Zapisnik sa 8.sjednice vijeća 2010.

18. rujna, 2010. u 16:00:47


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/10-01/236
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 03. kolovoza 2010. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  8/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 30. srpnja 2010. godine, sa početkom u 21.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća) – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Breza Marinković, Tomislav Marčić, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

Zbog izočnosti predsjednika vijeća, a sukladno članku 97. Poslovnika općinskog vijeća („Službeni glasnik“ br. 05/09)  sjednici predsjeda prvi potpredsjednik vijeća Zvonko Marić.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je kazao da je prije nekoliko dana upućeno pismo sa adresu predsjednice Vlade RH gospođe Jadranke Kosor sa zamolbom da se predstavnike Općine Bol primi na razgovor vezano uz problematiku hotela Bijela kuća.
Naime, poznato je da je već dugo godina traje sudski postupak za utvrđivanje vlasništva kompleksa Bijela kuća, dok je sam objekt u centru mjesta na elitnoj poziciji zapušten i devastiran.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je prije 10-tak dana došlo do neželjenih incidenata prilikom uklanjanja nelegalno postavljenih stvari na jednom štandu na Šetnici.
Načelnik je podsjetio da je Općina Bol dužna provoditi mjere za održavanje komunalnog reda prvenstveno poštujući Zakon o komunalnom gospodarstvu i općinsku Odluku o komunalnom redu, te poštujući i druge srodne Zakone i odluke.
Nakon što je komunalni redar napravio Rješenje o komunalnom redu i Zaključak o izvršenju rješenja, općina Bol je dana 19. srpnja 2010. godine počela sa provođenjem mjera održavanja komunalnog reda, odnosno sa uklanjanjem nelegalno postavljenih stvari sa javne površine.
Uklanjanje je provodila komunalna tvrtka koja je registrirana za ovu djelatnost, a asistenciju je pružila policijska postaja Brač.

Uklanjanje je započelo na jednom stolu za prodaju suvenira na Šetnici.
Trojica nelegalnih korisnika javne površine su sami uklonili stvari sa javne površine kad su vidjeli da je uklanjanje započeto.
Međutim, došlo je  do neželjenog incidenta kada je jedan od nelegalnih korisnika javne površine, a kojemu uklanjanje još nije ni započeto, fizički pokušao napasti službenu osobu, tj. načelnika. Policija je intervenirala u skladu sa svojim ovlastima i spriječila napad.
Načelnik je kazao da je protiv tog napadača i njegove supruge podnio kaznene prijave zbog izrečenih prijetnji.
Načelnik je iznio mišljenje da je komunalno uređenje mjesta daleko od standarda koji su postavljeni prijašnjih godina, ali da on ipak i dalje pokušava sugerirati vodstvu tvrtke određene zahvate uređenja prostora, a koji su bitni za opće dobro.
Načelnik je kazao da su na predjelu Benačica i kod restorana Mendula  postavljeni novi ležeći policajci, te da je stanje u prometu na tim područjima znatno kvalitetnije nego ranije.
Nadalje je kazao da je na državnoj cesti D-115 sjeverno od Bola postavljeno 150 m nove ograde, što znatno doprinosi sigurnosti u prometu.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je premještena  web kamera koja snima područje Zlatnog rata. Sada je postavljena na krov Hotela Borak, te je pregled situacije na Zlatnom ratu puno bolji nego ranije.
Načelnik je kazao da treba utvrditi da je prije dva dana održan sastanak članova vijeća Općine Bol sa pročelnikom Županijskog zavoda za prostorno planiranje i voditeljicom Županijskog ureda za graditeljstvo u Supetru. Na tom sastanku su pozvani stručnjaci potvrdili sve činjenice koje je načelnik Općine Bol pismeno uputio vijećnicima za raspravu na prošloj sjednici vijeća.
Načelnik je rekao da je zajedno sa zamjenikom Matom Petrićem i pročelnikom Stipom Karmelićem održao sastanak sa Marijanom Šarićem, te da je to u stvari bio kontakt na kojem je dogovoreno održavanje radnog  sastanka na kojem će se pokušati riješiti stalno prisutni problemi koji se javljaju u odnosima između Marijana Šarića i Općine Bol.
Načelnik je upoznao nazočne da su ishođene lokacijske dozvole za rekonstrukciju i izgradnju kanalizacijske mreže od Samostana do Biline kuće, te za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Podbarju.
Također je ishođena lokacijska dozvola za izgradnju nove kanalizacijske mreže od kuće Tome Marinkovića do Franka Marinkovića-Puka.
Načelnik je na kraju izvješća kazao da će se ponoviti javna rasprava za UPU naselja Bol, te da će se nakon toga tražiti suglasnosti na taj plan od nadležnih institucija.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Matko Baković je pitao zbog čega općina ove godine neće sponzorirati ljetni karneval.
Načelnik je odgovorio da ove godine za taj projekt nema novca, te da se kreše potrošnja u budžetu. Gospođi Trutanić je savjetovano da pokuša pronaći druge sponzore. Načelnik je  također kazao da je općina spremna sponzorirati ovaj događaj slijedećih godina kada se stvore bolji financijski uvjeti i prođe recesija.
Vijećnik Boris Škrbić je pitao načelnika što kani poduzeti da bi se riješio problem invazije komaraca u ulici Blato. Naime, zbog zaštopanog odliva za otpadne vode u ulici Blato, namnožili su se komarci, te je  stanovništvo tog dijela Bola izloženo nasrtajima tih nametnika.
Načelnik je odgovorio da je savjetovao tehničkog direktora Grabovog rata g. Plančića da probiju nekoliko rupa u bunaru i da u zaostalu vodu uspu nekoliko kilograma vapna.
Boris Škrbić je pitao direktora KJP Grabov rat Tomislava Marčića je istinita njegova izjava sa prošle sjednice vijeća prema kojoj je optužio gospođu Nedu Kraljević za sabotažu jer nije ispunila nekoliko formulara kako bi KJP Grabov rat moglo dobiti kredit.
Tomislav Marčić je odgovorio da je ta njegova izjava bila figurativna, te se zbog nje već ispričao gospođi Kraljević.
Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je predložio da se rebalansom proračuna predvide određena sredstva da se uredi Bijela kuća, odnosno da se makar zatvore vrata i prozori te  uredi okoliš.
Direktor Tomislav  Marčić je kazao da će to u dogledno vrijeme biti napravljeno.
Načelnik je kazao da će općina osigurati novac, a djelatnici KJP Grabov rat će obaviti potrebne radove.
Tomislav Marčić je dodao da djelatnici Grabovog rata neće nezakonito postupati i nezakonito ometati tuđi posjed.
Načelnik je kazao da će on kao nalogodavac preuzeti na sebe odgovornost za uređenje Bijele kuće.
Mate Petrić je upozorio direktora KJP Grabov rat da komunalni djelatnici ujutro peru centar Bola baš u vrijeme kad ljudi idu na katamaran, te da bi bilo primjereno da se pranje obavlja malo ranije kako bi se izbjeglo nepotrebno polijevanje putnika vodom.
Tomislav Marčić je kazao da će se pobrinuti da se takve situacije ubuduće ne događaju.
Vijećnik Jakov Okmažić je pitao da li je direktor KJP Grabov rat što poduzeto u vezi naplate korištenja rampe na ulazu na Zlatni rat, zatim da li je g. Delić podmirio dugovanja prije nego li je dobio koncesiju za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica na Studencu, te tko dobiva novac za održavanje (odnosno neodržavanje) nerazvrstanih cesta.
Tomislav Marčić je odgovorio da Grabov rat nema ugovore o korištenju rampe ni sa Marijanom Šarićem ni sa Zlatnim ratom, da su im računi za troškove na rampi do sada redovito fakturirani. Međutim, ni Zlatni rat ni Marijan Šarić ne plaćaju te račune, pa je radi toga   pokrenut sudski spor, te se tim putem nastoje naplatiti potraživanja Grabovog rata.
Za ovu godinu računi im nisu fakturirani jer na te iznose računa Grabov rat treba platiti PDV, a računi su faktički nenaplativi.
Glede djelatnosti iznajmljivanja brodica na Studencu g. Delića, Tomislav Marčić je kazao da mu KJP Grabov rat nije dodijelio koncesiju na Studencu, a da g. Delić ne radi na plaži Zlatni rat. Prema njegovim saznanjima g. Delić je postigao dogovor s načelnikom o modalitetu plaćanja zaostalih dugovanja.
Tomislav Marčić je također rekao da je tvrtka Grabov rat  temeljem Ugovora o povjeravanju komunalnih poslova zaključenog sa Općinom Bol nadležno za održavanje nerazvrstanih cesta, ali zbog malog broja komunalnih djelatnika i velikog obima posla sve ceste nisu uređene. 
Načelnik je pojasnio vijećnicima da je g. Deliću dopušteno obavljanje djelatnosti iznajmljivanja brodica na Studencu iako nije podmirio sva dugovanja prema općinskoj tvrtki Grabov rat, ali da je sa g. Delićem  postigao dogovor da na račun tvrtke Grabov rat plaća dnevno 500,00 kuna dok ne podmiri postojeća dugovanja. Načelnik je pojasnio da mu je izišao u susret jer cijela obitelj g. Delića živi od te djelatnosti, te da općina treba pokazati socijalnu osjetljivost.
Načelnik je također kazao da je loše održavanje nerazvrstanih cesta već duže prisutan problem, te da će pokušati sugerirati upravi Grabovog rata da se taj problem otkloni u zimskom periodu kada tvrtka ima manji obim posla. Također je istaknuo da općina mjesečno tvrtki Grabov rat d.o.o. plaća 20.000,00 kuna + PDV na ime održavanja nerazvrstanih cesta.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao kako je okončan javni natječaj za općinski poslovni prostor tzv. Špilja pod Ložu.
Načelnik je odgovorio da je javni natječaj za taj poslovni prostor poništen .
Naime, na natječaj su prispjele dvije ponude.
Ponuda  tvrtke UJE d.o.o. je sadržava svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju, ali je ponuđeno plaćanje zakupnine u iznosu od 11,5 €/m2  poslovnog prostora, što je ocijenjeno kao preniska ponuda za taj poslovni prostor.
Udruga „Šušur“ Bol je ponudila plaćanje zakupnine u iznosu od 20 €/m2  poslovnog prostora, ali je utvrđeno da zaprimljena ponuda ne sadržava svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju.
Naime, iz priloženog Rješenja Ureda državne Uprave, Ispostave Supetar, klasa: UP/I-230-01/05-01/0016, ur.broj: 2181-06/08-05-02-0002 od 20. srpnja 2005. godine je razvidno da je osnovna djelatnost i cilj udruge „Šušur“ Bol promicanje i organiziranje scenskog i glazbenog stvaralaštva, prezentacija likovnog, književnog, znanstvenog i kulturnog stvaralaštva te izdavanje časopisa i publikacija.
Dakle, udruga „Šušur“ Bol u trenutku otvaranja ponuda nije registrirana za obavljanje gospodarske djelatnosti sukladno članku 5. Zakona o udrugama (NN 88/01 i 11/02), te stoga nije udovoljavala uvjetima javnog natječaja.
Jakov Okmažić je primijetio da je unutar poslovnog prostora Špilja pod Ložu vlada nered, te je predložio da se vrata poslovnog prostora zalijepe sa neprozirnim papirom kako bi se taj nered sakrio.
Vijećnik Srečko Karmelić je primijetio da su općinski panoi za plakatiranje prazni, dok se svuda po mjestu mogu vidjeti razni plakati nalijepljeni na neprimjerenim pozicijama.
Također je primijetio da se kontejneri na Zlatnom ratu ne prazne prije 11.00 sati, te je predložio da se isti maknu na makadam na neku manje vidljivu poziciju.
Načelnik je, vezano uz neprimjereno plakatiranje, kazao da komunalni redar vrši nadzor nad provođenjem komunalnog reda, te da priprema prekršajne naloge za prekršitelje odredbi o komunalnom redu.
Načelnik je, nadalje, spomenuo dva suha bora na zavoju kod Zlatnog rata koje bi trebalo ukloniti.
Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Mačić je rekao da će se ti borovi otpiliti ove zime kada obim posla  komunalnih djelatnika bude manji.
Vijećnik Vice Klapež je pitao da li koncesionar na plaži Kotlina ima koncesiju na plažu ili ima koncesiju za iznajmljivanje plažnih rekvizita.
Načelnik je odgovorio da koncesionar na plaži Kotlina ima koncesiju za iznajmljivanje plažnih rekvizita, a ako netko dođe ranije na plažu ne može ga se tjerati da bi se postavile ležaljke i suncobrani.
Vice Klapež je pitao kada će biti dovršeno uređenje dječjeg igrališta.
Načelnik je odgovorio da je ravnateljicu Dječjeg vrtića zadužio za nabavku rekvizita za zabavu djece, te je pozvao ravnateljicu da vijećnike  izvijesti u kojoj je fazi uređenje dječjeg igrališta.
Ravnateljica Dječjeg vrtića Breza Marinković je kazala da odobrena sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna nisu dovoljna za nabavku kvalitetnih igrala za djecu i pripadajućih zaštita.
Smatra da treba pričekati da se osigura više sredstava da bi se dječje igralište moglo adekvatno opremiti.
Načelnik je kazao da se i sa osiguranim sredstvima može nešto učiniti, makar zamijeniti potrgani elementi.
Direktor Tomislav Marčić je kazao da ni on nije zadovoljan sa razinom usluge koju pruža komunalna grupa komunalnog poduzeća.
U obrazloženju je naveo kako u toj grupi sada radi 12 ljudi koji mjesečno koštaju više od 85.000,00 kuna. Osim toga komunalna grupa je opterećena sa materijalnim troškovima radi održavanja komunalne infrastrukture (gorivo , materijal), te sa plaćanjem leasinga za nabavku strojeva i opreme.
Budući da KJP Grabov rat i Općina Bol imaju ugovor o održavanju komunalne infrastrukture na rok od 4 godine, direktor Tomislav Marčić smatra da se taj ugovor treba poštovati do isteka, ali da već razmišlja o mogućnosti ukidanja komunalne grupe komunalnog poduzeća, jer taj dio poduzeća nije profitabilan.
Načelnik je kazao da je komunalno poduzeće osnovano sa ciljem održavanja komunalne infrastrukture u općini. Neprimjereno je razmišljati o ukidanju komunalne grupe, već je treba bolje organizirati i ako je potrebno povećati iznos komunalne naknade iz koje se ova grupa financira.
Jakša Marinković Tomić je rekao da građane i turiste ne interesira profitabilnost i organizacija komunalne grupe, već da komunalna infrastruktura i uređenje mjesta u općini bude na najvišem nivou.
Predsjedavajući sjednice Zvonko Marić je kazao da o radu komunalne grupe i o radu komunalnog poduzeća treba otvoreno raspravljati u posebnoj točci Dnevnog reda nakon turističke sezone.
 
C)    Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Marić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 7/10 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 7/10 sjednice, usvojen je jednoglasno.

D)    Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća Zvonko Marić je predložio skidanje sa Dnevnog reda, u materijalima predložene točke 4. Dnevnog reda koja je glasila: 4. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2010. godinu.
Prvi potpredsjednik vijeća je predložio slijedeći Dnevni red:
1.    Rasprava i donošenje odluke o odobravanju dodatnih sredstava za rad Dječjeg vrtića u 2010. godini.
2.    Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima općine Bol za 2010. godinu.
3.    Rasprava i donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
4.    Rasprava i donošenje zaključka o provođenju komunalnog reda, javnog reda i mira te odluke o zaštiti od buke na području općine Bol.
5.    Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima i načinu držanja pasa.
6.    Rasprava i donošenje zaključka o osnivanju komisije za školstvo.
7.    Rasprava i donošenje odluke o osnivanju Savjeta mladih općine Bol te donošenje odluke o raspisivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.

Vijećnik Boris Škrbić je predložio nadopunu Dnevnog reda.
Naime, kao i na prošloj sjednici je predložio da se  točkama Dnevnog reda predloženim u materijalima doda točka:  Rasprava i donošenje odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba.
Ponovio je da se zalaže za vraćanje naknada na nivo koji je bio do izglasavanja nove Odluke o naknadama na pretprošloj sjednici vijeća.
Nakon iznesenih prijedloga, pristupilo se glasovanju o Dnevnom redu.
ZA prijedlog Borisa Škrbića glasovalo je 5 vijećnika, dok je 5 vijećnika bilo PROTIV, te njegov prijedlog nadopune Dnevnog reda nije usvojen.
ZA prijedlog Dnevnog reda prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Zvonka Marića glasovalo je 5 vijećnika, a 5 vijećnika je bilo PROTIV, te ni ovaj prijedlog Dnevnog reda nije usvojen.

Budući da Dnevni red nije usvojen 8/2010 sjednica vijeća je završena.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.00 sata 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Prvi potpredsjednik Općinskog  vijeća:
Zvonko Marić

Skip to content