Natječaj: Zakup poslovnog prostora

11. srpnja, 2014. u 10:52:49

Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnog prostora – poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje…

OPĆINA BOL

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Bol, 11. srpnja 2014. godine

 

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu poslovnog prostora (“Narodne novine” broj 125/2011), članka 7. Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/06) i odluke Općinskog načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora od 11. srpnja 2014. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za davanje u zakup poslovnog prostora

 

I. PREDMET NATJEČAJA: Poslovni prostor-mali kiosk na „pješačkom otoku“ kod benzinske postaje, pozicija jug, korisne površine cca 1,5 m2.

 

II. NAMJENA: Čuvanje prtljage.

 

III. ROK ZAKUPA: 3 (tri) mjeseca.

 

IV. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE: 1.000,00 kuna mjesečno.

 

V. ROK za podnošenje pismenih ponuda je do 21. srpnja 2014. godine do 11,00 sati. U obzir će se uzeti ponude koje do navedenog roka budu zaprimljene na urudžbenom zapisniku Općine Bol.

 

VI. NAČIN PLAĆANJA: do 15. u mjesecu za taj mjesec.

VIII. PONUDA MORA SADRŽAVATI:

1. Podatke o sposobnosti ponuditelja i to:

– ime, prezime i adresu ponuđača odnosno tvrtku pravnog subjekta s adresom i naznaku odgovorne osobe,

2. Presliku obrtnice odnosno izvadak iz sudskog registra,

3. Navođenje poslovne djelatnosti (u skladu s utvrđenom namjenom prostora)

4. Iznos zakupnine koji se nudi,

5. Potvrdu porezne uprave o uplaćenim porezima i doprinosima, ne stariji od 30 dana (original),

6. Izjava o prihvaćanju načina plaćanja.

 

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz isključivo ispunjenje svih uvjeta natječaja, sa priloženom traženom dokumentacijom, sadrži i najviši iznos zakupnine.

Pisane ponude sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici, na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “ZA NATJEČAJ, POSLOVNI PROSTOR – NE OTVARATI”.

Javno otvaranje ponuda izvršit će načelnik Općine Bol dana 21. srpnja 2014. godine u 11,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

O ishodu natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku 8 dana od dana utvrđenja najpovoljnijeg ponuditelja za navedeni poslovni prostor.

Natjecatelj ima pravo prigovora općinskom vijeću u roku 5 dana od dana prijama Odluke ukoliko smatra da je poslovni prostor dan u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi koja ne ispunjava uvjete natječaja ili smatra da postupak nije pravilno proveden.

 

Poslovni prostor se daje u stanju u kojem je viđen, a rekonstrukciju i adaptaciju, koja se izvodi u cilju poboljšanja funkcionalnosti, uz prethodnu suglasnost Općine Bol, u cjelini snosi korisnik, bez prava na povrat uloženih sredstava.

Općinski načelnik pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

Dodatne informacije u svezi objavljenog natječaja mogu se dobiti u Općinskoj upravi na tel. 635-114.

 

OPĆINA BOL

Skip to content