Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2017
16. studenoga, 2017. u 13:49:53

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/119

Ur. broj: 2104/02-17-02/01

Bol, 16. listopada 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 9/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 13. listopada 2017. godine, sa početkom u 13.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o komunalnoj naknadi
 2. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za komunalnu naknadu.
 3. Rasprava i donošenje odluke o spomeničkoj renti.
 4. Rasprava i donošenje odluke o regulaciji prometa.
 5. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice.
 6. Rasprava i donošenje odluke o zamjeni nekretnina.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 8/2017 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 8/2017 sjednice Općinskog vijeća.

Mate Petrić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Kazao je da su Vijećnici donijeli odluku o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa od 90 % od punog iznosa komunalnog doprinosa za Anu Kraljević i Anu Petričević, investitore izgradnje adrenalinskog parka na Bolu, ali da će se, u slučaju izgradnje nekog drugog objekta na mjestu adrenalinskog parka, ponovno obračunati i naplatiti komunalni doprinos.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 8/2017 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu dopunu Mate Perića, je usvojen sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da danas neće davati posebno izvješće jer je prošla sjednica općinskog vijeća bila nedavno te nije bilo značajnijih događanja u tom periodu.

Izvješće će podnijeti na idućoj sjednici vijeća, te je pozvao vijećnike da počnu postavljati vijećnička pitanja.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Katarina Marčić, kao predstavnica roditelja drugog razreda Osnovne škole, je predložila održavanje tematske sjednice vijeća koja bi se bavila problemima bolskih škola. Smatra da je stanje opremljenosti škola loše te da treba što prije osposobiti i školu na Rudini. Također je predložila da se na tematsku sjednicu pozovu i ravnatelji škola.

I vijećnica Sani Bodlović je podržala prijedlog o održavanju tematske sjednice koja bi se bavila bolskim školama.

Predsjednik vijeća je prihvatio ovu inicijativu te je kazao da će se o toj tematici razgovarati na jednoj od idućih sjednica općinskog vijeća.

Vijećnik Ivica Šćepanović je pitao kada će se postaviti bista dugogodišnjeg načelnika Općine Bol Antuna Radića.

Načelnik je odgovorio da je u pripremi postavljanje spomen ploče Boljaninu Frani Radiću, povodom 160. obljetnice njegovog rođenja na sjevernoj fasadi obiteljske kuće (današnji Hotel Kaštil). Naime, Frane Radić bio poznati Boljanin, polihistor, arheolog, pedagog, pisac i prevoditelj, te je zaslužio da se dostojno obilježi obljetnica njegovog rođenja, te na taj način da se njegovo ime otrgne od zaborava.

Pročelnik Stipe Karmelić je upozorio da vijećnik i načelnik ne govore ni o istoj osobi ni o istom spomeniku.

Naime, načelnik govori o postavljanu spomen ploče znanstveniku Frani Radiću, a vijećnik Ivica Šćepanović o postavljanju biste bivšeg dugogodišnjeg načelnika Antuna Radića.

Također je kazao da općinsko vijeće nikada nije donijelo odluku o postavljanju biste Antunu Radiću.

Ivica Šćepanović je pitao kada će se dovršiti uređenje okoliša oko spomenika palima za Domovinu.

Načelnik je kazao da će se uskoro dovršiti uređenje okoliša oko spomenika, da se trenutno čekaju prijedlozi struke.

Ivica Šćepanović je pitao u kojoj je fazi izrada dokumentacije za luku na Račiću.

Načelnik je kazao da je ishođena lokacijska dozvola te da je ona postala pravomoćna. Lučka uprava je preuzela svu postojeću dokumentaciju te će oni nastaviti sa daljnjim ishođenjem potrebnih dozvola. Načelnik smatra da će do ljeta biti pribavljena sva potrebna dokumentacija te biti raspisana javna nabava za izvođača radova. Za iduću jesen načelnik najavljuje početak radova na izgradnji luke na Račiću.

Katarina Marčić je pitala tko je nadležan za red u luci, ukazavši pritom na problematiku buke u luci.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je Lučka uprava nadležna za red u luci, te da tvrtka Grabov rat d.o,o. ima koncesiju za upravljanje bolskom lukom.

Katarina Marčić je upozorila da u Stručnom vijeću Centra za kulturu nedostaju dva člana, te da je nužno imenovanje novih članova kako bi Stručno vijeće moglo normalno funkcionirati.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je kazao da će se na jednoj od slijedećih sjednica vijeća imenovati nova dva člana Stručnog vijeća Centra za kulturu.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o komunalnoj naknadi.

Pročelnik je kazao da se predloženom odlukom propisuju uvjeti, načini i mjerila za plaćanje komunalne naknade na području Općine Bol.

Komunalna naknada je prihod proračuna općine Bol.

Sredstva komunalne naknade namijenjena su financiranju obavljanja komunalnih djelatnosti.

Komunalna naknada se naplaćuje mjesečno, a obračunava se po metru kvadratnom površine i to za stambeni, poslovni i garažni prostor po jedinici korisne površine.

Ovom Odlukom se utvrđuju se ukupno dvije zone za plaćanje komunalne naknade, i to:

– I zona obuhvaća područje turističke zone hotela Elaphusa, Borak, Bonaca i Bretanide koje je u PPU općine Bol označeno sa T1, i područje športsko-rekreacijskog centra odnosno teniskog centra Potočine koje je u PPU općine Bol označeno sa R2.(zone T1 i R2 iz ovog članka vrijede prema PPU općine Bol koji je objavljen u Službeni glasnik općine Bol broj 6/15)

– I zona također obuhvaća područje športsko zabavne zone u zahvatu R3,

– I zona također obuhvaća područje sa sjevera omeđeno županijskom cestom ŽC 6191, sa zapada omeđeno istočnom granicom UPU R3 zone, prva faza, sa juga omeđeno lokalnom cestom – šetnicom Put Zlatnog rata a sa istoka omeđeno zapadnom granicom građevinskog područja naselja Bol.

– II zona obuhvaća naselje Bol, naselje Murvicu i sve legalizirane stambene ili poslovne građevine izgrađene izvan granica zahvata prostornih planova.

Predloženom odlukom Koeficijenti zona(Kz) bi iznosili:

– Za I zonu (Kz) 1,00

– Za II zonu (Kz) 0,85.

Koeficijent namjene ( Kn ) ovisi o vrsti nekretnine bi iznosio za:

– stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne udruge… ………………………………1,00

– garažni prostor i pomoćni prostor…………………………………………………………………..1,00

Koeficijenti namjene za poslovne prostore i zemljište koje služe u poslovne svrhe jesu:

– poslovni prostor koji služi za proizvodne i obrtničke djelatnosti………………………….1,00

– poslovni prostor koji služi za ugostiteljsko turističke i uslužne djelatnosti (kao što su hoteli, hosteli, ugostiteljski objekti, turističke agencije, banke, mjenjačnice i sl.)….3,00

Za poslovni prostor i zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, što je obveznik plaćanja komunalne naknade dužan dokazati, koeficijent namjene umanjuje se za 50 %.

Vijeće općine Bol predloženom odlukom utvrđuje da svi poslovni prostori na području općine Bol ne obavljaju djelatnost više od šest mjeseci u kalendarskoj godini.

Pročelnik je također upoznao nazočne sa prijedlogom odredbi odluke koji se odnose na rokove plaćanja komunalne naknade i uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.

Pročelnik je kazao da je ovo krajnji rok za donošenje odluke o povećanju komunalne naknade jer bi uvođenjem poreza na nekretnine zakonski bila zamrznuta mogućnost povećanja poreza na nekretnine.

Također je kazao da je promjenama zakona Općina Bol ostala bez nekih izvora prihoda te da je nužno te prihode nadoknaditi povećanjem komunalne naknade, a ovako predloženim povećanjem povećavaju se prihodi od komunalne naknade za 1.000.000,00 kuna godišnje.

Mate Petrić je predložio da se ugostiteljskim objektima koji rade cijelu godinu umanji komunalna naknada.

Nakon kraće pauze predsjednik vijeća je predložio da se koeficijent namjene ugostiteljskim objektima koji rade cijelu godinu umanji za 10 %.

Odluka o komunalnoj naknadi donesena je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić u ime načelnika kao predlagača je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

Do sada je, na području općine Bol, vrijednost boda je iznosila 0,48 kn koliko se naplaćivalo za stambeni prostor i garažu, a za poslovni prostor koji služi za uslužne djelatnosti 0,72 kune/m2 mjesečno.

Po sadašnjoj cijeni, od komunalne naknade godišnje se ubiralo oko 1.800.000,00 kn.

Ova sredstva su namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture.

Također je pojasnio vijećnicima da se sukladno članku 25. Zakona o komunalnom gospodarstvu vrijednost boda određuje odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.

Prema prijedlogu odluke određuje se visina komunalne naknade, u kunama, po m2, koja se naplaćuje u mjesečnim iznosima, za područje općine Bol u iznosu od 0,80 kn/m2.

Ivica Šćepanović je kazao da će Hotel Bretanide prema predloženoj odluci morati općini plaćati oko 200.000,00 kuna veću komunalnu naknadu što su sredstva dostatna za pripremu sezone. Smatra da nije dobro povećavati komunalnu naknadu hotelskim poduzećima jer su oni najveći poslodavci u mjestu.

Matko Baković je kazao da će i prihvaćanjem ovog prijedloga komunalna naknada koju plaćaju bolski hoteli biti upola manja od komunalne naknade koji plaćaju npr. hoteli u Brelima i Tučepima.

Također je kazao da općinski vijećnici trebaju štiti interese Općine Bol, a ne stranih poslodavaca.

Vijećnica Katarina Marčić je predložila da visina vrijednosti boda za izračun komunalne naknade ostane kao i do sada 0,48 kuna.

Vijećnici su glasovali o ovom prijedlogu – 4 vijećnika su bila ZA , 6 PROTIV, a 1 vijećnik je bio SUZDRŽAN.

Vijećnica Nataša Paleka Jakšić je predložila da visina vrijednosti boda za izračun komunalne bude 0,60 kuna.

Ovaj prijedlog je podržalo 5 vijećnika, dok je 6 vijećnika bilo PROTIV.

Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade, predložena u materijalima za sjednicu vijeća, donesena je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o visini spomeničke rente.

Predloženom odlukom se propisuje visina spomeničke rente koja se plaća na području kulturno-povijesne cjeline Bol.

Kulturno-povijesna cjelina Bol utvrđena je Rješenjem Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, koje obavljaju gospodarsku djelatnost na području kulturno-povijesne cjeline Bol.

Spomenička renta bi iznosila 1,00 kunu mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora koji se nalazi na području kulturno-povijesne cjeline Bol.

Predložen je minimalni iznos spomeničke rente jer je zakonom određeno da spomenička renata može biti određena u iznosu od 1,00 do 4,00 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.

Također je ponovno istaknuo da je promjenama zakona Općina Bol ostala bez nekih dosadašnjih izvora prihoda te da je nužno te prihode nadoknaditi i uvođenjem spomeničke rente.

Naglasio je da je i u ranijim revizijskim izvješćima istaknuto da općina ne naplaćuje sve što joj je zakonski dozvoljeno.

Pročelnik je rekao da se uvođenjem ove naknade planira uprihoditi oko 140.000,00 kuna godišnje.

Odluka o visini spomeničke rente donesena je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o regulaciji prometa.

Pročelnik je kazao da se predloženom odlukom uređuju se uvjeti i pravila odvijanja prometa na prometnim površinama na području Općine Bol, te mjere za njihovo provođenje.

Regulacija prometa podrazumijeva uređenje prometa na području Općine Bol, a u skladu s člankom 5. Zakona o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13 i 92/14), tako da određuje:

 1. ceste s prednošću prolaska,
 2. dvosmjerni, odnosno, jednosmjerni promet,
 3. sustav tehničkog uređenja prometa,
 4. ograničenja brzine kretanja vozila,
 5. promet pješaka, biciklista, vozača mopeda, turističkog vlaka i zaprežnih vozila, gonjenje i vođenje stoke,
 6. parkirališne površine i način parkiranja, zabrane parkiranja i mjesta ograničenog parkiranja,
 7. zone smirenog prometa,
 8. blokiranje autobusa, teretnih automobila, priključnih vozila i radnih strojeva na mjestima koja nisu namijenjena za parkiranje tih vrsta vozila i način deblokade tih vozila,
 9. postavljanje i održavanje zaštitnih ograda za pješake na opasnim mjestima,
 10. pješačke zone, sigurne pravce za kretanje školske djece, posebne tehničke mjere za sigurnost pješaka i biciklista u blizini obrazovnih, zdravstvenih i drugih ustanova, igrališta, kino dvorana i sl.,
 11. uklanjanje dotrajalih, oštećenih i napuštenih vozila,
 12. površinu na kojoj će se obavljati: test vožnja, terenska vožnja (cross), vožnja izvan kolnika (off road), sportske, enduro i promidžbene vožnje,
 13. uvjeti prometovanja vozila opskrbe u zonama smirenog prometa i pješačkim zonama.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel Općine putem zakonom ovlaštene osobe, uz punu suradnju sa službenim osobama Ministarstva unutarnjih poslova PU Splitsko-dalmatinske županije.

Za prekršitelje odredbi ove Odluke primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Pročelnik je kazao da je ova odluka općenite naravi, te da će se donijeti posebnu odluku koja će detaljnije regulirati pitanja parkiranja osobito mjesta i naplatu, posebnu odluku o vlakićima i posebnu odluku o režimu prometa u pješačkim zonama naročito opskrba poslovnih prostora u pješačkim zonama.

Ivica Šćepanović je ukazao na lošu horizontalnu signalizaciju na Račiću, te je pitao da li ta cesta ima uporabnu dozvolu.

Načelnik je rekao da Lučka uprava, koja je nadležna za upravljanje ovom prometnicom kao dijelom buduće marine, još nije zatražila uporabnu dozvolu za ovu prometnicu.

Načelnik je također kazao da će već angažirani prometni stručnjaci Splita iznaći najbolje rješenje za regulaciju prometa u ulici Račić.

Katarina Marčić je predložila da se u članku 30. stavak 3. predložene odluke u zonu smirenog prometa uvrste i ulice Račić i Ante Starčevića.

Vijećnici su prihvatili ovaj prijedlog.

Matko Baković, u ime vijećničke većine, je predložio izmjenu predloženog članka 8. stavka 3., odnosno predložio je da se na dijelu ulice Uz Poljanu, od raskrižja s ulicom David cesta od 90 metara prema jugu ne odredi jednosmjerni promet.

Matko Baković je također predložio da se članak 19. dopuni na način da se promet biciklistima dozvoli i u pješačkim zonama.

Predložio je i dopunu članka 35. stavak 1. na način da pri definiranje pješačke zone naglasi da su namijenjene i za kretanje biciklista.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da bi i ulica Bračka cesta trebala biti ulica smirenog prometa jer se nalazi u neposrednoj blizini škole.

Matko Baković je kazao da je to državna cesta, te da općina nije nadležna za određivanje načina prometovanja u njoj. Kao mogućnost je istaknuo da se uputi dopis Hrvatskim cestama i predloži usporavanje prometa u ulici Bračka cesta.

Katarina Marčić je predložila postavljanje ograde između šumice i Bračke ceste, jer djeca na putu u školu često idu raznim putićima kroz šumu i izlaze na cestu izvan pješačkog prijelaza.

Matko Baković je prihvatio prijedlog o postavljanju ograde između šumice i Bračke ceste, osim na mjestu gdje se nalazi pješački prijelaz.

Mate Petrić je kazao da ovu odluku treba donijeti, a smatra da kao glavni cilj odluke treba biti izbacivanje vozila iz centra mjesta.

Mate Petrić je također kazao da odluku o parkiranju treba mijenjati, odnosno da treba ponovno odrediti i broj povlaštenih parkirnih mjesta i visinu naknade za parkiranje.

Ivica Šćepanović je predložio izmjenu regulacije prometa kod caffe bara Marinero, odnosno da štekat caffe bara Marinero bude svojevrstan kružni tok te da se otvori promet ispred Vidovice.

Načelnik je rekao da se radi na rješavanju prometne problematike ispred ugostiteljskog objekta Marinero.

Odluka o regulaciji prometa, uz predložene izmjene, donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić upoznao je vijećnike sa prijedlogom Odluke o određivanju imena ulice na području Općine Bol.

Prema prijedlogu odluke ulici na području naselja Bol koja počinje od ulice Hrvatskih domobrana do ulice Stara cesta na sjeveru u dužini od oko 150 metara određuje se ime Pučiška ulica.

Odluka o određivanju imena ulice na području Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o zamjeni nekretnina.

Predloženom odlukom, radi izgradnje trotoara uz Obilaznicu odnosno Ulicu hrvatskih domobrana, sa Vinkom Marinkovićem zaključuje slijedeći ugovor o zamjeni nekretnina:

Vinko Marinkovića Općini Bol ustupa:

-dio čest. zem. 6 k.o. Bol površine 26 m2, što u naravi predstavlja zemljište širine 1,5 metra koje se proteže uz sjeverni rub Ulice hrvatskih domobrana u Bolu,

-dio čest. zem. 6 k.o. Bol površine 25 m2, što u naravi predstavlja zemljište širine 1,5 metra koje se proteže uz južni rub Ulice hrvatskih domobrana u Bolu,

-dio čest. zem. 3 k.o. Bol površine 17 m2, što u naravi predstavlja zemljište širine 1,5 metra koje se proteže uz južni rub Ulice hrvatskih domobrana u Bolu,

-dio čest. zem. 1/2 k.o. Bol površine 33 m2, što u naravi predstavlja zemljište širine 1,5 metra koje se proteže uz južni rub Ulice hrvatskih domobrana u Bolu.

Općina Bol ustupa Vinku Marinkoviću:

-dio čest. zem. 6041 k.o. Bol površine 102 m2, što u naravi predstavlja istočni dio zemljane površine.

Sastavni dio predloženog Ugovora o zamjeni je Skica za ugovor od Stalnog sudskog vještaka za geodeziju Petra Čorića, napravljena dana 10. travnja 2017. godine.

Predloženom odlukom Općina Bol je suglasna da su zamijenjene nekretnine jednake vrijednosti te Općina Bol nema nikakvih daljnjih potraživanja prema Vinku Marinkoviću

U predloženoj odluci se navodi da će se prava i obveze između Vinka Marinkovića i Općine Bol detaljnije regulirati ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Predložena Odluka o zamjeni nekretnina donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 14.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content