Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2014.
15. prosinca, 2014. u 21:02:22

 

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/133

Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 17. studenog 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09 i 11/14), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  9/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 14. studenog 2014. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Jakov Okmažić-opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Nikola Popić ( točka 4. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, prihvaćen je JEDNOGLASNO  te glasi:

 

1)      Prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice vijeća

 

2)      Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća

 

3)      Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale

 

4)      Rasprava o poduzetim koracima za realizaciju novog groblja na Bolu.(izvješće načelnika Tihomira Marinkovića, rasprava, prijedlozi i primjedbe)

 

5)      Rasprava o radu KJP Grabov rat d.o.o. (izvješće direktora gospodina Mirka Perića, rasprava, prijedlozi i primjedbe)

 

6)      Rasprava o turističkoj sezoni 2014.godine (izvješće dir.TZO Bol gospodina Markita Marinkovića, rasprava, prijedlozi i primjedbe)

 

7)      Rasprava i davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu općine Bol.

 

8)      Rasprava i davanje suglasnosti na Pravilnik o plaćanja centra za kulturu općine Bol

 

9)      Rasprava i donošenje zaključka o naknadi ravnateljici Centra za kulturu.

 

10)  Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje.

 

11)  Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za financije i proračun.

 

12)  Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području općine Bol. (usklađivanje odluke sa aktom o nadzoru ove odluke)

 

13)  Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2014.godinu.(usklađivanje odluke sa aktom o nadzoru ove odluke)

 

14)  Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2015.godinu.

 

15)  Rasprava i davanje suglasnost za stjecanje prava vlasništva nekretnine za Helge Fosse iz Norveške.

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Prihvaćanje zapisnika sa 8/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 8/14 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 8/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa  8 glasova ZA, 1  glasom PROTIV I 1 SUZDRŽANIM glasom.

 

POD 2)

Načelnik je kazao da će uskoro biti nova sjednica vijeća te da zbog opsežnog Dnevnog reda na ovoj sjednici neće podnositi detaljno izvješće o radu.

Samo je upoznao vijećnike sa aktivnostima djelatnika tvrtke Grabov rat na uređenju zapuštenih putova na području Podbarja, Martinice i Sv. Lucije. Istaknuo je da će građani i turisti uređenjem tih putova dobiti nove šetnice.

 

POD 3)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je ukazao na vidljiva oštećenja Šetnice, te je pitao načelnika kada će započeti sanacija tih oštećenja.

Načelnik je odgovorio da će se utvrditi stanje na terenu i da će se uskoro pristupiti sanaciji oštećenja na Šetnici.

Doro Adulmar je pitao načelnika kada će se pristupiti gradnji incidentnih ispusta na Rivi kako bi se izbjeglo plavljenje objekata na Rivi za vrijeme jačih kišnih oborina.

Načelnik je kazao da je projekt sanacije kanalizacijskog sustava dovršen te je obećao skoru sanaciju i ugradnju dodatnih incidentnih  ispusta za oborinske vode. Pregovori sa izvođačem su dovršeni, a sam početak radova  je moguć i idući tjedan.

Doro Adulmar je pitao da li je Srećku Vargeku upućen račun za korištenje javne površine na Šetnici.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je Srećku Vargeku upućen račun za postavljanje stalka sa odjećom  na javnoj površinu sukladno zaključku općinskog vijeća, ali da ga on nije pomirio već  ga je  vratio na adresu općine Bol.

Matko Baković je pitao koliku štetu će Općina Bol pretrpjeti  zbog novog načina obračuna plaća odnosno zbog novog iznosa neoporezivog dijela dohotka. Istaknuo je da je iz medija saznaje da će plaće građana  porasti nauštrb prihoda proračuna lokalne samouprave.

Načelnik je odgovorio da točne izračune za općinu Bol još uvijek nemamo, ali prema nekim procjenama općina Bol će zbog nove regulative obračuna plaća gubiti oko 200.000,00 kuna godišnje. Načelnik je kazao da taj iznos nije prevelik te neće značajno utjecati na normalan rad i funkcioniranje Općine Bol.

Frane Lukšić je ukazao na potrebu što skorijeg donošenja Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu.  Time bi se omogućilo rješavanje svih zahtjeva za korištenje pomorskog dobra prije početka turističke sezone.

Načelnik je kazao da Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2015. godinu planira donijeti u siječnju, te da će Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja imati dovoljno vremena za donošenje odluka o zahtjevima do početka turističke sezone.

Vijećnik Ivica Šćepanović je ponovno ukazao na problematiku oborinskih voda, koje bi trebalo sa preopterećenog  kanalizacijskog sustava preusmjeriti na putove.

Načelnik je rekao da će pokušati pogurati Vodovod Brač da taj posao obavi do kraja godine.

Ivica Šćepanović je upozorio direktora KJP Grabov rat na nered na plaži Mali rat.

Naime, tamo još od ljeta stoje puknute ležaljke, stalci od suncobrana i sl.

Smatra da takvo stanje nije primjereno za Bol kao vrhunsku turističku destinaciju, te da Grabov rat kao koncesionar na plažama ili komunalni redar Općine Bol trebaju reagirati kako bi se otpad uklonio.

Direktor Mirko Perić je kazao da se ne radi o puknutim ležaljkama i suncobranima  Grabovog rata, ali da će poslati djelatnike da uklone otpad.

Branko Mikulić je pitao načelnika kakva je dinamika izvođenja radova na Račiću.

Načelnik je kazao da vremenske prilike usporavaju radove.

Sve je spremo za montiranje gotovih elemenata za potporne zidove za proširenje ceste, ali za to treba 7-10 suhih dana bez juga kako bi posao mogao biti završen.

Dakle, budući da se radi o radovima u moru i uz more dinamika izvođenja radova uvelike ovisi o vremenu i vremenskim prognozama.

Tomi Fabijanović je pitao da li će na Račić biti vraćen uklonjeni Svjetionik.

Načelnik je rekao da će Svjetionik biti vraćen kada se za to stvore uvjeti, odnosno kada se dovrše započeti radovi.

Srečko Karmelić je pitao da li Pukotove skulpture ostaju na Rivi ili se planira njihovo uklanjanje.

Načelnik je odgovorio da je Ivica Jakšić Puko dobio dozvolu za postavljanje skulptura za mjesec rujan, te da je na njemu da postavljene skulpture ukloni.

 

POD 4)

Nikola Popić jedan od autora koncepcije razvitka Bola iz 1988. godine i kasniji izrađivač PPU Općine Bol i UPU-a groblja Sv. Lucija je kazao je da je Mjesna zajednica Bol još 1988. godine odredila lokaciju za novo groblje istočno do crkvice Sv.Lucije.

Nadalje, da je dana 24. travnja 1989. godine je Ured za imovinsko pravne poslove općine Brač započeo proceduru eksproprijacije navedenog zemljišta, a izvršni odbor MZ Bol je 18. prosinca 1989. godine sklopio ugovor o izradi projekta novog groblja sa KRO Parkovi i nasadi iz Splita.

Zbog početka Domovinskog rata i teške ekonomske situacije ovi poslovi nisu obavljeni do kraja.

Općina Bol je osnovana krajem 1993. godine, a već je 1994. godine općina Bol nastavila sa poslovima za realizaciju groblja.

Nikola Popić je istaknuo da se je o novom idejnom rješenju groblja se javno raspravljalo u Domu kulture 1998. godine, a da je i on tada vršio prezentaciju idejnog rješenja groblja.

2000. godine je započeo izradu Prostornog plana uređenja općine Bol u kojem je lokacija groblja planirana na istom mjestu kao 1988. godine. Ta ista lokacija je automatski planirana i Urbanističkim planom uređenja novog groblja. Oba plana su danas na snazi, a za njih je prethodno ishođeno dvadesetak suglasnosti nadležnih tijela. Održano je više javnih rasprava i nitko nije bio protiv planirane lokacije.

Nikola Popić je vijećnicima opisao predviđenu lokaciju i urbanističko arhitektonsku koncepciju novog groblja.

Kazao je da se izrađenim projektom predlaže izgradnja groblja Sv. Lucije i prostora za oproštaj u skladu s UPU uređenja Sv. Lucije na Bolu.

Površina koju zauzima planirano groblje iznosi 1.21 ha.

Prostorno-funkcionalni sklopovi podijeljeni su prema slijedećim namjenama: grobna polja (7.300 m2), zaštitne zelene površine (435 m2), parkirališne površine (1.850 m2), prostor za ispraćaj (1.015 m2), pješačke komunikacija (190 m2), ostalo (prostor sa urnama, zelene površine i sl. 1.300 m2).

Planira se izgradnja 390 grobnica od kojih 190 dvostranih sa 6 grobnih mjesta i 200 jednostranih sa 3 grobna mjesta.

Nikola Popić je iznio aproksimativni troškovnik građevinskih i građevinsko-zanatskih radova na građevini i uređenju terena. Prema troškovniku ukupna cijena građevinskih i građevinsko-zanatskih radova bi iznosila 6.641.744,40 kuna.

Načelnik je vijećnicima izložio financijski plan izgradnje novog groblja.

Kazao je da je procedura za izgradnju novog groblja dugotrajna, a investicija je dosta velika, te da se planira da će se groblje graditi idućih pet godina.

Izgradnja novog groblja  će se financirati iz više izvora:

–          Iz komunalnog doprinosa. To su namjenska sredstva za uređenje javnih površina, izgradnju nerazvrstanih cesta , izgradnju nove javne rasvjete i za izgradnju groblja. Prihod općine Bol od komunalnog doprinosa se u zadnjih nekoliko godina ustalio na oko 2.000.000,00 kn godišnje, a za groblje se može planirati 50 % tih sredstava, odnosno u pet godina 5.000.000,00 kn

–          Iz jednokratne naknade za korištenje grobnice. Prilikom sklapanja ugovora o korištenju ugovara se prosječna naknada od 5.200,00 eura (u četiri godišnja obroka) što je za 390 grobnica iznos od oko 15.000.000,00 kn

–          Iz sredstava na prijelaznom računu kod HBOR-a. Sa ovog računa se godišnje može koristiti 1.000.000,00 kn što je za 5 godina ukupno 5.000.000,00 kn.

Načelnik je također kazao da je do sada za groblje na sv. Luciji potrošeno:

–          Za prostorno plansku dokumentaciju 500.000,00 kn

–          Za potporni zid od ulice Tina Ujevića do crkvice Sv.Lucije 1.000.000,00 kn

Također je iznio procjenu budućih troškova:

–          Završetak potpornog zida 1.500.000,00 kn

–          Uređenje puta u dužini od oko 600 metara 2.000.000,00 kn

–          Izgradnja groblja, odarnice, prostora za ispraćaj, parkirališta…prema priloženom troškovniku iznosi 10.000.000,00 kn

–          Otkup zemljišta ovisi o procjeni porezne uprave a pod pretpostavkom da je cijena 100 eura /m2 zemljište košta 1.300.000,00 eura odnosno oko 10.000.000,00 kn.

Načelnik je kazao da ukupne troškove izgradnje novog groblja na rok od 5 godina možemo procijeniti na iznos od 25.000.000,00 kn.

Ukupne prihode u idućih pet godina (komunalni doprinos, naknada za korištenje grobnica i sredstva HBOR-a) možemo također procijeniti na iznos od 25.000.000,00  kn.

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima u materijalima dostavio dopis sa  informacijom o novom groblju na Bolu.

U dopisu ističe da je na temelju anonimne prijave, Županijsko državno odvjetništvo je početkom 2009. godine provelo opsežne istražne radnje te je utvrđeno da ne postoji osnovana sumnja da su Tihomir Marinković, Stipe Karmelić i Berigoj Vrsalović počinili bilo kakvo kazneno djelo u radnjama za realizaciju novog groblja na Sv. Luciji.

Istaknuo je da se, neovisno o nalazu ovlaštenih tijela gonjenja, periodično, radi sakupljanja političkih bodova, ili radi otvorenog klevetanja, u javnosti plasira da su načelnik, pročelnik i općinski odvjetnik namjestili lokaciju novog groblja na svome zemljištu i time zloupotrijebili ovlasti i položaj.

Naveo je da je Koalicija za bolji Bol (HDZ, HSLS, HSPAS, HSS) pozvala svoje simpatizere na predizborni skup dana 17. svibnja 2013. sa završnim riječima : “Da podsjetim mještane da su vlasnici zemlje na kojem će se graditi groblje upravo općinski načelnik, općinski pročelnik i općinski odvjetnik. Pametnom dosta…”

Istaknuo je da ta ista koalicija danas obnaša vlast u općinskom vijeću te da smatra da je ljudski i politički korektno, a pravno posve legitimno pokrenuti proceduru izmjene lokacije  novog groblja.

Kazao je da ukoliko se lokacija novog groblja sada ne promijeni ispada da vijećnička većina pogoduje načelniku, pročelniku i općinskom odvjetniku u njihovom tobožnjem bogaćenju.

Ili ako Koalicija za bolji Bol to nije ozbiljno mislila, smatra da je korektno dati javnu ispriku radi javne klevete.

Pročelnik je istaknuo da je, unatoč ovakvim nepovoljnim okolnostima za rad, općinska uprava  u prosincu 2013. godine zatražila lokacijsku dozvolu za novo groblje od ureda za graditeljstvo u Supetru,  koja do danas još nije izdana.

Tek nakon ishođenja lokacijske dozvole i formiranja građevinske parcele može se nastaviti sa izradom izvedbenog projekta, sa izvlaštenjem zemljišta, sa ishođenjem vlasničkog lista na ime općine Bol te sa ishođenjem građevne dozvole.

Nadalje, pročelnik je izvijestio vijećnike da je Povjerenstvo Vlade RH za odlučivanje o sukobu interesa je dana 02. lipnja 2010. godine raspravljalo o zahtjevu za utvrđivanje interesa dužnosnika Tihomira Marinkovića te je  odlučilo da dužnosnik do tada nije djelovao protivno odredbama zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti.

Nakon toga je izglasan novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa, te je isto Povjerenstvo, na zahtjev Tihomira Marinkovića dalo mišljenje da bi sudjelovanje Tihomira Marinkovića u radnjama koje provodi općina Bol u vezi stjecanja vlasništva nad zemljištem u njegovom vlasništvu, za potrebe izgradnje novog groblja, predstavljalo situaciju sukoba interesa. Povjerenstvo upućuje načelnika da se izuzme iz sudjelovanja u radnjama utvrđivanja cijene, sklapanja ugovora i dr. koje će provoditi općina Bol u vezi stjecanja vlasništva nad predmetnim zemljištem.

Povjerenstvo za sukob interesa upućuje načelnika da za zastupanje općine Bol u navedenoj situaciji ovlasti svog zamjenika, te da navedenu okolnost javno deklarira.

Također, na temelju članka 40. i 41. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj samoupravi pročelnik ne može sudjelovati u bilo kojoj radnji ili postupku koja može utjecati na donošenje odluka koje utječu na njegov financijski ili drugi interes.

U tom slučaju se pročelnik izuzima od rada na ovim poslovima i to se unosi u osobni očevidnik.

Iz gore navedenog proizlazi da će poslove oko novog groblja na sv. Lucije (ako se ne promjeni lokacija) provoditi zamjenik načelnika i službenica za pravne poslove ili će se angažirati vanjski suradnik (specijalizirana tvrtka ili odvjetnički ured).

Prema odredbama Zakona o prostornom uređenju propisano je da vlasnik zemljišta na kojem je UPU-om planirano građenje građevine javne namjene koje ne može biti vlasnik, može to zemljište prenijeti u vlasništvo jedinice lokalne samouprave i za to mu pripada naknada u visini tržišne cijene prenesenog vlasništva u vrijeme prijenosa.

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa upućuje načelnika da cijenu zemljišta utvrdi procjenom nadležne Porezne uprave.

Istaknuo je da je Porezna uprava još 2008. godine napravila procjenu vrijednosti ovog zemljišta na iznos od oko 155,00 Eura za metar četvorni.

U to vrijeme se građevinsko zemljište prodavalo po 300,00 eura za metar četvorni, a poljoprivredno zemljište se prodavalo po 50,00 eura za metar četvorni. Od tada do danas su cijene u padu.

Vijećnik Ivica Ščepanović je kazao da je ovdje temeljno pitanje da li želimo novo groblje i po kojoj cijeni. Smatra neprimjernim da pročelnik u materijalima vijećnicima dostavlja privatne dopise u kojima komentira prošle političke kampanje. Smatra da se nepotrebno odugovlači sa realizacijom projekta novog groblja, te sa bi se sa tim netko morao ozbiljno baviti. Budući da su danas pročelnik i načelnik u sukobu interesa smatra da bi  trebalo imenovati osobe koje nisu u sukobu interesa, koje bi se bavile poslovima vezano za otkup zemljišta za groblje.

Neprimjerenim smatra i dopis odvjetnika Berigoja Vrsalovića koji od vijeća traži da se na dijelu njegovog zemljišta na predjelu Sv. Lucija  koji neće ući u sastav groblja proglasi turistička zona.

Postavio je i pitanje cijene koštanja izgradnje groblja i puta do groblja.

Smatra da je lokacija za izgradnju groblja dobra, ali smatra da je realizacija usporena te da je cijena koštanja nejasna.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je on i privatna osoba te ne može dopustiti da ga se javno kleveće i politički diskvalificira.

Također je pojasnio da bi prema sadašnjim projekcijama prosječna cijena koštanja grobnice iznosila 5.200,00 €.

Frane Lukšić smatra neprimjerenim i nerealnim govoriti da zemljište u zemljišnim knjigama i katastarskom operatu označeno kao vinograd, neplodno i oranica može vrijediti 150 €/m2.

Tomislav Marčić je kazao da iz kontakta sa djelatnicima Porezne uprave saznao da se iz dopisa općine kojim se traži procjena vrijednosti predmetnih nekretnina sugerira da će tu biti groblje.

Smatra da se time od  Porezne uprave traži da vrijednost tog zemljišta procjeni što je više moguće. Ističe da je općinski interes da zemljište za groblje bude što jeftinije.

I u postupku izvlaštenja početna procjena Porezne uprave je važna te smatra da u ovom slučaju  načelnik i pročelnik ne rade za dobro Općine Bol.

Smatra da je neprimjerenim da načelnik sam sa sobom pregovara o cijeni zemljišta jer se u tom slučaju sukobljavaju njegov privatni interes sa javnim interesom.

Načelnik je kazao da nije kontaktirao Poreznu upravu vezano uz vrijednost zemljišta, te da je nekorektno iznositi klevete i laži.

Mate Petrić je kazao da je lokacija groblja određena još 1988. godine kada suvlasnici zemljišta nisu bili zaposlenici općinskih institucija. Smatra da se ovaj projekt minira i ide u  pravcu da se groblje na toj lokaciji ne dogodi.

Matko Baković je kazao da nitko nije protiv izgradnje novog groblja na lokaciji Sv. Lucija, ali smatra da cijena zemljišta treba biti realna. I on je kazao da su materijali dostavljeni vijećnicima uz ovu točku Dnevnog reda provokatorski.

Doro Adulmar je kazao da se ovdje postavlja veći broj pitanja: je li Bolu potrebno groblje od 400 grobnica, kako postupati sa postojećim grobljem i kako prisiliti korisnike grobnica na postojećem groblju da kupuju novu grobnicu, koja je dinamika gradnje novog groblja i koja je dinamika plaćanja zemljišta za groblje.

Vijećnici su isticali i moguće alternativne lokacije za izgradnju groblja.

Tako su navedene moguće lokacije tzv. fratarsko Blato kod Dominikanskog samostana i općinsko zemljište na predjelu Podborja.

Nikola Popić je kazao da je fratarsko Blato zaštićena arheološka lokacija te da na njemu ne može biti govora o izgradnji groblja, a na općinskom zemljištu u Podborju je na jednom dijelu već planirano reciklažno dvorište i  lokacija za mehaničko-biološki pročistač otpadnih voda.

Boris Škrbić je kazao da Bolu treba groblje. Predlaže provođenje ankete i utvrđivanje broja zainteresiranih za  kupnju novih grobnica.

Doro Adulmar je kazao da groblje treba graditi etapno prema iskazanom interesu građana, te je i on podržao ideju da se provede anketa i utvrdi zainteresiranost građana.

Ivica Šćepanović je predložio formiranje Povjerenstva koje će umjesto načelnika obavljati poslove na realizaciji kupnje zemljišta i drugih poslova potrebnih za realizaciju projekta izgradnje novog groblja na Bolu.

Vijećnici su prihvatili ovu inicijativu.

Za članove Povjerenstva jednoglasno su izabrani: Doro Adulmar, Boris Škrbić, Branko Mikulić, Ivica Šćepanović, Tomislav Marčić i Nikola Popić.

Zadatak Povjerenstva je da u idućih 15 dana utvrdi činjenično stanje, navede dileme, među kojima je i ona da li se može naći nova lokacija koja bi pojeftinila izgradnju groblja.

 

POD 5)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o.  Mirko Perić je vijećnicima podnio izvješće o radu KJP Grabov rat d.o.o.

Direktor je kazao da je ukupni bruto promet do 31. listopada 2014. godine ostvaren u iznosu u 9.723.163,00 kuna.

Struktura prometa realizirana po izvorima je slijedeća: općina – 1.281.3598,00 kuna (13,18 %), plaža – 7.199.711,00 kuna (74,05 %), luka Bol – 1.045.598,00 kuna (10,75 %), parking – 196.495,00 kuna (2,02%).

Direktor je upoznao nazočne sa unutrašnjim ustrojstvom društva, brojem stalnih djelatnika i brojem sezonaca.

Društvo ima Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kojim je regulirana organizacijska struktura društva, opisana složenost poslova s platnim razredima, napravljena sistematizacija radnih mjesta i propisan način izračuna plaća radnika.

Direktor je kazao da je u tvrtci Grabov rat trenutno zaposleno 32 radnika od toga 27 zaposlenih na neodređeno vrijeme, dvije djelatnice su na porodiljskom, a troje djelatnika je zaposleno na određeno vrijeme.

Kvalifikacijska struktura djelatnika je slijedeća: Mr. sc.-1, VSS – 3, VŠS – 3, SSS – 20, PKV – 2, NKV – 3.

Ukupan broj sezonaca angažiranih tijekom sezone 2014. godine je 32, od toga 16 sezonaca je bio osiguran smještaj.

Sezonskim radnicima koji su ostvarili višak sati to je priznato po kategoriji prekovremenog rada i isplaćivano na mjesečnoj razini kroz plaću u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o radu. Po isteku ugovora 30. rujna 2014. godine svim sezoncima je prestao radni odnos.

Direktor je istaknuo da je tijekom sezone imao tri kontrole Ministarstva financija te da nije bilo primjedbi i negativnih zapisnika koji bi implicirali prekršajne kazne.

Nadalje, rekao je da je velika većina stalno zaposlenih ostvarili su višak radnih sati te sa u zimskom periodu koriste godišnji odmori i vrši preraspodjela radnog vremena.

Glede stanja dugovanja i potraživanja direktor Mirko Perić je rekao da je dugovanje po osnovi PDV-a podmireno, da društvo ima dugovanja prema dobavljačima u iznosu od 408.046,17 kuna, a da ima potraživanja od kupaca u iznosu od 2.439.755,20 kuna.

Istaknuo je da je za dio potraživanja već nastupila zastara, te da će dio potraživanja u konačnici trebati otpisati, što će utjecati na financijske rezultate i umanjiti konačni obračun za 2014. godinu.

Direktor je kazao da  tvrtka prema SDŽ sa osnove starih dugovanja za naknade koncesije na pomorskom dobru plaže „Zlatni rat“ uključujući i obavezu za 2014. godinu nema dospjelih obaveza.

Direktor je vijećnicima iznio detaljan plan rada za 2015. godinu.

Kao primaran cilj je istaknuo održavanje započetog trenda saniranja naslijeđenih dubioza i dolazak u stabilniju fazu poslovanja te osigurati sve pretpostavke da se društvo može ravnopravno natjecati za dobivanje novog koncesijskog ciklusa na plaži Zlatni rat.

I u slijedećoj godini treba nastaviti poboljšavati organizaciju poslovanja, poboljšavati novčane primitke te smanjivati novčane izdatke.

Direktor je vijećnicima prezentirao strategiju razvoja KJP Grabov rat za idućih pet godina.

Trend razvoja poduzeća ovisi prvenstveno o tome da li će poduzeće uspjeti dobiti naredni koncesijski  ciklus na plaži Zlatni rat.

Tomislav Marčić je pitao direktora kakvo je stanje računa tvrtke Grabov rat.

Mirko Perić je rekao da na računu tvrtke ima nešto manje od 2.000.000,00 kuna, a na računu Erste & Steiermarkisce bank d.d. još oko 1.170.000,00 kuna neiskorištenog kredita.

Mate Petrić je kazao da je očito da je poduzeće Grabov rat ove godine pozitivno poslovalo, te da je ostvarilo veće prihode nego prijašnjih godina usprkos činjenici da je u sezoni bilo 36 kišnih dana. Kazao je da je koncesija plaćena, kredit podignut pod povoljnim uvjetima te da je poduzeće uspješno sanirano.

Rekao je da je bivši direktor zatekao dug od oko 1.100.000,00 kuna koji je šest godina ležao uz kamate od 17 % zbog čega je došlo do višestrukog povećanja duga, te da je na taj način bivši direktor skoro uništio poduzeće Grabov rat.

Tomislav Marčić je kazao da je jedna od njegovih prvih ideja kada je postao direktor Grabovog rata bila da tvrtka podigne kredit i sanira ranije nastala dugovanja. Tu ideju je vijeće i prihvatilo i odobrilo mu je podizanje kredita, usprkos otporima zamjenika načelnika.

Smatra da bi tu ideju sigurno i realizirao, ali da je smijenjen sa mjesta direktora.

 

Nakon tih izjava uslijedila je neugodna prepirka između zamjenika načelnika Mate Petrića i vijećnika Tomislava Marčića zbog čega je predsjednik vijeća prekinuo sjednicu vijeća u 21.50 sati.

Nastavak 9/2014 sjednice općinskog Vijeća je održan 15. studenog 2014. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić, Jakov Okmažić-opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol,  Markito Marinković- direktor TZO Općine Bol (točka 6. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

POD 5)

Rasprava o radu KJP Grabov rat d.o.o. – nastavak.

Vijećnik  Boris Škrbić je kazao da bi predsjednik vijeća Tomislavu Marčiću trebao izreći ukor zbog nepoštivanja općinskog vijeća, odnosno zbog jučerašnjeg ponašanja zbog kojeg je došlo do prekida sjednice.

Vijećnik Ivica Ščepanović je kazao da zbog jučerašnjih događaja ukor zaslužuje i Tomislav Marčić i zamjenik načelnika Mate Petrić.

Smatra da Mate Petrić ne smije iznositi paušalne optužbe protiv Tomislava Marčića, a ako smatra da njegovo djelovanje kao direktora KJP Grabov rat nije bilo primjereno neka pozove reviziju da se utvrdi pravo stanje.

Branko Mikulić je rekao da mu je kao bivšem članu Skupštine Grabovog rata poznato  da je Tomislav Marčić naslijedio brojne dugove od prethodne uprave, te da je neprimjereno širiti neistine o njegovom vođenju tvrtke.

Doro Adulmar je zamolio vijećnike da ubuduće poštuju dignitet institucije općinskog vijeća kako bi se izbjegle nepotrebne nemile scene. Pozvao je vijećnike na međusobnu toleranciju i poštovanje u komunikaciji.

Doro Adulmar je zamolio vijećnike da se više ne komentiraju poslovanje tvrtke u prošlim vremenima, već da svojim djelovanjem pomognu da se poduzeće osposobi za 2016. godinu, odnosno da  bude kadrovski i financijski sposobno ponovno preuzeti koncesiju na plaži Zlatni rat.

Smatra da to treba biti naš cilj te da i načelnik i vijeće moraju djelovati u pravcu da se to ostvari.

Ivica Šćepanović je ukazao na problem Vicka Šćepanovića koji za svoj brod Svjetlica nema adekvatan vez u bolskoj luci. Istaknuo je da je Vicko Šćepanović sa tim brodom tijekom cijele godine vrši opskrbu građana i gostiju ribom.

Budući da je KJP Grabov rat koncesionar luke od načelnika  traži da sa direktorom KJP Grabov rat nastoji pronaći adekvatan vez za brod Vicka Šćepanovića.

Načelnik je odgovorio da je taj problem već ranije neuspješno nastojao riješiti, ali da će pokušati ponovo.

Načelnik je zaključno istaknuo da je KJP Grabov rat ove godine postiglo izvanredne rezultate, da je napredovalo u mnogim segmentima, te da već treba raditi programe za iduću godinu.

Doro Adulmar je kazao vijećnicima da uvijek mogu od njega zatražiti stavljanje na Dnevni red pitanje poslovanja KJP Grabov rat d.o.o., kad smatraju da za to ima potrebe.

 

POD 6)

Direktor TZO Općine Bol  Markito Marinković je vijećnicima podnio detaljno izvješće o turističkoj sezoni 2014.godine.

U izvješću je iznio slijedeće podatke:

–  broj ostvarenih noćenja za razdoblje siječanj-listopad 2014. godine je 529.676,

– struktura gostiju: Austrija 14,62 %, Njemačka 14,42 %, Skandinavske zemlje 11,02 %, Slovenija 7,42 %, Hrvatska 7,32 %, Francuska 6,21 %, Češka 4,56 %,

– u 2014. godini ostvaren je rast od  4% u odnosu na prošlu godinu,

– u 2014. godini ostvaren je rast u hotelskom smještaju 3 %, privatni smještaj ima rast 12 % i kampovi 12 %,

– u hotelskom smještaju ostvareno je 58 % ukupnih noćenja, u privatnom smještaju ostvareno je 39 % i u kampovima 3%,

– u 2014. godini registrirano je novih 284 kreveta u privatnom smještaju.

Direktor TZO Općine Bol  Markito Marinković je rekao da se, temeljem prikupljanih i obrađenih utisaka gostiju u 2014. godini,  najviše prigovora gostiju odnosi  na:

– buku u centru mjesta i na plaži Zlatni rat,

– nepostojanje javnih zahoda,

– cijene na tržnici,

– štekati (izgled i ponuda) na Šetnici,

– stanje hotela Bijela kuća,

– stanje parkinga na ulazu u mjesto.

Kao prednosti Bola kao turističke destinacije direktor TZO Općine Bol  Markito Marinković je istaknuo:

– prepoznatljivost plaže Zlatni rat,

– kvalitetu hotelskog i privatnog smještaja,

– sportsku ponudu (tenis, surf, ronjenje…),

– tradiciju bavljenja turizmom i gostoljubivost,

– prirodnu i kulturnu baštinu,

-vinogradarstvo, vinarski podrum,

– blizinu zračne luke.

Direktor TZO Općine Bol  Markito Marinković je kazao da je Bol ovogodišnji dobitnik nagrade Turistički cvijet u kategoriji mala turistička destinacija.

Također je kazao da je Bol u užem krugu za organizaciju domaćinstva Dana hrvatskog turizma iduće godine.

Iznio je podatke o popunjenosti smještajnih kapaciteta. Prosječna popunjenost u hotelskom smještaju je 123 dana, a u privatnom 59 dana.

Također je kazao da je moderniziran vizualni identitet Turističke zajednice, te da će se novi vizualni identitet koristiti i u svim vidovima  pisane komunikacije koju TZO ostvaruje.

Ivica Ščepanović je pitao direktora zbog čega TZO nikada ne obilježava Dan TZO 8. listopada, premda je taj dan određen Statutom. Također je kazao da su svi ovi postotci o povećanjima broja noćenja i drugi podaci navedeni u izvješću direktora Markita Marinkovića relativni i ne odražavaju pravo stanje na terenu. Ističe da realno treba prikazivati obje strane medalje.

Glede obilježavanja Dana TZO direktor Markito Marinković je kazao da taj nije određen Statutom, već posebnom odlukom vijeća TZO-a, te da se on obično ne obilježava točno na taj datum. Tako se npr. ove godine čekalo da prođe manifestacija Dani hrvatskog turizma i da Bol preuzme nagradu Turistički cvijet, a tek potom je obilježen Dan TZO-a.

Doro Adulmar je kazao da je cjelokupno gospodarstvo Bola monokulturno,  odnosno da ovisi o turizmu i o plaži Zlatni rat. Smatra da obilježavanje Dana TZO treba podići na višu razinu, da se treba sastojati od niza manifestacija te da treba permanentno raditi na unapređenju bolske turističke ponude.

Smatra da naš turistički proizvod kao što je  samostanski muzej, Kuća u kući, Vinski podrum, Galerija Dešković treba biti bolje prezentiran bolskim gostima.

Doro Adulmar je rekao da je naše okruženje loše, pa da smo u odnosu na njih mi relativno dobri.

Također je istaknuo da učenici koji izađu iz naše Turističke škole ne znaju komunicirati sa gostima.

Sani Bodlović je kazala da je ovim izjavama predsjednika vijeća Srednja škola Bol kao institucija povrijeđena. Istaknula je nadprosječno dobre rezultate državne mature učenika Turističke škole na Bolu, te brojne  uspjehe prilikom sudjelovanja učenika na županijskim i državnim natjecanjima.

Doro Adulmar je ponovio svoj stav o toj tematici te je kazao da bi Srednja škola Bol trebala stvarati kadrove za bolsku privredu, a ne za biro.

Ivica Ščepanović je predložio da TZO zaposli nekoliko animatora za goste u privatnom smještaju koji bi te goste upoznavali sa Bolom i sadržajima koji su gostima na raspolaganju.

Direktor Markito Marinković je kazao da je to interesantna ideja.

Branko Mikulić je pitao da li postoji mogućnost ponovnog uvođenja lokalne sezonske inspekcije za kontrolu smještajnih kapaciteta.

Markito Marinković je kazao da ne više postoji zakonski okvir koji bi omogućio formiranje takve vrste inspekcije.

Tomi Fabijanović je pitao zbog čega na obilježavanje manifestacije Dana TZO-a nisu pozvani svi oni koji su zaslužni da Općina Bol ponovno dobije Turistički cvijet (kafići, hoteli itd.).

Markito Marinković je kazao da je sukladno protokolu pozvani članovi tijela TZO-a, članovi općinskog vijeća, donačelnik i pročelnik.

Srečko Karmelić je pitao zbog čega na radni sastanak za menadžment u destinaciji nisu pozvani predstavnici kampova.

Markito Marinković je kazao da je temeljem dogovora sa općinskim načelnikom na taj sastanak pozvao predstavnike turističkih agencija i hotela.

 

POD 7)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pojasnio vijećnicima da Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu donosi ravnateljica Centra na temelju prethodne suglasnosti vijeća općine Bol.

Zbog toga je ravnateljica od vijećnika zatražila usvajanje predloženog Zaključaka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu općine Bol.

Pravilnikom su regulirani način rada i rukovođenje Centrom za kulturu te su određena radna mjesta, stručni uvjeti i opis poslova pojedinih radnih mjesta.

Predviđena su i opisana dva nova radna mjesta i to domar i pomoćni djelatnik u kulturi.

 

Zaključak o davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu općine Bol je donesen sa  glasova 8 glasova ZA dok je 1 vijećnik bio privremeno odsutan,  a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 8)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pojasnio vijećnicima da Pravilnik o plaćama Centra za kulturu donosi ravnateljica Centra na temelju prethodne suglasnosti vijeća općine Bol.

Zbog toga je ravnateljica od vijećnika zatražila usvajanje predloženog Zaključaka o davanju suglasnosti na Pravilnik o plaćama Centra za kulturu općine Bol.

Pravilnikom o plaćama uređuju se plaće, naknade plaća, dodaci na plaću i druga materijalna prava djelatnika u Centru za kulturu Općine Bol.

Novim Pravilnikom se određuju koeficijenti za nova radna predviđena Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Centra za kulturu općine Bol i to za domara – 2,20 i pomoćnog djelatnika u kulturi – 2,00, dok ostali koeficijenti i osnovica plaće ostaju nepromijenjeni.

 

Zaključak o davanje suglasnosti na Pravilnik o plaćama Centra za kulturu općine Bol je donesen JEDNOGLASNO,  a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 9)

Doro Adulmar je obrazložio razloge za donošenje zaključka o naknadi za rad  ravnateljice Centra za kulturu.

Naime,  ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je zaposlena  u školi na oko 40% radnog vremena, te njena plaća ravnateljice iznosi  oko 60 % plaće ravnatelja Centra za kulturu.

Prošle godine je gospođa Ivana Bošković Ivičić dobivala naknadu za ljetni angažman u iznosu od 2.000,00 kuna mjesečno na rok od šest mjeseci.

Zbog toga, a zbog povećanog obima posla tijekom ljetnih mjeseci, nameće se potreba za određivanjem dodatne novčane naknade kako bi se rad ravnateljice adekvatno vrednovao.

Predsjednik vijeća je predložio da  ravnateljica za 2014. godinu dobije dodatnu novčanu naknadu u iznosu od 18.000,00 kuna te da dobiva 1.500,00 kuna mjesečno za vrijeme mandata u 2015. godini.

 

Predloženi zaključak o naknadi za rad ravnateljice Centra za kulturu donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 10)

Dopisom upućenim općinskom vijeću Vice Klapež je zatražio razrješenje dužnosti člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora.

Vijećnik Matko Baković je predložio donošenje odluke o razrješenju Vice Klapeža  i imenovanje  Dora Adulmara za člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora.

 

Prijedlog Matka Bakovića o donošenju Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora je usvojen sa 6 glasova ZA i  2 SUZDRŽANA glasa, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 11)

Na prošloj sjednici općinskog vijeća Tomislav Marčić je dao ostavku na dužnost člana Odbora za financije i proračun.

Budući da nije bilo prijedloga za imenovanje novog člana Odbora za financije i proračun, odgođeno je donošenje  odluke o razrješenju Tomislava Marčića  i imenovanju člana Odbora za financije i proračun.

 

POD 12)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je donošenje Odluke o izmjenama odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području općine Bol nužno radi usklađivanja odluke sa aktom o nadzoru ove odluke.

Radi se o neznatnoj izmjeni završnih odredbi o vremenu stupanja na snagu odluke.

 

Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o uređivanju pravnog statusa komunalnih vodnih građevina na području općine Bol usvojen je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 13)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je donošenje Odluke o izmjenama odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2014. godinu nužno radi usklađivanja odluke sa aktom o nadzoru ove odluke.

Radi se o neznatnoj izmjeni završnih odredbi o vremenu stupanja na snagu odluke.

 

Prijedlog Odluke o izmjenama odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2014. godinu usvojen je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 14)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima obrazložio prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2015. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez  na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

 

Odluku o  prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2015. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 15)

Doro Adulmar je kazao da je sukladno zakonskim odredbama Ministarstvo pravosuđa od općine Bol zatražilo suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području općine Bol za norvešku državljanku Helge Fosse.

Predloženom odlukom vijeće općine Bol daje suglasnost da Helge Fosse, državljanka Norveške, Folleseveien 184, 5303 Follese, može stjecati pravo vlasništva na području općine Bol i to suvlasnički dio od 76/1000 dijela cjeline čest. zem. 552/1, kuća, dvor 794 m2, kuća 219 m2, dvor 575 m2 Z.U. 2792, poduložak 6 k.o. Bol, a što u naravi predstavlja jednosoban stan na prvom katu ukupne neto površine 43,40 m2 (u prikazu označeno narančastom bojom sa desnom kosom šrafurom i oznakom S6) sa sporednim dijelom nekretnine-pridružena terasa površine 11,00 m2 (u prikazu označeno narančastom bojom sa desnom kosom šrafurom).

 

Odluku o  davanju suglasnost za stjecanje prava vlasništva na području vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa dopisom skupine građana sa prebivalištem u ulici Rudina koji upozoravaju na moguće negativne nuspojave postavljanja trafostanice u toj ulici.

Traže dodatnu zaštitu od zračenja.

Načelnik je kazao da se trafostanica radi u skladu sa građevinskom dozvolom, te da nema pouzdanih dokaza o štetnom zračenju iz trafostanica.

Vijećnici su suglasni da se oko trafostanice postavi i dodatna zaštita, odnosno dodatni sloj betona ili drugog materijala, ako bi to pomoglo stanarima da se zašite od eventualnog štetnog zračenja iz trafostanice.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 20.15 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content