Javna nabava – Nadogradnja kontejnera

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO – DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

 

Klasa: 363-01/19-01/265
Ur.broj: 2104/02-19-02/02
Bol, 11. listopada 2019. godine

Naručitelj, Općina Bol, Uz Pjacu 2, 21420 Bol, OIB: 88849172829, na temelju članka 47. Statuta Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15 i 1/18), i članka 5. Pravilnika o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti(„Službeni glasnik“ br. 9/2017), načelnik Općine Bol dana 11. listopada 2019. donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA NABAVE BAGATELNE VRIJEDNOSTI

Naziv predmeta nabave: Nadogradnja za kontejnere sa elektromehaničkim sustavom za kontrolu pristupa.

Procijenjena vrijednost nabave: 180.000,00 KUNA.

Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime, prezime, obveze i ovlasti):

  1. STIPE KARMELIĆ-predsjednik
  2. SVJETLANA BAKOVIĆ-član
  3. ZDRAVKO BARTULOVIĆ-član

PODACI O PONUDITELJIMA:

  1. Eco mobile d.o.o., Samoborska cesta 330, Zagreb
  2. S.T.P. d.o.o., Lučki odvojak 1, 10250, Zagreb
  3. ALFATEH ekologija i energetika d.o.o., Bošket 16 d, 51000 Rijeka

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5a

Troškovnik

OPĆINA BOL

0Načelnik:

Tihomir Marinković

Skip to content