Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2018.

alt
8. studenoga, 2018. u 22:27:07

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/87

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 18. rujna 2018. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 9/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 17. rujna 2018. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Ivica Šćepanović, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Sani Bodlović, Katarina Marčić, Tonči Buljan – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Roni Marinković- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

B) Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o ZAJEDNIČKOJ ODLUCI o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na “Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4

 2. Rasprava i donošenje odluke o autotaxi prijevozu na području općine Bol.

 3. Rasprava i donošenje odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Bol.

 4. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Mali princ.

 5. Rasprava i donošenje odluke o grobljima.

 6. Rasprava i donošenje odluke o kupnji zemljišta kod sadašnje vatrogasne Barake.

 7. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti Vodovodu Brač za prijavu na natječaj

 8. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama

 9. Rasprava o pristiglim molbama (Joško Martinić, Srđana Arković )

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 7/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 7/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.

Prihvaćanje zapisnika sa 8/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 8/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Ivica Šćepanović je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Naime u zapisniku sa 8/2018 sjednice je navedeno da je vijećnik Ivica Šćepanović predložio da se javna rasprava u Domu kulture umjesto kroz jutro, što je bila dosadašnja praksa, organizira u poslijepodnevnim satima.

Ivica Šćepanović je kazao da je on mislio na sve javne rasprave rasprave, a ne samo na javnu raspravu o izmjenama zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi petih izmjena i dopuna PPU općine, te da nije predložio da javne rasprave budu isključivo u popodnevnim satima, već da mogu biti i u večernjim satima.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 8/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je za iduću sjednicu općinskog vijeća najavio detaljno izvješće o rezultatima turističke sezone, a na ovoj sjednici se ograničio na pohvalu sigurnosnih aspekata sezone, koja je protekla bez ijednog ozbiljnog sigurnosnog incidenta, iako u Bolu nije bilo stacioniranih policijskih snaga.

Načelnik je izvijestio vijećnike da se DVD prijavio na natječaja za povlačenje sredstava iz EU fondova, te je izrazio nadu da će ovaj put imati više izgleda za pozitivan rezultat.

Također je kazao da je DVD proveo javnu nabavu za nabavku novog vatrogasnog vozila, ali da je postupak javne nabave poništen, jer je najpovoljnija ponuda značajno premašivala procijenjenu vrijednost nabave.

Načelnik je kazao da je u drugoj polovini sezone na širem području Zlatnog rata, nakon zapaljenja kioska na plaži Zlatni rat, osigurano noćno vatrogasno dežurstvo.

Načelnik je izvijestio nazočne da je ove godine došlo do razdvajanja prostora Osnovne i Srednje škole, te da je škola organizirana jedno smjenski. Osnovna škola se organizira u školi na Rudini, a Srednja u školskoj zgradi na Benačici.

Načelnik je kazao da će općina Osnovnoj školi sufinancirati uređenje informatičke učionice, a također je općina Osnovnoj školi dala pozajmicu u iznosu od 200.000,00 kuna za uređenje zgrade na Rudini.

Načelnik je rekao da je nužna i obnova krovišta i instalacija zgrade Osnovne škole, ali da se ti radovi planiraju za iduću godinu, a za potrebna sredstva će se aplicirati na natječaje iz fondova EU-a.

Načelnik je najavio skoro kompletiranje dokumentacije za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju novog groblja kod Sv. Lucije.

Načelnik je kazao da će ministarstvo zaštite okoliša uskoro organizirati seminar o novom načinu sakupljanja komunalnog otpada, te da ćemo tada i saznati da li će 1. studenog početi novi način sakupljanja i naplate odvoza komunalnog otpada. Načelnik je skeptičan po tom pitanju, te smatra da većina jedinica lokalne samouprave na području RH nije spremno za novi režim sakupljanja i naplate odvoza komunalnog otpada i očekuje da će se taj rok dodatno prolongirati.

Načelnik je najavio ulaganje Vodovoda Brač na području naselja Murvica u sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Murvica.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije parternog uređenja trga kod caffe bara Marinero.

Općina Bol je ponovno uputila zahtjev Ministarstvu državne imovine od kojeg traži da na temelju odredaba Zakona o upravljanju državnom imovinom Općini Bol bez naknade ustupi vlasništvo čest. zem. 2536/1, te svoj suvlasnički udio čest. zem. 2538/1, čest. zem. 2539/1 i čest. zem. 2533/7 k.o. Bol, na kojima se planira izgradnja sportskog objekta i to javne sportske dvorane javnog igrališta i javne podzemne garaže- sportska zona Bijela kuća sa sportskom dvoranom. Planirana izgradnja je u općem i javnom interesu te bi se njome povećala kvaliteta života građana na području Općine Bol.

Načelnik je upoznao nazočne sa radom Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja. Vijeće je ove godine dodijelilo oko 70 koncesijskih odobrenja. Na njih 4 su izjavljene žalbe. Tri žalbe je drugostupanjsko tijelo odbilo, a četvrtu je prihvatilo. Međutim i taj četvrti žalitelj je naknadno odustao od izjavljene žalbe, te je očiti zaključak da je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja radilo ispravno i zakonito.

Načelnik je kazao da je projekt Hotela Borak zapeo, te da su investitori stopirali započete aktivnosti.

Načelnik je kazao da će uskoro biti organizirana javna prezentacija UPU-a Podborje, kojim se planira izgradnje hotela za sezonce.

Načelnik je rekao da je u tijeku ishođenje Rješenja Ministarstva graditeljstva o tipskom objektu za kućice na plaži Zlatni rat.

Načelnik je upoznao vijećnike sa rezultatima službenog puta u Beograd.

Naime, tamo se zajedno sa direktorom Aerodroma Brač g. Tončem Pejovićem i direktorom TZO Općine Bol g. Markitom Marinkovićem sastao sa potpredsjednikom Vlade Republike Srbije i ministrom turizma Republike Srbije g. Rasimom Ljajićem.

Gospodina Ljajića su upoznali sa inicijativom Aerodroma Brač za povezivanjem sa beogradskim aerodromom.

Gospodin Ljajić je pozitivno reagirao na ove inicijative, a daljnji konkretniji tijek pregovora će se obavljati sa tamošnjim nacionalnim avioprijevoznikom tvrtkom Air Serbia.

Načelnik je kazao da je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za projekt uređenja nove upravne zgrade općine na Loži.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Predsjednik vijeća Matko Baković je zatražio objašnjenje od načelnika zbog čega je došlo do zastoja u realizaciji projekta izgradnje stanova iz programa POS-a.

Načelnik je kazao da se predloženom prostorno-planskom dokumentacijom nastoji uskladiti postojeći projekt zgrade POS-a sa stanjem na terenu.

Vijećnik Mate Petrić je predložio da se za iduću turističku sezonu obavezno stavi u funkciju Dom na Vidovoj gori, odnosno da se raspiše javni natječaj za zakup Doma.

Mate Petrić je također kazao da Općina Bol treba požurivati rješavanje uknjižbe zemljišta za groblje, odnosno samu realizaciju projekta izgradnje groblja.

Mate Petrić je ponovio svoju inicijativu da se kod spomenika Palih za Domovinu napravi i spomen ploča sa imenima poginulih u II. svjetskom ratu.

Načelnik je kazao da je u tijeku sudski spor sa Planinarskim društvom Mosor o vlasništvu Doma na Vidovoj gori. Također je kazao da je za potpuno uređenje tog prostora potrebno oko 2.000.000,00 kuna. Načelnik je kazao da općinsko vijeće treba donijeti odluke o daljnjim koracima vezanim uz Dom na Vidovoj gori, jer on ne želi samostalno donositi odluke i snositi posljedice tih odluka.

Načelnik je kazao da je idejno rješenje groblja gotovo, da će izvedbeni projekt biti uskoro gotov i publiciran u časopisu Orbis, te da očekuje da će cjelokupna dokumentacija potrebna za gradnju biti gotova do kraja godine.

Načelnik je kazao da treba pitati dozvolu za postavljanje spomen ploče sa imenima poginulih u II. svjetskom ratu samog autora spomenika, ali da je potrebno i daljnje osmišljavanje i uređenje okoliša oko spomenika.

Vijećnik Ivica Šćepanović je kazao da općina ne treba ulagati velika sredstava u Dom na Vidovoj gori do pravomoćnog utvrđivanja vlasništva tog kompleksa. Smatra da za sada treba osigurati samo osnovne potreba kao što je sanitarni čvor i mogućnost kupnje napitaka.

Tek nakon što se općina uknjiži kao vlasnik, treba čitav kompleks vrhunski urediti.

Ivica Šćepanović je pitao da li postoji projekt gradnje nove škole na Bolu, te da li je Osnovna škola uknjižena kao vlasnik dijela zgrade na Rudini.

Ivica Šćepanović smatra da je kompleks Bijele kuće bez područja Poljane, koji općina traži za sebe, bezvrijedan za investitore. Smatra da općina svojim postupcima obeshrabruje investitore, da se održava „status quo“, te da zbog toga mjesto nazaduje.

Načelnik je kazao da je u tijeku postupak etažiranja i uknjižbe prava vlasništva PZ Bol i Osnovne škole Bol te da će uskoro i u zemljišnim knjigama biti upisano tko je vlasnik kojeg dijela zgrade. Načelnik je također rekao da trenutno nemamo projekt gradnje nove škole, ali je podsjetio vijećnike da je prije nekoliko godina „miniran“ projekt gradnje nove škole na Benačici.

Načelnik je kazao da je UPU-om određena namjena prostora kompleksa Bijela kuća te smatra da projekt dvorane na Poljani ne treba obeshrabrivati investitore zainteresirane za kupnju Hotela Bijela kuća.

Vijećnik Tonči Kukoč je ponovio svoje stavove da Bol gostima ne pruža nikakve dodatne kulturne sadržaje. Podsjetio je na loše stanje objekta „kuća u kući“ , te predložio otkup i uređenje istog. Također je pitao kada će se izgraditi hidrantska mreža oko plaže Zlatni rat.

Tonči Kukoč je zatražio detaljno pisano izvješće načelnika o službenim putovanjima u zadnje četiri godine.

Također, Tonči Kukoč se založio za smanjenje katnosti objekata u Bolu.

Tonči Kukoč je primijetio da policajci, zbog navodno loših uvjeta, nisu željeli boraviti u zgradi policije na Bolu, ali da su njihove žene i djeca i ove godine boravili u toj zgradi i besplatno ljetovali.

Tonči Kukoč je također upozorio na sporost Hitne pomoći, kojoj treba preko 1 sata da dođe do Bola. Smatra da bi u Bolu, makar 3 ljetna mjeseca, trebala funkcionirati hitna služba.

Načelnik je kazao da je „kuća u kući“ privatni objekt sa velikim brojem suvlasnika, koji bi trebali inicirati prodaju objekta općini. Tek nakon stjecanja objekta od strane Općine Bol „kuća u kući“ bi mogla postati javni kulturni sadržaj.

Načelnik je kazao da se planira proširenje ceste od rotora do ceste za Murvicu, te da se na tom potezu planira ugradnja hidrantske mreže.

Načelnik je podsjetio vijećnike da policija koristi zgradu policije već 20 godina te da su je sami trebali održavati u stanju pogodnom za stanovanje. Načelnik smatra da povlačenje policije iz Bola nije posljedica loših stambenih uvjeta, već su policajci povučeni na hrvatske granice zbog velike sigurnosne prijetnje uzrokovane ilegalnim migracijama sa istoka.

Načelnik je kazao da će vijećnik Tonči Kukoč dobiti pisano izvješće o njegovim službenim putovanjima, te je istaknuo da je općinsko vijeće kroz proračun općine ovlastilo načelnika za ta putovanja, te da nikada nisu prekoračeni proračunski iznosi predviđeni za namjenu.

Nataša Paleka Jakšić je predložila da Općina Bol ove godine ne podrži eventualnu inicijativu Općine Jelsa o drugačijem voznom redu katamarana subotom. Smatra da je prošlogodišnji vozni red katamarana subotom promašen i nepotreban.

Načelnik je pozvao vijećnicu da uputi pisano očitovanje općinskoj upravi o tom pitanju, te je podržao ukidanje posebnog voznog reda subotom, ukoliko ta linija nije polučila očekivani efekt.

Marjan Marjanović je pitao kada će sanirati problem oborinskih voda i blata koji se slijevaju od rotora do benzinske stanice.

Marjan Marjanović kada će se pločama uklonjenim sa trga Studenac konačno popločati šematorije kod Vele crkve.

Marjan Marjanović je pitao da li se azbestni otpad, pohranjen na odlagalištu Košer, skladišti na zakonom propisan način.

Načelnik je kazao da je 1. listopad 2018. godine rok za izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekata bujičnog kanala od rotora do mora. Navedeni projekt izrađuje tvrtka Geoprojekt d.d. iz Splita.

Načelnik je rekao da je u tijeku i do kraja godine se očekuje izrada projekta uređenja šematorija.

Načelnik je kazao da su na koordinaciji bračkih načelnika od koncesionara obavješteni da je azbestni otpad na odlagalištu otpada Košer zbrinut na zakonom propisan način.

Milan Škrbić je od načelnika zatražio informacije o stanju palmi u centru mjesta.

Načelnik je rekao da su u Bolu palme tretirane protiv nametnika i lani i ove godine, ali da su usprkos tome pojedina stabala zaražena.

DNEVNI RED:

POD 1)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o ZAJEDNIČKOJ ODLUCI o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na “Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4.

Navedeni prijedlog je podržao i odbor za prostorno planiranje i urbanizam.

Prijedlogom Zajedničke odluke o izradi planova, UPU-ova odnosno Izmjena i dopuna PPUO-a/UPU-a određuje se:

 • pravna osnova za izradu i donošenje prostornih planova,

 • razlozi donošenja prostornih planova,

 • obuhvat prostornih planova,

 • sažeta ocjena stanja u obuhvatu prostornih planova,

 • ciljevi i programska polazišta prostornih planova,

 • popis sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata propisanih posebnim zakonima kojima, odnosno u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu prostornih planova,

 • način pribavljanja stručnih rješenja prostornih planova,

 • popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu prostornog plana te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi prostornog plana,

 • planirani rok za izradu prostornog plana, odnosno njegovih pojedinih faza i rok za pripremu zahtjeva za izradu prostornog plana tijela i osoba određenih posebnim propisima, ako je taj rok, ovisno o složenosti pojedinog područja, duži od trideset dana,

 • izvori financiranja izrade prostornog plana,

 • vrsta i način pribavljanja katastarskih planova i posebnih geodetskih podloga,

 • stupanje na snagu Zajedničke odluke.

Donošenjem predložene Zajedničke odluke obustavlja se izrada i donošenje: III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol započeto Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ br. 14/2015 i 7/2016); II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol započeto Odlukom o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015 i 7/2016); Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene” započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Mijene” („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015), Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 započeto Odlukom o izradi Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 („Službeni glasnik Općine Bol“ broj 14/2015) i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za započeto Urbanističkim planom uređenja žičara- polazna stanica („Službeni glasnik općine Bol“ broj 8/2016.) i UPU parkiralište na ulasku u mjesto od 31. siječnja 2018. godine.

Svi do sada pristigli zahtjevi javnopravnih tijela i osoba prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13) koristiti će se prilikom izrade prostorno-planske dokumentacije navedene u ovoj Odluci ukoliko nadležna tijela ne dostave nove zahtjeve temeljne na Zajedničkoj odluci o izradi planova.

Obustavlja se postupak strateške procjene utjecaja na okoliš u izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na ”Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4 i Urbanističkog plana uređenja polazne stanice za žičaru koji je započet Odlukom od 29. svibnja 2017. godine (Klasa: 350-01/17-01/20, Ur.broj: 2104/017-02/3).

Matko Baković je kazao da je Odbor za prostorno planiranje utvrdio konačan prijedlog odluke, te da je iz konačnog prijedloga odluke iz čl. 8. izbačen prijedlog o mogućnosti izgradnje prizemnog čvrstog objekta maksimalne veličine 9-12 m2, udaljenog od mora minimalno 100 metara.

Matko Baković je kazao da pozitivnim zakonskim propisima nije dozvoljena izgradnja ovakvih objekata izvan građevinskog područja na udaljenosti 1000 metara od mora.

Predložena odluka o ZAJEDNIČKOJ ODLUCI o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Bol i s time u vezi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, Urbanističkog plana uređenja komunalne zone K3 na “Ratac meštre Bijene”, Urbanističkog plana uređenja pretežno reciklažne zone K4, donesena je sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o autotaxi prijevozu na području općine Bol.

Donošenje ove odluke je nužno zbog promjene Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.

Naime, odredbama članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („Narodne novine“ broj 41/18) je propisano da jedinica lokalne samouprave može donijeti propis kojim utvrđuje lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja, kao i visinu naknade za izdavanje dozvola.

Zbog toga se predloženom Odlukom utvrđuju lokacije i opremljenost autotaksi stajališta, način njihova korištenja i visina naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza.

Autotaksi stajališta su određena i uređena mjesta na kojima stoje autotaksi vozila i primaju putnike.

Autotaksi stajališta na području Općine Bol jesu:

– stajalište u ulici Vladimira Nazora u slijepom traku ceste sjeverno od zgrade benzinske postaje (ukupno 5 taksi stajališta),

– stajalište na Velom mostu (ukupno dva taksi stajališta)

– stajalište kod crkvice Sv. Pavla na Zlatnom ratu i na ulazu u kompleks (ukupno pet taksi stajališta)

Za upotrebu stajališta ne plaća se naknada.

U slučaju potrebe načelnik na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela može odrediti i druge lokacije za autotaksi stajališta.

Autotaksi stajalište obilježava se odgovarajućim znakom te vidno istaknutom oznakom na kolniku.

Troškove uređivanja, održavanja i označavanja autotaksi stajališta na javnim površinama snosi Općina Bol.

Na autotaksi stajalištu ne smije stajati više vozila nego što ima obilježenih mjesta za vozila.

Na autotaksi stajalištu ne smiju parkirati druga vozila.

Autotaksi vozač u pravilu preuzima putnike za prijevoz na autotaksi stajalištu prema redoslijedu autotaksi vozila. Putnik ima pravo izbora vozila.

Autotaksi vozilo gubi pravo prvenstva na taksi stajalištu ukoliko uz vozilo nije prisutan vozač, te trenutno ne može pružiti uslugu prijevoza na zahtjev putnika. Takvo autotaksi vozilo se „preskače“ u redoslijedu pružanja usluge prijevoza i dužno je zauzeti posljednje mjesto po redoslijedu, kao da je obavilo vožnju.

Auto taksi vozači iznimno putnike mogu primati i izvan autotaksi stajališta, ali isključivo na zahtjev putnika i u skladu sa prometnim propisima.

Nadalje, sukladno odredbama članka 47. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu naknada za izdavanje dozvole utvrđuje se u visini od jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u Općini Bol, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Ivica Šćepanović je predložio uvođenje veće broja taksi stajališta i uvođenje jedinstvenog pozivnog broja za sve taksiste.

Načelnik je kazao da smo prostorno ograničeni te da nema prostora za uvođenje novih taksi stajališta, već da se sami taksisti trebaju dogovoriti o načinu korištenja pojedinih stajališta.

Tomi Fabjanović je kazao da prometni redar treba uvesti reda u način korištenja taksi stajališta, te kažnjavati taksiste kada se nepropisno parkiraju i nepropisno koriste taksi stajališta.

Predložena odluka o autotaxi prijevozu na području općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Bol.

Predloženom odlukom donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Bol za razdoblje 2017.-2022. godine kojeg je izradila ovlaštena tvrtka Uniprojekt Terra d.o.o. iz Zagreba.

Predložena odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom općine Bol donesena je sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol Svjetlana Baković je vijećnicima obrazložila prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Frančeske Tomaš iz Bola za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na 0,25 radnog vremena, na vrijeme od četiri godine.

Naime, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je predložilo Općinskom vijeću Općine Bol imenovanje Frančeske Tomaš iz Bola, David cesta 49, za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine.

U obrazloženju tog prijedloga se navodi da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je dana 24. srpnja 2018. godine raspisalo natječaj za radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića.

Natječaj je sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi javno objavljen na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Zavoda za zapošljavanje, te na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Na raspisani natječaj su se prijavila jedna kandidatkinja, odgojiteljica Frančeska Tomaš.

Člankom 37. st. 1. Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi propisano je da za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Kandidatkinja ispunjavaja propisane uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, te već više od pet godina obavljaju poslove odgojiteljice u Dječjem vrtiću „Mali princ“ u Bolu.

Člankom 37. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi je propisano da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.

Nakon obavljenog razgovora sa kandidatkinjom Upravno vijeće predlaže imenovanje Frančeske Tomaš na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na rok od četiri godine.

Naime, Frančeska Tomaš već preko 10 godinu dana uspješno obavlja poslove odgojiteljice u Dječjem vrtiću „Mali princ“, bila je dugogodišnja članica Upravnog vijeća, te je dobro upoznata sa funkcioniranjem i organizacijom rada Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Budući da Frančeska Tomaš ispunjava sve zakonom propisane uvjete za obavljanje posla ravnatelja Dječjeg vrtića, predlažemo Općinskom vijeću da je imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na vrijeme od četiri godine.

Odluka o imenovanju Frančeske Tomaš za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine donesena je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o grobljima.

Predloženom odlukom utvrđuju se mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta i način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, uvjeti upravljanja grobljem od strane pravne osobe koja upravlja grobljem.

Groblja na području općine Bol komunalni su objekti u vlasništvu općine Bol.

Grobljima na području Općine Bol upravlja Komunalno društvo Grabov rat d.o.o..

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja.

Odluka o grobljima donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o kupnji zemljišta kod sadašnje vatrogasne Barake.

Predlaže se da Općina Bol, radi uređenja komunalne infrastrukture na lokaciji parkirališta u naselju Bol i Vatrogasnog doma, kupi dio nekretnine označene kao čest. zem. 596, Z.U. 1731, k.o. Bol, oznaka zemljišta vinograd, površina 971 m2, vlasništvo Baričević Perice, Split, Stonska 10, za cijelo.

Predlaže se da cijena nekretnine iz članka 1. ove Odluke, sukladno procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina ovlaštenog inženjera građevinarstva Remija Vukovića, bude 147.888,00 eura (slovima: sto četrdeset sedam tisuća i osamsto osamdeset osam eura), koji iznos će biti isplaćen u kunskoj protuvrijednosti prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Predlaže se da Općina Bol navedeni iznos plati u četiri jednaka godišnja obroka i to: 1. obrok u protuvrijednosti od 36.972,00 eura najkasnije do 31. prosinca 2018. godine, 2. obrok u protuvrijednosti 36.972,00 najkasnije do 31. prosinca 2019. godine, 3. obrok u protuvrijednosti 36.972,00 eura najkasnije do 31. prosinca 2020. godine i 4. obrok u protuvrijednosti 36.972,00 eura najkasnije do 31. prosinca 2021. godine.

Predloženom odlukom ovlašćuje se zakonski zastupnik Općine Bol da zaključi kupoprodajni ugovor sa prodavateljem.

Odluka o kupnji zemljišta kod sadašnje vatrogasne Barake donesena je sa 6 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o davanju suglasnosti Vodovodu Brač za prijavu na natječaj.

Naime, predloženom odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Općina Bol za investiciju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Murvica.

Ulaganje se planira prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020.

Predloženom odlukom se daje suglasnost da Vodovod Brač bude nositelj projekta te da izvrši prijavu na natječaj.

Odluka o davanju suglasnosti Vodovodu Brač za prijavu na natječaj donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama.

Naime, predlaže se donošenje ove odluke kako bi općina mogla naplaćivati pravo služnosti vodova o Hrvatskog telekoma za veći broj nerazvrstanih cesta.

U odluci se nabraja veći broj čestica zemlje koje se proglašavaju nerazvrstanim cestama.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o nerazvrstanim cestama donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

– Vinko i Joško Martinić od općinskog vijeća traže da im se komunalni doprinos za gradnju stambene građevine na čest. zem. 541/10 k.o. Bol umanji za po 33,3 %, budući da imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Bol te da se radi o stjecanju prve nekretnine.

Treći investitor nema prebivalište na području Općine Bol te za njega ne traže popust.

Vijećnici su nakon rasprave zaključili Vinko i Joško Marinić imaju pravo na popust na 2/3 od ukupnog volumena kuće kojom rješavaju svoje stambeno pitanje, odnosno ovlastili su JUO Općine Bol da napravi novi obračun komunalnog doprinosa tako da 2/3 volumena bude obračunat popust prema postojećoj odluci za građane Bola. (6 glasova ZA, 1 SUZDRŽAN glas i 1 PROTIV).

– Srđana Arković je od općinskog vijeća zatražila popust za korištenje pomorskog dobra.

Vijećnici su prihvatili prijedlog načelnika da o svim molbama za popust za korištenje pomorskog dobra prethodno raspravlja i stav zauzme Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 23.20 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content