Natječaji i oglasi

11. rujna, 2012

Natječaj za program javnih potreba

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA BOL Klasa:  400-01/12-01/52 Ur.broj: 2104/12-02/01 Bol, 11. rujna 2012. godine   NATJEČAJ ZA PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI, TE PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI   1....
Općina Bol Placeholder Slika
8. lipnja, 2012

Natječaj za zakup poslovnog prostora

OPĆINA BOLJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Bol, 04. lipnja 2012. godine   Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu...
Općina Bol Placeholder Slika
18. svibnja, 2012

Pozivni natječaj za predlaganje kandidata

Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 4/09, 7/09) i odluke Općinskog Načelnika Tihomira Marinkovića klasa: 022-01/12-01/6, ur.broj: 2104/02-12-02/01 od 17. svibnja 2012. godine,...
Općina Bol Placeholder Slika
14. svibnja, 2012

Natječaj za radno mjesto komunalnog redara

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), dana 14. svibnja 2012....
Općina Bol Placeholder Slika
30. travnja, 2012

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

OPĆINA BOLJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Bol, 30. travnja 2012. godine Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine...
13. studenoga, 2011

Natječaj za izbor ravnatelja Centra za kulturu

REPUBLIKA HRVATSKASPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJAOPĆINA BOL Klasa: 021-05/07-01/376Ur.broj: 2104/02-11-02/01Bol, 08.studenog 2011. godine Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97 i 47/99), članka 5. Odluke  o osnivanju ustanove u kulturi Centar...
Skip to content