Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2018.

alt
18. rujna, 2018. u 23:05:40

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/85

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 13. rujna 2018. godine


Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 8/2018 izvanredne sjednice općinskog Vijeća održane dana 12. rujna 2018. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Roni Marinković- predstavnici medija.


A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bol za projekt ”Građenje i opremanje građevine vatrogasni dom u Bolu na Braču”.
  2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi petih izmjena i dopuna PPU općine


DNEVNI RED:


POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je predloženu odluku potrebno donijeti po žurnom postupku, jer je novi natječaj za dobivanje sredstava iz Europskih fondova za gradnju vatrogasnih domova otvoren do 14. rujna 2018. Sličnu odluku smo donijeli prije godinu danu za prethodni natječaj.

Ovom odlukom se daje suglasnost DVD-u Bol da kao nositelj ulaganja izvrši sve potrebne radnje u organizaciji, pripremi i provedbi ulaganja na području Općine Bol.

Suglasnost se daje u svrhu prijave na Natječaj za provedbu pred mjere 7.4.

Ulaganje u projekt „Građenje i opremanje građevine Vatrogasni dom u Bolu na Braču“ od posebnog je interesa za lokalno stanovništvo te će biti namijenjeno javnoj upotrebi i dostupno različitim pojedincima i interesnim skupinama.

Predložena odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja na području općine Bol za projekt ”Građenje i opremanje građevine vatrogasni dom u Bolu na Braču“, donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je potrebno donijeti odluku da javnu raspravu od 30 dana skratimo na 15 dana, što je u skladu sa Zakonom (Zakon za ovakve izmjene i dopune dozvoljava rok od 8 dana).

Donošenjem ove odluke stvaramo uvjete da se sa gradnjom hotela za smještaj sezonskih radnika započne mjesec dana ranije.

Vijećnik Ivica Šćepanović je predložio da se javna rasprava u Domu kulture umjesto kroz jutro, što je bila dosadašnja praksa, organizira u poslijepodnevnim satima.

Marjan Marjanović je ponovno tražio da se stara gustirna za vodu, koja se nalazi unutar obuhvata ovog plana, zaštiti od mogućeg rušenja ili prenamjene.

Predložena odluka o izmjenama zajedničke odluke o izradi izmjena i dopuna UPU naselja Bol za dio Podbarja i s tim u vezi petih izmjena i dopuna PPU općine, donesena je sa 10 glasova ZA dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.


Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.


Sjednica je završila u 20.35 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković


Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content