Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2019.

8. prosinca, 2019. u 9:54:30

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/156

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 04. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 8/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 03. prosinca 2019. godine, sa početkom u 17.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Sani Bodlović, Mate Petrić, Tonči Kukoč Bager – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Nives Mošić- voditeljica računovodstva Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Davor Kalebić i Tina Busatto (točka 1. Dnevnog reda), Joško Egekher i Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

B) Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o zamolbi Marijana Šarića
  2. Rasprava o prijedlogu prihoda i rashoda proračuna općine Bol za 2020. godinu
  3. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom redu
  4. Rasprava po dopisima Hrvatske čitaonice.
  5. Rasprava i donošenje odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke

Dnevni red je nadopunjen točkama 1. i 5., a ranije predlagana točka 3. Rasprava i donošenje zaključka po molbi za storniranje dijela računa ZOO station 2 je odgođena za neku od idućih sjednica vijeća.

Katarina Marčić je pitala zbog čega na Dnevnom redu nisu dopisi ravnateljice DV „Mali princ“ upućeni općinskom vijeću.

Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da je u pripremi prijedlog odluke po zamolbi ravnateljice, te da će se o njenim zamolbama raspravljati na nekoj od idućih sjednica općinskog vijeća.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 6/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 6/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća

Načelnik je kazao da je turistička sezona 2019. godine bila uspješna. Naime, imali smo i veći broj dolazaka i veći broj noćenja nego prethodne 2018. godine.

Načelnik je rekao da je u tijeku izrada glavnog projekta luke na Bolu, nakon čega će Lučka uprava ishoditi građevinsku dozvolu te raspisati natječaj za izvođača radova. Sam početak izgradnje očekujemo nakon turističke sezone 2020. godine.

Načelnik je rekao da je u tijeku priprema postupka javne nabave za izbor izvođača za gradnju zgrade DVD-a, te da ćemo uskoro znati tko će biti izvođač radova.

Načelnik je kazao da izgradnja zgrade općinske uprave teče prema planu, te da je upravo danas izvođač ispostavio prvu situaciju (mjesečni obračun izvođača). Načelnik očekuje dovršetak radova do Uskrsa. Također je kazao da je dostavljena potrebna dokumentacija Ministarstvu regionalnog razvoja, te da očekuje određena sredstava za sufinanciranje ovog projekta.

Načelnik je izvijestio vijećnike o radovima na Domu kulture. Naime, u tijeku su radovi na rekonstrukciji WC-a, a također je saniran krov koji je dulje vrijeme prokišnjavao. Također je rekao da je otpočeo sa radom i kafić u sklopu Doma kulture, te da svakodnevno radi dvokratno.

Načelnik je kazao da je Lučka uprava upoznata sa štetama na kamenom opločenju rive, te da od njih očekuje nalog za sanaciju iste. Načelnik je pojasnio navedenu praksu. Naime, to je najsigurniji način na koji općina može od Lučke uprave naplatiti ovu sanaciju.

Načelnik je rekao da do kraja ovog mjeseca očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju novog groblja, te da će se nakon toga poduzimati i drugi potrebni koraci za realizaciju ovog projekta.

Načelnik je kazao da je došlo do određenih zastoja u izradi projekta Sportske dvorane, te da se radi na njihovom prevladavanju.

Vezano u donošenje novog UPU-a, načelnik je kazao da je nacrt prijedloga pri kraju, te da se uskoro očekuje daljnji postupak.

Načelnik je kazao da je prošireno reciklažno dvorište, te da je uspostavljen sustav naplate odlaganja manjih količina građevinskog otpada koje građani odlažu na reciklažnom dvorištu.

Načelnik je izvijestio nazočne da je ured Lučke kapetanije preseljen u nove općinske prostore.

Također je kazao da će uskoro započeti sanacija dijela krova Dječjeg vrtića koji već dugo vremena prokišnjava.

Načelnik je za veljaču iduće godine najavio početak rada na dovršetku postupka nove katastarske izmjere. Djelatnici katastra i suda će raditi u općinskim prostorijama na adresi Loža 5 (kod nove Glazbene škole).

Načelnik je upoznao vijećnike da je dovršen prijedlog Godišnjeg plana korištenja pomorskog dobra za 2020. godinu, te da će uskoro zatražiti potrebne suglasnosti od nadležnih institucija.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Milan Škrbić je pitao zbog čega se nikako ne sastaje Odbor za hortikulturu. Smatra da ima dosta hortikulturnih problema koje treba rješavati.

Načelnik je rekao da je Odbor formiran, te da nema zapreka za njegovo sazivanje.

Također je kazao da će DVD u suradnji sa stručnjakom iz Postira uskoro otpiliti opasan bor koji se nalazi na groblju.

Milan Škrbić je upozorio na loše i nereprezentativno stanje ulaznog prostora ambulante na Bolu.

Načelnik je kazao da je ugovorni korisnik prostora dužan održavati sam prostor, te da od općine nitko nikada nije tražio pomoć za uređenje ambulante.

Katarina Marčić je pitala što je sa vodovodnom cijevi u naselju Blato, smatra da je postojeća situacija opasna te da je treba sanirati.

Načelnik je rekao da je projekt sanacije gotov, te da se nakon stručne procjene zahvata treba izvršiti sanacija zida i ponovno polaganje cijevi.

Katarina Marčić je zatražila izvještaj od predstavnika Općine Bol u Skupštini Vodovoda Brač o reizboru g. Trutanića na mjesto direktora.

Načelnik je kazao da će od Borisa Škrbića, koji je predstavnik Općine Bol u Skupštini Vodovoda, zatražiti izvješće o reizboru direktora Tonča Trutanića.

Katarina Marčić je pitala hoće li zaposlenici općine uz božićnice dobiti i dodatne bonuse.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je općinsko vijeće lani za ovu godinu donijelo odluku o isplati regresa, božićnica i darova za djecu zaposlenicima općine, te da se neće biti isplate nikakvih dodatnih bonusa.

Katarina Marčić je pitala da li općina raspolaže sa podatkom o broju izdanih dozvola za izgradnju, a čija gradnja još nije otpočela.

Stipe Karmelić je kazao da općina ne raspolaže sa tim podacima. Naime, općina za planiranu izgradnju dozna kad joj građevinska dozvola bude dostavljena radi obračuna komunalnog doprinosa.

Katarina Marčić je kao gorući problem na Bolu istaknula propisane uvjete gradnje, te je pitala kada će oni biti promijenjeni.

Matko Baković je kazao da će dogovoreni novi uvjeti granje biti uvršteni u izmjene i dopune PPU-a.

Katarina Marčić je kazala da vijećnici isu dobili nikakvo objašnjenje ostavke donačelnika Općine Bol.

Načelnik je odgovorio da je donačelnik ostavku dao iz osobnih razloga u koje on ne želi ulaziti.

Katarina Marčić je zatražila informaciju o razlozima otkaza komunalnog redara.

Načelnik je kazao da je komunalni redar osnovao privatnu tvrtku za projektiranje te da odlazi u privatne vode. Ističe da svatko ima pravo birati svoj profesionalni i privatni put. Također je kazao da će još jednom obaviti razgovor sa g. Bartulovićem kako bi se definitivno utvrdile sve okolnosti otkaza ugovora o radu, te da će se nakon toga raspisati javni natječaj za zapošljavanje novog komunalnog redara.

Ivica Šćepanović je pohvalio uklanjanje suhih grana na groblju, te je pitao kada će se učvrstiti rasklimana skulptura na mostiću ispred Lože.

Načelnik je kazao da je za skulpturu odgovoran Centar za kulturu Brač, te da su oni prije ikakvog zahvata, zatražili suglasnost Konzervatorskog odjela u Splitu.

Ivica Šćepanović je pitao da li će u 2020. godini biti aktiviran Dom na Vidovoj gori.

Također je pitao kada se očekuje gradnja kemijsko-biološkog pročistača te novog groblja.

Vezano uz groblje načelnik je kazao da uskoro očekujemo ishođenje građevinske dozvole, a nakon toga pokretanje postupka za izbor izvođača radova. Sam početak gradnje groblja je moguć i prije početka turističke sezone.

Vezano uz pitanje Doma na Vidovoj gori načelnik je rekao da u veljači imamo zakazano sudsko ročište u ovom predmetu. Načelnik je istaknuo mogućnost rješavanja spora postizanjem sudske nagodbe sa Planinarskim društvom Mosor.

Vezao uz kemijsko-biološki pročistač načelnik je kazao da će njegova gradnja biti definirana kroz izmjene i dopune PPU-a, odnosno kroz definiranje K3 zone. Gradnja pročistača se planira na području kod reciklažnog dvorišta.

Također je kazao da je prije više od 10 godina napravljna studija o najpovoljnijoj lokaciji za pročistač otpadnih voda te su testirane četiri lokacije i to šumica na Benačici, lokacija istočno od Dominikanskog samostana, Drasin i Podbarje.

Budući da je kao najpovoljnija lokacija izabrana lokacija u Podbarju, kupljeno je zemljište i napravljeno idejno rješenje pročistača.

Ivica Šćepanović je pitao imamo li projekt detaljnog uređenja ceste prema novom groblju. Smatra da sama izgradnja ceste predstavlja 40% vrijednosti investicije gradnje groblja.

Načelnik je kazao da nemamo projekt parternog uređenja ceste do groblja, ali smo imali projekt proširenja ceste i gradnje potpornog zida. Također je naglasio da je prije postavljanja asfaltnog sloja i izgradnje nogostupa nužno u cestu ugraditi instalacije vodoopskrbe i odvodnje.

Nataša Paleka Jakšić je pitala kada će se urediti ulica Domovinskog rata koja je u dosta lošem stanju.

Načelnik je kazao da je navedena ulica dosta prometna te da se treba odlučiti hoće li navedena ulica biti ponovno asfaltirana ili će se popločavati.

Ivica Šćepanović je kazao da ima drugih jeftinijih materijala osim kamena koji se mogu koristiti i izgledati lijepo.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na nekontrolirano slijevanje oborinskih voda u ulici Ruđera Boškovića i još nekim okolnim ulicama.

Načelnik je kazao da je pred realizacijom projekt izgradnje bujičnog kanala od rotora do mora, koji će značajno utjecati na regulaciju oborinskih voda u tom dijelu Bola.

Nataša Paleka Jakšić je ponovno upozorila na zadržavanje vode na prijelazu sa popločanog na asfaltirani dio ulice Rudina.

Načelnik je najavio nova tehnička rješenja za prevladavanje tog problema.

Tonči Buljan je kazao da postavljeni podupirači zida u naselju Blato smetaju stanarima, te je apelirao da se taj zid što prije sanira.

Tonči Buljan je upozorio na problem prokišnjavanja novog dijela krovišta vrtića, te je pitao kada će se taj prostor početi koristiti.

Načelnik je rekao da će se uskoro sanirati dio novog krovišta, te da izvođaču neće biti  plaćena završna situacija dok se krov ne sanira. Također je kazao da će se rad u potkrovlju vrtića započeti 13. 01. 20120. godine.

Tonči Buljan je od načelnika zatražio informacije vezane za put u Zagreb i razgovore sa vlasnikom Bluesun hotela vezano uz eventualnu kompenzaciju odnosno zamjenu nekretnina.

Načelnik je kazao da je upoznao g. Jaku Andabaka vlasnika Blue suh hotela sa procjenom vrijednosti predmetnih nekretnina. Pozvao ga je da i on, ukoliko smatra potrebnim, angažira sudskog vještaka, te da se nakon toga nastave pregovori, te pokuša dogovoriti zamjena nekretnina vrijednost za vrijednost.

Marjan Marjanović je pitao kada će biti uređen azil za mačke na reciklažnom dvorištu.

Načelnik je kazao da je općina dopustila otvaranje azila i utvrdila visinu donacije, ali da inicijatori trebaju doći na razgovor u općinu kako bi se dogovorili konkretni koraci potrebni za otvaranje azila.

Marjan Marjanović je istaknuo potrebu daljnje edukacije i podizanja svijesti ljudi o dobrobiti recikliranja otpada. Također se založio za što veće korištenje ekoloških izvora energije na otoku.

Načelnik je rekao da su građanima već dostavljene edukativne knjižice o razvrstavanja otpada, ali da je potrebno vrijeme da sustav u potpunosti zaživi.

Također je upoznao vijećnike da će se od iduće godine početi koristiti kartice za odlaganje otpada u kontejnere. Načelnik je naglasio da će se i na taj način poticati građane na razdvajanje otpada, jer će razvrstavanjem otpada ostvarivati uštede odnosno dobivati niže račune za odvoz komunalnog otpada.

Stipe Karmelić je kazao da je prilikom nedavnog inspekcijskog nadzora inspektorica zaštite okoliša pohvalila bolsko reciklažno dvorište i istaknula da ni u Splitu nema tako dobrih rješenja. Također je rekao da će se sav otpad sa otoka morati voziti na deponij Kupinovica kod Supetra, te da će Općina Bol, prema prijedlogu Ugovora dostavljenog od Grada Supetra, morati plaćati dosta višu ekološku rentu nego što je do sada plaćala općini Pučišća za odlaganje otpada na odlagalištu Košer, a prema Ugovoru Kupinovica neće raditi subotom i nedjeljom. Zbog toga još ni jedna bračka općina nije potpisala Ugovor o korištenju Kupinovice sa Gradom Supetrom.

Ivica Šćepanović je predložio da se postave fasadni paneli na Hotel Park i Bijelu kuću. Ističe da je postojeće stanje nedopustivo, te predstavlja ruglo i potencijalnu opasnost za prolaznike.

DNEVNI RED:

POD 1)

Marjan Šarić je uputio zahtjev za Izmjenama i dopunama Prostornog plana SDŽ.

U dopisu upućenom općinskom vijeću se navodi da se na dijelu čest. zem. 740/1 i čest. zem. 740/2 k.o. Bol nalaze tri građevine ugostiteljsko-turističke namjene .

Za dio poslovne građevine na čest. zem. 740/2 k.o. Bol je izdana Građevinska dozvola, a za ostale Rješenje o izvedenom stanju.

U dopisu se nadalje navodi da se u PPU Općine Bol navedene građevine i čestice zemlje nalaze izvan obuhvata naselja u zoni P2 – vrijedno obradivo tlo.

Zbog toga Marjan Šarić predlaže da se prema čl. 36., 67, i 70. PPU-a SDŽ, obuhvat zemljišta na čest. zem. 740/1, 740/2, 737 i 773/3, sve k.o. Bol , ukupne površine 10816 m2, definira kao građevinska zona ugostiteljsko-turističke namjene oznake T1.

Marijan Šarić također navodi da bi se sva buduća gradnja na predmetnim česticama bila u skladu sa parametrima koji vrijede za T1 zonu i isključivo u skladu sa dostavljenim Idejnim rješenjem rekonstrukcije i nadogradnje Marjan centra u Bolu tvrtke Tu i tamo d.o.o., t.d. 01/18-IR, z.o.p. 01/18, što znači da postojeća izgrađenost objekta – njihova projekcija na tlu ostaje u sadašnjim gabaritima.

U ime Marjana Šarića sjednici općinskog vijeća su nazočili njegov punomoćnik Davor Kalebić i projektantica Tina Busatto.

Arhitektica Tina Busatto je upoznala vijećnike sa projektnom dogradnje i rekonstrukcije Marjan centra.

Istaknula da je postojeći objekt u lošem stanju jer je zgrada devastirana nelegalnom gradnjom.

Smatra da je Idejno rješenje uređenja Marjan centra arhitektonski zanimljivo te bi predstavljalo reprezentativno rješenje za Bol kao  visokorangiranu turističku destinaciju.

Objekt bi bio u dosadašnjim gabaritima, ne bi se dizao puno u visinu, a nadogradnjom se povlači od Šetnice. Naime, planira se kaskadna dogradnja kata i nadgrađa na osnovnom objektu, te dizanje jednog kata na sporednim objektima. Kaskade bi bile zasađene mediteranskim biljem. Cilj ove gradnje je povećanje kapaciteta hotela za 20-tak soba te podizanje kvalitete hotela na višu razinu, odnosno na razinu hotela od 5 zvjezdica.

Smatra da je to dobro rješenje za Bol jer bi se modernim uređenjem ovog hotela povećala kvaliteta smještaja i na taj način bi se privlačili gosti više platežne moći.

Ivica Šćepanović je pitao da li stečeni uvjeti za širenje građevinske zone ugostiteljsko-turističke namjene oznake T1.

Gospodin Kalebić je kazao da se uređenje ovog kompleksa može omogućiti na dva načina i to: formiranjem turističke zone T1 od 1, 08 Ha uz istovremeno smanjenje postojeće turističke zone za istu površinu, ili proglašavanje stambene zone na ovom zemljištu u vlasništvu Marijana Šarića, ako je postojeća građevinska zona naselja Bol izgrađena 80 % ili više.

Tomi Fabjanović je kazao da bi prihvaćanjem ovoga prijedloga nagradili gradnju Marjana Šarića i ugrozili interese ljudi koji imaju zemljište u postojećoj T1 zoni.

Tonči Buljan je pitao zašto bi se, i nakon stjecanja uvjeta, nova T1 zona stvorila baš na toj lokaciji.

Davor Kalebić je iznio argumente investitora te je kazao da nas toj lokaciji objekt već postoji, te da bi bio oblikovan, nadograđen i saniran prema pravilima koji vrijede za T1 zone.

Tonči Buljan je kazao da se objekt može sanirati i u postojećim gabaritima.

Ivica Šćepanović je izrazio sumnju, obzirom na dosadašnja iskustva, da bi investitor poštovao izložene nacrte i projekte.

Davor Kalebić i Tina Busatto smatraju da bi g. Šarić poštivao izložena projektna rješenja.

Načelnik je kazao da treba izvršiti dodatni napor da se ovaj derutni objekt pretvori u hotel sa 5 zvjezdica, te smatra da je projekt prikladan i izvediv.

Nakon ove izjave Davor Kalebić i Tina Busatto napuštaju sjednicu općinskog vijeća, a vijećnici nastavljaju raspravu o zamolbi g. Šarića.

Stipe Karmelić je kazao da su kupci zemljišta u postojećoj T1 zoni Drasin platiti porez na građevinsko zemljište te da ne bi bilo pošteno da se njihova T1 zone ukinu da bi se g. Šariću omogućilo formiranje T1 zone na njegovom zemljištu.

Stipe Karmelić je također kazao da nisu ispunjeni uvjeti za proširenje stambene zone jer nije dosegnut postotak izgrađenosti sadašnjeg građevinskog područja od 80%.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da investitor nema stila ni ukusa, te da bi stanje objekta i sada moglo biti bolje da je situacija drugačija.

Predsjednik vijeća Matko Baković je predložio donošenje slijedećeg Zaključka:

Vijećnici općinskog vijeća Općine Bol načelno nemaju ništa protiv projekta uređenja odnosno dogradnje i rekonstrukcije Hotela Centar Marjan.

Vijećnici ne prihvaćaju prijedlog proglašenja turističke zone na zemljištu Marijana Šarića, uz istovremeno smanjenje turističke zone na Drasinu.

Vijećnici preporučuju g. Marijanu Šariću da se obrati vijeću Općine Bol kada se steknu za proširenje stambene zone naselja Bol, odnosno kada postotak izgrađenosti sadašnjeg građevinskog područja prijeđe 80%.

Vijećnici su jednoglasno podržali donošenje predloženog Zaključka.

POD 2

Pročelnik Stipe Karmelić i voditeljica računovodstva Nives Mošić su upoznali vijećnike sa prijedlogom prihoda i rashoda općine Bol za 2020. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2020. godinu predviđa prihode u iznosu od 26.815.117,00 kuna i rashode u iznosu od 26.815.117,00 kuna. U ovaj iznos su planirani i prihodi i rashodi Općinske knjižnice, Centra za kulturu i Dječjeg vrtića koji su proračunski korisnici.

Ivica Šćepanović je pitao da li je prijedlog proračuna umanjen za 520.000,00 kuna, odnosno za iznos koji se neće utržiti na ime poreza na dobit zbog promjene sjedišta tvrtke Zlatni rat.

Nives Mošić je kazala da proračun još nije smanjen za navedeni iznos, ali da će biti smanjen u konačnom prijedlogu proračuna.

Matko Baković je kazao da se nije sastao Odbor za financije zbog nedostatka kvoruma odnosno zbog bolesti ili odsutnosti većine članova Odbora. Zbog toga do sada nije izvršena korekcija planirane visine prihoda od poreza na dohodak.

Proračun je planiran ovako razvojno jer smo odlučili u idućoj godini započeti izgradnju novog groblja, Vatrogasnog doma, nabavku novog vatrogasnog vozila, dovršiti uređivanje novih općinskih kancelarija u zgradi na Loži.

Stipe Karmelić je kazao da je ove godine prijedlog proračuna objavljen na našim službenim stranicama, te da su građani pozvani da dostave svoje prijedloge i primjedbe.

Međutim, nije zaprimljena ni jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Načelnik je pozvao vijećnike da do petka podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.

Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

Katarina Marčić je primijetila da dio stavki proračuna, osobito stavka – ostvareno u 2019. godine, nije ispunjen.

Nives Mošić je kazala da je promijenjen računalni program u kojem se piše proračun, te da se stavka – ostvareno ne može popuniti prije 31. 12. 2019. godine.

Ivica Šćepanović je pitao koliki iznos proračuna 2019. godine će biti realno ostvaren.

Nives Mošić je kazala da se očekuje prihod od oko 25.000.000,00 kuna, a što predstavlja cca 95% od planiranih prihoda, ali konačni prihodi ovise o plaćanju duga županije prema Općini Bol.

Ivica Šćepanović je pitao na što se odnosi trošak električne energije od oko 480.000,00 kuna.

Nives Mošić je kazala da se dio troška odnosi na proračunske korisnike (Dječji vrtić, knjižnicu. Centar za kulturu), ali da se velika većina troška odnosi na trošak javne rasvjete.

Ivica Šćepanović je pitao na što se odnosi trošak dimnjačarskih i eko usluga.

Nives Mošić je kazala da se iz tog konta podmiruje eko renta Općini Pučišća za odlaganje komunalnog otpada na deponiju Košer.

Ivica Šćepanović je zatražio pojašnjenje stavke geodetsko-katastarske usluge.

Stipe Karmelić je kazao da općina svake godine izdvaja dio sredstava za ucrtavanje novih ulica te se i iduće godine planira evidencija tri ulice u katastru i uknjižba vlasništva.

Ivica Šćepanović je pitao na što se odnosi kapitalna donacija DVD-u na iznos 1.600.000,00 kuna.

Nives Mošić je rekla da će općina sufinancirati nabavku novog vatrogasnog vozila u iznosu od 1.600.000,00 kuna, te da već plaća kredit od 1000 € mjesečno za ranije kupljeno vozilo.

Katarina Marčić je primijetila da se u iduće tri godine ne planira uređenje Pučiške ulice.

Načelnik je predložio vijećnici da uloži amandman te predloži izdvajanje sredstava za uređenje Pučiške ulice.

Ivica Šćepanović je pitao da li se planiranih 200.000,00 kuna za uređenje sekundarne vodovodne mreže na Murvici odnosi na izradu projekta ili na same građevinske radove.

Načelnik je kazao da se radi o realizaciji projekta. Sama vrijednost projekta se procjenjuje na 10.000.000,00 kuna, ali Hrvatske vode će sudjelovati sa 80% sredstava, dok će ostatak financirati Vodovod Brač iz namjenskih sredstava namijenjenih za investicije. U proračunu Općine Bol se planiraju manja sredstva u slučaju potrebe premošćivanja manjih troškova.

Ivica Šćepanović je tražio pojašnjenje stavke spasilačka služba plaži Zlatni rat za koju se planira izdvajanje 620.000,00 kuna.

Načelnik je kazao da se iz planiranih sredstava planira pokriti usluge spasilačke službe, noćnih čuvara, regulacija prometa, redara na moru, čišćenje plaže i sl.

Ivica Šćepanović je primijetio da se u idućoj godini za tenis turnir planira izdvojiti 500.000,00 kuna, a u 2021. i 2022. upola manje.

Načelnik je rekao da su tijeku razgovori sa raznim sponzorima, te da se nada da će turnir u budućnosti manje ovisiti o financiranju Općine Bol.

Ivica Šćepanović je pitao da li i TZO sudjeluje u financiranju bolskog turnira.

Načelnik je kazao da Općina Bol i TZO Bol zajedno financiraju nagradni fond turnira.

Tonči Buljan je predložio da se u imenu teniskog turnira navede naziv bol.hr, budući da je općina Bol glavni sponzor turnira.

Načelnik je rekao da o tome može razgovarati sa direktorom turnira.

Nataša Paleka Jakšić se osvrnula na izdvajanje za Športsku školu. Istaknula je da kvaliteta te škole znatno smanjena.

Načelnik je rekao da će ispitati te navode.

Načelnik je još jednom pozvao vijećnike da do petka podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.

POD 3)

Na 5/2019 i 6/2019 sjednici općinskog vijeća je bilo prvo i drugo čitanje prijedloga Odluke o komunalnom redu .

Donošenje nove Odluke o komunalnom redu je, sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, obveza jedinica lokalne samouprave.

Sukladno zakonskim odredbama provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, putem službenih stranica Općine Bola. Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Predloženom odlukom su naročito propisane odredbe o:

– uređenju naselja,

– načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu općine za gospodarske i druge svrhe,

– uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

– održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

– uklanjanju snijega i leda,

– uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

– mjerama za provođenje komunalnog reda,

– kaznama za učinjene prekršaje.

Prvotni prijedlog odluke o komunalnom redu je nadopunjen ili izmijenjen sukladno usvojenim prijedlozima vijećnika. Naime, napravljen je prijedlog pročišćenog teksta u koji su uvršteni prijedlozi vijećnika.

Tonči Buljan je predložio da se u članku 7. predložene Odluke uz odredbu o zabrani pisanja grafita navede i odredba „osim uz odobrenje JUO Općine Bol“.

Tonči Buljan je predložio da se u članku 84. toka 3. uz odredbu dugovanju korisnika javne površine navede i da se odnosi na dugovanja preko 1.000,00 kuna.

Vijećnici su podržali tekst predloženog čl. 90 prema kojem zakupnik kioska mora obavljati djelatnost minimalno od 1. svibnja do 30. rujna svake godine.

Vijećnici su zauzeli stav da se zimski vrtovi iz čl. 96. mogu postavljati, uz zadovoljavanje ostalih uvjeta , tek nakon ishođenja suglasnosti vijeća Općine Bol.

Predložena Odluka o komunalnom redu, uz predložene nadopune donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa tri dopisa ravnateljice općinske knjižnice Jadranke Nejašmić.

– U prvom dopisu ravnateljica se osvrće na nepoštivanje Ugovora između Press servisa d.o.o. i Općine Bol.

U dopisu Jadranka Nejašmić navodi da gosp. Joško Egekher, osnivač Press servisa d.o.o. iz Splita koji je izdavač web portala boljani.info više poslanih članaka Općinske knjižnice ,,Hrvatska Čitaonica“, tijekom protekle i ove godine, nije objavio.

Između ostalog nekoliko izvješća o snimljenim scenama u sklopu projekta ,,Terra Croatica- Bročko blogo“, članak o dvadesetoj obljetnici obnove bračke nošnje i osnivanja folklorne družine ,,Krejonca“ kao i odgodu predstavljanja knjige ,,Bolski glazbeni spomenar“ kojoj je nakladnik ,,Hrvatska čitaonica“ uz financijsku potporu Općine Bol.

Navodi da učestale zamolbe ravnateljice knjižnice za razgovorom, kao i za objašnjenjem, pismene i usmene, gosp. Egekher ignorira.

Također se u dopisu navodi da je prema Ugovoru o poslovnoj suradnji s Općinom Bol, web portal boljani.info, zastupan po Jošku Egekheru, dužan ,,pratiti događanja i izvještavati o radu Centra za kulturu Općine Bol, općinske knjižnice, Dječjeg vrtića i općinske tvrtke Grabov rat“ za što mu Općina kao sponzor plaća ,,dio troškova održavanja u iznosu od 3.300,00 kuna mjesečno uvećano za PDV prema računu izdavača za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine“.

Ravnateljica od općinskog vijeća moli prijedlog o rješenja problema.

– Urednik portala boljani.info g. Joško Egekher je vijećnicima podnio pisano izvješće iz kojeg je razvidno koliko objava o radu Jadranke Nejašmić je objavljeno od početka 2017. do sredine 2019. godine. Budući da se radi o preko 90 objava smatra da su navodi g. Nejašmić u potpunosti neutemeljeni. Istaknuo je da g. Nejašmić ne može određivati ni sadržaj ni formu njegovih objava, te da nije primjereno da se miješa u izdavačku politiku njegovog portala.

Vijećnici su primili na znanje oba očitovanja .

– U drugom dopisu ravnateljica se osvrće na nedostatak prostora općinske knjižnice, statičku nestabilnost zgrade knjižnice i neadekvatnu protupožarnu zaštitu, te predlaže održavanje tematske sjednice općinskog vijeća na kojoj bi se razmotrili ovi problemi.

U dopisu ravnateljica navodi da je Općinska knjižnica ,,Hrvatska Čitaonica“ suočena s nekoliko velikih problema koje ona kao ravnateljica ne mogu sama riješiti. Ti problemi ugrožavaju njezin kvalitetan rad i prijetnja su nesreći velikih razmjera. Stoga vijećnike poziva na obilazak knjižnice i zakazivanje tematske sjednice  općinskog vijeća na kojoj bi se iznašla rješenja navedenih problema.

Matko Baković je kazao da je knjižnici ustupljeno potkrovlje „Gotičke kuće“, ali da ravnateljica nije iskoristila dodijeljeni prostor. Također je kazao da zgrada knjižnice nije u općinskom vlasništvu, te da općina ne može samoinicijativno poduzimati nikakve građevinske radove na tom objektu.

– U trećem dopisu ravnateljica se osvrće na Promjena imena folklornoj družini ,,Krejonca“.

Ravnateljica Jadranka Nejašmić u dopisu navodi da je kao utemeljiteljica i dugogodišnja voditeljica kulturne manifestacije ,,Bolsko lito“ smatrala da bi osnivanjem folklorne družine oteli zaboravu i sačuvali narodno blago naših predaka i ujedno izvornim programom obogatili bolsku turističku ponudu.

Bolska družina je trebala imati svoju, tj. bračku nošnju i izvoditi stare bračke plesove. Sačuvanog originala nije bilo, pa ju je bilo vrlo teško rekonstruirati. Nakon cjelogodišnjeg istraživanja, prikupljeni materijal predala je Etnografskom muzeju u Splitu i gda Sanja Ivančić kustosica, izradila je rekonstrukciju. Građansko odijelo rekonstruirano je prema originalima koji se čuvaju u Etnografskom muzeju u Splitu.

U ,žežin“ bolske fjere, 4. kolovoza 1999. god., okupila je u jedinstvenom prostoru Paloca- Kuće u kući, lijepe bolske momke i cure koji su odjenuli obnovljenu staru bračku nošnju i otplesali stare bračke plesove koje je u dojmljivu koreografiju povezao istaknuti splitski koreograf Branko Šegović. ,,Šinjaduri“ su bili Roman Marinović i Alen Bošnjak.

Tako je osnovana folklorna družina ,,Krejonca“ koja je ostvarila brojne nastupe u Bolu i ostalim bračkim mjestima, sudjelovala na mnogim smotrama hrvatskoga folklora: dva puta na Vinkovačkim jesenima, Smotri starogradskih plesova u Đakovu, vise puta u Metkoviću, Kaštelima, Splitu, Murteru, gostovala kod Gradištanskih Hrvata u Uzlopu. Dugogodišnji voditelj bio je Nikola Martinić.

Prema rekonstruiranoj nošnji nazvanoj ,,ribarska“, izrađene su replike i za dječju skupinu koja je također ostvarila brojne nastupe u Bolu i sudjelovala na Smotri dječjeg folklora u Kutini i Šibenskom dječjem festivalu. Voditeljica je bila Matea Cvitanić.

Branko Šegović obnovio je i staro Bolsko kolo koje se tradicionalno plesalo na blagdan sv. Stjepana ispred crkvice sv. Antuna. Sudjelujući na Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, s velikim ponosom plesalo se na Trgu Josipa bana Jelačića.

Generacije mladih izmjenjivale su se plešućih u ,,Krejonci“ uz glazbenu pratnju Senke Nižetić na harmonici, Pere Mihovilovića i povremeno Frane Lukšića na gitari.

Branko Šegović je za rad u družini dobio Godišnju nagradu Općine Bol.

Po uzoru na ,,Krejoncu“, osnovana je folklorna družina ,,Cicilijona“ u Supetru koja je prema našim originalima izradila replike nošnje.

Nakon petnaestogodišnjeg djelovanja, rad je prekinut zbog odlaska voditeljice i glazbenika.

Nošnja, harmonika, notni i koreografski zapisi povjereni su na skrb Centru za kulturu općine Bol.

Nekoliko godina nošenja je korištena u posebnim programima, a prije dvije godine ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić okupila je grupu bolskih osnovaca nižih razreda, dala izraditi nove replike ,,ribarske“ nošnje, angažirala bivšu plesačicu i voditeljicu Mateu Cvitanić, udanu Radostić, i promijenila ime družini u ,,Šotobraco“ s obrazloženjem da je to dječja skupina, za razliku od prethodne koja je okupljala odrasle, sto nije točno, a obrazloženje voditeljice bilo je da djeci nije mogla objasniti što znači ,,krejonca“ i da je ,Šotobraco“ prva riječ koju su naučili.

Jadranka Nejašmić smatrajući promjenu imena neprimjerenom, žalila se predsjednici Stručnog vijeća Ani Hero koja je ponovila gore navedena obrazloženja.

Ističe da su ova djeca već narasla i koriste nošnju ,,Krejonce“.

Jadranka Nejašmić smatra da promjena imena prvoj poznatoj folklornoj družini u bračkoj povijesti koja je vlasnica prvi put rekonstruiranih originala bračke nošnje i darovane koreografije Branka Šegovića nema nikakvog opravdanja.

Zbog toga ravnateljica općinske knjižnice Jadranka Nejašmić moli općinsko vijeće da donese odluku o vraćanju imena imena folklornoj družini „Šotobraco“ u ,,Krejonca“.

Vijećnici su donijeli zaključak da se uputi dopis Stručnom vijeću Centra za kulturu sa zamolbom da se folklornoj družini „Šotobraco“ promjeni ime u ,,Krejonca“.

POD 5)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke.

Predloženom odlukom određuje se turistička pristojba za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području Općine Bol kao i iznos navedene turističke pristojbe.

Predlaže se da visina turističke pristojbe iznosi:

KAPACITET PUTNIKA

PO BRODU

IZNOS TURISTIČKE PRISTOJBE

PO BRODU (KN)

50 – 200

2000,00

201- 500

5000,00

501 -1000

10.000,00

1001 – 2000

20.000,00

2001 – 3000

30.000,00

3001 – i više

40.000,00

Sukladno zakonskim odredbama predložena odluka se donosi do 31. siječnja za iduću godinu, što znači da bi ova odluka stupila na snagu 1. siječnja 2021. godine.

Predložena Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.35 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content