Javni natječaj-ugradnja kotlova na kominu masline

25. studenoga, 2013. u 11:48:41

Objavljujemo javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Bol u subvencioniranju Projekta:
“Ugradnja kotlova na kominu masline kod fizičkih osoba u općini Bol”

 

Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Bol u sufinanciranju Projekta “Ugradnje kotlova na kominu masline kod fizičkih osoba u Općini Bol” (Klasa: 022-01/13-01/43, URBROJ: 2104/02-13-02/01 od 25. studenog 2013. godine), Općina Bol dana 25. studenog 2013. godine raspisuje Javni natječaj za javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Bol u subvencioniranju Projekta:

“UGRADNJA KOTLOVA NA KOMINU MASLINE KOD

FIZIČKIH OSOBA U OPĆINI BOL”

1. PREDMET NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Bol u subvencioniranju projekta održive gradnje u kućanstvima na području Općine Bol.

Pod mjerama projekta održive gradnje u kućanstvima koje se subvencioniraju ovim Natječajem smatra se isključivo ugradnja kotlova na kominu masline.

Cilj ovog Natječaja je subvencioniranje stambenih objekata kojima će se sa 53,33 %, do maksimalnog iznosa od 40.000,00 kuna (sa PDV-om) po stambenom objektu subvencionirati ugradnja kotlova na kominu masline.

Pod stambenim objektom podrazumijeva se i individualni stambeni objekt (obiteljska kuća) i stambena građevina sa više stambenih jedinica (stanova).

Dio navedene subvencije u iznosu od 40%, do maksimalnog iznosa od 30.000,00 kuna (sa PDV-om) po stambenom objektu subvencionirati će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a dio od 13,33%, do maksimalnog iznosa od 10.000,00 kuna (sa PDV-om) po stambenom objektu subvencionirati će Općina Bol.

Subvencija će biti dodijeljena za troškove nabave i ugradnje, za koje je ispostavljena konačna obračunska situacija nakon datuma javne objave Natječaja.

2. KORISNICI SREDSTAVA 

Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju fizičke osobe koje imaju prebivalište na području Općine Bol i koje ulažu vlastita sredstva u mjere za koje se raspisuje Natječaj (u daljnjem tekstu: Korisnici sredstava). Pojedina fizička osoba temeljem ovog Projekta može podnijeti samo 1 (jednu) prijavu na Natječaj za dodjelu subvencija.

3. UVJETI KOJE PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJITI

Uvjeti koje Podnositelji prijava moraju udovoljiti kako bi ostvarili pravo na nepovratna novčana sredstva:

◦ punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području Općine Bol;

◦ objekt na kojem se planira ugradnja kotla za na kominu masline mora se nalaziti na području Općine Bol;

◦ posjedovanje dokaza o vlasništvu nad objektom na kojem se planira ugradnja kotla na kominu masline, te prijavljeno prebivalište na adresi objekta na kojem se planira ugradnja kotla na kominu masline (izuzetak su novogradnje gdje nije moguće imati prebivalište u objektu koji nije dovršen, već je dovoljan vlasnički list o građevinskom zemljištu);

◦ posjedovanje odgovarajućeg akta kojim se dopušta građenje za objekt na kojem se planira ugradnja kotla na kominu masline;

◦ da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Bol;

◦ prihvaćanje uvjeta ovog Natječaja;

4. POTREBNA DOKUMENTACIJA

Podnositelji prijava na ovaj Natječaj moraju priložiti:

4.1. ZA POSTOJEĆE GRAĐEVINE:

1. zahtjev za subvencioniranje projekta održive gradnje;

2. presliku osobne iskaznice (obostrano);

3. vlasnički list ili drugi dokaz o vlasništvu zgrade, u izvorniku ili ovjerenoj preslici

4. izjavu vlasnika ili svih vlasnika/suvlasnika predmetnog stambenog objekta da su suglasni s provedbom prijavljenog Projekta i da će sve troškove realizacije Projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za subvencioniranje Projekta snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora

5. dokaz da je zgrada postojeća u smislu Zakona o prostornom uređenju i gradnji (presliku uporabne dozvole ili presliku pravomoćne građevinske dozvole objekta ili dokaz da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. g., a za objekte za koje do 1. listopada 2007. g. nije izdana građevinska dozvola, rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta ili drugi akt kojim se dopušta gradnja)

6. uvjerenje o prebivalištu za sve članove kućanstva

7. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Bol

8. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova ugradnje kotlova na kominu masline

9. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača završnih radova sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova ugradnje kotlova na kominu masline

4.2. ZA NOVOGRADNJU:

1. zahtjev za subvencioniranje projekta održive gradnje;

2. presliku osobne iskaznice;

3. presliku vlasničkog lista za građevinsko zemljište na kojem se objekt gradi;

4. rješenje o uvjetima građenja s potvrdom konačnosti ili potvrdu glavnog projekta;

5. dokaz da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Bol;

6. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova ugradnje kotlova na kominu masline

7. projektantski troškovnik ili neobvezujući ponudbeni troškovnik ovlaštenog izvođača završnih radova sa detaljnom specifikacijom roba i radova za izvođenje radova ugradnje kotlova na kominu masline

5. KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Uz zadovoljenje Uvjeta prijave na Natječaj, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava vršit će se na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema slijedećim kriterijima:

A .Tehno-ekonomska opravdanost mjere energetske učinkovitosti na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 20);

K= (ukupna površina grijanog prostora) / (broj korisnika građevine), gdje je K faktor iskorištenja površine

K<15 (20 bodova)

15≤K<30 (16 bodova)

30≤K<45 (13 bodova)

45≤K<65 (10 bodova)

K>65 (7 bodova)

B. Planirani opseg mjere energetske učinkovitosti (najveći ukupan broj bodova 20);

dvostruko izo staklo punjeno plinom s low-e premazom (1 bod)

trostruko izo staklo (5 bodova)

trostruko izo staklo s low-e premazom (10 bodova)

izolacija fasade 12 cm (1 bod)

izolacija fasade 15 cm (5 bodova)

izolacija fasade 20 cm ili više (10 bodova)

Sve podnesene prijave na Natječaj predmet su provjere. Lista prednosti za dodjelu sredstava utvrđuje se obzirom na broj dodijeljenih bodova za 55 kućanstva s najvećim brojem ostvarenih bodova.

Ukoliko bude zaprimljeno više prijava sa istim brojem bodova, prijave će se rangirati prema redoslijedu zaprimanja.

6. DOSTAVLJANJE PRIJAVA 

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom ponuditelja te adresom ponuditelja, na adresu:

OPĆINA BOL

Uz Pjacu 2

21420 Bol

uz naznaku: „PROJEKT ODRŽIVE GRADNJE – UGRADNJA KOTLOVA NA KOMINU MASLINE KOD FIZIČKIH OSOBA U OPĆINI BOL – NE OTVARATI“

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave.

Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

7. OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava te odabir kućanstava provest će Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Općine Bol. Lista prioriteta za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu Odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će načelnik Općine Bol o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.

8. REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA

Na osnovu konačne liste prioriteta, Općina Bol će sa svim odabranim korisnicima sklopiti ugovore o subvencioniranju ugradnje kotlova na kominu masline.

Ugovorom o subvencioniranju biti će definiran iznos radova koji subvencionira Općina Bol, način plaćanja, kao i ostala prava i obaveze ugovornih strana. Rješenje o sudjelovanju u projektu izdaje načelnik, a istim se određuje ukupni maksimalni iznos subvencije ugradnje kotlova na kominu masline.

Za izvođenje radova ugradnje kotlova na kominu masline mora se angažirati pravna ili fizička osoba (obrt) registrirana za odgovarajuću djelatnost.

9. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Natječaj objavljen je na internet stranicama Općine Bol www.opcinabol.hr .

Dostavljanjem dokumentacije na ovaj Natječaj, podnositelj prijave daje odobrenje Općini Bol da osnovne podatke o podnositelju prijave i o ponuđenom projektu objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

Općina Bol zadržava pravo poništenja ovog Natječaja.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, na adresi Uz Pjacu 2 i na tel. 636-114.

Skip to content