Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2013.
21. prosinca, 2013. u 12:37:24

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/147

Ur. broj: 2104/02-13-02/01

Bol, 02. prosinca 2013. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 9/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 29. studenog 2013. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Dinko Karninčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić i Sani Bodlović.

 

Izočni: Ivica Ščepanović-opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković- načelnik Općine Bol, Mate Petrić-zamjenik načelnika Općine Bol, Tonči Trutanić- direktor KJP Vodovod Brač d.o.o. (točke 1. i 2. Dnevnog rada), Ivana Bošković Ivičić- ravnateljica Centra za kulturu (točka 3. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher-predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je obavijestio vijećnike da je, sukladno njihovim zaključcima sa prošle sjednice vijeća, poduzeo potrebne korake te zajedno sa tvrtkom Grabov rat zaključio Ugovor o kreditu s Bankom kovanica, te pokrenuo postupak povećanja temeljnog kapitala tvrtke Grabov rat.

Načelnik je kazao da je prošli tjedan zatražena lokacijska dozvola za izgradnju luke na Račiću, te se početak izvođenja radova očekuje do kraja 2014. godine.

Načelnik je također izvijestio nazočne da su osigurana sredstva za gradnju obalnog zida na Račiću, ali se još razmatra način izvođenja radova. Naime, pristup sa kopna je jeftiniji, a pristup sa mora je skuplji, ali kvalitetniji.

Načelnik je kazao da se radovi ne izgradnji i rekonstrukciji kanalizacijske mreže na Rivi obavljaju po planu, te da se do Uskrsa očekuje završetak svih radova.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Branko Mikulić je pitao da li moguće obročno plaćanje komunalnog doprinosa za legalizaciju.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da zakon ne predviđa mogućnost obročnog plaćanja komunalnog doprinosa za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, ali da je predviđena mogućnost odgode plaćanja na rok od godine dana.

Pročelnik je podsjetio vijećnike da zakon predviđa mogućnost obročnog plaćanja kazne za zadržavanje u prostoru bespravno sagrađenog objekta.

Vijećnik Branko Mikulić je izrazio sumnju u istinitost ovih tvrdnji, te je kazao da mu se čini da se prošle godine na sjednicama vijeća govorilo da je moguća obročna otplata i komunalnog doprinosa.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je naložio pročelniku da za iduću sjednicu vijeća, ukoliko postoji, dostavi zapisnik od prošle godine u kojem je bilo riječi o ovoj tematici.

Predsjednik vijeća je pitao načelnika da li se će odmah pristupiti izgradnji kanalizacijskog sustava na dionici od Konzuma do benzinske postaje.

Načelnik je potvrdio da se odmah planira nastavak izvođenja radova.

Vijećnik Boris Škrbić je predložio da se nakon završetka popločavanja Rive do Konzuma, fugira Loža, da se poprave puknute Krojeve skaline te da se temeljito ispjeskare.

Također je predložio da se promjeni rukohvat na Krojevim skalinama, te da se postavi novi od inoxa .

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 8/2013 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da je zaprimljena jedna pismena primjedba na zapisnik sa 8/13 sjednice Općinskog vijeća.

Naime, vijećnica Sani Bodlović je dostavila pisani prigovor na dio zapisnika na str. 10 u kojem piše da su „Vijećnici jednoglasno podržali predloženi zaključak Dora Adulmara prema kojem se roditelji za sve eventualne probleme i prijedloge vezane za rad dječjeg vrtića trebaju obratiti Upravnom vijeću…“

Vijećnica je zatražila izmjenu citirane tvrdnje budući smatra da predsjednik vijeća to izjavio ne tražeći suglasnost vijećnika, te da stoga nisu „jednoglasno podržali predloženi zaključak“.

Također je zatražila da se u zapisnik unese da su vijećnici jednoglasno podržali prijedlog predsjednika Vijeća o održavanju tematske sjednice vijeća na kojoj će se raspravljati o situaciji u dječjem vrtiću.

Branko Mikulić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Istaknuo je da u zapisniku 8/2013 nije napisano njegovo pitanje upućeno načelniku, a vezano uz postavljanje javne rasvjete u ulici Uz Gospoicu (od kuće Bodlović do kampa Marijo). Podsjetio je vijećnike da je načelnik odgovorio da se postavljanje javne rasvjete očekuje u siječnju 2014. godine.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 8/13 sjednice Općinskog vijeća, zajedno sa predloženim primjedbama, je usvojen JEDNOGLASNO.

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o uređivanju pravnog sustava komunalnih vodnih građevina na području Općine Bol

 

2. Rasprava i donošenje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

 

3. Druga rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda općine Bol za 2014. godinu.

 

a) Rasprava o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

b) Rasprava o program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

 

c) Rasprava o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini

 

d) Rasprava o javnim potrebama u kulturi za 2014.godinu

 

e) Rasprava o javnim potrebama u športu za 2014. godinu

 

f) Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2014. godini

 

g) Rasprava o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2014. godinu

 

h) Rasprava o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2014. godinu

 

4. Rasprava i donošenje zaključka o isplati naknade ravnateljici Centra za kulturu.

 

5. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju ravnatelja/ice Dječjeg vrtića „Mali princ“.

 

6. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama pravilnika o plaćama i naknadama djelatnika dječjeg vrtića.

 

7. Rasprava i donošenje odluke o sufinanciranju postupka obnove zemljišne knjige.

 

8. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova, utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2014. godinu.

 

9. Rasprava o pristigloj molbi Vinka Šimetovića.

 

POD 1)

Direktor KJP Vodovod Brač d.o.o. Tonči Trutanić je pojasnio vijećnicima prijedlog odluke o uređivanju pravnog sustava komunalnih vodnih građevina na području Općine Bol

Naime, sukladno odredbama Zakona o vodama, obveza jedinice lokalne samouprave je da tehničke poslove održavanja sustava otpadnih voda povjeri javnom isporučitelju vodne usluge, odnosno u našem slučaju tvrtki Vodovod Brač d.o.o. iz Supetra.

Direktor Tonči Trutanić je vijećnicima obrazložio cijenu vode na Braču koja ukupno iznosi 13,08 kn/m3, a od toga se za korištenje kanalizacije plaća 2,00 kn/m3, a za razvoj nove vodovodne mreže se plaća 2,50 kn/m3. Ovo su sredstva koja je Vodovod Brač d.o.o. dužan svake godine uložiti u bolsku vodovodnu i kanalizacijsku mrežu, a iznosi oko 2.000.000,00 kuna.

Iz cijene vode se otplaćuje podmorska vodovodna cijev u iznosu od 0,80 kn/m3, plaća se naknada za korištenje i zaštitu voda u iznosu od 2,70 kn/m3 što je prihod Hrvatskih voda d.o.o..

Boris Škrbić, kao predstavnik Općine Bol u skupštini Vodovoda Brač d.o.o. je kazao da je ovo prilika da Vodovod Brač d.o.o. preuzme i otplatu anuiteta za kredit vodovoda Bol-Murvica, koji je magistralni cjevovod, a otplaćuje ga Općina Bol.

Načelnik je kazao da treba poštivati zakon i donijeti odluku o povjeravanju poslova održavanja kanalizacije Vodovodu Brač, ali ugovorom o regulaciji naših odnosa treba predvidjeti ulaganja u sustav vodovoda i kanalizacije tako da se na području Općine Bol iskoriste sredstva koja naši građani uplaćuju kroz cijenu vode.

Doro Adulmar je kazao da se prema Zakonu o vodama predviđa centralizacija i racionalizacija mnogobrojnih poduzeća koja se bave vodovodom i kanalizacijom.

Doro Adulmar je izrazio nadu da na Braču neće doći do pada kvalitete usluge, a također je kazao bilo bi loše da zbog racionalizacije radnici na održavanju mreže dolaze sa strane, a da naši radnici ostanu bez posla.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu Odluku o uređivanju pravnog sustava komunalnih vodnih građevina na području Općine Bol, koja će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 2)

Direktor KJP Vodovod Brač d.o.o. Tonči Trutanić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o priključenju na komunalne vodne građevine.

Novim izmjena i dopunama Zakona o vodama i Zakona o financiranju vodnog gospodarstva regulirano je priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine.

Odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, na prijedlog isporučitelja vodne usluge (u našem slučaju tvrtke Vodovod Brač d.o.o.).

Važnije izmjena Zakona o vodama je ukidanje naknade za priključenje odnosno ukidanje prihoda JLS koji se je koristio za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina.

Nadalje, utvrđeno je da su komunalne vodne građevine javno dobro i u vlasništvu javnog isporučitelja vodnih usluga.

Gradnja i održavanje komunalnih građevina se provodi prema planu Skupštine javnog isporučitelja vodnih usluga (Vodovoda Brač d.o.o.), uz mogućnost sufinanciranja od strane budućih korisnika vodnih usluga.

Prema Zakonu o financiranju vodnog gospodarstva utvrđena je mogućnost da općinsko vijeće odredi da se uz cijenu vodne usluge plaća i naknada za razvoj komunalnih vodnih građevina, te je utvrđen uvjet i način uvođenja obveze plaćanja naknade za razvoj na čitavom vodoopskrbnom području isporučitelja vodnih usluga, kao i mogućnost naknade za razvoj na vodoopskrbnom području.

Ovaj prijedlog odluke o priključenju na komunalne vodne građevine je usklađen sa gore citiranim zakonskim izmjenama i dopunama, te zbog toga isporučitelj vodnih usluga na području otoka Brača-Vodovod Brač d.o.o. predlaže donošenje ove odluke.

Vijećnik Dinko Karninčić je pitao zašto se ne dozvoljava priključak na vodovodnu mrežu za objekte koji su na temelju zakona o legalizaciji platili komunalije i sada su legalni objekti.

Tonči Trutanić je odgovorio da Vodovod Brač d.o.o. nema sredstava za gradnju vodovodne mreže izvan građevinskog područja, a legalizacijom svih bespravnih objekata mreža bi se trebala širiti kilometrima u svim pravcima iz naselja i to za veoma rijetku izgradnju.

Pročelnik je kazao da imamo zahtjeve za proširenje vodovodne i kanalizacijske mreže, za uređenje nerazvrstanih cesta i poljskih putova, za proširenje mreže javne rasvjete i za sakupljanje kućnog otpada iz legaliziranih objekata, ali, za sada, Općina Bol ove usluge može pružati samo u granicama naselja.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu Odluku o priključenju na komunalne vodne građevine, koja će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da ova točka dnevnog reda predstavlja drugo čitanje i raspravu o proračunu Općine Bol za 2013. godinu, dok se samo donošenje odluka predviđa za iduću sjednicu vijeća.

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio Odluku o prihodima i rashodima Općine Bol za 2013. godinu.

Naime, istaknuo je da se Proračun Općine Bol sastoji od prihoda u iznosu od 19.330.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 19.330.000,00 kuna.

Izvorni prihodi u proračunu iznose oko16.330.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.

Naš izvorni proračun za 2014. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.

 

a) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu.

Istaknuo je da se u 2014. godini predviđa uprihoditi 2.100.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 520.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 940.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 340.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 300.000,00 kuna za uređenje groblja.

Nadalje, u 2014. godini se planira uprihoditi 2.500.000,00 kuna od naknada za koncesijska odobrenja za rad na pomorskom dobru te se predviđa raspodjela tih sredstava na način da se 30.000,00 kuna izdvoji za čišćenje podmorja, 450.000,00 kuna za asfaltiranje Račića, 200.000,00 kuna za uređenje plaže za invalide, 50.000,00 kuna za nabavku lifta za invalide, 100.000,00 kuna za studiju utjecaja na okoliš za luku, 20.000,00 kuna za ogradu na Šetnici i 150.000,00 kuna za nabavku kamena za popločenje Rive.

Doro Adulmar je pitao kako se planira financirati izgradnja potpornog zida na Obilaznici, u materijalima nazvan kao potporni zid-Matko Karmelić.

Pročelnik je odgovorio da je sudskom nagodbom postignut dogovor da se gradnja ovog potpornog zida financira 50 % iz općinskog proračuna, a 50% će platiti Matko Karmelić što je planirano u stavci prihoda u iznosu od 100.000,00 kuna.

Dinko Karninčić je pitao može li općina planirati izgradnju javne rasvjete na cesti sjeverno teniskog centra.

Načelnik je kazao da je ova javna rasvjeta na županijskoj cesti, a u toku ljeta troškove plaća tvrtka Zlatni rat jer je priključena na njihovu trafostanicu. Izgradnju nove javne rasvjete trebaju dogovoriti županijske ceste d.o.o. i Zlatni rat d.d. , a općina će pomoći koliko može.

Dinko Karninčić je pitao u kojem iznosu će općina sufinancirati izgradnju Vidikovca.

Načelnik je odgovorio da prema dogovoru sa Hrvatskim cestama d.o.o. općina mora sufinancirati 40 % što planiramo u iznosu od 400.000,00 kuna.

Matko Baković je primijetio da vijećnicima nije dostavljen prijedlog kapitalnih investicija za trogodišnje razdoblje.

Načelnik je kazao da će projekcija biti predložena na idućoj sjednici tj. nakon današnje rasprave.

Mate Petrić je primijetio da se ponovno predlaže dokapitalizacija tvrtke Grabov rat d.o.o. u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Prema njegovom mišljenju taj iznos se ne može računovodstveno prikazivati kao dokapitalizacija već kao pomoć koju bi Grabov rat nakon nekog vremena trebao vratiti u proračun općine.

Branko Mikulić je primijetio da se neke stavke upisuju u Program više godine, ali da se ne realiziraju.

Načelnik je odgovorio da se neke planirane stavke ne realiziraju jer tijekom godine iskrsnu prioritetniji radovi koji nisu predviđeni Planom.

Tomi Fabijanović je pitao zašto se ne planiraju prihodi od korištenja javne površine na Studencu i na štekatu pizzerije Skalinada.

Načelnik je odgovorio da su korisnici tih javnih površina već platili javnu površinu tako što su snosili troškove uređenja.Točan iznos uloženih sredstava će utvrditi sudski vještak za graditeljstvo, te će nakon određenog broja godina štekat uređivati po važećoj cijeni.

Tomi Fabijanović je pitao zašto se na taj način nije priznalo uređenje štekata vlasniku caffe bara Marinero.

Pročelnik je odgovorio da se priznaje uređenje štekata samo po općinskom projektu, a vlasnik caffe bara Marinero je na štekatu postavio keramičke pločice koje se ne uklapaju projekt uređenja centra Bola.

b) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini.

Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2014. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Bol u 2014. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.800.000,00 kuna, od čega će Općina 400.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, a preostali iznos od 1.400.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.

Vijećnik Frane Lukšić je pitao da li se planira veći iznos komunalne naknade u idućoj godini, budući se kroz legalizaciju objekata može utvrditi veća površina mnogih objekata.

Pročelnik je odgovorio da se već nekoliko godina koriste podaci nove katastarske izmjere te se naplaćuje kompletan koristan stambeni i poslovni prostor, pa na temelju legalizacije neće doći do osjetnog povećanja komunalne naknade.

c) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2014. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti predviđa se potrošiti 380.000,00 kuna koje će se isplatiti DVD-u Bol. Nadalje, planira se isplatiti još oko 90.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za novi Vatrogasni dom koji će se direktno platiti izrađivaču projekta iz proračuna općine.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pitao da li vatrogasci imaju kakve vlastite prihode.

Pročelnik je odgovorio da vatrogasci vlastite imaju prihode od dostave vode poljoprivrednicima i kućanstvima u ljetnom periodu.

d) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2014. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.035.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 810.000,00 kuna, a 225.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

Ravnateljica Centra za kulturu Općine Bol Ivana Bošković Ivičić je vijećnicima izložila okvirni plan rada s proračunom za 2014. godinu.

Dinko Karninčić je ravnateljici Centra predložio organiziranje dočeka Nove godine.

Ivana Bošković Ivičić je odgovorila da je to hvale vrijedna inicijativa, ali na temelju dosadašnjih iskustava smatra da je na Bolu teško okupiti veći broj ljudi na takvim događanjima. Tako je istaknula da se lani, na Božićnom domjenku okupilo tek 20-tak ljudi.

I predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da bi Općina Bol i Centar za kulturu za građane Bola mogli organizirati nekakvo druženje za Novu godinu.

Ivana Bošković Ivičić je odgovorila da će organizirati sve što bude u skladu sa izraženom voljom odnosno sa zaključcima vijeća.

e) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2014. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 300.000,00 kuna. Od toga iznosa 25.000,00 kuna se planira izdvojiti za uređenje športskog centra Poljana, a 275.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, nabavka športskih rekvizita.

Vijećnik Boris Škrbić je pitao da li svi ovi klubovi koje općina sufinancira dostavljaju program rada za proračunsko razdoblje.

Pročelnik je odgovorio da svi dostave i molbu i program rada, a da im se predviđena sredstva isplaćuju tek nakon realizacije planiranih programa.

Doro Adulmar je pitao na što se odnosi stavka „sufinanciranje programa Športske škole splitskog sveučilišnog športskog saveza za razvoj djece općine Bol“ u iznosu od 60.000,00 kuna.

Načelnik je odgovorio da se Sveučilišni športski savez javio na općinski natječaj o javnim potrebama u športu. Oni su ponudili program športske škole za djecu osnovne škole, ali i program športskih aktivnosti starijih osoba u vrijednosti od 200.000,00 kuna. Načelnik je predložio da se započne sa športskom školom za mlade u iznosu od 60.000,00 kuna, pa će se nakon godine dana vidjeti koliko je taj program zaživio. Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se na idućoj sjednici vijeća imenuje povjerenstvo koje će utvrditi program rada i pratiti učinkovitost rada te športske škole.

f) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio Odluku o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2014. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 1.280.000,00 kuna, i to 1.200.00,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 30.000,00 kuna za izvanredne materijalne troškove i 50.000.00 kuna za sufinanciranje uređenja potkrovlja vrtića.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se potreba uređenja potkrovlja vrtića stavi u trogodišnji plan investicija sa početkom realizacije u 2014/2015 godini.

g) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 600.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti u unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

h) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog razdiobe sredstava na depozitu kod HBOR-a.

Predloženim zaključkom se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2014. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 600.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač, 400.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje i 360.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja, odnosno planira se uprihoditi ukupno 1.360.000,00 kuna.

 

POD 4)

Načelnik je obrazložio razloge za donošenje zaključka o naknadi za rad v.d. ravnateljice Centra za kulturu.

Naime, ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je zaposlena u školi na oko 40% radnog vremena, te će njena plaća v.d. ravnateljice iznositi oko 60 % plaće ravnatelja Centra za kulturu.

Zbog toga, a zbog povećanog obima posla tijekom ljetnih mjeseci, nameće se potreba za određivanjem dodatne novčane naknade kako bi se rad ravnateljice adekvatno vrednovao.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da ravnateljica tijekom 6 mjeseci dobiva uz plaću dodatnu novčanu naknadu u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno.

I načelnik Tihomir Marinković je podržao ovaj prijedlog predsjednika vijeća.

 

Predložena zaključak o naknadi za rad ravnateljice Centra za kulturu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol Svjetlana Baković je vijećnicima obrazložila prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Jadranke Doljanin iz Bola za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na 0,25 radnog vremena, na vrijeme od četiri godine.

Naime, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je predložilo Općinskom vijeću Općine Bol imenovanje Jadranke Doljanin iz Bola, Gornje Podbarje 10, za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine.

U obrazloženju tog prijedloga se navodi da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je dana 12. studenog 2013. godine raspisalo javni natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića.

Natječaj je sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi javno objavljen na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Dječjeg vrtića te na oglasnoj ploči i službenim web stranicama Zavoda za zapošljavanje.

Na raspisani natječaj su se prijavile dvije kandidatkinje, odgojiteljice u Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol Jadranka Doljanin i Breza Marinković.

Člankom 37. st. 1. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju propisano je da za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Obje kandidatkinje ispunjavaju formalne uvjete za obavljanje posla ravnatelja dječjeg vrtića.

Upravno vijeće je predložilo imenovanje Jadranke Doljanin za obavljanje posla ravnateljice Dječjeg vrtića, na rok od četiri godine, budući da skoro 30 godina uspješno obavlja poslove odgojiteljice u Dječjem vrtiću „Mali princ“ te je upoznata sa funkcioniranjem i organizacijom rada Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Vijećnik Matko Baković je pitao da li je općinsko vijeće nadležno za donošenje odluke o imenovanju ravnatelja dječjeg vrtića.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je odredbom članka 37. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13) propisano da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.

Nakon toga je uslijedilo glasovanje o prijedlogu Upravnog vijeća za imenovanje Jadranke Doljanin na mjesto ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

 

Odluka o imenovanju Jadranke Doljanin za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Dinko Karninčić je pitao da li su ranije spominjani problemi u vrtiću riješeni. Istaknuo je važnost dobrog funkcioniranja ove odgojno-obrazovne ustanove.

Vijećnici Marko Baković i Sani Bodlović su predložili održavanje tematske sjednice vijeća na kojoj bi se detaljno raspravila problematika dječjeg vrtića

Doro Adulmar je prihvatio tu inicijativu te je za mjesec siječanj najavio održavanje tematske sjednice vijeća na temu dječjeg vrtića. Predsjednik vijeća je rekao da će na tu sjednicu pozvati članove Upravnog vijeća dječjeg vrtića i novu ravnateljicu.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ za dopunom Pravilnika o plaćama i naknadama te ostalim materijalnim pravima djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Naime, u Pravilniku su uočeni nedostaci i propusti u regulaciji materijalnih prava djelatnika.

Zbog toga Upravno vijeće predlaže da se postojeći Pravilnik nadopuni odredbom članka 24 a. koji bi glasio:

„Za sva ostala materijalna prava djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol koja nisu regulirana ovim Pravilnikom primjenjuju se odredbe Odluke o plaćama, naknadama plaća, dodacima na plaću i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika, te o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol ( “Službeni glasnik” Općine Bol br. 04/06, 03/07, 8 /10).“

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i naknadama te ostalim materijalnim pravima djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

 

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje predložene odluke o sufinanciranju obnove zemljišne knjige.

Naime, da bi se dovršio postupak nove katastarske izmjere na području naše općine Ministarstvo pravosuđa je od Općine Bol zatražilo sufinanciranje ovog postupka.

Budući da je provođenje nove katastarske izmjere od velikog značaja za Općinu Bol i sve njene građane, Općina Bol se predloženom odlukom planira priključiti sufinanciranju obnove zemljišne knjige za k.o. Bol.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o sufinanciranju obnove zemljišne knjige, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima obrazložio prijedlog Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2014. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA) da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

 

Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2014. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 9)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa molbom upućenoj općinskom vijeću: 

-Vinko Šimetović od općinskog vijeća traži da mu dozvoli obročnu otplatu komunalnog doprinosa za legalizaciju po Rješenju 39/2013.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je podsjetio nazočne na zakonsku odredbu prema kojoj se komunalni doprinos za legalizaciju mora platiti unutar godine dana od dana donošenja rješenja.

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali prijedlog predsjednika vijeća da omoguće Vinku Šimetoviću da plati komunalni doprinos za legalizaciju bespravno izgrađene kuće na Bolu u roku od godine dana od dana izdavanja Rješenja br. 39/2013.

Sjednica je završila u 22.20 sati 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

 

Skip to content