Javni natječaj za zakup poslovnog prostora

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora
30. travnja, 2012. u 11:52:50

OPĆINA BOL
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Bol, 30. travnja 2012. godine

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/06) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 25. svibnja 2011. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol  objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za davanje u zakup poslovnog prostora

I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija jug, korisne površine cca 12 m2.

II. NAMJENA: 1. Obvezna djelatnost- djelatnost turističke agencije,
2. Sporedna djelatnost – prodaja suvenira.

III. ROK ZAKUPA: 5 (pet) godina.

IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 33.000,00 kuna godišnje za cijeli poslovni prostor kioska.
Uz navedeni iznos zakupnik je dužan  platiti i naknadu za koncesijsko odobrenje koje prema sadašnjim cijenama iznosi 600,00 kn/m2 odnosno 7.200,00 kuna godišnje za predmetni kiosk.

V. Rok za podnošenje pismenih ponuda je do 8. svibnja 2012. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene  na urudžbenom zapisniku Općine Bol.

VI. NAPOMENA: Za potrebe komunalnog poduzeća Grabov rat (odjel praćenja prometa) u kiosku ostaje prostor za video rekorder.
Za potrebe Turističke zajednice odvaja se prostor unutar objekta, za postavljanje info- panoa veličine TV prijamnika dijagonale 80 cm, koji se postavlja uz staklo, na zapadnoj strani kioska, donji rub TV ekrana u visini cca 140 cm.

VII. NAČIN PLAĆANJA: Jamčevina u iznosu od 66.000,00 kuna se obračunava za zakup poslovnog prostora za prve dvije godine. Izabrani ponuditelj je dužan preostali iznos zakupnine plaćati unaprijed iz godine u godinu najkasnije do 1. ožujka.
Koncesijsku naknadu je dužan plaćati svake godine u roku od 8 dana od dana dostave računa za koncesijsku naknadu i to narednih pet godina do zaključno ožujka 2017. godine.

VIII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti  ponuditelja i to:
– ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,

2.  Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra,

3.  Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora)

4.  Iznos zakupnine koji se nudi,

5. Potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original),

6. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 66.000,00 kuna, na žiro-račun Općine Bol br. 2360000-1802700004, sa svrhom uplate: jamčevina za zakup poslovnog prostora,  poziv na broj: 5819+OIB.
Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.
Ukoliko izabrani ponuditelj nakon izvršenog natječaja odustane od sklapanja Ugovora o zakupu poslovnog prostora, izgubit će pravo na povrat jamčevine.

7. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.
Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI”.

Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol dana 8. svibnja 2012. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.

Natjecatelj ima pravo prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen (u kiosk je instalirana struja, voda, telefonska linija, Internet), a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.
Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.
Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

OPĆINA BOL

Skip to content