Zapisnik sa 9.sjednice vijeća 2009.

Zapisnik sa 9.sjednice vijeća 2009.
1. srpnja, 2010. u 12:37:46

                          
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  9/2009 sjednice općinskog Vijeća održane dana 4. prosinca 2009. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Tomislav Marčić, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić.

Izočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik vijeća), Vinko Kraljević, Boris Škrbić.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Vinko Brešković (točka 1. dnevnog reda).

Zbog izočnosti predsjednika vijeća, a sukladno članku 97. Poslovnika općinskog vijeća („Službeni glasnik“ br. 05/09)  sjednici predsjeda prvi potpredsjednik vijeća Zvonko Marić.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8  vijećnika.

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:
       1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju plana rada Centra za kulturu Općine Bol za 2010. godinu (gost ravnatelj Centra Vinko Brešković)
       2. Rasprava o  proračunu Općine Bol za 2010. godinu
a) Rasprava o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
b) Rasprava o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2010. godinu
c) Rasprava  o Planu nabave za 2010. godinu
d) Rasprava o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2010. godini
e) Rasprava o javnim potrebama u kulturi za 2010. godinu
f) Rasprava o javnim potrebama u športu za 2010. godinu
g) Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2010. godinu
h) Rasprava o prihodima i rashodima Općine Bol za 2010. godinu
i) Rasprava o izvršenju proračuna Općine Bol za 2010. godinu
       3. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2010. godinu
       4. Rasprava i donošenje cjenika usluga Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol
       5. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2010. godinu
       6. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2010. godini

C) Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Marić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 8/09 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 7/09 sjednice Općinskog vijeća usvojen je jednoglasno.

D) Pitanja, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Stipe Karmelić  je izvijestio vijećnike o slabom odazivu građana na poziv da dostave lokacije ukopnih mjesta svojih obitelji. Naime, samo je 30-tak ljudi izvijestilo Jedinstveni upravni odjel o grobnicama svojih pokojnika.
Vijećnik Tomislav Marčić je načelniku postavio nekoliko pitanja vezanih uz javni natječaj za zakup poslovnog prostora objavljen 20. studenog 2009. godine.
Tako je pitao:
a) Zbog čega je kao namjena poslovnog prostora određena trgovačka djelatnost – trgovina mesom i suhomesnatim proizvodima kada u Bolu već imamo dvije mesnice, a uz to i sve trgovine prodaju i mesne prerađevine?   
    Smatra da je otvaranje još jedne mesnice nepotrebno.
b) Zbog čega se kod raspisivanja natječaja nije primijenio članka 29. Statuta općine Bol („Službeni glasnik“ br. 05/09) kojim je propisano da općinsko vijeće utvrđuje kriterije, uvjete i postupak za davanje u zakup poslovnog prostora i javnih površina u Općini Bol?
Konstatirao je da je u ovom slučaju načelnik samostalno, bez odobrenja vijeća, donio odluku o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora.
Smatra da je ovaj natječaj za zakup poslovnog prostora nezakonit, te predlaže njegovo poništenje.
Pročelnik Stipe Karmelić i voditeljica općih i pravnih poslova Svjetlana Baković su pojasnili vijećnicima da je natječaj objavljen na temelju važeće općinske Odluke o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/06).
Tom odlukom se utvrđuje zasnivanje i prestanak zakupa poslovnoga prostora te međusobna prava i obaveze zakupodavca i zakupnika, kao i uvjeti i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol.
Nadležnost vijeća temeljem članka 29. Statuta je nadležnost za donošenje općeg akta odnosno općenite odluke o zakupu poslovnog prostora.
Do donošenja nove Odluke o zakupu poslovnog prostora na snazi je  Odluka o zakupu poslovnog prostora u vlasništvu Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol, br. 6/06), te je odluka načelnika o raspisivanju natječaja za zakup poslovnog prostora utemeljena na zakonu i na važećoj općinskoj odluci.
Tomislav Marčić je zatražio da mu se dostavi pismeni odgovor na gore postavljena pitanja.

C) DNEVNI RED:

POD 1)
Ravnatelj Centra za kulturu Vinko Brešković je izložio vijećnicima Plan rada Centra za kulturu Općine Bol sa proračunom za 2010. godinu.
Gospodin Brešković je izvijestio vijećnike da Centar planira nastaviti sa programom edukacije djece kroz radionice. Planira se organiziranje nekoliko predavanja sa aktualnim temama kroz veljaču i ožujak. Zadržati će se tradicija barem dvije kazališne predstave u zimskom periodu. Planira se pomoći svima koji budu kreirali karnevalske priredbe. U mjesecu veljači se planira organiziranje subotnjih projekcija starih dokumentarnih filmova u dvorani Doma kulture. Raditi će se na formiranju novih klapa, a podržavati će se i dosad formirane klape Braciera i Užonca. Za mjesec svibanj je predviđeno održavanje kiparske kolonije. Lipanj je posvećen debitantskim večerima Omiškog festivala. Smotrom klapa započeti će jesen, a završetak godine će se obilježiti Božićnim svečanostima koje će uključivati klapske koncerte i koncerte zborova. Bolsko lito će se organizirati po uzoru na 2009. godinu, ali će se dodatno usavršavati i zajedno sa Turističkom zajednicom Bol organizirati još bolje i uspješnije.
Centar za kulturu planira uprihoditi 840.000,00 kuna, a od toga najveći iznos od 640.000,00 kuna iz općinskog proračuna, 100.000,00 kuna od proračuna TZ Bol, a od ostalih prihoda još 100.000,00 kuna.
Centar za kulturu planira rashode u iznosu od 840.000,00 kuna, a od toga najveći iznos od 200.000,00 kuna se planira izdvojiti za rad radionica, dok ostali manji iznosi se planiraju raspodijeliti za ostale aktivnosti navedene u programu rada.
Tomislav Marčić je pitao na koga se odnosi rashod u iznosu od 60.000,00 kuna za  smještaj u hotelima.
Ravnatelj Vinko Brešković je odgovorio da  se taj trošak većinom odnosi na smještaj direkcije (oko 30-tak ljudi) Debitantskih večeri omiškog festivala.
Jakša Marinković-Tomić je pitao kako se troše sredstava izdvojena za zimski i ljetni karneval (95.000,00 kuna).
Vinko Brešković je kazao da se 40.000,00 kuna za zimski karneval troši,uglavnom, za sam karnevalski program, dok se 55.000,00 kuna za ljetni karneval troši za materijalne troškove boravka sudionika koji dolaze iz drugih dijelova Hrvatske.
Naglasio je da se  kulturni događaji ne mogu komercijalizirati.
Matko Baković je pitao zbog čega je ljetni karneval skuplji od zimskog.
Vinko Brešković je odgovorio da su sudionici ljetnog karnevala, uglavnom, sa strane, pa im se plaćaju troškovi puta, ručkovi i večere.
Zvonko Marić je iznio mišljenje da financijski plan Centra za kulturu Općine Bol treba biti ozbiljnije izrađen. Smatra da se trebaju poboljšati kulturni sadržaji u zimskom periodu, te na taj način pružiti više onim ljudima koji ovdje žive cijelu godinu. Smatra da Plan rada treba konkretnije osmisliti, a tek onda navesti cijenu koštanja. Također je kazao da  izdvajanje za kulturu iznosa od 5% općinskog Proračuna nije previše, ali da ono što se plati treba biti vrijedno. Ne treba se razmišljati samo o gostima, jer gosti u Bol ne dolaze radi programa Bolskog ljeta, već se prvenstveno treba voditi računa o potrebama domicilnog stanovništva.
Vinko Brešković je kazao da je teško u prosincu konkretizirati Plan rada za 2010. godinu jer se program Bolskog ljeta radi u 5. ili 6. mjesecu. Proračun se radi po iskustvu ranijih godina .
Mate Petrić je također izrazio mišljenje da treba pojačati kulturne aktivnosti u zimskom periodu.

Za predloženi Plan rada Centra za kulturu Općine Bol za 2010. godinu su glasovala 4 vijećnika, te nije prihvaćen jer nije dobio natpolovičnu većinu glasova nazočnih.
Predsjedavajući Zvonko Marić je predložio ravnatelju Centra da za iduću sjednicu pripremi izmijenjeni i dopunjeni Plan rada Centra za kulturu Općine Bol sa proračunom za 2010. godinu, te će na idućoj sjednici o njemu ponovno raspravljati.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da ova točka dnevnog reda predstavlja prvo čitanje i raspravu o proračunu Općine Bol za 2010. godinu, dok se samo donošenje odluka predviđa za iduću sjednicu vijeća.

a) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
 Istaknuo je da se u 2010. godini predviđa uprihoditi 2.000.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 590.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 960.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 370.000,00 za gradnju nove javne rasvjete i 40.000,00 kuna za uređenje groblja.
Nadalje,  u 2010. godini se planira uprihoditi 600.000,00 kuna od naknada za koncesijska odobrenja za rad na pomorskom dobru, 460.000,00 od boravišne pristojbe od čega će se dio se utrošiti u unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju, 630.000,00 kuna od prodaje zemljišta i zgrada u općinskom vlasništvu koja će se utrošiti u gradnju i održavanje javnih ulica i javnih površina te za sakupljanje krupnog otpada, 800.000,00 kuna kao pomoć iz drugih proračuna za izgradnju komunalne infrastrukture.
b) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2010. godini.
Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2010. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.
Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2010. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.500.000,00 kuna, od čega će Općina 280.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, a preostali iznos će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.
c) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2010. godinu.
Tijekom 2010. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 70.000,00 kuna, a za planirane javne nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2010. godinu u ukupnom iznosu od 2.860.000,00 kuna.
d) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2010. godini.
 Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  predviđa se potrošiti 500.000,00 kuna.
e) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2010. godinu.
 Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 730.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 640.000,00 kuna, a 90.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.
f) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2010. godinu.
 Za javne potrebe u sportu predviđeno je 120.000,00 kuna. Od toga iznosa 30.000,00 kuna se planira izdvojiti za uređenje športskog centra Poljana, a 90.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.
Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, nabavka športskih rekvizita.
g) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio Odluku o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2010. godinu.
 Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 1.110.000,00 kuna, i to 1.100.00,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, a 10.000,00 kuna za izvanredne materijalne troškove.
h) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio Odluku o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2010. godinu.
Naime, istaknuo je da se Proračun Općine Bol sastoji od prihoda  u iznosu od 18.930.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 18.930.000,00 kuna, dok se za proračunsku pričuvu planira iznos od 10.000,00 kuna.
Izvorni prihodi u proračunu iznose 14.500.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 3.800.000,00 kuna i od prodaje općinske imovine u iznosu 0d 630.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.
Naš izvorni proračun za 2010. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.
i) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2010. godinu.
Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.
Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2010. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.
Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.
Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.
Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.
Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.
Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva..
Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 60.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.
Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.
Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.
Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.
Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2010. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2010 godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2010. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2011. godine.

U raspravi je Mate Petrić kazao da je proračun realno planiran, te da je očito da nedostaje sredstava za ozbiljne kapitalne investicije. Cijela rashodovna strana je predviđena za održavanje i „šminkanje“ postojećeg   stanja. Očito je da svako povećanje bilo koje rashodovne stavke traži smanjenje neke druge rashodovne stavke.
 Tomislav Marčić je primijetio da je općina planirala samo 15.000,00 kuna za subvencioniranje rada obrtnika.
Načelnik je odgovorio da sa 15.000,00 kuna godišnje općina sufinancira županijski fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma, te se svaki obrtnik može javiti na županijski natječaj radi dobivanja  kredita za razvoj poljoprivrede i agroturizma.
Načelnik je kazao da o konkretnim mjerama za pomoć bolskim obrtnicima vijeće može raspravljati na jednoj od idućih sjednica.
Zvonko Marić je primijetio da 90.000,00 kuna za javne potrebe u športu nije dovoljno jer mladima treba omogućiti bavljenje športom da bi ih se zaštitilo od modernih poroka.
Načelnik je kazao da se svake godine sufinanciraju sve športske aktivnosti za koje postoji interes i program rada, tako će biti i u 2010. godini, a ako je 90.000,00 kuna malo onda će se ovaj iznos rebalansirati.
Branko Mikulić je pitao zbog čega se predviđa utrošiti 700.000,00 kuna za otkup zemljišta za potrebe javnih ulica.
Načelnik je odgovorio da prema novom UPU-u naselja Bol veći broj planiranih ulica prolazi preko nekretnina privatnih vlasnika, te da je općina dužna po tržišnim cijenama otkupiti dijelove tih nekretnina od vlasnika.
 Jakša Marinković-Tomić je primijetio da se već nekoliko godina u Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture stavljaju stavke popravak šetnice Put Zlatnog rata i uređenje šumice kod Doma staraca, a da to očito nikada ne realizira.
Načelnik je odgovorio da se nikada ne realizira kompletan Plan izgradnje i uređenja komunalne infrastrukture, ali oni zahvati koji nisu realizirani se trebaju planirati za iduću proračunsku godinu. U toku proračunske godine nastaju uvjeti da trebamo određivati prioritete koji će se realizirati, a koji ne.
Načelnik je također kazao da u proračunu općine nema mjesta za troškove koji nisu u nadležnosti općine kao što je financiranje rada inspekcijskih službi, policijske uprave i sl.
Načelnik je upoznao nazočne da je izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu dano u nadležnost jedinicama lokalne samouprave regulacija prometa i mogućnost zapošljavanja prometnog redara.
Pročelnik je kazao da prije raspisivanja natječaja za prometnog redara treba donijeti odluku o povećanju broja zaposlenih  u Jedinstvenom upravnom odjelu i predvidjeti sredstva za još jednu plaću u proračunu Općine Bol.
Načelnik je primijetio da u prijedlogu Proračuna za 2010. godinu treba planirati početak izgradnje vidikovca na cesti D115 iznad Bola u iznosu od 50.000,00 kuna., i da stavku anuitet za kredit za vodovod Bol-Murvica u iznosu od 450.000,00 kuna treba povećati na 600.000,00 kuna.
Zvonko Marić je na kraju rasprave zaključio da vijećnici mogu predložiti amandmane na ovaj prijedlog Proračuna, uz obvezu da navedu koja se stavka povećava, a koja se stavka  smanjuje.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2010. godinu.
Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.
Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez  na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina.
Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.
Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.
Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Odluku o  prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2010. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje cjenika usluga Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.
Člankom 58. Statuta Dječjeg vrtića „Mali Princ“  Bol je predviđeno da odluku o  cjeniku usluga Dječjeg vrtića donosi Osnivač tj. Općinsko vijeće Općine Bol na prijedlog Upravnog vijeća.
Sukladno navedenoj odredbi Statuta Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je predložilo vijeću donošenje novog cjenika usluga Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.
Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića „Mali princ“ koje plaćaju roditelji-korisnici za djecu koja koriste program dječjeg vrtića.
Za redoviti program i program predškole utvrđuje se ekonomska cijena dječjeg vrtića po djetetu u iznosu od 1.800,00 kn mjesečno (1.100.000,00 općina + 200.000,00 roditelji :12 mjeseci : 60 djece).
Roditelji i skrbnici osiguravaju sredstva za hranu, didaktička sredstva i drugi potrošni materijal za rad sa djecom, sredstva za energiju, vodu i održavanje sanitarno higijenskih uvjeta te druge materijalne troškove.
Za redoviti program i program predškole utvrđuje se cijena korištenja dječjeg vrtića koju plaća roditelj ili skrbnik:
– za petosatni program 350,00 kn
– za devetosatni program 450,00 kn
– za desetosatni program 500,00 kn
Korisnik programa dječjeg vrtića plaća mjesečnu cijenu programa do 5. dana u mjesecu za tekući mjesec.
Korisnik koji neopravdano ne plati program dva mjeseca u toku pedagoške godine automatski se ispisuje iz vrtića.
Neplatišama programa će se provesti prisilna naplata prema odredbama Ovršnog zakona.
Za redoviti program i program predškole cijena se povećava:
– za 50 % ukoliko ni jedan roditelj ili skrbnik nema prijavljeno prebivalište na području Općine Bol,
– ako jedan ili niti jedan roditelj ili skrbnik nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Bol, a niti dijete koje je upisano u program dječjeg vrtića po posebnim odredbama, nema prijavljeno prebivalište niti boravište na području Općine Bol, plaća se puna ekonomska cijena dječjeg vrtića.
Za redoviti program i program predškole cijena se smanjuje:
– za djecu vojnih invalida Domovinskog rata 1 skupine za 100 %,
– za smještaj drugog djeteta za 40 % za vrijeme dok je istovremeno upisano dvoje djece iz iste obitelji u dječji vrtić,
– za istovremeni smještaj trećega i svakog idućeg djeteta iz iste obitelji za 100 %,
– za djecu sa posebnim potrebama za 100 %,
– za djecu čiji su roditelji ili skrbnici korisnici stalne socijalne pomoći za 100 %,
-za samohrane roditelje za 50%,
-za djecu bez roditelja za 100 %.
Ako dijete ne polazi dječji vrtić zbog bolesti, mjesečna cijena redovitog programa i programa predškole koje dijete pohađa se smanjuje razmjerno duljini bolovanja.
Za kraći program dječjeg vrtića cijenu predlaže ravnateljica vrtića prema broju zainteresirane djece.
Načelnik odobrava cijenu i donosi odluku da tu cijenu za svu zainteresiranu djecu plaća Općina Bol ili roditelji.

Odluku o cjeniku usluga Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol vijećnici su prihvatili sa 7 gasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2010. godinu.
Na temelju važeće metodologije, policijska uprava u SDŽ, odjel za zaštitu i spašavanje je u studenom 2004. godine napravilo dokument „Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području općine Bol“. Sa ovim dokumentom je upoznato vijeće općine Bol i isti se primjenjuje do donošenja novog dokumenta pod nazivom „Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja. Dokument „Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja“ je naručen od tvrtke Zast d.o.o. iz Splita, radna verzija je dostavljena općini Bol, a nakon ispravaka koje su dostavljeni od strane DVD-a Bol i Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol, bit će dostavljena konačna verzija dokumenta o kojemu će raspravljati vijeće općine Bol i kojega će vijeće općine Bol u konačnici prihvatiti.
Vijeće općine Bol je na sjednici dana 10. srpnja  2009. godine donijelo odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Mate Petrić, zapovjednik stožera, Jakša Marinković Šimić, Željko Šeravić, Nikša Bjelobradić, Teo Bogunović, Đimi Žuvić, Ivica Ščepanović, dr. Markica Tomić i Drago Jerkin.
U toku 2009. godine načelnik općine Bol je obavio nužnu obuku iz područja zaštite i spašavanja. Općina Bol treba omogućiti obuku i osposobljavanje i drugih članova Stožera zaštite i spašavanja, te opremiti službenim odorama Stožer, a postrojbu opće namjene treba opremiti najnužnijom odjećom i obućom
Na području općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima. DVD Bol raspolaže i sanitetskim vozilom, te obavlja prijevoz pacijenata uz prisustvo liječnika kada su ugroženi zdravlje i život pacijenata. DVD Bol za potrebe općine Bol obavlja i manje komunalne intervencije na području općine.
Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o. Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol, Grabov rat d.o.o. i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.
Općina se obvezuje nabaviti plakate sa znakovima za uzbunjivanje, te ih podijeliti organizacijama i udrugama radi upoznavanja građana sa istima.

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2010. godinu primili na znanje, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2010. godini.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2010. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1. CIVILNA ZAŠTITA koja se organizacijski sastoji od stožera zaštite i spašavanja, postrojbe opće namjene i povjerenika civilne zaštite.
2. VATROGASTVO – u Bolu djeluje DVD „BOL“ koje u svom sastavu ima vatrogasnu postrojbu. Postrojba broji 28 članova osposobljenih za sve vrste vatrogasnih intervencija.
3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: – na području Općine Bol djeluje sekcije lovačkog društva «Brač» i Vidova gora značajne za zaštitu i spašavanje, Općina Bol je spremna sufinancirati rad svake udruge značajne za zaštitu i spašavanje.
4. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI: – Hrvatska gorska služba spašavanja iz Splita, Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja Supetar, Ambulanta Bol, Centar  socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač, veterinarska služba u Supetru, policijska postaja Brač itd.
Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.
Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:
– za DVD Bol 500.000,00 kuna
– za Crveni križ Brač 10.000,00 kuna
– za Jedinicu hitne pomoći Brač 10.000,00 kuna
– za gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna
– oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna
– za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja 25.000,00 kuna.

Budući da je sastavni dio Smjernica i izvod iz Proračuna, glasovanje o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2010. godini će se provesti nakon usvajanja Proračuna Općine Bol za 2010. godinu.

Sjednica je završila u 22.00 sata  

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Prvi potpredsjednik vijeća:
Zvonko Marić

Skip to content