Natječaj za izbor ravnatelja Centra za kulturu

13. studenoga, 2011. u 23:19:36


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/07-01/376
Ur.broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 08.studenog 2011. godine

Na temelju članka 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97 i 47/99), članka 5. Odluke  o osnivanju ustanove u kulturi Centar za kulturu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/06 ), članka 15. Statuta Centra za kulturu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 02/07) i članka 29. Statuta Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09.)  Općinsko vijeće Općine Bol na sjednici održanoj dana  4. studenog 2011. godine donijelo je odluku o raspisivanju, a natječajno povjerenstvo objavljuje

N A T J E Č A J
za izbor ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol

Uvjeti:
– VSS,
– stručne , radne i organizacijske sposobnosti,
ili
– VŠS uz uvjet da su istaknuti i priznati stručnjaci na području kulture,
– 10 godina radnog staža,
– stručne, radne i organizacijske sposobnosti,

OPIS POSLA: Ravnatelj samostalno ili uz prethodnu suglasnost Vijeća Općine Bol obavlja slijedeće djelatnosti:
–    donosi Statut i druge opće akte Centra za kulturu,
–    donosi Godišnji program rada Centra,
–    odlučuje o Financijskom planu i Godišnjem obračunu Centra,
–    donosi odluku o izboru djelatnika Centra,
–    obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, Odlukom o osnutku Centra, ovim Statutom i drugim općim aktima Centra,
–    organizira i vodi rad i poslovanje Centra,
–    predstavlja i zastupa Centar,
–    poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Centra,
–    zastupa Centar u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima,
–    predlaže Osnivaču statusne promjene i promjenu djelatnosti Centra,
–    odlučuje o zahtjevima za zaštitu prava, prigovorima i žalbama djelatnika Centra,
–    izvršava godišnji program rada i razvoja i nadzire njegovo izvršenje, najmanje jednom godišnje podnosi izvješće vijeću Općine Bol o poslovanju Ustanove i realizaciji programa,
–    odlučuje o raspoređivanju možebitne dobiti Centra sukladno zakonu i Odluci o osnutku Centra.

Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine.
Nakon isteka mandata, ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz pisanu prijavu treba obvezno priložiti:

–    Životopis,
–    dokaz o stručnoj spremi,
–    presliku Domovnice,
–    presliku Radne knjižice,
–    Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak,
–    program rada za mandatno razdoblje.

Pisane ponude se podnose putem pisarnice Općine Bol, ili poštom na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Bol, u roku od 15 dana od objave Oglasa .
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Natječajno povjerenstvo će obaviti razgovor sa svim kandidatima koji udovoljavaju natječajnim uvjetima.
Općina Bol pridržava pravo poništenja Oglasa.

Obavijest o ishodu Oglasa bit će dostavljen natjecateljima u zakonskom roku.

NATJEČAJNO POVJERENSTVO:
Jadranka Nejašmić                                                                         

Skip to content