Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2020.

Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2020.
23. prosinca, 2020. u 23:58:13

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/125
Ur. broj: 2104/02-20-02/01
Bol, 18. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 8/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. prosinca 2020. godine, sa početkom u 11.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Mate Petrić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Tonči Kukoč Bager – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Katarina Martinić- računovodstveni referent, Elvis Hrgić – komunalni redar, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima za sjednicu općinskog vijeća, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za 2021. godinu i projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu.

a) Rasprava i donošenje odluke o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

b) Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

c) Rasprava i donošenje odluke o javnim potreba u protupožarnoj zaštiti za 2021. godinu

d) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2021. godinu

e) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2021. godinu.

f) Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2021. godinu.

g) Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2021. godinu.

h) Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2021-2023. godine

i) Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2021. godinu.

j) Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2021. godinu.

2. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023. na području općine Bol.

3. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2021. godinu.

4. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2019. godinu.

5. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2021. godinu

6. Primanje na znanje izvješća direktora teniskog turnira gospodina Felixa Lukasa o troškovima organizacije WTA Croatia Bol Open 2020.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 7/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 7/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća

Zbog kratkog vremenskog razmaka između ove i prošle sjednice općinskog vijeća načelnik nije podnosio posebno usmeno izvješće o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Načelnik je zamolio vijećnike da eventualna vijećnička pitanja, prijedloge i pohvale postave u pisanoj formi te da će njih dobiti pisani odgovor.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o prihodima i rashodima Općine Bol za 2021. godinu.

Odluke o prihodima i rashodima Općine Bol za 2021. godinu je bila na javnom savjetovanju.

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Naime, prijedlog proračuna za 2021. godinu predviđa prihode u iznosu od 24.358.014,00 kuna i rashode u iznosu od 24.358.014,00 kuna.

Na prošloj sjednici općinskog vijeća načelnik je pozvao vijećnike da podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

U otvorenom roku zaprimljeno je pet prijedloga amandmana na proračun općine Bol za 2021. godinu, i to:

– Mate Petrić da se stavka 421411 (odvodni kanal na Gnjilici) u iznosu od 100.000,00 kn briše, a da se za isti iznos otvori stavka „naknada dijela troška izrade brane i odvodnog kanala za oborinske vode kod Svete Lucije, odnosno kod budućeg novog groblja.

Amandman se prihvaća.

– Katarina Marčić da se planira iznos od 10.000,00 kn za nastavak projekta Terra Croatica i iznos od 20.000,00 kn za nastavak projekta Bročko blogo (izrada slikovnice)

Amandman se ne prihvaća jer je u ukupnim troškovima općinske knjižnice planirano svih 30.000,00 kn za nastavak ovih projekata.

– Katarina Marčić da se za uređenje Pučiške ulice planira iznos od 100.000,00 kn i da se za taj iznos smanji konto donacije za WTA turnir.

Amandman se djelomično prihvaća, te se za uređenje Pučiške ulice planira iznos od 90.000,00 kn, sa nastavkom investicije u 2022. i 2023. godinu, a za ovaj iznos se smanjuje konto otkupa zemljišta u vrtu Doma kulture, jer je ovaj dug plaćen prije kratkog vremena, te ga ne trebamo planirati u 2021.

– Katarina Marčić da se za sufinanciranje poklona za Svetog Nikolu predvidi iznos od 20.000,00 kn, a da se za isti iznos smanji donacija za WTA turnir.

Amandman se ne prihvaća jer svima zaposlenim roditeljima novac za dar Svetog Nikole treba osigurati poslodavac, te ni jedan roditelj to ne plaća iz svoje plaće.

– Nataša Paleka Jakšić da se 400.000,00 kn planirane donacije za WTA turnir briše, te da se za isti iznos otvori nova stavka za pomoć poduzetnicima i domaćinima za pripremu turističke sezone 2021. godine.

Amandman se ne prihvaća jer sredstva predviđena za WTA turnir podijeljena svim bolskim gospodarstvenicima bi polučila neusporedivo manji efekt na bolsku privredu, posebno u marketinškom smislu, uz sav respekt prema gospodarstvenicima koji su ove godine imali vrlo zahtjevnu sezonu.

– Amandman Tonča Buljana je dostavljen izvan roka, te se o njemu ne raspravlja.

Ostala konta se nisu mijenjala, te su planirani prihodi i rashodi u 2021. godini uravnoteženi (općina sa proračunskim korisnicima) i iznose 24.358.014,00 kn.

Nataša Paleka Jakšić je izrazila nezadovoljstvo zbog odbijanja njenog amandmana da se 400.000,00 kn planirane donacije za WTA turnir briše, te da se za isti iznos otvori nova stavka za pomoć poduzetnicima i domaćinima za pripremu turističke sezone 2021. godine. Ističe da time načelnik uskraćuje pomoć bolskim privrednicima koji pune općinski proračun, a pomaže trećerazrednom turniru koji parazitira na tom istom proračunu.

Zatražila je da općinski vijećnici glasuju o njenom amandmanu.

Ivica Šćepanović je podržao taj amandman i istaknuo da općina treba pomoći općinskim privrednicima da opstanu o ovim kriznim vremenima, te da ti isti privrednici ujedno i pune općinski proračun.

Mate Petrić je izrazio nepovjerenje prema tom prijedlogu jer smatra da se ne mogu detektirati svi bolski privredni subjekti te da im se ne može osigurati ravnomjerna pomoć.

Uslijedilo je glasovanje o ovom amandmanu.

Amandman nije prihvaćen (4 vijećnika su glasovala ZA, dok je 6 vijećnika bilo SUZDRŽANO).

Katarina Marčić je zahvalila načelniku na prihvaćenom amandmanu, ali je izrazila nezadovoljstvo zbog neprihvaćanja njenog amandmana da se za sufinanciranje poklona za Svetog Nikolu predvidi iznos od 20.000,00 kn, a da se za isti iznos smanji donacija za WTA turnir. Ističe da sve tvrtke ne sufinanciraju djelatnicima trošak dara za Sv. Nikolu te da su neki roditelji prisiljeni na dodatne troškove kako se njihova djeca ne bi osjećala isključeno.

Načelnik je kazao da će ispitati te informacije, te da se taj iznos može naknadno predvidjeti rebalansom proračuna.

Tonči Buljan je zatražio glasovanje o svom amandmanu kojim je predlaže da se 400.000,00 kuna predviđenih za WTA turnir preraspodjeli na način da se 370.000,00 kuna predvidi za uređenje zatvorene terase dječjeg vrtića, a 30.000,00 predvidi za dodatne troškove općinske knjižnice.

Tonči Buljan je kazao da sada ne znamo kakva će biti iduća turistička sezona i općinski prihodi te da je neprimjereno izdvajanje tolikog novca za održavanje teniskog turnira.

Načelnik je odbacio ovaj amandman jer je nepravodoban, odnosno nije pismeno dostavljen u predviđenom roku.

Uslijedilo je glasovanje o ovom amandmanu.

Amandman nije prihvaćen (4 vijećnika su glasovala ZA, 1 glas PROTIV, dok je 5 vijećnika bilo SUZDRŽANO).

Mate Petrić je kazao da je prvo čitanje proračuna bilo 4. prosinca, te da je načelnik tada odredio rok za dostavu amandmana. Onaj tko je propustio određenim rok je izgubio pravo na dostavu amandmana. Sredstva predviđena za turnir su ostala predviđena u proračunu, ali ukoliko ekonomska situacija ne bude zadovoljavajuća turnir se neće održati te će predviđena sredstva za turnir biti preusmjerena . Mate Petrić smatra da predloženi proračun treba podržati, jer je alternativa raspuštanje općinskog vijeća i postavljanje povjerenika.

Ivica Šćepanović je kazao da nitko nije a priori protiv teniskog turnira, ali da se zbog trenutne krize uzrokovane korona virusom moramo biti oprezni, te da se ta sredstva mogu predvidjeti rebalansom proračuna kada bude izvjesno održavanje turnira i poboljšanje ekonomske situacije.

Načelnik je kazao da su sredstva za turnir bila predviđena i lani, ali kako se turnir nije održao ta sredstva i nisu utrošena u tu svrhu. Također je rekao da se ni iduće godine turnir neće održati ukoliko situacija to ne bude dozvoljavala, odnosno da ekonomski i epidemiološki uvjeti diktiraju buduća događanja.

Katarina Marčić je podsjetila da je Mate Petrić na prošloj sjednici općinskog vijeća povukao zamolbu za naknadu troškova gradnje kanala oborinskih voda.

Međutim, naknadno je uputio amandman, a koji je načelnik i prihvatio, te će njegova supruga dobiti naknadu za gradnju kanala oborinskih voda.

Katarina Marčić smatra da bi se Mate Petrić trebao izuzeti iz glasovanja, jer će njegova obitelj usvajanjem predloženog proračuna dobiti 100.000,00 kuna.

Mate Petrić je kazao da on nikoga ne ucjenjuje te da ne ovisi o tih 100.000,00 kuna, ali da je on napravio kanal oborinskih voda koji će koristiti i Općini Bol, odnosno služit će za odvodnju oborinskih voda sa budućeg groblja. Smatra da je pošteno da i općina pokrije dio troškova izgradnje kanala.

Marjan Marjanović smatra da je Mate Petrić prvo trebao sa općinom usuglasiti projekt gradnje samoga kanala, zatim zatražiti sufinanciranje gradnje odvodnog kanala, a nakon toga pristupiti gradnji istoga. Smatra neprimjerenim da se najprije najprije ugradi odvodni kanal, a zatim općinu ucjenjivati za plaćanje.

Mate Petrić je kazao da on prije uređenja zemljište nije mogao znati da će trebati napraviti odvodni kanal za kišne vode, ali nakon uvida na terenu općina je zatražila izradu procjene troškova, i njegova supruga traži naknadu dijela troškova sukladno procjeni sudskog vještaka.

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2021. godinu, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD A)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Općina Bol u 2021. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.587.000,00 kuna, od čega će Općina 1.200.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge, a preostali iznos od 387.000,00 kuna će uplatiti za održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina izvođačima radova prema ispostavljenim računima.

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2021. godini usvojen je sa sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD B)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu.

Istaknuo je da se u 2021. godini predviđa potrošiti ukupno 3.736.000,00 kuna za gradnju i uređenje komunalne infrastrukture.

Planira se slijedeća raspodjela sredstava:

1. Nerazvrstane ceste a koje nisu razvrstane kao javne ceste:

– Vukovarska ulica 50.000,00 kn

– Postirska ulica 400.000,00 kn

– Cesta u R3 zoni 50.000,00 kn

– Potporni zid na obilaznici 100.000,00 kn

– Potporni zid Blato 250.000,00 kn

2. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila (Trgovi, pločnici, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze):

– Popločenje ulice Uz Obalu 100.000,00 kn

3. Javna parkirališta na zemljištu u vlasništvu općine Bol:

– Otkup zemljišta parkirališta na ulasku u mjesto 280.000,00 kn

4. Javne garaže čiji je investitor odnosno vlasnik općina Bol i javne površine za pružanje usluge parkiranja:

– Idejni projekt športske dvorane i garaže 86.000,00 kn

– Glavni projekt športske dvorane i garaže 50.000,00 kn

5. Javne zelene površine (parkovi, drvoredi, dječja igrališta, javni športski i rekreacijski prostori):

– Oprema za dječja igrališta i šport 50.000,00 kn

– Otkup zemljišta za zelene površine 50.000,00 kn

6. Građevine i uređaji javne namjene (nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture):

– Prometna i turistička signalizacija 25.000,00 kn

– Komunalna oprema 250.000,00 kn

7. Javna rasvjeta:

– Javna rasvjeta Zlatni rat 100.000,00 kn

8. Groblja i krematoriji :

– Otkup zemljišta za novo groblje 1.650.000,00 kn

– Glavni projekt parternog uređenja okoliša starog groblja 45.000,00 kn

– Gradnja novog groblja, prva faza 200.000,00 kn

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD C)

Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2021. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti predviđa se potrošiti 600.000,00 kuna koje će se isplaćivati DVD-u Bol u jednakim mjesečnim iznosima.

Nadalje, planira se isplatiti još 45.000,00 kuna za prehranu i smještaj sezonskih vatrogasaca.

Za sufinanciranje nabavke novih vatrogasnih vozila određuje se utrošiti 300.000,00 kuna.

Dakle, za potrebe DVD-a Bol u 2021. godini Općina Bol planira uplatiti ukupno 945.000,00 kuna.

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2021. godini je usvojena sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD D)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2021. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.418.010,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 929.000,00 kuna, 359.000,00 kuna će se izdvojiti za rad Općinske knjižnice, a 130.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

Odluka o javnim potrebama u kulturi u 2021. godini je usvojena sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD E)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2021. godinu.

Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 2.400.000,00 kuna, i to 1.970.000,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, 20.000,00 kuna za uredski namještaj, 140.000,00 kuna za nabavku namirnica, te 270.000,00 kuna za ostale materijalne troškove, didaktičku i drugu opremu.

Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju u 2021. godini je usvojena sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD F)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2021. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 592.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.

Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, sufinanciranje organizacije WTA teniskog turnira.

Odluka o javnim potrebama u športu u 2021. godini je usvojena sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD G)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2021. godinu.

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u iznosu od 2.500, 00 kuna.

Nadalje, predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, na ime dara za djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po djetetu.

Također se predlaže, zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 2.500,00 kuna.

Odluku o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2021. godinu vijećnici su prihvatili sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD H)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama Općine Bol.

U razdoblju od 2021-2023. se planiraju slijedeće investicije: uređenje plaže Potočine-Borak-Benačica, uređenje ulica – difuzni hotel Murvica, uređenje Postirske ulice, uređenje Pučiške ulice, rekonstrukcija zgrade zavičajnog muzeja, izgradnja nove zgrade općine, izgradnja ceste u R3 zoni, uređenje parka Ivo i Tončica, uređenje Doma na Vidovoj gori, uređenje Vukovarske ulice, početak izgradnje groblja na Sv. Luciji.

Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2021-2023. je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD I)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2021. godinu.

Tijekom 2021. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna.

Plan javne nabave Općine Bol za 2021. godinu prihvaćen je sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

POD J)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2021. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 5.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2021. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2022. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2021. godinu je donesena sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine.

Nakon glasovanja o proračunu u 11.45 sati vijećnici Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan i Nataša Paleka Jakšić su napustili sjednicu općinskog vijeća.

Utvrđuje se kvorum, na sjednici je prisutno 6 vijećnika.

POD 2

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023. na području općine Bol se raspravlja na kraju svake kalendarske godine.

U 2020. godini općinsko vijeće je donijelo odluku o prihvaćanju procjene rizika od velikih nesreća, a načelnik je u zakonskom roku donio plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara.

U 2021. godini je planirano uložiti 1.041.000,00 kuna, u 2022. godini 2.000.000,00 kuna, a u 2023. godini 1.275.000,00 za razvoj sustava civilne zaštite, i to za financiranje redovne djelatnosti DVD-a, sufinanciranje izgradnje vatrogasnog doma, sufinanciranje nabavke novog vozila, sufinanciranje rada crvenog križa Brača i HGSS-a.

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2020. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2021. do 2023. na području općine Bol je primljena na znanje.

POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2021. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA) da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Odluku o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza Općine Bol za 2021. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Ovom Odlukom usvaja se Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2019. godinu kojeg je Općina Bol u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom, te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije.

Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol, utvrđenih Uredbom o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Odluka o usvajanju izvješća provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2019. godinu je prihvaćena JEDNOGLASNO.

POD 5)

Plan upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2021. godinu je bio na javnom savjetovanju od 01.12. do 16.12.2020. godine.

Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Odluka o upravljanju imovinom se donosi svake godine, a u njoj su navedene sve nekretnine s kojima općina upravlja i za koje općina Bol smatra da su njezino vlasništvo iako za sve te nekretnine nema vlasnički list.

Odluka o usvajanju godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu općine Bol za 2021. godinu je prihvaćena JEDNOGLASNO.

POD 6)

Direktor teniskog turnira gospodin Felix Lukas je vijećnicima TZO Općine Bol podnio izvješće o troškovima organizacije WTA Croatia Bol Open za 2020. godinu, a oni su to izvješće prihvatili.

Ukupan iznos priloženih organizacijskih troškova iznosi 125.121,03 kune.

U izvješću se navodi da navedeni novčani iznos ne uključuje nikakve dnevnice, te ne uključuje ikakvu naknadu za rada direktora WTA turnira koji je cijelu godinu intenzivno radio na pripremi turnira koji je bio potvrđen od strane WTA organizacije i organizatora WTA turnira u Bolu, no otkazan zbog nedostatka sredstava za obveze prema WTA organizaciji prouzrokovane direktno odlukom Općine Bol i TZ Općine Bol i zahtjevnom za povratom sredstava zbog više sile. Istaknuo je da je organizator godinu dana radio na pripremi turnira bez ikakve naknade, a sav utrošeni rad kao rezultat ima konstantnu promociju destinacije Bol.

Budući da je predlagatelj ove točke Dnevnog reda Tonči Buljan ranije napustio sjednicu općinskog vijeća, nije održana rasprava o izvješću o troškovima organizacije WTA Croatia Bol Open za 2020. godinu.

Sjednica je završila u 11.50 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

 

Skip to content