Javna nabava: Bujični kanal

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/17-01/213

Ur.broj: 2104/02-17-02/02

Bol, 15. studenog 2017. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti („Službeni glasnik“ br. 9/2017), načelnik Općine Bol dana 15. studenog 2017. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: IZRADA IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG PROJEKTA BUJIČNOG KANALA OD ROTORA DO MORA.

Procijenjena vrijednost nabave: 199.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

  1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik
  2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
  3. ALENKA KOJDIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

  1. AKVEDUKT d.o.o. iz Splita, Zrinsko-Frankopanska 62
  2. AKVAPROJEKT d.o.o. iz Splita, Zrinsko-Frankopanska 62
  3. KOZINA PROJEKT d.o.o., VINKOVAČKA 21,  21000 SPLIT

Prilozi

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content