Natječaj za radno mjesto komunalnog redara

Natječaj za radno mjesto komunalnog redara
14. svibnja, 2012. u 12:03:08

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), dana 14. svibnja 2012. godine raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u službu u Općinu Bol, Jedinstveni upravni odjel , na radno mjesto:

REFERENT – KOMUNALNI REDARvježbenik (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. ZSN-a te sljedeće posebne uvjete:

– srednja stručna sprema IV. stupanj,

– vozačka dozvola B kategorije,

– poznavanje jednoga stranog jezika,

– poznavanje rada na računalu.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

– životopis i presliku radne knjižice,

– domovnicu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– diplomu (izvornik ili ovjerenu presliku),

– uvjerenje da nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci),

– dokaz o poznavanju stranog jezika i rada na računalu.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj ne će se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.

Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.

Na web-stranici Općine Bol www.opcinabol.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/2010).

Na navedenoj web-stranici te na oglasnoj ploči Općine Bol bit će objavljeni podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata te ostale informacije o natječajnom postupku. Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, biti će objavljeno najmanje 5 dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, Povjerenstvo za provedbu natječaja, u roku od 15 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni poštom će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

Klasa: 363-01/12-01/78

Urbroj: 2104/02-12-02/01

Općina Bol


LITERATURA ZA PISANU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ZA NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU u Jedinstveni upravni odjel Općine BOL na radno mjesto KOMUNALNI REDAR:

  1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)

  2. Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09)
  3. Odluka o komunalnom redu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/05, 5/07, 7/08)
  4. Odluka o uređenju prometa na području Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 10/05, 3/08, 4/11)
  5. Odluka o vremenskom razdoblju u kojem se mogu graditi građevine („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 6/08)

 

 

Skip to content