Natječaj: Prodaja nekretnine

alt
2. rujna, 2014. u 19:46:54

alt01. rujna 2014. godine, Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine. PREDMET NATJEČAJA je prodaja: 1/40 dijela čest. zgr. 523, Z.U. 2978, k.o. Bol, oznaka zemljišta- dvorište, površina 29m2.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( “Narodne novine” br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 i 141/06), članka 6. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Bol („Službeni glasnik“ br. 3/07) i Odluke o prodaji Općine Bol od 01. rujna 2014. godine Jedinstveni upravni odjel Općine Bol objavljuje

J A V N I    N A T J E Č A J

o prodaji nekretnine

I. PREDMET NATJEČAJA je prodaja:

– 1/40 dijela čest. zgr. 523, Z.U. 2978, k.o. Bol, oznaka zemljišta- dvorište, površina 29 m2,

Kao minimalna cijena nekretnina iz članka 1. ove Odluke utvrđuje se tržišna cijena u iznosu od 2.100,00 kn/m2, sukladno procjeni Ministarstva financija-porezna uprava, Područni ured Split, Ispostava Supetar, klasa: 410-20/12-01/90, ur.broj: 513-07-17-12-2 od 11. rujna 2012. godine.

II. UVJETI NATJEČAJA:

Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Općina Bol, Uz pjacu 2, 21420 Bol, sa naznakom “ZA NATJEČAJ, PRODAJA NEKRETNINA – NE OTVARATI”.

III. PONUDA TREBA SADRŽAVATI:

– točnu naznaku nekretnine,

– ime i prezime, odnosno naziv i adresa ponuditelja,

– iznos cijene za nekretninu koja je predmet natječaja, a koja ne može biti manja od

utvrđene minimalne cijene.

IV. Zakašnjele, neuredne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

V. Odluku o izboru ponuda donosi načelnik Općine Bol.

VI. U roku od 30 dana od dana kada su ponuditelji primili odluku o prihvaćanju ponude s ponuditeljem čija je ponuda prihvaćena sklopit će se ugovor o prodaji predmetne nekretnine.

Porez na promet nekretnina te troškove oko uknjižbe prava vlasništva snosi kupac.

VII. Općina Bol zadržava pravo poništenja natječaja, a nije obvezna prihvatiti niti jednu

pristiglu ponudu u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelja.

VIII. Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 08. rujna 2014. godine, u 10,00 sati u prostorijama Općine Bol, Uz pjacu 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

PROČELNIK:

STIPE KARMELIĆ

Skip to content