račun se ispostavlja na adresu Naručitelja: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol, s naznakom “Račun za predmet nabave: izrada glavnih projekata za Vatrogasni dom “,

– cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja;

cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom; cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om,

KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE: (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):

– najniža cijena,

DOKAZI SPOSOBNOSTI :

– dokaz o upisu u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar,

– potvrda porezne uprave o stanju duga ili istovrijedna isprava nadležnih tijela zemlje sjedišta gospodarskih subjekata,

– popis značajnih usluga sličnog karaktera pruženih u posljednje 3 godine – navedeni dokaz pruža se u obliku popisa.

– OSTALO:

Ponuditelj je dužan dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u iznosu od 10 posto od vrijednosti ugovora. Navedeno jamstvo ponuditelj je dužan dostaviti u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora. Jamstvo za otklanjanje nedostataka podnosi se u obliku bianco zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika, a aktivira se u slučaju da nalogoprimac u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Jamstveni rok za uklanjanje nedostataka je godina dana od dana završetka radova.

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

– Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)

– Dokazi (traženi dokumenti)

– Jamstva

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu , a koji je potrebno dostaviti ispunjen i potpisan od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog  Poziva.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

– rok za dostavu ponude: 17. ožujka 2014. godine do 11.00 sati

– način dostave ponude: osobno na protokol ili poštom preporučeno

– mjesto dostave ponude: Općina Bol, Uz Pjacu 2, Bol

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda:

Javno otvaranje ponuda u uredu Općine Bol, dana 17. ožujka 2014. godine u 11.00 sati

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: pročelnik Stipe Karmelić (tel. 021/635-114).

Obavijesti o rezultatima: Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

PRILOG: Ponudbeni list (PDF)

Skip to content