Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2019.

20. siječnja, 2020. u 14:04:19

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 18. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Stipe Karmelić kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 9/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 17. prosinca 2019. godine, sa početkom u 18.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Ivica Ščepanović, Tonči Kukoč i Mate Petrić – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Nives Mošić- voditeljica računovodstva Općine Bol, Joško Egekher i Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je osam vijećnika.

B) Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2020. godinu.

 • Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2020-2022. godine.
 • Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2020-2022. godine.
 • Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2020. godinu.
 • Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2020. godinu.

2. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. na području općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2020. godinu.

4. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2020. godinu.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 7/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 7/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

Primanje na znanje zapisnika sa 8/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 8/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Milan Škrbić je primijetio da od teniskih terena županijskom cestom prema Murvici, te od skretanja na lokalnu cestu prema Zlatnom ratu, sve do crkvice Sv.Pavla ne postoji niti jedna žarulja javne rasvjete. Načelnik je kazao da je u izradi projekt proširenja te ceste sa biciklističkom stazom i trotoarom i kompletnom javnom rasvjetom.

Tonči Buljan se nadovezao sa primjedbom da nije u funkciji ni dio javne rasvjete kod Poljane, a da su u ulici Uz potok i Begovi dvori postavljeni kabeli ali još nije montirana javna rasvjeta.

Načelnik je odgovorio da će se radovi na montiranju javne rasvjete nastaviti u siječnju a ukoliko je neka žarulja pregorjela dužnost je svih građana da to prijave komunalnom poduzeću Grabov rat.

Katarina Marčić je također primjetila da nema javne rasvjete u ulici Ante Radića.

Načelnik je kazao da će se i tamo postaviti nova javna rasvjeta kada se bude uređivala ta ulica.

Marijan Marjanović je kazao da su u toku iskopi kanala na starom putu za Murvicu za postavljanje elektrokabela od glavne trafostanice sve do bivšeg kampa Vlastelice, te bi se to moglo iskoristiti za postavljanje kabela javne rasvjete.

Načelnik je kazao da je ta ulica izvan građevinske zone te da bi postavljanje javne rasvjete u toj zoni moglo izazvati mnogobrojne zahtjeve za postavljanje javne rasvjete svuda oko Bola.

Katarina Marčić je kazala da još nije dobila odgovor na vijećničko pitanje od predstavnika općine Bol u Skupštini Vodovoda Brač, te je pitala koji je stav predstavnika općine Bol prema predloženom poskupljenju vode?

Načelnik je odgovorio da će joj odgovor biti dostavljen, a o poskupljenju vode je kazao da se cijena nije mijenjala 13 godina i da je na Braču najniža cijena vode s obzirom na cijenu vode u okruženju. Za sutra je sazvana sjednica Skupštine Vodovoda Brač gdje će se raspravljati i o prijedlogu povećanja plaće zaposlenicima, što predstavnik općine Bol neće podržati, predstavnik općine Bol će podržati prijedlog da grad Supetar od Vodovoda Brač otkupi zemljište za školu, te da se s tim sredstvima i kreditom završi nova upravna zgrada Vodovoda.

Katarina Marčić je pitala što načelnik zna o nemogućnosti ostvarenja prava na priključak vode gospodina Zvonka Teskere. Načelnik je kazao da prema njegovim saznanjima gospodin Teskera ne ispunjava uvjete iz važećeg Pravilnika za ostvarenje priključka.

Tonči Buljan je pitao načelnika je li obavio razgovor sa komunalnim redarom u svezi njegovog otkaza. Načelnik je odgovorio da razgovor nije obavio, jer je gospodin Bartulović već potpisao sporazumni raskid ugovora o radu.

Nataša Paleka Jakšić je pitala je li ishođena uporabna dozvola za vrtić, te je primjetila da krov u Domu kulture i dalje prokišnjava.

Načelnik je odgovorio da je uporabna dozvola za potkrovlje vrtića ishođena, a da je krov u Domu kulture u lošem stanju i da ga treba popraviti.

DNEVNI RED:

POD 1)

Voditeljica računovodstva Nives Mošić je vijećnicima dala uvodno obrazloženje Odluke o prihodima i rashodima Općine Bol za 2020. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2020. godinu predviđa prihode u iznosu od 26.315.117,00 kuna i rashode u iznosu od 26.315.117,00 kuna.

Na prošloj sjednici općinskog vijeća načelnik je pozvao vijećnike da podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

U otvorenom roku zaprimljeni su slijedeći amandmani:

Sani Bodlović: da se konto za pomoć srednjoj školi poveća za 37.000,00 kn, a da se za isti iznos smanji konto uređenja Doma na Vidovoj gori.

Milan Škrbić: da se konto pomoći osnovnoj školi Bol smanji za 20.000,00 kn, a da se za isti iznos poveća konto za potporu Božićnom gradu.

Katarina Marčić: da se predvidi konto za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u predškolskim i školskim ustanovama za 100.000,00 kn a da se za isti iznos smanji konto donacije za WTA turnir.

Katarina Marčić: da se predvidi konto potpora projektu Bročko blogo u iznosu od 10.000,00 kn, da se za isti iznos smanji konto donacije za WTA turnir.

Katarina Marčić: da se predvidi konto za uređenje Pučiške ulice u iznosu od 100.000,00 kn, a da se za isti iznos smanji konto donacije za WTA turnir.

Katarina Marčić: da se predvidi konto za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja za socijalno ugrožene skupine u iznosu od 16.800,00 kn, a da se za isti iznos smanji konto donacije za WTA turnir.

Katarina Marčić: da se predvidi konto za sufinanciranje troškova boravka djece u predškolskoj ustanovi u iznosu od 30.000,00 kn, a da se za isti iznos smanji konto donacije za WTA turnir.

Načelnik općine Bol je razmatrao sve gore navedene amandmane te nije prihvatio niti jedan prijedlog jer je procijenio da je u prijedlogu proračuna predložio dostatna sredstva za pomoć Srednjoj školi Bol i za potporu Božićnom gradu.

Asistente u nastavi u Dječjem vrtiću već financira općina Bol, a asistente u Osnovnoj školi treba financirati Županija koja je osnivač škole a ujedno je nadležna za osiguravanje sredstava za uspješan rad škole po svim planiranim programima, za projekt Bročko blogo nisu predviđena sredstva, jer općina Bol izdvaja velika sredstva za kulturu, za uređenje Pučiške ulice će se sredstva predvidjeti u jednoj od idućih godina, za sufinanciranje dopunskog zdravstvenog osiguranja nisu predviđena sredstva, jer općina Bol izdvaja velika sredstva za socijalu, a u izvanrednim prilikama socijalne ugroze općina Bol će pojedinačne ugrožene osobe sigurno pomoći po posebnom zahtjevu, za sufinanciranje troška boravka djece u predškolskoj ustanovi nisu predviđena sredstva, jer je sadašnji cjenik i kriterij upisa djece već dovoljno socijalan.

Konačni prijedlog proračuna općine Bol za 2020. godinu je, s obzirom na prijedlog s 8/19 sjednice od 03. prosinca 2019. smanjen u prihodima i rashodima za 500.000,00 kn.

Prihodi su smanjeni za 500.000,00 kn u kontu prihoda od poreza (prihodi od poreza u zadnjim godinama iznose cca 3.000.000,00 kn a u 2019. godini se planira povećanje poreza od iznajmljivanja kreveta za 1.000.000,00 kn, te se planira smanjenje poreza na dobit za 500.000,00 kn, vidi zapisnik sa 7/2019 sjednice vijeća), te se konačno planira prihod od poreza u iznosu 3.500.000,00 kn., tj. 500.000,00 kn manje nego što je bilo planirano.

Rashodi su smanjeni za 500.000,00 kn i to:

– Za 60.000,00 kn potpora osnovnoj školi Bol

– za 100.00,00 kn uređenje Postirske ulice

– za 200.000,00 kn sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže u Murvici

– za 50.000,00 kn nabavka uredskog namještaja,

– za 40.000,00 kn nabavka komunalne opreme

– za 50.000,00 kn uređenje Doma na Vidovoj gori.

Ostala konta se nisu mijenjala, te su planirani prihodi i rashodi u 2020. godini uravnoteženi (općina sa proračunskim korisnicima) i iznose 26.315.117,00 kn.

Nadalje je, na temelju mišljenja odbora za financije i proračun sa sjednice dana 16. prosinca 2019. godine načelnik predložio da se konto za geodetsko katastarska vještačenja smanji za 20.000,00 kn a da se za isti iznos poveća konto za potrebe osnovne škole. Načelnik je svoj prijedlog obrazložio da je bilo dogovoreno plaćanje elaborata statike škole u iznosu od 60.000,00 kn i to 1/2 općina Bol a 1/2 PZ Bol. Cijeli iznos je platila PZ Bol, ali nije proslijedila 30.000,00 kn općini Bol za održavanje poljskih puteva. Na taj način je općina Bol ipak sufinancirala elaborat statike za zgradu škole u iznosu od 30.000,00 kn. Osim toga općina je u toku 2019. godine financirala uređenje škole u iznosu od 64.000,00 kn, te u 2018. godini u iznosu od 175.000,00 kn. Načelnik je kazao da se stvara lažni dojam kako općina dovoljno ne pomaže Osnovnu školu, jer se ne uzimaju u obzir sve gore navedene činjenice. Osim toga, ovaj prijedlog od 20.000,00 kn pomoći školi u 2020. godini je donio tek nakon razgovora sa ravnateljem škole.

Katarina Marčić je kazala da je općina Bol pomagala Osnovnu školu u svrhu njezinog preseljenja sa Benačice, a da danas nije primjereno od ukupnog buđeta od 26.000.000,00 kn predvidjeti za školu samo 20.000,00 kn.

Načelnik je kazao da je osim direktnih uplata školi općina Bol imala veliku investiciju u uređenju trga na Rudini, ali da neki građani ne poštuju ni djecu ni prometne znakove, te i dalje voze i parkiraju skutere neposredno blizu škole.

U daljnjoj raspravi se neki vijećnici primijetili da bi prometni redar trebao raditi cijelu godinu radi regulacije prometa.

Tonči Buljan je pitao zašto se planira 100% povećanje vlastitih prihoda Centra za kulturu, a gospođa Nives Mošić je odgovorila da je takav njihov plan prihoda, te da se očito planira povećanje prihoda od ulaznica i od korištenja dvorane u Domu kulture.

Katarina Marčić je pitala zašto nije prihvaćen njezin amandman za financiranje asistenata u nastavi u Osnovnoj školi.

Načelnik je odgovorio da ta sredstva treba osigurati Županija, ta sredstva postoje u europskim fondovima, samo ih treba na vrijeme zatražiti.

Katarina Marčić je kazala da Županija postupa birokratski i nije odvojila dovoljno sredstava za Bol, te ona i dalje predlaže da općina Bol predvidi potrebna sredstva za pomoćnika u nastavi.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da, nažalost, Udruga Brački pupoljci treba financirati dio asistenata u nastavi.

Načelnik je kazao da općina Bol pomaže rad udruge, te je još jednom naglasio da je Županija obvezna naći sredstva za financiranje asistenata u školama, a općina Bol financira asistente u dječjem vrtiću.

Tonči Buljan je kazao da općina Bol treba djelovati lokalno i da ovaj problem treba sanirati tako da se u proračunu planira barem 35.000,00 kn za jednog asistenta.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da 500.000,00 kn za potporu WTA turniru preveliki iznos i pitala je što Bol ima od toga, osim noćne buke iz Varadera?

Načelnik je kazao da je bolski turnir prepoznat kao hrvatska i svjetska vrijednost i da Bol od njega ima velike marketinške koristi.

Katarina Marčić je kazala da je općinu Bol i Turističku zajednicu teniski turnir do sada koštao oko 3.500.000,00 kn, a da smo samo 10% tih sredstava uložilo u Google kampanju mjesto Bol bi imalo mnogo veće koristi. Osim toga ulažu se velika sredstva u teniski turnir, a na Bolu nemamo teniskog kluba, teniski tereni su zauzeti i za treniranje djeteta trebamo plaćati 500,00 kn mjesečno.

Načelnik je kazao da građani trebaju osnovati Teniski klub a da će općina Bol financijski pomoći kao i sve druge sportske aktivnosti.

Tonči Buljan je kazao da je na teniskom centru komplicirana situacija jer su svi teniski tereni u privatnom vlasništvu, a većina ih je dana u zakup tvrtki iz Njemačke.

Kada korisnici iz Bola koriste tenis teren slabo ga održavaju pa se sada teniski tereni i zaključavaju.

Bez obzira na navedenu problematiku, lokalna zajednica od WTA teniskog turnira nema nikakve benefite. Da vlasnik turnira barem organizira jednomjesečni teniski kamp, imali bi djecu koja znaju sakupljati loptice u vrijeme turnira. Ovako je problem naći sakupljače lopti.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da veliki postotak novca predviđen za javne potrebe u športu dobivaju učitelji koji nisu iz Bola, a Boljani koji bi mogli biti sportski učitelji ne rade posao za koji su školovani ili su otišli iz Bola.

Načelnik je kazao da općina Bol financijski pomaže sve sportske aktivnosti, ali općina ne može organizirati klub ili natjerati pojedince da se angažiraju na sportskom polju.

Katarina Marčić je primijetila da odvajanja za WTA teniski turnir nije odvajanje za potrebe u športu već za marketing, te da se za bolski šport odvaja strašno malo novca.

Osim toga ako povećamo odvajanja za šport bit ćemo prisiljeni smanjiti konta za socijalnu skrb ili za komunalno uređenje mjesta. Stoga je jedino rješenje smanjiti davanja za WTA teniski turnir.

Predsjednik vijeća je na prijedlog načelnika odobrio pauzu od 20.00 do 20.15 sati.

Nakon pauze je Tonči Buljan u svoje ime i u ime vijećnica Katarine Marčić i Nataše Paleka Jakšić predložio amandmane na prijedlog proračuna i to:

– Da se za sufinanciranje uređenja osnovne škole planira 60.000,00 kn

– Da se za dva asistenta u nastavi u Osnovnoj školi planira 70.000,00 kn

– Da se za program Bročko blogo planira 10.000,00 kn

– Da se za program Srednje škole planira 37.000,00 kn

– Da se za pomoć roditeljima u nabavci radnih bilježnica osnovnoškolske djece planira 50.000,00 kn.

– Da se za rad teniske škole planira 25.000,00 kn,

– Da se za uređenje osam parkirališnih mjesta u Blato planira 20.000,00 kn

– Da se za uređenje Pučiške ulice planira 25.000,00 kn

Ovim amandmanom se planiraju povećati rashodi u ukupnom iznosu od 297.000,00 kn, te je Tonči Buljan predložio da se za isti iznos smanje rashodi iz konta WTA teniskog turnira ili da načelnik predloži smanjenje sa nekih drugih konta.

Predsjednik vijeća je na prijedlog načelnika odobrio pauzu od 20.40 do 20.50 sati.

Nakon stanke načelnik je predložio smanjenje rashoda za ukupno 252.000,0 kn.

Naime, nije prihvatio amandman u iznosu od 25.000,00 kn za uređenje Pučiške ulice jer je ove godine planirana izrada projektne dokumentacije, te vjerojatno neće doći do početka uređenja ove ulice u 2020.godini.

Načelnik nije prihvatio ni amandman u iznosu od 20.000,00 kn za uređenje osam parkirališnih mjesta u naselju Blato, jer na tom zemljištu nije sređeno vlasničko stanje, odnosno još uvijek se ne zna je li vlasnik navedenog zemljišta poduzeće Zlatni rat, Republika Hrvatska ili vlasnici stanova u navedenom naselju.

 • Prijedlog smanjenja rashoda je u slijedećim kontima:
 • Geodetsko katastarske usluge za 50.000,00 kn
 • Uređenje općinskih stanova za 50.000,00 kn
 • Tekuće donacije koje nisu spomenute za 20.000,00 kn
 • Uređenje plaža za 100.000,00 kn
 • Ostale komunalne usluge za 32.000,00 kn.

Što je ukupno smanjenje rashoda za 252.000,00 kn, ali bez smanjenja konta za WTA teniski turnir.

Katarina Marčić je pitala zašto se ne može smanjiti konto za WTA turnir kad ima toliko argumenata da je za općinu Bol to preveliki iznos. Načelnik je kazao da se intenzivno razgovara sa potencijalnim sponzorima, ali dok se ne potpiše ugovor mi moramo imati osigurana sredstva za plaćanje nagradnog fonda.

Nataša Paleka Jakšić je primijetila da ako se i potpiše ugovor sa sponzorom, obveza općine prema teniskom turniru se neće smanjiti, jer se iznos za nagradni fond treba uplatiti početkom godine. Očito da ovaj projekt nije uspješan jer ne može naći ozbiljnog sponzora.

Načelnik je ponovno naglasio da je hrvatska privreda slaba i da je objektivno teško naći sponzora.

Na prijedlog predsjednika vijeća održana je stanka od 20.40 do 20.50 sati.

Nakon stanke predsjednik vijeća je prekinuo sjednicu i zakazao nastavak iste sjednice za srijedu, 18. prosinca 2019.godine u 20.00 sati.

Nazočni vijećnici su ovo primili na znanje, a izočne vijećnike o ovome treba obavijestiti JUO.

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Stipe Karmelić kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa nastavka 9/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. prosinca 2019. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Ivica Ščepanović, Tonči Kukoč i Mate Petrić – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Nives Mošić- voditeljica računovodstva Općine Bol i Joško Egekher, predstavnik medija.

Nakon što je predsjednik vijeća utvrdio kvorum sjednica je nastavljena sa obrazloženjem načelnika općine Bol da može smanjiti konto za WTA teniski turnir u iznosu od 50.000,00 kn, a ta sredstva planirati utrošiti u uređenje plaža. Naime, teško je udovoljiti jučerašnjim zahtjevima da se konto za teniski turnir smanji skoro za 300.000,00 kn ali predlaže ove godine započeti sa smanjivanjem davanja za turnir, i to za 50.000,00 kn, sa namjerom da se ta smanjenja nastave i u idućim godinama.

Na prijedlog Tonča Buljana odobrena je stanka od 20.10 do 20.15 sati.

Nakon stanke Tonči Buljan je kazao da, nažalost, oporba ne može prihvatiti zadnji prijedlog načelnika te da smatra kako bi trebalo smanjiti konto za WTA turnir za 150.000,00 kn, pa bi možda prijedlog bio prihvaćen.

Na prijedlog načelnika odobrena je stanka od 20.18 do 20.24 sata.

Nakon stanke načelnik je kazao da je predloženo smanjenje za 150.000,00 kn preveliko te je predložio da se prestane sa prepucavanjima pa je predložio da se konto za WTA teniski turnir smanji za 100.000,00 kn.

Tomi Fabjanović je kazao da je ovaj prijedlog načelnika realan, te je napomenuo da bi trebalo prihvatiti proračun jer bez proračuna se u idućoj godini ne mogu započeti nikakvi veliki projekti.

Na prijedlog Tonča Buljana odobrena je stanka od 20.30 do 20.35 sati.

Nakon stanke Tonči Buljan je kazao da će oporba prihvatiti zadnji prijedlog načelnika ako se navedenih 100.000,00 kn planira utrošiti u uređenje plaža u iznosu od 50.000,00 kn, za socijalne potrebe djece i obitelji čija djeca pohađaju dječji vrtić u iznosu od 30.000,00 kn i za uređenje osam parkirališnih mjesta u naselju Blato u iznosu od 20.000,00 kn.

Na prijedlog načelnika odobrena je stanka od 20.40 do 20.45 sati.

Nakon stanke načelnik je kazao da je neprimjereno ulagati novac u uređenje parkirališta u naselju Blato, na zemljištu gdje još nije utvrđen vlasnik.

Tonči Buljan je kazao da je općina mnogo puta ulagala u uređenje javnih površina gdje nije imala vlasnički list, pa se to može i ovog puta napraviti.

Budući da se više nitko nije javio za raspravu, predsjednik vijeća je predložio da se glasuje o konačnom prijedlogu proračuna, i to sa prihvaćanjem šest amandmana od jučer i sa današnjim amandmanima da se smanji konto WTA teniskog turnira za 100.000,00 kn, a ta sredstva da se preusmjere za uređenje plaža u iznosu od 50.000,00 kn, za socijalno ugroženu djecu u vrtiću u iznosu od 30.000,00 kn i za uređenje parkirališta u Blatu u iznosu od 20.000,00 kn.

POD A)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Bol u 2020. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 2.930.000,00 kuna, od čega će Općina 250.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, 1.500.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge, a preostali iznos od 1.180.000,00 kuna će uplatiti za održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina izvođačima radova.

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2020. godini usvojen je sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD B)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Istaknuo je da se u 2020. godini predviđa potrošiti ukupno 4.506.000,00 kuna za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture.

Planira se slijedeća raspodjela sredstava:

1. Nerazvrstane ceste:

– Vukovarska ulica 150.000,00 kn

– Postirska ulica 200.000,00 kn

– Cesta u R3 zoni 50.000,00 kn

– Potporni zid na obilaznici 100.000,00 kn

– Potporni zid Blato 100.000,00 kn

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (Trgovi, pločnici, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze):

– Glavni projekt uređenja plaže Potočine- Borak- Benačica 100.000,00 kn

– Otkup zemljišta Dom kulture 90.000,00 kn

3. Javna parkirališta na zemljištu u vlasništvu općine Bol:

– Otkup zemljišta parkirališta na ulasku u mjesto 280.000,00 kn,

– uređenje osam parking mjesta u naselju Blato 20.000,00 kuna

4. Javne garaže čiji je investitor odnosno vlasnik općina Bol i javne površine za pružanje usluge parkiranja:

– Idejni projekt športske dvorane i garaže 86.000,00 kn

– Glavni projekt športske dvorane i garaže 50.000,00 kn

5. Javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, javni športski i rekreacijski prostori):

– Oprema za dječja igrališta i šport 50.000,00 kn

– Sportska oprema 30.000,00 kn

– Otkup zemljišta za zelene površine 50.000,00 kn

6. Građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture):

– Prometna i turistička signalizacija 125.000,00 kn

– Komunalna oprema 300.000,00 kn

7. Javna rasvjeta:

– Sveta Lucija 30.000,00 kn

– Javna rasvjeta Zlatni rat 50.000,00 kn

8. Groblja i krematoriji :

– Otkup zemljišta za novo groblje 1.600.000,00 kn

– Glavni projekt parternog uređenja okoliša starog groblja 45.000,00 kn

– Gradnja novog groblja, prva faza 1.000.000,00 kn

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2020. godinu je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD C)

Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2020. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti predviđa se potrošiti 600.000,00 kuna koje će se isplaćivati DVD-u Bol u jednakim mjesečnim iznosima.

Nadalje, planira se isplatiti još 33.000,00 kuna za prehranu i smještaj sezonskih vatrogasaca.

Za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila određuje se utrošiti 1.600.000,00 kuna.

Dakle, za potrebe DVD-a Bol u 2019. godini Općina Bol planira uplatiti ukupno 2.233.000,00 kuna.

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2020. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD D)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2020. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.588.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 1.137.000,00 kuna, 311.000,00 kuna će se izdvojiti za rad Općinske knjižnice, a 150.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

Odluka o javnim potrebama u kulturi u 2020. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD E)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2020. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 2.060.000,00 kuna, i to 1.926.000,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 44.000,00 kuna za ostale materijalne troškove, didaktičku i drugu opremu, 30.000,00 kuna za pomoć socijalno ugroženoj djeci, te 60.000,00  kuna za uređenje krova vrtića.

Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2020. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD F)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2020. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 792.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol”, teniskog kluba, i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu i 400.000,00 za sufinanciranje organizacije WTA teniskog turnira.

Odluka o javnim potrebama u športu u 2020. godini je usvojena sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD G)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2020. godinu.

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u iznosu od 2.500, 00 kuna.

Nadalje, predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, na ime dara za djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po djetetu.

Također se predlaže, zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 2.500,00 kuna.

Odluku o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2020. godinu vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD H)

Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio financijski plan Općine Bol za razdoblje 2020-2022. godine.

Naime, proračun za 2020. godinu se planira u iznosu od 26.315.117,00 kuna.

Proračun za 2021. godinu se predviđa u iznosu od 25.760.768,00 kuna.

Proračun za 2022. godinu se predviđa u iznosu od 26.016.419,00 kuna.

Na temelju rasprave i zaključka sa ove sjednice, zadužuje se upravni odjel urediti iznose na kontima koji su promijenjeni na ovoj sjednici.

Financijski plan Općine Bol za razdoblje 2020-2022. je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD I)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama Općine Bol.

U razdoblju od 2020-2022. se planiraju slijedeće investicije: uređenje plaže Potočine-Borak-Benačica, uređenje Postirske ulice, rekonstrukcija zgrade zavičajnog muzeja, izgradnja nove zgrade općine, izgradnja ceste u R3 zoni, uređenje parka Ivo i Tončica, uređenje Doma na Vidovoj gori, uređenje Vukovarske ulice, početak izgradnje groblja na Sv. Luciji.

Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2020-2022. je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD J)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2020. godinu.

Tijekom 2020. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna.

Plan javne nabave Općine Bol za 2020. godinu prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 1 glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD K)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2020. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 50.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2020. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2020. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2021. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu je donesena sa 7 glasova ZA 1 i glas PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2020. godine.

POD 2

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. na području općine Bol se raspravlja na kraju svake kalendarske godine.

U 2019. godini općinsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju procjene rizika od velikih nesreća, a načelnik je u zakonskom roku donio plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara.

U 2020. godini je planirano uložiti 2.343.000,00 kuna, u 2021. godini 1.893.000,00 kuna, a u 2022. godini 1.093.000,00 za razvoj sustava civilne zaštite, i to za financiranje redovne djelatnosti DVD-a, sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma, sufinanciranje nabavke novog vozila, sufinanciranje rada crvenog križa Brača i HGSS-a.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2020. do 2022. na području općine Bol je primljena na znanje.


POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2020. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA) da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Kao i prethodne godine, i ove godine se ne predviđa da Porezna uprava naplaćuje porez na kuće za odmor, a umjesto Porezne uprave naplatu poreza na kuće za odmor će obavljati općinska financijska služba.

Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2020. godinu vijećnici su prihvatili jednoglasno, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2020. godinu je bio na javnom savjetovanju od 19. studenog 2019. godine do 29. studenog 2019. godine.

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Odluka o upravljanju imovinom se donosi svake godine, a u njoj su navedene sve nekretnine s kojima općina upravlja i za koje općina Bol smatra da su njezino vlasništvo iako za sve te nekretnine nema vlasnički list.

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2020. godinu je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Sjednica je završila u 21.15 sati

Zapisnik sastavio: Stipe Karmelić

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content