Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2015.
3. prosinca, 2015. u 10:31:13

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-01/135

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 09. studenog 2015. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  9/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 06. studenog 2015. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Sani Bodlović, Srečko Karmelić i Ivica Ščepanović.

Izočni: Jakov Okmažić, Tomislav Marčić.

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Serventi – rač. referent u JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

B) Dnevni red  je  prihvaćen JEDNOGLASNO te  glasi:

  1. Rasprava (prvo čitanje) o prijedlogu proračuna općine Bol za 2016. godinu.
  2. Rasprava i primanje na znanje izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji općine Bol za 2014. godinu.
  3. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnina (zemljište za groblje).
  4. Rasprava o pristiglim molbama i dopisima.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 8/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 8/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 8/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova  ZA i  1 glasom PROTIV.

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je podsjetio vijećnike da je i ove godine destinacija Bol  dobila najveće priznanje Hrvatske turističke zajednice za najbolju malu destinaciju u Hrvatskoj te da mu je priznanje uručeno na manifestaciji Dani Hrvatskog turizma koja je održana u Poreču.

Također je kazao da je na međunarodnom susretu vinara i vinogradara Sabatina koji se održao u Tučepima Općini Bol uručeno priznanje za potporu obnove vinogradarstva na području općine. Načelnik je najavio da će općina i dalje davati potporu obnovi vinograda na području općine po dosadašnjem modelu, odnosno da 1/3 vrijednosti sadnica sufinancira općina, 1/3 Poljoprivredna zadruga, a 1/3 SDŽ.

Načelnik je upoznao vijećnike sa dinamikom nastavka radova na predjelu Račić. Tako je istaknuo da su u tijeku radovi na popločenju šetališta te da su u tijeku radovi na dovršetku kanalizacijske mreže.

Načelnik je kazao da su otpočeli radovi na modernizaciji javne rasvjete  šetnice od Biline kuće do Zlatnog rata. Postavit će se štedljivija LED rasvjeta čija će se snaga dodatno moći regulirati i na taj način  ostvariti dodatna ušteda električne energije.

Načelnik je najavio i skori nastavak radova na uređenju šetališta na relaciji od Benzinske postaje do Biline kuće.

Načelnik je upoznao vijećnike sa svojim boravkom na nedavno održanom turističkom sajmu u Londonu. Istaknuo je da je hrvatski štand na sajmu bio dobro posjećen, te da stoga iduće godine realno možemo očekivati povećan priljev engleskih gostiju.

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je kazao da treba urediti više igrališta za djecu manjeg uzrasta, a posebno stoga što će se dječje igralište kod Fabrike uskoro morati iseliti zbog izgradnje luke.

I vijećnik Tomi Fabijanović je  predložio da se načini raspored korištenja sportskog igrališta na Poljani jer igralište ne mogu istovremeno koristiti djeca predškolskog uzrasta i djeca viših uzrasta.

Načelnik je kazao da se za najmlađu djecu planira uređenje dječjeg igrališta kod Doma za stare.

Matko Baković je pitao u  kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje zgrade DVD-a.

Načelnik je rekao da je za zgradu DVD-a ishođena građevinska dozvola, te da sada treba aplicirati za sredstva iz EU fondova.

Tomi Fabijanović je pitao da li je zemljište na kojem se nalazi igralište Poljana u vlasništvu općine.

Načelnik je odgovorio da je to zemljište u vlasništvu Države, a da je općina samo korisnik zemljišta temeljem Zakona o sportu. Također je rekao da je općina kod Državne agencije za raspolaganje državnom imovinom pokrenula proceduru za dodjelu vlasništva nad tim zemljištem.

Ivica Ščepanović je istaknuo da vijećnici više brige moraju posvetiti uvjetima u Dječjem vrtiću, navikama koje djeca stječu u odgojnom procesu te poboljšanju opremljenosti. Također je pitao načelnika kada će se realizirati projekt izgradnje potkrovlja Dječjeg vrtića, budući je djece sve više te treba požuriti s planiranim proširenjem prostora.

Načelnik je odgovorio da je još uvijek u izradi projektna dokumentacija jer se trebala nadopunjavati sa protupožarnim uvjetima i sa uvjetima energetske učinkovitosti zgrada.

Branko Mikulić je predložio izgradnju kružnog toka na izlazu iz ulice Uz Gospojicu na Bračku cestu budući je sadašnja situacija opasna za vozače.

Načelnik je kazao da je UPU-om na toj lokaciji predviđena izgradnja kružnog toka. Ovo je križanje državne ceste i lokalne ceste te još nije dogovoreno zajedničko financiranje. Zbog toga se ova izgradnja ne predviđa proračunom za iduću godinu.

Vijećnica Sani Bodlović je predložila uređenje izlaza iz ulice David cesta na Zaobilaznicu. Smatra da je sadašnji nagib ulice opasan za vozače.

Načelnik je rekao da je napravljen projekt  i troškovnik uređenja ovog dijela David ceste, ali se mora ponoviti postupak javne nabave jer u prvom postupku jedini ponuđač nije ispunjavao sve uvjete iz natječaja.

Mate Petrić je predložio da se uklone stepenice uz restoran „Vidovica“ i da se tuda omogući prolaz automobilima.

Ivica Ščepanović je pitao tko vodi knjigovodstvo Grabovog rata, te zbog čega knjigovodstvo ne vode stručne službe Općine  Bol.

Načelnik je rekao da će to pitanje proslijediti direktoru „Grabovog rata“, te da će od njega zatražiti da na pitanje pismeno odgovori do iduće sjednice vijeća.

Srečko Karmelić je upozorio da dio ulice Ante Radića nije doveden u prvobitno stanje nakon zamjene puknute vodovodne cijevi. Predlaže da se pozove Vodovod Brač da ulicu žurno dovedu u prvobitno stanje.

Ivica Ščepanović je upozorio na smanjenje bolskih plaža, te je predložio prihranu  plaža nasipanjem šljunka.  Pitao je načelnik da li je nasipanje plaža dozvoljeno.

Načelnik je odgovorio da se plaže mogu prihranjivati uz prethodno odobrenje nadležnih službi, te da se planira prihranjivanje plaža na području općine.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima pojasnio da ova točka dnevnog reda predstavlja prvo čitanje i raspravu o proračunu Općine Bol za 2016. godinu, dok se samo donošenje odluke predviđa za neku od idućih sjednica vijeća.

Nadalje, kazao je da se Odbor za financije sastao dana 2. studenog 2015. godine i načelno se složio sa okvirom nacrta proračuna.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima obrazložio nacrt proračuna općine Bol za 2016. godinu.

Naime, nacrt proračuna za 2016. godinu predviđa prihode u iznosu od 19.629.000,00 i rashode u iznosu od 21.129.000,00 kn, a manjak od 1.500.000,00 kn se planira pokriti kreditom za prvu fazu gradnje novog groblja.

Prihodi i rashodi su uravnoteženi, a prijedlog proračuna je napravljen prema prihodima i rashodima u zadnjih nekoliko godina kada se je općinski proračun stabilizirao na oko 17.000.000,00 kn izvornih prihoda, a prihodi iznad toga ovise o primicima iz drugih proračuna (SDŽ, Ministarstva, Fond zaštite okoliša…)

U 2016. godini se planiraju rashodi prema slijedećim skupinama:

–          Rashodi za sve zaposlene (općinska uprava, Centar za kulturu, Dječji vrtić, Knjižnica),  u iznosu od 3.430.000,00 kn

–          Materijalni rashodi u iznosu od 4.912.000,00 kn, od toga za održavanje komunalne infrastrukture 1.630.000,00 a za plaćanje javne rasvjete 370.000,00 kn tj. ukupno 2.000.000,00 kn . Financijski rashodi u iznosu od 185.000.00 kn od toga 68.000,00 kn za obradu kredita za gradnju groblja.

–          Subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima u iznosu od 40.000,00 kn

–          Naknade građanima za socijalnu skrb u iznosu od 780.000,00 kn

–          Ostali rashodi u iznosu od 2.738.000,00 kn, od toga za šport 1.321.000,00 kn, za kulturu 950.000,00 kn

–          Rashodi za otkup zemljišta u ukupnom iznosu od 1.660.000,00 kn, od toga 1.500.000,00 kn za prvu ratu za otkup zemljišta za groblje

–          Nematerijalna imovina koja se sastoji od projekata, studija i urbanističkih planova u ukupnom iznosu od 1.232.000,00 kn

–          Gradnja, nabavka i održavanje građevinskih objekata u ukupnom iznosu od 6.152.000,00 kn. U ovom kontu je nabrojeno preko 30 stavki, neke od njih samo simbolično, a neke su obvezne, kao npr: zadnja rata otkupa zgrade muzeja u iznosu od 360.000,00 kn, uređenje šetnice od INE do Biline kuće u iznosu d 300.000,00 kn, uređenje plaža i pristupnih puteva do plaže u iznosu od 100.000,00 kn, uređenje plaže za invalide u iznosu od 410.000,00 kn, spomenik palima za Domovinu 70.000,00 kn. Izmjena javne rasvjete u centru mjesta 200.000,00 kn, potporni zid na putu do Sv. Lucije 350.000,00 kn, potporni zid na obilaznici kod restorana Ranč 300.000,00 kn. Potporni zid kod naselja Blato 100.000,00 kn, gradnja prve faze groblja 1.500.000,00 kn.

–          Za WTA turnir 2016. godine je u nacrtu proračuna planirano sponzorirati iznos od 700.000,00 kn, ali je prije nekoliko dana već uplaćeno 180.000,00 kn za kotizaciju, te će se za iduću godinu planirati za sponzoriranje WTA turnira iznos od 520.000,00 kn, a višak od 180.000,00 kn će se raspodijeliti za povećanje sufinanciranja izgradnje Vatrogasnog doma od 60.000,00 kn, za povećanje iznosa za uređenje šematorija prva faza od 60.000,00 kn i za povećanje iznosa za izgradnju potpornog zida u Blato od 60.000,00 kn.

U raspravi o prijedlogu proračuna Ivica Ščepanović je pitao tko je vlasnik odnosno organizator WTA turnira na Bolu.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je rekao da je vlasnik turnira WTA, a organizator je Feliks Lukas. Sponzori turnira za iduću godinu su Općina Bol i INA, dok narednih godina općina može biti sponzor sa manjim novčanim iznosima. Gospodin Lukas je žurno trebao sponzore za organizaciju turnira  iduće godine i Općina je pristala biti sponzor jer ovaj turnir može mnogo učiniti na promociji bolskog turizma. Doro Adulmar je istaknuo da je teniski centar u Bolu građen za značajne teniske manifestacije, te nekorištenje u te svrhe predstavlja devastaciju prostora. Također je istaknuo da je u 2015. godini najveći broj teniskih turnira u Republici Hrvatskoj organiziran baš u Bolu na našim teniskim terenima.

Ivica Ščepanović je predložio da se razdvoji stavka u proračunu u iznosu od 400.000,00 kuna namijenjena redovnom financiranju rada DVD-a i  stavka od 60.000,00 kuna namijenjena sufinanciranju izgradnje Vatrogasnog doma.

Načelnik je prihvatio ovaj prijedlog.

Branko Mikulić je razgovarao sa projektantom potpornog zida u Blatu te je kazao da je za rekonstrukciju tog zida planirano 160.000,00 kuna što je malo prema procjeni projektanata, a treba planirati najmanje 300.000,00 kuna za radove i 50.000,00 kuna za projekt.

Načelnik je pozvao vijećnika da uputi pisani amandman.

Tomi Fabijanović je pitao kako će se rasporediti 400.000,000 kuna za uređenje nerazvrstanih cesta, odnosno tko određuje prioritete kad je u pitanju uređivanje nerazvrstanih cesta.

Načelnik je kazao da on određuje prioritete za uređivanje nerazvrstanih cesta, te da smatra da do dosada nije griješio pri određivanju prioriteta.

Matko Baković je predložio uređenje nerazvrstane ceste koja vodi prema megalitnom parku, koji je u lošem stanju, a dijelom puta je nemoguće prolaziti kada padne kiša.

Načelnik je kazao da se planira uređenje tog puta.

Matko Baković je upozorio na potrebu regulacije oborinskih voda u naselju Blato-Ratac i na potrebu asfaltiranja ulica u tom naselju.

Načelnik je rekao da se upravo reguliranju oborinske vode u dijelu naselja, a drugi dio naselja će se regulirati kada se započne sa stambenom izgradnjom istočno od Zagrebačke ulice, a tada će se  napraviti zajednički kanal za odvodnju oborinskih voda.

Ivica Ščepanović je čestitao načelniku što smo korak do početka realizacije projekta izgradnje novog groblja. Naime,  uskoro se očekuje donošenje odluke o kupnji zemljišta za groblje, zatim otkup zemljišta, izrada sve potrebne dokumentacije itd. Pitao je dali su obavljeni razgovori sa potencijalnim kreditorima, budući se i proračunom planira podizanje kredita za otkup zemljišta i gradnju groblja.

Doro Adulmar je rekao vijećniku da odgovor na ovo pitanje zatraži kada dođemo do točka 3. Dnevnog reda gdje će se raspravljati o kupnji zemljište za groblje.

Boris Škrbić je predložio uređenje nerazvrstane makadamske ceste Kanun-Podkaštilje.

Tomi Fabijanović je predložio uređenje puta na predjelu Komik.

Ivica Ščepanović je ukazao na potrebu sređivanja stanja u luci Bol. Kao problem je istaknuo nanose zemlje u luci i brojne blokove za privez brodova koji se postavljaju u luku  bez ikakvog reda.

Matko Baković je predložio uređenje reciklažnog dvorišta na način da se postavi rampa za olakšano bacanje otpada u kontejnere.

Frane Lukšić je primijetio da su planirani prihodi proračuna za 1.500.000,00 kuna  manji od rashoda.

Djelatnica računovodstva Nives Serventi je kazala da se manjak od 1.500.000,00 kuna planira pokriti iz sredstava kredita koji će se dignuti za prvu fazu gradnje novog groblja.

Načelnik je pozvao vijećnike da do idućeg utorka 10. studenog 2015. godine podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio nalaz revizije proračuna općine Bol za 2014. godinu, a koji je  obavljen od strane Državnog ureda za reviziju.

Naime, obavljena je financijska revizija Općine Bol za 2014. godinu te su revizijom  obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje. Izraženo je uvjetno mišljenje.

Revizijom su bila obuhvaćena slijedeća područja: izvršenje naloga revizije za 2008. godinu, djelokrug i unutarnje ustrojstvo, planiranje, računovodstveno poslovanje, prihodi rashodi, imovina, obveze i postupci javne nabave.

Tako se u nalazu ističe da nisu izvršeni nalozi revizije za 2008. godinu i to: nisu poduzimane mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda, nisu naplaćivani prihodi od grobne naknade, dio komunalnih poslova održavanja komunalne infrastrukture ustupljeni su izvoditeljima izravnom pogodbom na temelju ugovora ili narudžbenica, iako su poslovi održavanja javnih površina povjereni komunalno društvu u vlasništvu Općine.

U nalazu se nadalje navodi da je općina obvezna voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema proračunskom računovodstvu. Prema novim zakonskim propisima općina je dužna ustrojiti analitičku evidenciju potraživanja. Iz nalaza je vidljivo da općina vodi propisane poslovne knjige, osim analitičke evidencije potraživanja. Podaci u poslovnim knjigama i financijskim izvještajima nisu istovjetni, odnosno nisu usklađeni. Odstupanja se odnose na prihode, rashode i višak poslovanja.

Državni ured za reviziju nalaže ustrojiti analitičko knjigovodstvo potraživanja u skladu s odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu te uskladiti podatke evidentirane u poslovnim knjigama s podacima iskazanim u financijskim izvješćima. Nadalje, nalažu sastaviti bilješke uz financijske izvještaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Prema navedenom nalazu revizije u 2014. godini prihodi su ostvareni u iznosu od 19.189.142,00 kuna ili 17,1 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Državni ured za reviziju nalaže poduzimati mjere za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda u skladu s odredbama Zakona o proračunu te predlaže donijeti procedure za naplatu i kontrolu naplate prihoda odnosno potraživanja. Također, Državni ured za reviziju nalaže donijeti odluke prema odredbama Zakona o grobljima.

Rashodi su izvršeni u iznosu od 16.802.073,00 kuna što je za 0,8 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Državni ured za reviziju nalaže utvrditi kriterije, mjerila i procedure za dodjelu donacija, praćenje provedbe programa te kontrolu namjenskog korištenja sredstava u skladu s odredbama Zakona o udrugama. Nalaže, na internetskim stranicama objaviti informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa.

Predloženim Zaključkom o prihvaćanju izvješća Državnog ureda za reviziju prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju te se nalaže Jedinstvenom upravnom odjelu ukloniti  nedostatke utvrđene u mišljenju Državnog revizora.

Vijećnici su odluku o prihvaćanju nalaza revizije proračuna Općine Bol za 2014. godinu donijeli JEDNOGLASNO, a donesena odluka  će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Zamjenik načelnika Mate Petrić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o kupnji nekretnina.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi izgradnje groblja sukladno PPU Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 8/07), kupuje nekretnine označene kao:

–          čest. zem. 2734, Z.U. 1495, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 1216 m2,

vlasništvo Ante Karninčića iz Bola za cijelo.

–          čest. zem. 2735, Z.U. 1256, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 2615 m2,

–          čest. zem. 2736, Z.U. 1256, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 3856 m2,

–          čest. zem. 2737, Z.U. 1256, k.o. Bol, oznaka zemljišta- neplodno, površina 133 m2, vlasništvo Sonje Karmelić iz Bola, Stipe Karmelića iz Bola, Jakova Karmelića iz Rijeke, Janje Rukavine iz Zagreba, Stjepka Karmelića iz Zagreba i Dine Dubravčić iz Bola, za po 1/8 idealnog dijela, te Lovre Karmelića iz Bola za 2/8 idealnog dijela.

–          čest. zem. 2738, Z.U. 1311, k.o. Bol, oznaka zemljišta- vinograd, površina 3658 m2,

vlasništvo Tihomira Marinkovića iz Bola za cijelo.

–          dio čest. zem. 2742, Z.U. 922, k.o. Bol, oznaka zemljišta- oranica, površina 1015 m2, vlasništvo Berigoja Vrsalovića iz Splita i Srđana Radića iz Punta Arenasa  Čile, za po 1/3 idealnog dijela, te Ilke Stano iz Bola, Karmen Škrobice iz Bola i Vinka Radića iz Splita, za po 1/9 idealnog dijela.

Odlukom se cijena predmetnih nekretnina  utvrđuje u iznosu od 80 €/m2, odnosno ukupna cijena za predmetne nekretnine u površini od 12493 m2 iznosi 999.440,00 eura (slovima: devetsto devedeset devet tisuća eura), te će biti isplaćena u  kunskoj protuvrijednosti  prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Općina Bol će navedeni iznos platiti u pet godišnjih obroka od 2016. godine do 2020. godine.

Općina Bol će prvi obrok platiti beskamatno, dok će sve iduće obroke plaćati  uvećane za godišnju kamatnu stopu od 4%.

Osim cijene iz prethodnih stavaka ovog članka Općina Bol će nakon izgradnje I. faze groblja osigurati Stipi Karmeliću, Jakovu Karmeliću, Dini Dubravčić i Tihomiru Marinkoviću po jednu besplatnu obiteljsku grobnicu sa šest ukopnih mjesta.

Nakon izgradnje I. faze groblja Općina Bol će osigurati Janji Rukavini i Berigoju Vrsaloviću po jednu besplatnu obiteljsku grobnicu sa tri ukopna mjesta, te Ilki Stano, Karmen Škrobica i Vinku Radiću jednu besplatnu obiteljsku grobnicu sa tri ukopna mjesta.

Odlukom se određuje da će se prava i obveze između vlasnika zemljišta, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zamjenik načelnika Općine Bol gospodin Mate Petrić.

Predložena Odluka o kupnji nekretnina donesena je sa 8 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom,  te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

-Mijo Mijić iz Bola od općinskog vijeća da mu se omogući rekonstrukcija njegove zgrade ( čest. zgr. 321/4 i 322/3 k.o. Bol) na način da mu se prethodno omogući kupnja cca 10 m2 i  korištenje cca 17 m2  terase iznad prostora čekaonice-biljetarnice koja je vezana za zgradu kina (čest. zgr. 321/1). Zauzvrat će on rekonstruirati zgradu čekaonice-biljetarnice sukladno projektu i troškovniku koji izradi Općina Bol.

Vijećnici su, u načelu, podržali ovu zamolbu te su ovlastili općinskog načelnika da nastavi pregovore sa gospodinom Mijićem kako bi se realizirao projekt rekonstrukcije čekaonice-biljetarnice i kako bi se udovoljilo zamolbi g. Mijića.

-Vlasnik Pekare Bol Fitim Čollaku od općinskog vijeća traži davanje u zakup, na rok od 10 godina, dio prostora čekaonice-biljetarnice vezane uz zgradu kina kako bi u tom prostoru otvorili prodavaonicu kruha i peciva.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

Naime, općina sada  planira obnovu ovog prostora, a poslije toga će se odrediti namjena prostora te raspisati javni natječaj.

-Stanko Kvesić u ime tvrtke MS Bračturist d.o.o. je izvijestio vijećnike o neprimjerenom i agresivnom ponašanju pojedinih taksista koji, ne birajući sredstva, pokušavaju doći do gosta i nuditi svoje usluge.  Istaknuo je da su njegovi djelatnici koji rade na infopointu u kiosku kod benzinske postaje izloženi brojnim napadima taksista. Stanko Kvesić od općinskog vijeća traži da se postave pravila ponašanja koja će vrijediti za sve, kako bi se u svijet odaslala slika  kulturnog i prijateljskog mjesta.

Vijećnici su podržali stav Stanka Kvesića da taksisti često na neprimjeren način obavljaju svoj posao.

Vijećnici su naložili Stanku Kvesiću da na poslovni prostor u kojem se nalazi infopoint tvrtke  MS Bračturist d.o.o. izvjesi naziv tvrtke, jer je dosadašnji natpis o informativnom centru na poslovnom prostoru  primjeren samo za Turističku zajednicu Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.50 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content