Zapisnik sa 8.sjednice vijeća 2009.

Zapisnik sa 8.sjednice vijeća 2009.
1. srpnja, 2010. u 12:36:27

                          
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  8/2009 sjednice općinskog Vijeća održane dana 20. studenog 2009. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik vijeća), Zvonko Marić ( zamjenik predsjednika vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Tomislav Marčić, Matko Baković, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić, Boris Škrbić.
Izočni: –
Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Vinko Brešković (točka 1. dnevnog reda).

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

B) Dnevni red, uz predloženu nadopunu predsjednika vijeća da se  točkama dnevnog reda predloženim u materijalima doda točka 1. Rasprava i donošenje odluke o  prijenosu vlasništva nekretnine, je prihvaćen jednoglasno te glasi:
1. Rasprava i donošenje odluke o  prijenosu vlasništva nekretnine čest. zem. 632/6, ZU 1553, k.o. Bol.
2. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju potpredsjednika općinskog vijeća općine Bol.
3. Rasprava i donošenje odluke o izboru prvog i drugog potpredsjednika općinskog vijeća općine Bol.
4. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju predstavnika općine Bol u Skupštini Autotrans Brač d.o.o.
5. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Skupštine K.J.P.Vodovod Brač d.o.o.
6. Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o osnivanju KJP Grabov rat d.o.o.
7. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i  imenovanju članova Skupštine KJP Grabov rat d.o.o. Bol.
8. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba.
9. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim priznanjima općine Bol.
10. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulica na području općine Bol.
11. Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.
12. Rasprava i donošenje programa socijalnih potreba na području općine Bol.
13. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju povjerenstva za popis birača.

C) Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 7/09 sjednice Općinskog vijeća, također je utvrdio da nema  usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 7/09 sjednice Općinskog vijeća usvojen je sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

D) Izvješće načelnika, pitanja, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Načelnik je na početku svoga izvješća obavijestio vijećnike da je u  razdoblju od 21. do 23. listopada ove godine u Bolu održana manifestacija Dani hrvatskog turizma.
Manifestacija je uspješno organizirana, te je dobila visoke ocjene sudionika jedino je loše vrijeme  malo pokvarilo opći dojam.
Bol kao turistička destinacija je dobio brojna priznanja pa tako i nagradu Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske radiotelevizije – Turistički prvak Hrvatske za 2009. godinu.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je na skupu ekonomista u Opatiji u raspravi o reformi javne uprave i socijalnoj politici za Općinu Bol izračunat najveći indeks financijske održivosti 72,4 %. Indeks financijske održivosti je osnovni kriterij koji će se primjenjivati za smanjivanje broja općina i gradova u Republici Hrvatskoj.
Nadalje, načelnik je kazao da je započeta gradnja potpornog zida prema Sv. Luciji kod kućice Josipa Eterovića. Započeto je sa sanacijom mosta Ratac kod kuće Inglez. U izradi je projektna dokumentacija za protupožarni put do Jasena.
Potpisan je ugovor za obavljanje konzultantskih usluga i to savjetovanje i izrada projektnog zadatka za javni natječaj kojim općina Bol traži najpovoljniju ponudu za izradu elaborata vjetrovalne klime i elaborata morskih struja na području planirane luke nautičkog turizma i na području plaže Zlatni rat, prema idejnom projektu IGH.
Potpisan je ugovor kojim se uređuje kupnja software GisLandManagera  ( aplikacije za održavanje i pregled katastarskih podataka, izradu registra obveznika komunalne naknade na temelju katastarskih podataka, registra prostornih jedinica, ulica, kućnih brojeva i prostornih planova sa gis funkcijama), obuka za rad sa software-om i instalacija na lokaciji korisnika i provjera ispravnosti rada sustava.
Sukladno zaključku vijeća sa prošle sjednice naručena je dubinska revizija koji će utvrditi rezultate poslovanja poduzeća KJP Grabov rat.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je bio u Zagrebu u Ministarstvu graditeljstva  radi savjetovanja kako legalno izgraditi zabavni centar izvan građevinskog područja naselja Bol.
Nakon razgovora je zaključeno da Općina Bol zatraži mišljenje od Ministarstva graditeljstva o mogućoj izgradnji zabavnog centra unutar gospodarske zone koju bi tek trebalo proglasiti kroz izmjene i dopune PPU-a Općine Bol.
Započeta je sanacija crkvice Sv. Josipa prema mišljenju Konzervatorskog  odjela iz Splita.
U tijeku je javna rasprava o prijedlogu UPU-a naselja Bol, a jučer je održan javni uvid.
Nakon očitovanja građana, zaključeno je da se održi još jedan javni uvid u mrežu prometnica, zajedno sa stručnjakom za promet.
Županija je odobrila sredstva za sufinanciranje projektne dokumentacije za odvodnju naselja Murvica i za postavljanje rasvjete na športskom centru Poljana.
Izrađen je projekt regulacije prometa u ulicama na Kupini, tako da će sve ulice postati jednosmjerne.
Grabov rat d.o.o. je kupio neophodnu opremu pružanje svojih usluga: vozilo, damper i košaru za rad na visinama.
Općinska uprava je zatražila od građana da dostave podatke o umrlim osobama i mjestu ukopa radi kompjuterske evidencije grobnih mjesta.
Načelnik je upoznao  nazočne da je u posjedu dokumentacije prema kojoj se dozvoljava izgradnja kazete za odlaganje azbestnog otpada na odlagalištu Košer.
U zadnjih 15 dana Općina Bol je dobila 3 dopisa od Zelene liste-podružnica Bol u kojima mole da se poduzmu sve raspoložive mjere kako bi se zabranilo da Brač postane odlagalište azbestnog otpada.
U raspravi su vijećnici primijetili da je ovo samo prvi korak za odlaganje velikih količina azbesta sa kopna na Brač, što se nikako ne smije dozvoliti.
Vijećnici u jednoglasno dali deklaratornu podršku načelniku da se pred nadležnim institucijama  protivi izgradnji odlagališta azbesta na otoku Braču.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Jakov Okmažić je pitao tko je odobrio povećanje cijene Dječjeg vrtića za djecu čiji roditelji nemaju prebivalište u Bolu.
Stipe Karmelić je odgovorio da će rasprava i donošenje odluke o cjeniku usluga Dječjeg vrtića biti na idućoj sjednici općinskog vijeća.
Činjenica je da je ravnateljica Dječjeg vrtića na roditeljskom sastanku kazala kako će cijena usluga Dječjeg vrtića za djecu čiji jedan ili oba roditelja nemaju prijavljeno prebivalište na području Općine Bol biti veća nego za djecu čija su oba roditelja prijavljena u Bolu. Ona je tada spomenula i ekonomsku cijenu Dječjeg vrtića koja iznosi oko 2.000,00 kuna/mjesec/dijete što su neki roditelji shvatili kao novu cijenu Dječjeg vrtića.
Tomislav Marčić je pitao što se poduzima da smeće iz komunalnog dvorišta sa parkirališta na ulazu u mjesto ne zagađuje širi okoliš.
Načelnik je odgovorio da komunalni redar ima nalog za obilazak tog terena i da on daje nalog komunalcima za čišćenje tog područja i komunalnom poduzeću Michielli-Tomić za odvoz krupnog otpada. Smatra da je konačno rješenje tog problema izgradnja gospodarskog dvorišta zapadno od vodospreme.
Tomislav Marčić je pitao je li oglas na općinskoj oglasnoj ploči ujedno i natječaj za dobivanje koncesije na pomorskom dobru.
Načelnik je odgovorio da se oglas odnosi na zaprimanje prijedloga za unaprjeđenje usluga na pomorskom dobru, a nakon donošenja Plana korištenja pomorskog dobra, sve zainteresirane osobe će uputiti zahtjev za koncesijsko odobrenje.

B) DNEVNI RED:
POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke o  prijenosu vlasništva nekretnine čest. zem. 632/6, ZU 1553, k.o. Bol.
Općina Bol je upisani zemljišnoknjižni vlasnik nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Supetru upisane u ZU 1553, čest. zem. 632/6, k.o. Bol površine 50 m2, što u naravi predstavlja sastavni dio nekretnine Vinka Breškovića iz Bola, Put Oleandara 8.
Bivša Općina Brač je 1965. godine, pri formiranju građevinske parcele na čest. zem. 665/4, na kojoj je sagrađena kuća oznake čest. zgr. 839, k.o. Bol, predmetnu nekretninu pripojila istoj i od tada i do danas ona je isključivo vlasništvo Vinka Breškovića, a prije njega i bivših vlasnika od kojih je stjecatelj kupio predmetnu nekretninu.
Ovom odlukom bi Vijeće Općine Bol priznalo vlasništvo Vinka Breškovića iz Bola, Put Oleandara 8, na nekretnini označenoj kao čest. zem. 665/4, ZU 1553, k.o. Bol, te ovlastilo zakonskog zastupnika Općine Bol načelnika Tihomir Marinković da sa Vinkom Breškovićem zaključi ugovor o prijenosu vlasništva čest. zem. 632/6, ZU 1553, k.o. Bol.
Pročelnik je istaknuo da će biti više ovakvih zahtjeva prema općini Bol jer 60-tih i 70-tih godina  su stvarane i dodjeljivane građevinske parcele, a nije sređivano z.k. stanje.
Bivša Općina Brač je dodjeljivala građevinske parcele koje su se sastojale od više čest. zem., te načelni stav Općine Bol treba biti da priznaje odluku Općine Brač bez obzira što se vlasnici nisu uknjižili na čest. zem. koje su danas formalno vlasništvo Općine Bol. U isto vrijeme Općina Bol neće priznati formalno privatno vlasništvo na javnim putovima koji su tada formirani, jer bez putova ne bi bilo tih građevinskih parcela.
I Vinko Brešković se obratio vijećnicima i kazao da je 2000. godine kupio kuću i parcelu na Benačici, da je kuća ograđena i da ima građevinsku dozvolu iz 1965. godine. Tek je ove godine otkrio da na toj parceli  postoji čest. zem. površine 50 m2 u vlasništvu Općine Bol. Istaknuo je da preko njegove građevinske parcele  nikad nije prolazio općinski put, te je zamolio vijećnike da donesu predloženu odluku.

Odluka o  prijenosu vlasništva nekretnine čest. zem. 632/6, ZU 1553, k.o. Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je dao uvodno obrazloženje Odluke o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol.
Naime, odluka o izboru Zvonka Marića za potpredsjednika vijeća donesena na 4. sjednici vijeća dana 16. lipnja 2009. godine donesena je temeljem odredbi starog Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol br. 01/06), a odredbe starog Poslovnika nisu sukladne odredbama Poslovnika koji je trenutno na snazi.
U članku 18. Poslovnika Općinskog vijeća (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09) predviđa se da Općinsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika (prvi i drugi potpredsjednik) koji se biraju većinom glasova svih vijećnika Općinskog vijeća.
Člankom 20.  Poslovnika određen je djelokrug potpredsjednika.
Potpredsjednici  Općinskog vijeća pomažu u radu predsjedniku Općinskog vijeća i obavljaju poslove iz djelokruga predsjednika, kada im ih predsjednik povjeri.
Prvi potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje predsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, a drugi potpredsjednik Općinskog vijeća zamjenjuje prvog potpredsjednika u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti.
Dok zamjenjuje predsjednika Općinskog vijeća, potpredsjednik ima sva prava i dužnosti predsjednika.
Dakle, da bi se pristupilo izboru potpredsjednika Općinskog vijeća sukladno odredbama novog Poslovnika potrebno je prethodno donijeti odluku o razrješenju Zvonka Marića dužnosti potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol donesenu temeljem odredbi starog Poslovnika.

Odluka o razrješenju potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol donesena je sa 8 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je vijećnicima pojasnio proceduru izbora potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol.
Člankom 22. Poslovnika određeno da prijedlog za izbor predsjednika i dva potpredsjednika Općinskog vijeća podnosi Odbor za izbor i imenovanje ili najmanje 1/3 vijećnika.
Općinski vijećnik može sudjelovati u podnošenju samo jednog prijedloga kandidata.
Prijedlog kandidata za predsjednika i  dva potpredsjednika je pojedinačan, podnosi se u pisanom obliku i potvrđuje se potpisom ovlaštenih predlagatelja.
Člankom 23. Poslovnika je propisano da  se predsjednik i  dva potpredsjednika  Općinskog vijeća biraju javnim glasovanjem, ako Općinsko vijeće većinom glasova ne odluči drugačije. Za predsjednika i dva potpredsjednika izabran je kandidat za kojeg je glasovala većina svih vijećnika.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je u ime Odbora je predložilo slijedeće osobe za potpredsjednike Općinskog vijeća Općine Bol.
1. Zvonko Marić – kandidat za prvog potpredsjednika Općinskog  vijeća,
2. Srećko Karmelić – kandidat za drugog  potpredsjednika Općinskog  vijeća.
Vijećnik Srećko Karmelić se zahvalio na prijedlogu kandidature, ali je kandidaturu odbio.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je zatražio trominutnu stanku da bi se Odbor sastao i predložio novog kandidata.
Nakon stanke Zvonko Marić je u ime Odbora je predložilo vijećnika Matka Bakovića za drugog  potpredsjednika Općinskog  vijeća.

Nakon iznesenih prijedloga kandidata pristupilo se je pojedinačnom glasovanju o predloženim kandidatima.
1. Zvonko Marić je izabran za prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol,  sa 7 glasova ZA, 2 glasa  PROTIV i 2 SUZDRŽANA glasa.
Odluka o izboru prvog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.
2. Matko Baković je izabran za drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol,  sa  7 glasova ZA, 1 glas PROTIV i 3 SUZDRŽANA glasa.
Odluka o izboru drugog potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Bol stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je u ime Odbora predložio donošenje odluke o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Bol u Skupštini Autotrans Brač d.o.o.
Navedenom odlukom razrješava se dužnosti član  Skupštine Autotrans-Brač d..o.o. Supetar Đimi Žuvić, a za člana Skupštine Autotrans-Brač d.o.o. Supetar imenuje se Jakša Marinković-Tomić.

Odluka o razrješenju i imenovanju predstavnika Općine Bol u Skupštini Autotrans Brač d.o.o.
 usvojena je sa 10 glasova ZA i  1 glas PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je u ime Odbora predložio donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Skupštine K.J.P.Vodovod Brač d.o.o.
Navedenom odlukom Krešimir Okmažić se razrješava dužnosti člana Skupštine KJP Vodovod Brač, a za člana Skupštine KJP Vodovod Brač d.o.o.  imenuje se  Zvonko Marić.

Odluka o razrješenju i imenovanju člana Skupštine K.J.P. Vodovod Brač d.o.o. usvojena je sa  glasova 7 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 glas SUZDRŽAN, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju KJP Grabov rat d.o.o.
U Odluci o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću („Službeni glasnik“ Općine Bol broj 2/00, 4/00, 1/01 i 2/04) članak 11. stavak 1. glasi:
„Jedini član Skupštine Društva je načelnik općine Bol, kao zakonski zastupnik općine Bol.“
Predloženim izmjenama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću članak 11. stavak 1. bi glasio:
„Skupština društva ima 5 članova koje imenuje vijeće Općine Bol.“

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju KJP Grabov rat d.o.o. vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje odluke o razrješenju i  imenovanju članova Skupštine KJP Grabov rat d.o.o. Bol.
Izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću  članak 11. stavak 1. se promijenio te je predviđeno da Skupština društva broji 5 članova, dok je do prihvaćenih izmjena jedini član Skupštine Društva bio načelnik općine Bol, kao zakonski zastupnik općine Bol.
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Zvonko Marić je u ime Odbora predložio slijedeće osobe za predsjednika i članove Skupštine KJP Grabov rat d.o.o.:
1. Tomislav Marčić – predsjednik,
2. Jakša Marinković-Šimić – član
3. Branko Mikulić – član
4. Matko Baković – član
Jakša Marinković-Tomić je predložio vijećnika Vinka Kraljevića za petog člana Skupštine KJP Grabov rat d.o.o..
Nakon iznesenih prijedloga kandidata pristupilo se glasovanju o predloženim kandidatima.

Odluku o imenovanju svih predloženih članova Skupštine KJP Grabov rat d.o.o. vijećnici su prihvatili sa  8 glasova ZA i  3 glasa PROTIV, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba.
Navedenom odlukom se utvrđuje se visina te uvjeti i način stjecanja prava na naknadu troškova za rad članova Općinskog vijeća, predsjednika Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba.
Vijećnik Branko Mikulić je iznio svoj prijedlog Odluke.
Tako bi se, prema njegovom prijedlogu, odlukom  predvidjelo da članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 400,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća bi  imao pravo na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom iznosu od 2.000,00 kn neto, bez naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća.
Zamjenik općinskog načelnika (ukoliko dužnost zamjenika načelnika obavlja volonterski)  bi imao pravo na naknadu troškova za svoj rad u mjesečnom iznosu od 2.000,00 neto, bez naknade za sudjelovanje na sjednicama Općinskog vijeća.
Nadalje, predviđa se da članovi radnih tijela Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od  200,00 kn neto po prisustvovanju sjednici radnog tijela.
Službenici Jedinstvenog upravnog odjela koji su po pozivu dužni prisustvovati sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela vijeća imali bi pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu kao i vijećnici ukoliko se sjednica održava izvan radnog vremena.
Vijećnik Vinko Kraljević je kazao da smo ipak u razdoblju recesije te da treba biti umjereniji kod povećanja naknada vijećnicima, te je stoga predložio da članovi Općinskog vijeća imaju pravo na naknadu troškova za svoj rad u iznosu od 300,00 kn neto po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća.
Vijećnik Boris Škrbić je kazao da je on protiv podizanja naknade vijećnicima, jer smatra da njihov rad treba biti volonterski.
I Srečko Karmelić je rekao da je protiv podizanja naknade vijećnicima, ali da smatra da bi se trebala odrediti mjesečna naknada u iznosu od 2.000,00 kuna za zamjenika općinskog načelnika ukoliko dužnost zamjenika načelnika obavlja volonterski.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je kazao da i Općina Bol kao i druge općine i gradovi mora imati primjereni nivo naknada u odnosu prema budžetu i uloženom radu, jer je to stvar institucije odnosno funkcije koja zaslužuje naknadu.
Nakon iznesenih prijedloga odluka pristupilo se glasovanju o prijedlozima.
Prijedlog odluke Branka Mikulića je dobio 5 glasova ZA, 4 glasa PROTIV i 2 glasa SUZDRŽANA.
Prijedlog Vinka Kraljevića je dobio 1 glas ZA, 4  glasa PROTIV i 6 SUZDRŽANIH glasova.
Prijedlog Borisa Škrbića je dobio 4 glasa ZA i 7 SUZDRŽANIH glasova.
Prijedlog Srečka Karmelića je dobio 1 glas ZA, 2 glasa PROTIV i 7 SUZDRŽANIH glasova.

Dakle, ni jedan od ponuđenih prijedloga odluka nije usvojen jer nije  dobio potrebnu većinu glasova vijećnika.
Prema članku 117. Poslovnika općinskog vijeća, ako vijeće ne prihvati prijedlog akta, taj se prijedlog može ponovo uputiti na sjednicu Vijeća najranije 6 mjeseci poslije neprihvaćanja prijedloga, osim ako Vijeće ne odluči drugačije.

U 21.10 sati vijećnik Jakov Okmažić napušta sjednicu vijeća, na sjednici ostaje prisutno 10 članova općinskog vijeća.

POD 9)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić  je vijećnicima  obrazložio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o javnim priznanjima općine Bol.
Zbog usklađenja postojeće Odluke sa Statutom Općine Bol u Odluci o javnim priznanjima Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol broj 4/09) predlaže se izmjena  članka 24. koji bi glasio:
„Prijedloge za dodjelu javnih priznanja Nagrada Općine za životno djelo, Počasni građanin Općine Bol, Godišnja nagrada Općine te nagrade Grb Općine Bol, razmatra Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Bol.
Odbor za dodjelu javnih priznanja Općine Bol ima predsjednika i 4 (četiri) člana koje imenuje Općinsko vijeće.“

Odluku o izmjenama i dopunama odluke o javnim priznanjima općine Bol vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i  2  SUZDRŽANA, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje odluke o određivanju imena ulica na području općine Bol.
Državna geodetska uprava-Ispostava Supetar je zatražila od Općine Bol žurno imenovanje triju ulica na području naselja Bol.
Zbog toga se predlaže imenovanje slijedećih ulica:
-Ulici u naselju Bol  koja počinje od ulice Stara cesta prema sjeveru do ulice Novi put sa ogrankom od sredine ceste prema istoku također do ulice Novi put određuje se ime „Uz gospojicu“.
-Ulici u naselju Bol  koja počinje od križanja ulice Uz pjacu i Težački put prema sjevero-zapadu do ulice Bračka cesta (D115) određuje se ime „Novi put“.
-Ulici u naselju Bol  koja počinje od ulice Novi put prema sjeveru do ulice Bračka cesta (D 115)  određuje se ime „Gospojica“.

Odluku o određivanju imena ulica na području općine Bol vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 11)
Pročelnik Stipe Karmelić u ime načelnika kao predlagača je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.
Pročelnik je tako istaknuo da u Hrvatskoj općine i gradovi vrijednost boda za komunalnu naknadu određuju u iznosu od 0,30 do 1,00 kn/m2/mjesečno (Zagreb 0,87 kn).
Do sada je, na području općine Bol, vrijednost  iznosila 0,42 kn koliko se naplaćivalo za stambeni prostor i garažu, a 0,62 kn se naplaćivalo za ugostiteljske i trgovačke objekte.
Po sadašnjoj cijeni, godišnje se ubire oko 1.300.000,00 kn.
Ova sredstva su namijenjena za održavanje komunalne infrastrukture, a Grabov rat d.o.o. od općine Bol, na temelju ugovora o održavanju komunalne infrastrukture, dobije više nego što se ubere od komunalne naknade.
Također je pojasnio vijećnicima da se sukladno članku 25.  Zakona o komunalnom gospodarstvu vrijednost boda određuje odlukom predstavničkog tijelo jedinice lokalne samouprave do kraja studenoga za sljedeću kalendarsku godinu.
Prema prijedlogu odluke određuje se visina komunalne naknade, u kunama, po m2, koja se naplaćuje u mjesečnim iznosima, za područje općine Bol:
– za stambeni prostor koji koriste neprofitne organizacije i domaćinstva……0,54 kuna,
– za garažni prostor……………………………………………………………………………..0,54 kuna,
– za poslovni prostor koji služi za proizvodne djelatnosti…………………………0,54 kuna,
– za poslovni prostor koji služi za ostale (uslužne) djelatnosti…………………..1,62 kuna,
– za građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti
10 % od iznosa za poslovni prostor……………………………………………………….0,162 kuna
Za poslovni prostor koji služi za uslužne djelatnosti (ugostiteljska djelatnost, trgovačka djelatnost i dr.) i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, u slučaju kad se poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini, visina komunalne naknade se naplaćuje 50% od gore utvrđenog iznosa.
Općinsko vijeće općine Bol utvrđuje da se u Bolu ni jedna poslovna djelatnost ne obavlja više od 6 mjeseci u kalendarskoj godini.
Tomislav Marčić je rekao da smatra da je povećanje cijene komunalne naknade za 30% previsoko. Smatra da je neprimjereno  u vrijeme recesije ovoliko podizati cijenu, te smatra da još ima prostora za bolju iskoristivost poduzeća Grabov rat.
Načelnik je kazao da cijena komunalne naknade nije rasla u zadnje dvije godine, a da su se u međuvremenu podigle cijene energenata, a i standardi komunalnog uređenja (prošila se mreža javne rasvjete i mreža javnih prometnica koje treba održavati).
 Jakša Marinković-Šimić je pitao da li su svi stambeni i poslovni prostori u naselju obuhvaćeni i da li se naplaćuje točna kvadratura, budući da polovinu godišnjeg iznosa komunalne naknade plaća tvrtka Zlatni rat.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da su i do sada svi objekti obuhvaćeni, ali da je za što preciznije određivanje kvadrature pojedinog prostora potpisan ugovor sa tvrtkom Geoinformatika d.o.o..Tim ugovorom se predviđa kupnja software GisLandManagera  aplikacije za održavanje i pregled katastarskih podataka, izradu registra obveznika komunalne naknade na temelju katastarskih podataka, pa se očekuje da će primjenom tog programa podaci biti točniji.
Jakša Marinković Tomić je rekao da se Bol sa cijenama komunalne naknade uspoređuje sa velikim gradovima, ali da nitko ne prezentira podatke o tome kakve su cijene u mjestima naše kategorije.  Napominje da je u Bolu dosta ulica bez javne rasvjete, bez kanalizacije, te da se zabačenije ulice nikada ne čiste. Predlaže da se Bol razvrsta u više zona, te da cijene u tim zonama budu različite.
Matko Baković je rekao da bi umjesto povećanja cijene trebalo povećati učinkovitost naplate komunalne naknade.
I Branko Mikulić je kazao da smatra da je u vrijeme recesije povećanje komunalne naknade od 30% previsoko.
Tomislav Marčić je kazao da je povećanje cijene od 10 % maksimum koji bi vijeće moglo prihvatiti.
Načelnik je korigirao prijedlog te predložio da vrijednost boda  za određivanje komunalne naknade za stambeni prostor iznosi 0,50 kuna.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković je predložio stanku da bi se vijećnici konzultirali oko predloženih povećanja cijene.
Nakon stanke predsjednik vijeća Jakša Marinković je predložio da vrijednost boda  za određivanje komunalne naknade za stambeni prostor iznosi 0,48 kuna, a za poslovni prostor koji služi za uslužne djelatnosti 1.44 kune/m2, ali se od ovog iznosa naplaćuje 50% odnosno 0,72 kune/m2 mjesečno, dakle da povećanje vrijednosti boda za izračun komunalne naknade iznosi cca 15%.

Prijedlog  Odluke predsjednika vijeća Jakše Marinkovića-Šimića o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade donesen je sa 8 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 12)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Programa socijalnih potreba na području općine Bol.
Prema navedenom Programu svatko je dužan brinuti se za zadovoljavanje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je dužan uzdržavati.
Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osobnih životnih potreba socijalno ugroženim, nemoćnim i drugim osobama koje one same ili uz pomoć članova obitelji ne mogu zadovoljiti zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti.Takve su osobe u stanju socijalne potrebe i mogu biti korisnici socijalne skrbi.
Sustav socijalne skrbi počiva na načelima solidarnosti i supsidijarnosti, što znači da je svatko dužan brinuti se za zadovoljenje svojih životnih potreba i potreba osoba koje je po zakonu ili po drugoj pravnoj osnovi dužan uzdržavati. Isto tako svatko je svojim radom, prihodima i imovinom dužan pridonositi sprječavanju, otklanjanju ili ublažavanju vlastite socijalne ugroženosti, kao i socijalne ugroženosti članova obitelji koje se ne mogu brinuti o sebi.
Općina Bol u okviru svog samoupravnog djelokruga, među ostalim, osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi.
Sukladno odredbama članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi, općine i gradovi obvezni su u svom proračunu za potrebe socijalne skrbi osigurati sredstva u visini najmanje 5 % svojih prihoda.
Cilj Programa socijalne zaštite jest sagledavanje potreba, te vrsta i oblika pomoći osobama u stanju socijalne potrebe na području općine Bol, kako bi se kroz Proračun osigurala potrebna sredstva i odlukom odredili korisnici i prava po osnovi socijalne skrbi.
Ovim Programom detaljno se definiraju oblici i opseg socijalne skrbi, a naročito slijedeće:
> podmirenje obroka učenika osnovnih škola,
> podmirenje troškova djece u ustanovama za predškolski odgoj,
> pomoći samcima i obiteljima,
> podmirenje troškova stanovanja,
> stalna (mjesečna) novčana pomoć,
> jednokratna pomoć,
> podmirenje pogrebnih troškova,
> pomoći za liječenje,
> ugovor o doživotnom uzdržavanju,
> novorođenom djetetu,
> zlatni pir,
> potpomognuta oplodnja,
> podmirenje troškova javnog prijevoza,
> potpore studentima,
> oslobađanje od plaćanja komunalne naknade,
> prevencija ovisnosti,
> sufinanciranje rada organizacija invalida i humanitarnih organizacija.
U raspravi je Zvonko Marić istaknuo da se kod donošenja nove odluke o stipendiranju treba više voditi računa o stimuliranju studenata, te da treba osigurati novčane potpore za sve studente koji redovito upišu akademsku godinu.

Programa socijalnih potreba na području općine Bol donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 13)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o osnivanju povjerenstva za popis birača.
Prema novom Zakonu o popisima birača (»Narodne novine« broj 19/07) povjerenstvo za popis birača čine predsjednik i dva člana. Predsjednik i članovi povjerenstva imaju svoje zamjenike.Predsjednik i zamjenik predsjednika povjerenstva imenuju se iz redova vijećnika Općinskog vijeća, a članovi i zamjenici članova mogu biti imenovani iz redova građana.
Predlaže se osnivanje Povjerenstva za popis birača s područja Općine Bol u  slijedećem sastavu:
1. Jakša Marinković-Šimić, predsjednik,
    Srečko Karmelić, zamjenik predsjednika,
2. Svjetlana Baković, član,
    Ivica Klarić, zamjenik člana,
3. Milan Čulina, član,
    Zorana Marinković, zamjenik člana.
Odluke o osnivanju povjerenstva za popis birača donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 22.30  sati  
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content