Odgovor na primjedbe, prijedloge i mišljenja pristiglih u toku javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i s tim u svezi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol za područje Borak Potočine (zona Bluesun)

Odgovor na primjedbe, prijedloge i mišljenja pristiglih u toku javne rasprave o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun) i s tim u svezi Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol za područje Borak Potočine (zona Bluesun)
28. veljače, 2023. u 14:58:33

Općina Bol je provela postupak izrade planske dokumentacije temeljem Zakona o prostornom uređenju i odluke o izradi koju je donijelo Općinsko vijeće Bola i koja je usvojena kao: Zajednička odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak- Potočine (zona Bluesun) i s tim u vezi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol (objavljena u „Službeno glasniku Općine Bol“ broj 13/17.).

Javna rasprava i uvid u Prijedlog UPU-a je sukladno članku 98., stavku 2. Zakona trajao 30 dana i to od 25. svibnja do 26. lipnja 2018. godine, a javni uvid u Prijedlog ID PPUO-a sukladno članku 98., stavku 3. Zakona je trajao 15 dana i to od 25. svibnja do 11. lipnja 2018. godine, sve u skladu s objavom javne rasprave. Javno izlaganje za predmetne planske dokumente provedeno je 08. lipnja 2018. godine sukladno članku 99. Zakona.

U skladu s člankom 102, stavak 1. i 2. Zakona 23.07.2018. izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi u roku od 30 dana od isteka roka za davanje primjedbi na UPU, obzirom da se radi o novom planskom dokumentu. Izvješće za ID PPUO u svezi s predmetnim UPU-om je izrađeno u postupku obrade primjedbi na UPU-u, obzirom da su se dostavljeni prijedlozi, primjedbe i očitovanja dostavljeni nadležnom tijelu Općine Bol  odnosili na planska rješenja za UPU-i i za ID PPUO u svezi s UPU-om, pa su na takav način i obrađivani.

Izvješće je objavljeno na stranicama Općine i Ministarstva 31. srpnja 2018.

Općinski načelnik je predmetno Izvješće pripremljeno od odgovornih osoba iz nadležnog tijela Općine i stručnog izrađivača Plana, a u svrhu pripreme Konačnog prijedloga planskih dokumenata, dostavio Odboru za prostorno uređenje i urbanističko planiranje Općine Bol na raspravu, koji je donio zaključak da se kapacitet planiranog hotela smanji za 100 soba odnosno 200 postelja. Temeljem takvog Zaključka Odbora, bilo je nužno revidirati odgovore na primjedbe što je nakon toga i provedeno.

Tvrtka Zlatni rat (vlasnica nekretnina u obuhvatu predmetnog UPU-a, koja je iskazala interes za nova investiranja u okviru postojećeg turističkog naselja, a na čiju inicijativu je Općina pokrenula postupak izrade planske dokumentacije) se nakon obrade primjedbi s javne rasprave i donošenja stavova i zaključaka od strane Odbora, obratila Općini s prijedlogom:

  • da se temeljem primjedbi i neprihvaćanju predložene gradnje novog hotela na mjestu postojećeg hotela Borak od strane dijela stanovnika i drugih korisnika prostora na području Bola, izvrše preinake u planskim rješenjima kako bi se omogućila rekonstrukcija (a ne rušenje i nova gradnja) hotela Borak s manjim povećanjem smještajnih kapaciteta, a uz podizanje kategorije hotela.

Predmetni prijedlog Zlatnog Rata je dostavljen Odboru, koji je prihvatio prijedlog na sjednici održanoj 17. siječnja 2019.

Uslijedio je postupak pripreme dokumentacije kojom je kroz Konačni prijedlog UPU-a i s tim u vezi ID PPUO-a planirana rekonstrukcija, a ne rušenje i nova gradnja hotela Borak, te su izvršene izmjene odredbi koje su se odnosile na prostorno planske parametre.

Konačni prijedlog ID PPU  Općine Bol za dio područja Borak Potočine (zona Bluesun) i s tim u vezi Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun), izrađeni od strane stručnog izrađivača u ožujku 2019. godine, Općina je dostavila 19. prosinca 2019. godine Ministarstvu radi ishođenja suglasnosti propisane Zakonom o prostornom uređenju.

Temeljem zahtjeva Ministarstva i višekratne revizije dostavljene planske dokumentacije kao i dostave dokumentacije iz provedene procedure, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je 16. prosinca 2022. izdalo suglasnost na Konačni prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i suglasnost na Konačni prijedlog Urbanističkog plana uređenja dijela područja Borak-Potočine (zona Bluesun).

U tako provedenom postupku su u Konačnom prijedlogu UPU-a i Konačnom prijedlogu izmjena i dopuna PPUO-a Bola koji se predlažu Općinskom vijeću za usvajanje utvrđena planska rješenja prema kojima su usvojene opravdane primjedbe i prijedlozi iznesene u provedenoj javnoj raspravi.

Prema članku 6. Konačnog prijedloga UPU-a, na površini ugostiteljsko-turističke namjene T1/T2 u obuhvatu plana dopuštena je: rekonstrukcija/gradnja ugostiteljsko turističkih smještajnih građevina vrste hoteli visoke kategorije u kojima su smještajne jedinice i drugi prateći ugostiteljski, zabavni, rekreacijski, trgovački, uslužni i ostali sadržaji u funkciji osnovne namjene;  rekonstrukcija/gradnja građevina s pratećim sadržajima ugostiteljsko – turističke namjene.

Granicama Plana je obuhvaćen zahvat – jedinstvena građevna čestica ugostiteljsko turističke zone Bluesun, s  izgrađenim strukturama postojećih hotela koje se zadržavaju, rekonstruiraju ili zamjenjuju novom gradnjom.

U obuhvatu građevne čestice, tj. jedinstvene građevne čestice cijelog hotelskog naselja (Borak, Elaphusa, Bonaca, istočni dio teniskog centra) namjene T1/T2 planirano je:

  • broj smještajnih jedinica: postojeći 726, a maksimalno dozvoljeni 880.
  • postojeći broj kreveta 1508, a maksimalno dozvoljeni broj kreveta 1810.
  • planirana gustoća u zoni je 140,4 kreveta po hektaru.
  • planira se povećanje kategorije s 3* na 4* za smještajne kapacitete u građevinama hotela Bonaca, te rekonstrukcija postojećeg hotela Borak s planiranim novim smještajnim kapacitetom (postojećih 136+154 nove smještajne jedinice, ukupno 290 smještajnih jedinica) uz povećanje kategorije s 3* na 4* ili 5*.
  • zadržava se maksimalna nadzemna katnost i visina nadzemnih građevina osnovnog volumena smještajnih dijelova hotela, zadržava se maksimalna visina 21.0 metar.
  • Izgradnja kolne ceste uz istočnu među građevinske čestice (od ceste Bol – Murvica prema jugu).
  • Sjeverna međa građevinske čestice je pomaknuta prema jugu tako da se može proširiti cesta Bol – Murvica.

Prostorni pokazatelji za način korištenja i uređenja površina za ugostiteljsko – turističku namjenu T1/T2 određuju se ovim Planom sukladno Prostornom planu uređenja Općine Bol za zonu Bluesun na dijelu područja Borak – Potočine: max kig=0,4; max kis=1,0; min zelenila=40%, pri čemu se UPU-om određuju stroži kvantitativni uvjeti za provedbu zahvata u prostoru u odnosu na one propisane PPUO-om: kig 0,35; kis 0,90 te min 40 % zelenila.

Na temelju članka 106. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) obavještavamo sve sudionike javne rasprave da su njihovi prijedlozi i primjedbe za smanjenje planirane izgradnje velikog hotela Borak prihvaćeni.

U privitku možete vidjeti grafički i tekstualni UPU Borak- Potočine, te grafički i tekstualni izmjene i dopune PPU Općine Bol za zonu Bluesun, konačni prijedlog:

– UPU Borak Potočine, grafika:
a) Postojeće stanje
b) Namjena
c) Uvjeti korištenja
d) Uvjeti gradnje

– UPU Borak Potočine, tekst:
a) Odredbe za provođenje
b) Obrazloženje
c) Konačni prijedlog UPU dijela područja Borak Potočine

– ID PPU za Bluesun zonu, grafika:
a) Korištenje i namjena površina
b) Uvjeti korištenja
c) Građevinska područja

– ID PPU za Bluesun zonu, tekst:
a) Odredbe za provođenje
b) Obrazloženje
c) Konačni prijedlog ID PPU općine Bol za Bluesun zonu

Nositelj izrade
Stipe Karmelić

 

Skip to content