Zapisnik sa 9. sjednice vijeća 2011.

22. ožujka, 2012. u 13:11:29


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/388
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 23. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  9/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 14. prosinca 2011. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća),  Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakov Okmažić.

Izočni:-.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Neda Kraljević-voditeljica računovodstva Općine Bol (točka 1. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je kazao da je prošla 8/2011. sjednica općinskog vijeća održana 14. studenog 2011. godine, te da je na toj sjednici podnio detaljno izvješće o radu.
Načelnik je rekao da zbog malog vremenskog razmaka između dvije sjednice vijeća na ovoj sjednici neće  podnositi izvješće o radu, te je pozvao vijećnike da postave vijećnička pitanja.

Pitanja vijećnika, prijedlozi, primjedbe i pohvale vijećnika:
Vijećnik Srečko Karmelić je pitao zbog čega se vozilima može ući u centar mjesta samo do samoposluge Konzum, a dalje je mehaničkim preprekama promet zabranjen od tržnice do Velog mosta.
Načelnik je odgovorio da je ovakav režim prometa primjeren za zimsko razdoblje, jer održavanje zabrane prometa od benzinske postaje do Velog mosta traži zapošljavanje jedne osobe na regulaciji rampe što predstavlja nepotreban trošak u zimskom razdoblju.
Vijećnik Boris Škrbić je kazao da je nezadovoljan odgovorom direktora KJP Grabov rat d.o.o. Tomislava Marčića  na njegovo pitanje o radnom statusu Stipe Ivića, te je konstatirao da je umjesto konkretnog odgovora dobio prebacivanje odgovornosti na druge osobe, a iz odgovora nije jasno da li Stipe Ivić ponovno  radi u KJP Grabov rat d.o.o.
Vice Klapež je pitao načelnika da li su istinite glasine da je neka gospođa u sudskom sporu dobila zgradu i zemljište na kojoj se nalazi zgrada DVD-a Bol.
Načelnik je odgovorio da nema saznanja o tome, te da općina nije stranka u sporu za utvrđivanja vlasništava predmetne nekretnine.
Vice Klapež je upozorio načelnika da je kod „stare fabrike“ uz more propao beton, te da to oštećenje treba sanirati.
Načelnik je kazao da će se nastalo oštećenje uskoro sanirati.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 8/11 sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Branko Mikulić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik, te je predložio da se u točki POD 11)  rečenica „Branko Mikulić je primijetio da se neki prijedlozi Odbora ne mogu prihvatiti zbog zakonskih ograničenja u širenju građevinskih i turističkih zona.“ nadopuni sa rečenicom: Ako se predlaže širenje zona onda Hotel Bretanide i Marjan centar moraju imati isti status, odnosno istu mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 8/11 sjednice vijeća, uz primjedbu vijećnika Branka Mikulića,  je  usvojen JEDNOGLASNO.     

D)    Dnevni red, uz predloženu nadopunu (točka 4. Dnevnog reda) je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2012. godine

2. Rasprava i donošenje odluke o naknadi za korištenje kanalizacije

3. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu općine Bol

4. Rasprava i donošenje zaključka o načinu rješavanja međusobnih potraživanja sa obitelji Lukšić.

      5. Rasprava  i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2012. godinu

a) Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

b) Rasprava i donošenje odluke o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

c) Rasprava i donošenje odluke o Planu nabave za 2012. godinu

d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2012. godini

e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2012. godinu

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2012. godinu

g) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2012. godinu

h) Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu

i) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2012. godinu

j) Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2012.godinu.

6. Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2012-2014. godine.

7. Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2012-2014 godine

8. Rasprava i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2012. godini

9. Rasprava i donošenje odluke o planu rada Centra za kulturu općine Bol

DNEVNI RED:

POD 1)
Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je obrazložila potrebu donošenja drugog rebalansa proračuna Općine Bol za 2011. godinu.
Budući da je poslovna godina pri kraju već se mogu sa velikom sigurnošću predvidjeti prihodi i rashodi po pojedinim kontima, Neda Kraljević predlaže prema tom nahođenju neka konta smanjiti, a neka povećati, kako bi poslovnu godinu završili sa realnim planom prihoda i rashoda.
Proračunom za 2011. godine su planirani prihodi i rashodi u iznosu 20.650.000,00 kuna, ali zbog odstupanja po pojedinim  stavkama prihoda i rashoda predloženi drugi rebalans Proračuna Općine Bol za 2011. godini u prihodima i rashodima se predlaže u iznosu od 14.165.000,00 kuna.
Neda Kraljević je ovo smanjenje proračuna obrazložila činjenicama da se nisu ostvarili planirani prihodi iz drugih proračuna, da se ostvarilo 1.000.000,00 kuna manje prihoda od poreznih stavki i 1.000.000,00 kuna od planiranog komunalnog doprinosa.
Srečko Karmelić je uočio da je stavka za čišćenje prekoračena za oko 400.000,00 kuna, te je pitao na što su potrošena ta sredstva.
Neda Kraljević je odgovorila da su ta sredstva uplaćena tvrtki Grabov rat d.o.o. prema ispostavljenim računima.
Načelnik je primijetio da se računi za čišćenje redovito ispostavljaju, ali čistoća Bola nije na razini iz prethodnih godina, a naročito u zimskom periodu.
Jakša Marinković Tomić je primijetio da se više od 20 planiranih stavki nije ostvarilo, ali su se ostvarile neke stavke koje uopće nisu bile planirane. Na taj način se marginalizira ovo vijeće  jer se novac trošio bez odobrenja vijeća.
Načelnik je odgovorio da u budžetu, zbog realnih okolnosti nedostaje oko 2.500.000,00 kuna, te se nije moglo ostvariti sve ono što je planirano.U isto vrijeme neki projekti su se trebali provesti jer je općina Bol trebala uzeti učešća u projektiranju trga Studenac, iako to nije bilo u planu, jer je PZ Bol izabrala investitora za uređenje ugostiteljskog objekta na Studencu.
Isto tako se općina Bol trebala uključiti u uređenje kanalizacije na Obali, jer je Vodovod Brač na tom predjelu započeo rekonstrukciju vodoopskrbnih cijevi.
Načelnik je zaključio da na početku godine nije moguće točno predvidjeti sve prihode i rashode, ali se u toku godine više puta može raditi rebalans proračuna.
Boris Škrbić je primijetio da se za Centar za kulturu potrošilo 300.000,00 kuna više od plana što je neprihvatljiv način poslovanja.
Mate Petrić je kazao da Centar za kulturu ima budžet od oko 1.500.000,00 kuna (prihodi iz općinskog proračuna, prihodi od ulaznica, plaće zaposlenika…) što je godišnji proračun za jednu manju općinu.
Načelnik je kazao da je ove godine proračun Centra za kulturu „probijen“ jer je održan Festival crtanog filma i ljetni karneval koji nisu bili u planu Centra.
Osim toga nova ravnateljica je naslijedila neke ugovore i obveze od bivšeg ravnatelja koje je morala poštovati.
Načelnik smatra da Bol treba imati bogatu kulturnu ponudu te izdvajanje 700.000,00 kuna iz općinskog proračuna nje pretjerano, ali ravnateljica treba organizirati kulturnu ponudu unutar zadanih financijskih okvira.
Zvonko Marić je primijetio da se dio novca trošio za neke posrednike u kulturi, što nije prihvatljivo, ali da u slijedećoj godini ravnateljica mora raditi samostalno u zadanim okvirima.
 
Odluka o  drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2011. godinu je prihvaćena  JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o naknadi za korištenje kanalizacije.
Predlaže se naplata naknade za korištenje kanalizacije na području Općine Bol u iznosu od 2.00 kune/m3 potrošene vode.
Naknadu za korištenje kanalizacije bi plaćale sve pravne i fizičke osobe odnosno vlasnik ili korisnik nekretnine sa područja općine Bol, koje su priključene na javni kanalizacijski sustav.
Naknadu za korištenje kanalizacije naplaćuje KJP Vodovod Brač d.o.o Supetar, koja se posebno obračunava uz račun za potrošenu vodu.
Navedenom odlukom se predlaže povećanje iznosa od 1.30 kn/m3 na 2,00 kn/m3 te se planira uprihoditi 315.000,00 kuna u 2012. godini.
Ta sredstva su potrebna zbog popravka kanalizacijskog kolektora.

Odluka o naknadi za korištenje kanalizacije prihvaćena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu općine Bol.
Naime, ovom odlukom se predlaže da se komunalni doprinos plaća bez obzira na to da li se građevina nalazi unutar ili izvan granica naselja Bol ili Murvica.
Ovom odlukom omogućava se naplaćivanje komunalnog doprinosa za poljske kućice i gospodarske objekte izvan granica naselja.
Budući da ovi objekti nisu predviđeni za stanovanje, predlaže se naplaćivanje punog iznosa komunalnog doprinosa (138 kn/m3), a oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa ostaje za građane Bola koji grade stan ili stambenu kuću, te hotel ili proizvodni pogon.
Boris Škrbić je predložio da se komunalni doprinos naplaćuje za poljske kućice koje se koriste za stanovanje ili za turističke svrhe, a da se ne naplaćuje za manje poljske kućice koje služe isključivo za poljoprivredne svrhe (ostave za alat, čuvanje životinja, skladištenje poljoprivrednih proizvoda i dr.).
Predložio je da se odluka nadopuni na način da se komunalni doprinos ne naplaćuje za poljske kućice volumena do 50 m3, a da se naplaćuje za  građevine volumena većeg od 50 m3.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu odluku o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu općine Bol i predloženu nadopunu odluke, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)
Načelnik je upoznao vijećnike sa sadržajem sastanka održanog u Zagrebu dana 6. prosinca 2011. godine u cilju rješavanja problema upisa i etažiranja zgrade obitelji Lukšić u Bolu, te vezano s tim isplate preostalog dijela kupoprodajne cijene za čest.zem. 6136/3 k.o.Bol Općini Bol.
Na sastanku na kojem su bili nazočni predstavnici Općine Bol, predstavnici obitelji Lukšić i predstavnici Raiffeisenbank Halbenrain – Tischen banke je utvrđen zajednički interes za mirno rješenje ovoga problema jer je zaključeno da bi pokretanje prisilne naplate potraživanja od strane  Banke dovelo u nepovoljan položaj sve tri zainteresirane strane, pa je slijedom toga dogovoreno:
1.    Sklopiti će se aneks ugovora ili izvršiti raskid sklopljenog ugovora za zemljišta koje nisu sastavni dio predmetne nekretnine i u naravi predstavljaju nogostup i kolnik i koje kao javna cesta, po zakonu ne mogu biti u vlasništvu fizičkih osoba i to čest.zem. 6136/4 površine 65 m2, čest.zem. 547/7 površine 4 m2, čest.zem. 547/8 površine 13 m2 i čest.zem. 547/9 površine 8 m2, što ukupno iznosi 90 m2 po cijeni po kojoj je Općina Bol prodala obitelji Lukšić, odnosno po cijeni od 1.700,00 kn po m2, što za 90 m2 iznosi 153.000 kn te će se za taj iznos umanjiti dug glavnice tako da će Općina Bol na ime glavnice potraživati iznos od 327.000,00 kn.
2.    U svrhu mirnog rješenja postupka te imajući u vidu sve okolnosti (rizik od ne naplate u slučaju nepostizanja dogovora, dugotrajnosti vođenja postupka, „zamrzavanje imovine“, odnosno u slučaju postizanja nagodbe dobivanja dodane vrijednosti za Općinu Bol, Općina Bol će oprostiti potraživanje zakonskih zateznih kamata te će potraživati kamate u visini koje banka Raiffeisenbank Halbenrain – Tischen obračunava po kreditu obitelji Lukšić;
3.    Obitelj Lukšić će platiti Općini Bol, iznos glavnice iz toč. 1, kamate iz toč. 2 te odvjetničke troškove koje je Općina Bol imala vezano za ovaj predmet, putem kredita iz toč. 4.
4.    Raiffeisenbank Halbenrain – Tischen će odobriti kredit obitelji Lukšić u iznosu od 327.000 kn uvećano za kamate i troškove iz toč. 2. i 3. koji će odmah po odobrenju biti isplaćen na račun Općine Bol;
5.    Općina Bol će primitkom navedenog iznosa biti u cijelosti namirena za sva svoja potraživanja, te će odmah po dobivanju sredstava ispustiti brisovno očitovanje koji će se brisati upisano založno pravo sa čest.zem. 6136/3 k.o.Bol, čime će se omogućiti nesmetani upis i etažiranje izgrađene zgrade.

Načelnik je predložio vijećnicima donošenje zaključka kojim će ga ovlastiti da poduzima daljnje korake kako bi se realizirao gore navedeni dogovor.
Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli zaključak kojim ovlašćuju načelnika da potpiše sve potrebne dokumente radi razrješenja međusobnih potraživanja sa obitelji Lukšić, sukladno premoriji sa sastanka održanog u Zagrebu dana 6. prosinca 2011. godine.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima na prošloj sjednici općinskog vijeća detaljno pojasnio sve prijedloge odluka ove točke dnevnog reda.
Prijedlog prihoda proračuna na prošloj sjednici je iznosio 17.375.000,00 kn, a na temelju rasprave sa prošle sjednice predlaže se povećanje prihoda  i to u iznosu od 1.165.000,00 kn.
Ti prihodi se sastoje od: 200.000,00 kuna od Fonda za zaštitu okoliša za novu javnu rasvjetu, 100.000,00 kuna od Fonda za zaštitu okoliša za nove ukopne kontejnere, 315.000,00 kuna zbog povećanja cijene korištenja kanalizacije, 150.000,00 kuna za komunalni doprinos (Yekom), 400.000,00 od prodaje zemljišta (Lukšić).
Rashodi se također povećavaju za 1.165.000,00 kuna.
Predlaže se povećanje rashoda za sufinanciranje javne rasvjete 200.000,00 kuna, sufinanciranje novih ukopnih kontejnera 100.000,00 kuna, rekonstrukcija kanalizacijskog kolektora u more 315.000,00 kuna, izgradnja kanala za odvodnju oborinskih voda u iznosu od 150.000,00 kuna, kupnja dijela ceste kod ranča u iznosu od 150.000,00 kuna, projekt adaptacije krova Doma kulture i nove općinske zgrade sa troškovnikom 100.000,00 kuna, projekt uređenja Vododerina 50.000,00 kuna, adaptacija krova Doma kulture 100.000,00 kuna.
Dakle, proračun Općine Bol se sastoji od prihoda  u iznosu od 18.540.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 18.540.000,00 kuna.
Izvorni prihodi u proračunu iznose oko 14.000.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 4.760.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju državnog proračuna.
Naš izvorni proračun za 2012. godinu je se planira u razini ovogodišnjih realnih prihoda.
Vijećnik Vice Klapež je kazao da je nezadovoljan sa prijedlogom proračuna za 2012. godinu jer se većina stavki samo prepisuje iz prethodnih godina radi izjednačavanja prihoda i rashoda iako je iz dosadašnjeg iskustva poznato da se većina tih stavki neće ni ostvariti.
Radi bolje izrade prijedloga proračuna trebalo bi prethodno odrediti strategiju razvoja i odrediti prioritete.
Načelnik je odgovorio da je proračun uvijek program želja u kojemu se nabrajaju projekti koji nisu realizirani u prethodnom razdoblju i neki novi projekti koji se s vremenom nameću. 
Načelnik je rekao da je on nadležan za određivanje prioriteta, koji opet ovise i o realnim prihodima.
Branko Mikulić je kazao da je prošle godine dao amandmane na proračun koji su prihvaćeni, ali nisu realizirani, te su trebali ove godine biti u programu.
Načelnik je kazao da na prošloj sjednici održana rasprava o proračunu kada je zamolio vijećnike da dostave pismene amandmane na prijedlog proračuna, a do danas nije zaprimljen ni jedan amandman.
Vice Klapež je kazao kako se neke stavke s obzirom na prošlogodišnji proračun bez obrazloženja povećavaju, a neke smanjuju.
Načelnik je kazao da se ovogodišnje stavke povećavaju ili smanjuju prema novim potrebama.
Vice Klapež je kazao da je za njega takvo obrazloženje neprihvatljivo i da predlaže da općinska uprava ovaj prijedlog proračuna doradi, jer za ovakav prijedlog on neće glasovati.
Boris Škrbić je predložio kratku stanku koju je odobrio predsjednik vijeća.
Nakon stanke predsjednik vijeća je predložio da se ova sjednica prekine i nastavi sa odlukom o donošenju proračuna općine Bol za 2012. godinu. Nastavak sjednice se određuje za četvrtak 22. prosinca 2011. godine u 20,00 sati, uz uvjet da zainteresirani vijećnici predlože amandmane na proračun do petka 16. prosinca 2011. godine i da općinska uprava zajedno sa načelnikom pripremi konačni prijedlog proračuna, uzimajući u obzir dostavljene amandmane.
Vijećnik Boris Škrbić je kazao da je konačni prijedlog već dostavljen vijećnicima te da se on može odbiti, ali onda možemo očekivati prijevremene izbore za općinsko vijeće.
Načelnik je kazao da podržava prijedlog predsjednika vijeća te da očekuje konstruktivne prijedloge amandmana, a u njegovoj nadležnosti je amandmane prihvatiti ili odbiti.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom podržali prijedlog predsjednika vijeća.

Sjednica je prekinuta u 19.45  sati 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa nastavka  9/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 22. prosinca 2011. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća),  Vinko Kraljević, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakov Okmažić.

Izočni: Jakša Marinković Tomić (opravdano).

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol,  Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

DNEVNI RED:

POD 5)
Vijećnici su, sukladno zaključku sa prvog dijela sjednice održane 14. prosinca 2011. godine, podnijeli pisane prijedloge amandmana na predloženi proračun.
Do petka 16. prosinca 2011.godine zaprimljeni su slijedeće prijedloge amandmana na proračun:

–    Klub vijećnika HDZ-a

Amandman br.1

Plan

+/-

Novi plan

Donacija DVD-u, troškovi poslovanja I Projekt vatrogasnog doma

400.000,00

+ 50.000,00

450.000,00

Gradnja protupožarnog poljskog puta Postinje, Jakin , Jasen

200.000,00

-50.000,00

150.000,00

Amandman br.2

 

 

 

Asfaltiranje ulice Put Komika

0,00

+100.000,00

100.000,00

Izgradnja potpornog zida do sv.Lucije

400.000,00

-100.000,00

300.000,00

Amandman br.3

 

 

 

Sanacija potpornog zida iznad naselja Blato

0,00

+30.000,00

30.000,00

Donacije za manifestacije Fashion week, kiparska kolonija

120.000,00

-30.000,00

90.000,00

–    Vice Klapež

Amandman br.1

 

 

 

Uređenje istezališta za brodice, struja, voda, rasvjeta

0,00

+20.000,00

20.000,00

Izgradnja vidikovca

50.000,00

-20.000,00

30.000,00

Amandman br. 2

 

 

 

Uređenje dječjeg igrališta kod Stare fabrike

0,00

+30.000,00

30.000,00

Izgradnja vidikovca

50.000,00

-30.000,00

20.000,00

Amandman br. 3

 

 

 

Sanacija puta od izvora vode na Martinici do nudističke plaže

0,00

+10.000,00

10.000,00

Donacija Centru za kulturu

700.000,00

-10.000,00

690.000,00

Amandman br. 4

 

 

 

Uređenje prostora kod boćališta u naselju Ratac

0,00

+15.000,00

15.000,00

Reprezentacija

120.000,00

-15.000,00

105.000,00

–    Vice Klapež

Prijedlog da se trećina koncesijske naknade koju tvrtka “Grabov rat” plaća Županiji za koncesiju na plaži Zlatni rat, a koja prema zakonskim odredbama pripada općini Bol, predvidi za daljnje ulaganje u unaprjeđenje plaže Zlatni rat.

Načelnik se očitovao o predloženim amandmanima, odnosno vijećnicima iznio konačan prijedlog proračuna Općine Bol za 2012. godinu:

–    Klub vijećnika HDZ-a

Amandman br.1 PRIHVAĆA SE

Plan

+/-

Novi plan

Donacija DVD-u, troškovi poslovanja i projekt vatrogasnog doma

400.000,00

+ 50.000,00

450.000,00

Gradnja protupožarnog poljskog puta Postinje, Jakin , Jasen

200.000,00

-50.000,00

150.000,00

Amandman br.2 PRIHVAĆA SE

 

 

 

Asfaltiranje ulice Put Komika

0,00

+100.000,00

100.000,00

Gradnja nove vodovodne mreže u Murvici I Bolu

250.000,00

-100.000,00

150.000,00

Amandman br.3 PRIHVAĆA SE

 

 

 

Sanacija potpornog zida iznad naselja Blato

0,00

+30.000,00

30.000,00

Kiparska kolonija,

50.000,00

-10.000,00

40.000,00

Gradnja parka kod hotela  Borak

20.000,00

-20.000,00

0,0

–    Vice Klapež

Amandman br.1 NE PRIHVAĆA SE

 

 

 

Uređenje istezališta za brodice, struja, voda, rasvjeta

0,00

0,00

0,00

Izgradnja vidikovca

50.000,00

0,00

50.000,00

Amandman br. 2 PRIHVAĆA SE

 

 

 

Uređenje dječjeg igrališta kod Stare fabrike

0,00

+30.000,00

30.000,00

Izgradnja vidikovca

50.000,00

-30.000,00

20.000,00

Amandman br. 3 PRIHVAĆA SE

 

 

 

Sanacija puta od izvora vode na Martinici do nudističke plaže

0,00

+10.000,00

10.000,00

Izgradnja Vidikovca

20.000,00

-10.000,00

10.000,00

Amandman br. 4 NE PRIHVAĆA SE

 

 

 

Uređenje prostora kod boćališta u naselju Ratac

0,00

0,00

0,00

Reprezentacija

120.000,00

0,00

120.000,00

–    Vice Klapež

Prijedlog da se trećina koncesijske naknade koju tvrtka “Grabov rat” plaća Županiji za koncesiju na plaži Zlatni rat, a koja prema zakonskim odredbama pripada općini Bol, predvidi za daljnje ulaganje u unaprjeđenje plaže Zlatni rat.

Ne prihvaća se. Budući da Tvrtka Grabov rat plaća koncesijsku naknadu za korištenje plaže Zlatni rat po starom Zakonu o naknadama za koncesije na pomorskom dobru, cijeli iznos koncesijske naknade je prihod Županije, te općina Bol ne dobiva trećinu iznosa, koju bi dobivala da je ugovor sklopljen prema odredbama novog zakona.

U raspravi o ovoj točci dnevnog reda vijećnik Vice Klapež je od načelnik zatražio obrazloženje zbog čega nije prihvaćen njegov amandman kojim predlaže izdvajanje 15.000,00 kuna za uređenje prostora kod boćališta u naselju Ratac.
Načelnik je kazao da je komunalno poduzeće Grabov rat d.o.o. temeljem Ugovora o obavljanju komunalnih poslova zaduženo za održavanje javnih površina pa i ovog javnog prostora, te da očekuje da tvrtka Grabov rat  sukladno ugovornim odredbama ispunjava preuzete obveze.
Vice Klapež je pitao načelnika zbog čega je odbijen njegov prijedlog da se trećina koncesijske naknade koju tvrtka “Grabov rat” plaća Županiji za koncesiju na plaži Zlatni rat, a koja prema zakonskim odredbama pripada općini Bol, predvidi za daljnje ulaganje u unaprjeđenje plaže Zlatni rat.
Načelnik je ponovio da tvrtka Grabov rat plaća koncesijsku naknadu za korištenje plaže Zlatni rat po starom Zakonu o naknadama za koncesije na pomorskom dobru, cijeli iznos koncesijske naknade je prihod Županije, te općina Bol ne dobiva trećinu iznosa, koju bi dobivala da je ugovor sklopljen prema odredbama novog zakona.
Načelnik je kazao da se mogu uložiti dodatni napori te i dalje  pokušavati utjecati na Županiju da dio ubranih sredstava za koncesiju na plaži Zlatni rat reinvestira na područje Općine Bol, odnosno plaže Zlatni rat.
Mate Petrić je podsjetio vijećnike da je ove godine Općina Bol izvršila dokapitalizacija tvrtke Grabov rat d.o.o. u iznosu od 510.000,00 kuna, te postavio pitanje koliko je sredstva od te dokapitalizacije uloženo na plažu Zlatni rat. Također je primijetio da uprava tvrtke Grabov rat d.o.o. nije provela upis podataka o dokapitalizaciji tvrtke  u sudski registar.
Vice Klapež je odgovorio da se je dio sredstava od spomenute dokapitalizacije uložio za uređenje infrastrukture na plaži Zlatni rat.
Vice Klapež je od načelnika zatražio obrazloženje zbog čega je odbijen njegov amandman kojim predlaže izdvajanje 20.000,00 kuna za uređenje istezališta za brodice na Račiću.
Načelnik je podsjetio vijećnike da se na tom području planira izgradnja luke otvorene za javni promet, te da 2013. godine očekuje ishodovanje svih potrebnih dozvola i početak gradnje.
Stoga smatra da se za taj jednogodišnji period ne isplati vršiti daljnja ulaganja u postojeće istezalište, a ovako uređeno istezalište zadovoljava potrebe izvlačenja brodova koje bi trebalo uređivati na parkiralište na ulazu u mjesto ili u svome dvorištu.
Načelnik je upozorio da je nedopustivo da se u luci Bol u centru mjesta vrši izgradnja i popravak brodova. Istaknuo je da je  obveza tvrtke Grabov rat  d.o.o kao koncesionara bolske luke da spriječi stvaranje svojevrsnog „brodogradilišta“ u luci u centru mjesta.
Nakon rasprave i kraće stanke koju je zatražio klub vijećnika HDZ-a uslijedilo je glasovanje o odluci o proračunu općine Bol za 2012. godinu sa usvojenim amandmanima.

Vijećnici su sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa odluku o proračunu općine Bol za 2012. godinu, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2011. godine.

a) Nakon provedene rasprave Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

b) Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2012. godini je prihvaćen sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

c) Plan javne nabave Općine Bol za 2012. godinu prihvaćen je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

d) Odluka o protupožarnoj zaštiti u 2012. godini prihvaćena je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

e) Odluka o javnim potrebama u kulturi za 2012. godinu prihvaćena je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

f) Nakon provedene kraće rasprave Odluka o javnim potrebama u športu za 2012. godinu  prihvaćena je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

g) Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2012. godini je prihvaćena sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

h) Odluka o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu je prihvaćena  sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

i) Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2012. godinu je prihvaćena sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2012. godine.

j) Vijeće Općine Bol je sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donijelo predloženi Zaključak o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2012. godinu.
Ovim zaključkom vijeće ovlašćuje načelnika općine da u toku 2012. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 590.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač,  500.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje i 300.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da je donošenje odluke  o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2012-2014. godine zakonska obveza, te da se plan temelji na napucima Vlade o kratkoročnom kretanju prihoda i rashoda na nivou Hrvatske.
Tako su prema naputku Vlade  proračun za 2012. godinu planiran na iznos od 18.540.000,00 kuna, proračun za 2013. na iznos 19.222.000,00 kuna, a proračun za 2014. godinu je planiran na iznos od  19.628.000,00 kuna.

Odluka o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2012-2014. godine donesena je sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima kazao da je donošenje odluke  o investicijama općine Bol za razdoblje 2012-2014. godine zakonska obveza, te da se temelji na općinskim planovima i zahtjevima prema drugim proračunima.
Tako se predlaže usvajanje slijedećih  financijskih planova: Vodoopskrba Murvice, Zavičajni muzej Bol, Kanalizacija u Murvici, Otkup zemljišta i izgradnja  grobnica,  Vatrogasni dom.

Odluka o investicijama općine Bol za razdoblje 2012-2014. godine donesena je sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2012. godini.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2012. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1.    CIVILNA ZAŠTITA koja se organizacijski sastoji od stožera zaštite i spašavanja, postrojbe opće namjene i povjerenika civilne zaštite.
2.    VATROGASTVO – u Bolu djeluje DVD „BOL“ koje u svom sastavu ima vatrogasnu postrojbu. Postrojba broji 28 članova osposobljenih za sve vrste vatrogasnih intervencija.
3.    UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: – na području Općine Bol djeluje sekcije lovačkog društva «Brač» i Vidova gora značajne za zaštitu i spašavanje, Općina Bol je spremna sufinancirati rad svake udruge značajne za zaštitu i spašavanje.
4.    SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI: – Hrvatska gorska služba spašavanja iz Splita, Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja Supetar, Ambulanta Bol, Centar  socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač, veterinarska služba u Supetru, policijska postaja Brač itd.
Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.
Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:
–    za DVD Bol 450.000,00 kuna
–    za Crveni križ Brač 30.000,00 kuna
–    za Jedinicu hitne pomoći Brač 10.000,00 kuna
–    za gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna
–    oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna
–    za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja 15.000,00 kuna
–    za izradu procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara 15.000,00 kuna.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2012. godini vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)
Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Plan rada Centra za kulturu Općine Bol sa proračunom za 2012. godinu.
Centar za kulturu planira uprihoditi 830.000,00 kuna, a od toga najveći iznos od 700.000,00 kuna iz općinskog proračuna, 80.000,00 kuna od proračuna TZ Bol, a od ostalih prihoda još 50.000,00 kuna.
Centar za kulturu planira rashode u iznosu od 830.000,00 kuna, a od toga najveći iznos od 200.000,00 kuna se planira izdvojiti za rad radionica, dok ostali manji iznosi se planiraju raspodijeliti za ostale aktivnosti navedene u programu rada.
Plan rada Centra za kulturu je detaljno obrazložen.
Tako je pročelnik izvijestio vijećnike da Centar planira nastaviti sa programom edukacije djece kroz radionice (glazbena, folklor, balet, ritam sekcija i sl.). Planira se organiziranje Bolskog zimskog karnevala, raznih predavanja, zimskih kazališnih i drugih priredbi, organiziranje smotre klapa i gostovanja, kiparske kolonije, Nikolijade, organiziranje Božićnih svečanosti i koncerata te izdavačka djelatnost,  a za te aktivnosti u zimskom periodu se planira  ukupno potrošiti 330.000,00 kuna.
Za ljetni program od 1.06. do 1.10. 2012, godine  se planira potrošiti 450.000,00 kun.

Plan rada Centra za kulturu Općine Bol za 2012. godinu prihvaćen je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.45 sata 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content