Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2017

Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2017
18. listopada, 2017. u 2:22:49

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/17-01/112
Ur. broj: 2104/02-17-02/01
Bol, 18. rujna 2017. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 8/2017 sjednice općinskog Vijeća održane dana 15. rujna 2017. godine, sa početkom u 19.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Ana Marija Botteri Peruzović (točka 1. Dnevnog reda), Mercedes Marinković (točka 1. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je predložio slijedeći Dnevni red:

1. Rasprava i donošenje zaključka na temelju obrazloženja predstavnika Udruge za bolji Bol o alarmantnom stanju sigurnosti ljudi i okoliša na području općine Bol.
2. Rasprava i donošenje odluke o općinskim porezima općine Bol
3. Rasprava i donošenje odluke o Polugodišnjem izvješću po izvršenju proračuna općine Bol za razdoblje siječanj – lipanj 2017. godine
4. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju promjenjivog člana stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesiju na području općine Bol.
5. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju predstavnika SDŽ-a i Lučke kapetanije u Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na području pomorskog dobra općine Bol.
6. Rasprava i donošenje odluke o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu.
7. Rasprava i donošenje odluke o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnju adrenalinskog parka u R3 zoni.
8. Rasprava i zaključak po pristiglim molbama: Ana Bodlović
9. Rasprava i davanje suglasnosti na ugovor o poslovnoj suradnji između općine Bol i Press servis d.o.o.

U materijalima predložene točke Dnevnog reda, Rasprava i donošenje zaključka o reguliranju odnosa sa tvrtkom MS Brač turist d.o.o. o poslovnom prostoru na Vidovoj gori i Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju ugovora o ustupanju suvlasničkih udjela između općine Bol i Mije Mijića, su povučene jer nisu dovoljno pripremljene i definirane te ne postoje preduvjeti za kvalitetno odlučivanje o njima.

Vijećnica Katarina Marčić je predložila nadopunu Dnevnog reda slijedećim točkama:
1. Rasprava i donošenje odluke o troškovima za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika.
2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Općine Bol.
U obrazloženju svojih prijedloga Katarina Marčić je kazala da predlaže ukidanje naknada za rad članova Općinskog vijeća, članova radnih tijela Općinskog vijeća i zamjenika općinskog načelnika, te predlaže izmjenu i dopunu Poslovnika općinskog vijeća u dijelu koji se odnosi na način i duljinu raspravljanja vijećnika te odredbe o javnosti rada.
Vijećnici nisu prihvatili predloženu nadopunu Dnevno reda (5 ZA, 5 PROTIV, 1 SUZDRŽAN).

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV prihvatili Dnevni red predložen od predsjednika općinskog vijeća Matka Bakovića.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2017 sjednice vijeća.
Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 7/2017 sjednice Općinskog vijeća.
Katarina Marčić je iznijela usmenu primjedbu na zapisnik.
Smatra da rečenicu: „Vijećnici su zaključili da Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol treba iznaći rješenje za upis Ecijane Selak u dječji vrtić.„ treba zamijeniti rečenicom:
„Vijećnici su zaključili da Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol treba iznaći rješenje za upis sve djece u dječji vrtić.“
Također je kazala da donošenje odluke o upisu u dječji vrtić treba prepustiti Upravnom vijeću Dječjeg vrtića i ravnateljici.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 7/2017 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu izmjenu Katarine Marčić, je usvojen sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:
Načelnik je upoznao vijećnike sa rezultatima turističke sezone. Istaknuo je da je ovo, do sada, najuspješnija turistička sezona.
Vijećnicima je izložio kronologiju događanja vezanu uz ne-dodjelu koncesijskog odobrenja za djelatnost aqua parka na plaži Zlatni rat. Istaknuo je da su postojala tri ponuđača, ali da su svi, do kraja natječajnog postupka, odustali od obavljanja te djelatnosti.
Načelnik je kazao da su žurno sanirane gotovo sve posljedice nevremena u Bolu. Također je rekao da će se obnova asfalta kod rotora obaviti nakon turističke sezone.
Načelnik je izvijestio nazočne o rezultatima sastanka kod župana.
Župan je obećao da će dugovanje za izvedene radove na Račiću od 1,1 milijun kuna Općini Bol platiti nakon prvog rebalansa proračuna u Županiji.
Načelnik je rekao da je djelomično zadovoljan rezultatima ankete „tajni gost“ te da još ima prostora za napredak Bola kao vrhunske turističke destinacije.
Načelnik je je izvijestio o planovima za izgradnju nove luke na Račiću. Zatražena je lokacijska dozvola, a u planu je da se nasip za lukobran nove luke radi u jesenskom i zimskom periodu. Međutim, ako se ne obave potrebne pripreme do planiranog roka 2017. godine, trebat će čekati jesen 2018. godine. Prema stručnim procjenama, za izgradnju luke trebat će dvije godine.
Načelnik je upoznao vijećnike sa pozitivnim rezultatima poslovanja tvrtke Grabov rat. Zaslugu za to pripisuje vodstvu tvrtke, svim djelatnicima, ali i povoljnim vremenskim prilikama koje su pratile ljeto 2017. godine.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:
Vijećnik Tonči Buljan je podsjetio na vijećničko pitanje iz 2015. godine.
Naime, podsjetio je da je tadašnji vijećnik Branko Mikulić pitao u kojoj je fazi realizacija projekta izgradnje potpornog zida u naselju Blato.
Zbog toga, a budući da se na terenu očito nije ništa dogodilo, Tonči Buljan pita u kojoj je fazi izgradnja potpornog zida u naselju Blato, te koliko je novaca do sada utrošeno za realizaciju tog projekta.
Načelnik je odgovorio da se, za sada, odustalo od realizacije tog projekta, te da nisu utrošena nikakva financijska sredstava.
Naime, načelnik je kazao da postoji plan rekonstrukcije Hotela Park, te da je u planu izgradnja pristupne ceste do hotela preko naselja Blato.
Tonči Buljan je podsjetio nazočne da je tijekom 2014. godine osnovano Povjerenstvo za sport, te pitao načelnika da li se to Povjerenstvo ikada sastalo, te što jer bilo na Dnevnom redu sjednice tog Povjerenstva.
Citirao je dio zapisnika sa 5/2014 sjednice vijeća u kojem piše da je Povjerenstvo za šport radno tijelo vijeća Općine Bol koje razmatra pitanje iz svog djelokruga, daje vijeću svoje prijedloge, savjete i mišljenja o unaprjeđenju sportskog života građana na području Općine, prati i predlaže mjere za unaprjeđenje športskih aktivnost, koordinira organizaciju športskih manifestacija koje su važne za općinu Bol te kontrolira trošenje sredstava iz konta javnih potreba u športu.
Načelnik je kazao da se to Povjerenstvo, prema njegovim saznanjima, nikada nije ni sastalo.
Katarina Marčić je pitala direktora KJP Grabov rat Mirka Perića da li je izjavio žalbu na odluku Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja kojom je odbijena zamolba tvrtke Grabov rat za dodjelu koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti prženja krumpirića na plaži Zlatni rat. Također je pitala direktora da li je izjavio da tvrtka Grabov rat nije sposobna samostalno obavljati djelatnost prženja krumpirića.
Direktor Mirko Perić smatra da je izjavljivanje žalbe na kraju turističke sezone bespredmetno. Naime, istaknuo je da je tvrtka Grabov rat obavijest o ne dodjeli koncesijskog odobrenja za djelatnost prženja krumpirića zaprimila tek sredinom kolovoza.
Također je kazao da je tvrtka Grabov rat, u pravilu, tu djelatnost davala u pod koncesiju, ali da nikad nije kazao da tvrtka Grabov rat nije sposobna samostalno obavljati djelatnost prženja krumpirića.
Matko Baković i Tomi Fabijanović su kazali da je koncesijsko odobrenje dodijeljeno tvrtki koja samostalno obavlja djelatnost prženja krupirića, te da time općina nije oštećena.
Ivica Šćepanović je pohvalio postavljanje ograde oko izvora vode na Studencu. Smatra da ta ograda doprinosi sigurnosti, te predstavlja lijep tradicionalni ukras.
Ivica Šćepanović je pitao da li je iznađeno rješenje za siguran povratak automobila u Bol sa Vidikovca.
Naime, već ranije je uočeno da automobil treba voziti skoro do Gornjeg Humca da bi se vratio u Bol bez počinjenja prometnog prekršaja.
Načelnik je rekao da taj problem, za sada, nije riješen. Načelnik je kazao da će se sa Hrvatskim cestama pokušati pronaći zadovoljavajuće rješenje tog problema.
Ivica Šćepanović je pitao kada će se ploče sa Studenca konačno ugraditi na šematorije ispred Vele crkve.
Načelnik je odgovorio da još nije gotova projektna dokumentacija uređenja šematorija, ali da se nada da će i projektna dokumentacija i radovi biti gotovi u roku od godine dana.
Ivica Šćepanović je kazao da nije zadovoljan odgovorom na postavljeno vijećničko pitanje o tome koliko je do sada utrošeno sredstava na uređenje puta prema Sv. Luciji i na temelju koje se dokumentacije se gradi-uređuje taj put.
Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da je pisani odgovor upućen vijećniku bio potpun i točan jer je navedeno koliko je novca svake godine potrošeno za uređenje toga puta i navedeno je prema kojim su se dokumentima izvodili ti radovi.

DNEVNI RED:
POD 1)
Predstavnici Udruge za bolji Bol su zatražili uvrštavanje rasprave o alarmantnom stanju sigurnosti ljudi i okoliša na području Općine Bol na Dnevni red općinskog vijeća.
Ana Marija Botteri Peruzović i Mercedes Marinković su u ime Udruge za bolji Bol iznijele stavove o pitanjima sigurnosti ljudi i okoliša na području Općine Bol.
Ana Marija Botteri Peruzović je kazala da govori u ime Udruge za bolji Bol koju podržava i prati njihov rad oko 200 građana Bola.
Sve prijedloge i primjedbe će iznijeti u dobroj vjeri da se poboljša turistička ponuda i kvaliteta života u Bolu.
Udruga za bolji Bol prvenstveno brine o građanima Bola, a zadnjih godina njihovo zdravlje je ugroženo neprimjerenom bukom iz caffe bara Auro na zlatnom ratu, iz caffe bara Varadero u centru mjesta, iz disco cluba 585 sjeverno od plaže Zlatni rat, te neprimjerenom bukom iz izletničkih brodova u toku dana.
Neprimjereno je da je ove godine općinsko vijeće dalo koncesijsko odobrenje caffe baru Auro na Zlatnom ratu iako taj objekt već 6 godina ima rješenje o uklanjanju izdano od Ministarstva graditeljstva.
Neprimjereno je da se iz godine u godinu dozvoljava emisija buke sa javne površine u centru mjesta, iako vijećnici mogu odrediti da se ne postavljaju zvučnici izvan zatvorenog dijela ugostiteljskog objekta.
Ana Marija Botteri Peruzović je također upozorila da noćna vožnja turističkim vlakom do disco cluba 585 proizvodi buku i predstavlja opasnost za pijane putnike, ali i opasnost za okoliš zbog mogućeg izazivanja požara bacanjem opušaka. Predložila je da se takvi putnici prevoze u zatvorenim vozilima.
Primijetila je ove godine imamo, osim redovnih policajaca, imamo i patrolu interventne policije koju uopće nije ugodno vidjeti i izaziva bojazan kod turista.
Mercedes Marinković je iznijela drugi niz problema.
Navela je da Bol nema adekvatnu medicinsku skrb, odnosno da bi u Bolu treba biti stacioniran jedan tim hitne medicinske pomoći.
To košta oko 200.000,00 kuna mjesečno, a prostor je spremna osigurati hotelska kuća Blue sun.
Plaža Zlatni rat je našim upravljanjem posebno ugrožena.
Treba zabraniti sidrenje kod plaže Zlatni rat, treba urediti Piscinu, treba ukloniti pontone i neprimjereni bankomat, treba ugraditi hidrante.
Poseban problem je protupožarna zaštita na plaži i oko plaže Zlatni rat.
Neprihvatljivo je da policija još uvijek istražuje uzroke požara na početku srpnja ove godine, a taj požar je mogao ugroziti našu kompletnu turističku ponudu.
Prema njenim saznanjima novosagrađeni disco klub nema unutrašnju i vanjsku hidrantsku mrežu, a ima uporabnu dozvolu po kojoj je ove godine radio legalno.
Na kraju izlaganja gošće su konstatirale da destinacija Bol, umjesto za odmor, sve više postaje mjesto za iživljavanje.
Vijećnici su primili na znanje ova izlaganja.
Vijećnici su zaključili da se o ovim temama razgovara i donesu zaključci na tematskoj sjednici Općinskog vijeća.

Sjednica je nastavljena nakon petominutne pauze.
Predsjednik vijeća je, sukladno Poslovniku općinskog vijeća, izrekao opomenu vijećniku Tonču Buljanu zbog neovlaštenog snimanja i distribuiranja snimke sjednice putem društvenih mreža.
Predsjednik vijeća je rekao da je ovo najblaža stegovna mjera, te da će u slučaju ponovnog kršenja Poslovnika poduzeti i teže stegovne mjere kao i udaljenje vijećnika sa sjednice.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o općinskim porezima općine Bol.
Pročelnik je kazao da obveza donošenja predložene odluke proizlazi novog Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16), odnosno da se donošenjem ove odluke usklađuju općinski i zakonski propisi.
Predloženom odlukom Općina Bol uvodi sljedeće poreze: porez na potrošnju, porez na kuće za odmor i porez na korištenje javnih površina.
Porez na potrošnju bi se plaćao po stopi od 3%.
Porez na kuće za odmor na području Općine Bol bi se plaćao za objekte na području naselja Bol i Murvica u visini od 15,00 kn po metru četvornom korisne površine objekta, dok vlasnici kuća za odmor, koji su rođeni na Bolu ili Murvici ili im je jedan od roditelja rođen na Bolu ili Murvici, bi plaćali porez na kuću za odmor u visini od 5,00 kuna po metru četvornom korisne površine kuće za odmor.
Porez za korištenje javnih površina bi se plaćao u iznosu od 10% naknade koja se plaća za korištenje javne površine.
Ivica Šćepanović je pitao da li građani i dalje trebaju općini dostavljati obrasce o nekretninama, budući da je zakonski ukinuto uvođenje tog poreza.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da su ti podaci korisni, te da se mogu koristiti kod naplate komunalne naknade.
Katarina Marčić je predložila smanjenje poreza na potrošnju za poslovne subjekte koji rade cijelu godinu.
Vijećnici nisu prihvatili ovaj prijedlog, jer smatraju da je parcijalno provođenje odluke neprovedivo, a sam zakon je odredio maksimalnu stopu ovog poreza.

Odluka o općinskim porezima općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)
Predsjednik Odbora za financije i proračun Mate Petrić je vijećnicima pojasnio izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine.
Zakonska je obveza načelnika podnijeti izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine.
Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2017. godinu sadrži: opći dio proračuna račun prihoda i rashoda i račun financiranja, posebni dio proračuna, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, prijenos proračunskim korisnicima
Početno stanje primljenih zajmova iznosi 1.560.000,00 kuna, a sastoji se od obveze po kratkoročnom kunskom kreditu podignutom 14. 03. 2016. godine na iznos od 2.000.000,00 kuna koji je bio namijenjenom za podmirivanje tekućih obveza-svladavanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza.
Kamatna stopa za navedeni kredit iznosi 3,50 % godišnje, fiksna. U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2017. godine plaćene su ugovorene kamate, naknade i troškovi za kredit u iznosu od 30.974,48 kuna.
U razdoblju siječanj-lipanj 2017. godine Općina Bol nije izdavala jamstva ni suglasnosti za zaduživanje.
Općina Bol za jedno sa društvima Hoteli Zlatni rat d.d. i Orbico d.o.o. je osnovala trgovačko društvo Brač 500+ d.o.o. za prijevoz, turizam i usluge. Prema društvenom ugovoru o osnivanju društva Općina Bol je uplatila 20.000,00 kuna.
U prvoj polovini godine ostvareni su prihodi u iznosu od 6.053.881,00 kuna ili 28,94 % od planiranog iznosa. U istom razdoblju su ostvareni ukupni rashodi i iznosu od 5.850.360,00 kuna što je 28,29 % planiranog iznosa.
Ostvaren je višak poslovanja od 203.521,00 kuna. Manjak iz prethodnih godina iznosi 915.123,00 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine manjak u iznosu od 711.602,00 kuna.
Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da je Odbor za financije i proračuna razmotrio ovo izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine te preporuča njegovo usvajanje.

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, donijeli odluku o prihvaćanju izvješća o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa dopisom Upravnog odjela za turizam i pomorstvo kojim se od Općine Bol traži imenovanje promjenjivog člana Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru koje će se dodjeljivati na području općine Bol.
Naime, Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području SDŽ se sastoji od 7 članova od kojih je promjenjivi član predstavnik gradskog ili općinskog vijeća na čijem se području raspisuje koncesija.
Član Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području SDŽ, sukladno zakonskim odredbama, mora biti stručnjak za prostorno planiranje, turizam, zaštitu okoliša, pomorsko-prometne struke, odnosno pravne, ekonomske, tehničke i druge odgovarajuće struke.
Predsjednik vijeća Matko Baković je predložio donošenje slijedećeg zaključka:
„Općina Bol neće imenovati promjenjivog člana Stručnog tijela SDŽ za ocjenu ponuda za dodjelu koncesija na pomorskom dobru na području općine Bol.
Općina Bol traži od Skupštine SDŽ donošenje odluke kojom bi se ovlaštenje za davanje koncesija na području Općine Bol povjerilo Općini Bol.“
U raspravi je načelnik kazao da je Općina Bol još početkom srpnja 2017. godine uputila zahtjev županu da predloži Skupštini SDŽ donošenje odluke kojom bi se ovlaštenje za davanje koncesija na području Općine Bol povjerilo Općini Bol.
Na ovaj zahtjev još nismo dobili odgovor, a u međuvremenu je pročelnik Ureda za pomorstvo u razgovoru za list „Slobodna Dalmacija“ izjavio kako će Općina Bol davati koncesiju za plažu Zlatni rat, što je istaknuto u naslovu tog intervjua.
Općina Bol i dalje inzistira da upravlja svojim pomorskim dobrom putem koncesijskih odobrenja, te bi imenovanje jednog člana Stručnog tijela županije uputilo pogrešnu poruku da je općina odustala od svoje namjere.

Nakon kraće rasprave vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili predloženi zaključak.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o imenovanju predstavnika SDŽ-a i Lučke kapetanije u Vijeće za davanje koncesijskog odobrenja na području pomorskog dobra općine Bol.
Naime, Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja sastoji od pet članova od kojih je jedan član predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ, a jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije, dok su tri člana predstavnici Općine Bol.
Općina Bol je na 6/2017 sjednici općinskog Vijeća održanoj dana 04. srpnja 2017. godine imenovala svoje predstavnike u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja.
Lučka kapetanija je predložila imenovanje Drage Jerkina za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.
Upravni odjel za pomorstvo u SDŽ predlaže imenovanje Frane Radelje za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.

Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeli odluku o izmjeni i dopuni odluke o imenovanju Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja, odnosno o imenovanju Frane Radelje i Drage Jerkina u Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)
Predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da je Splitsko-dalmatinska županija uputila je poziv Općini Bol za podnošenje prijava za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Splitu.
Nakon toga, Općina Bol je objavila javni poziv zainteresiranima za obavljanje dužnosti sudca porotnika.
Suci porotnici imenuju se na vrijeme od četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani.
Kandidat za suce porotnike moraju ispunjavati slijedeće uvjete: mora biti punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika te ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću.
Na javni poziv se prijavio jedan kandidat-Ivan Karmelić.
Predloženom odlukom o kandidatu za suca porotnika predlaže se skupštini SDŽ imenovanje Ivana Karmelića iz Bola, Podan Glavice 4 za sudca porotnika Općinskog suda u Splitu.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o prijedlogu kandidata za imenovanje suca porotnika Općinskog suda u Splitu, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)
Ana Kraljević i Ana Petričević, investitorice izgradnje adrenalinskog parka na Bolu su od općinskog vijeća zatražile oslobađanje od dijela plaćanja komunalnog doprinosa.
Naime, ukupna površina adrenalinskog parka iznosi 2192 m2, a za tu površinu bi trebale platiti komunalni doprinos u iznosu od 241.120,00 kuna.
Člankom 11. Odluke o komunalnom doprinosu Općine Bol je navedeno da na osnovi zahtjeva investitora vijeće Općine Bol može osloboditi od dijela ili u potpunosti obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine namijenjene sportu.
Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 2 glasa PROTIV donijeli odluku o oslobađanju od dijela plaćanja komunalnog doprinosa od 90 % od punog iznosa komunalnog doprinosa koji iznosi 241.120,00 kuna, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)
Ana Bodlović je od općinskog vijeća zatražila zaključenje ugovora o djelu za rad sa djecom sa teškoćama u razvoju. Predlaže 8-satni radni tjedan uz naknadu od 1.600,00 kuna.
Naime, do sada je bila zaposlena u Dječjem vrtiću temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za 13 sati tjedno, ali je taj ugovor sporazumno raskinut jer je Ana Bodlović dobila stalno zaposlenje u udruzi Brački pupoljci i OŠ Selca.
Ana Bodlović ističe da je djeci s kojom radi u DV „Mali princ“ potrebna svakodnevna stručna podrška i individualni rad. Također je kazala da, otkad su djeca s poteškoćama u razvoju u bolskom vrtiću dobila stručnu pomoć u vidu asistenta, je vidljiv njihov napredak.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili zamolbu Ane Bodlović.
Dakle, podržali su zaključivanje ugovora o djelu između Ane Bodlović i Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju 8 sati tjedno (8 sati direktan rad sa djecom + 2 sata pripreme) uz naknadu od 1.600,00 kuna neto.

POD 9)
Načelnik Tihomir Marinković je upoznao vijećnike sa prijedlogom ugovora između Općine Bol i tvrtke Press servis d.o.o. iz Splita.
Naime, tvrtka Press servis d.o.o. je izdavač web portala www.boljani.info putem koje se svakodnevno objavljuju informacije i obavijesti o događanjima u općini ili od interesa za stanovnike općine.
Prema predloženom ugovoru obveze izdavača su: izvještavati sa sjednica općinskog vijeća, izvještavati sa sjednica ili objavljivati zaključke odbora i povjerenstva općinskog vijeća, objavljivati oglase i obavijesti koje općina javno objavljuje na svojim oglasnim pločama, posebnu pažnju posvetiti aktivnostima u općini uz državne praznike, a posebno uz Dan općine, pratiti događanja i aktivnosti u općini radi boljeg informiranja javnosti (javne rasprave, skupovi građana, referendumi, izbori, natječaji i sl.), pratiti događanja i izvještavati o radu Centra za kulturu Općine Bol, općinske knjižnice, Dječjeg vrtića i općinske tvrtke Grabov rat.
Prema predloženom ugovoru obveza Općine Bol je plaćanje dijela troškova održavanja web portala u iznosu od 3.300.00 kuna mjesečno uvećano za PDV prema računu izdavača za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2017. godine.
Prema predloženom ugovoru dogovor o poslovnoj suradnji vrijedi od 1. rujna 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, a može se produžiti za još godinu dana ukoliko stranke to dogovore do 15. prosinca 2017. godine.
Vijećnici su u raspravi istaknuli značaj ovog portala, te potrebu njegovog daljnjeg održavanja i opstanka.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili prijedlog ugovora između Općine Bol i tvrtke Press servis d.o.o. iz Splita, te su ovlastili načelnika Općine Bol da ime općine Bol potpiše predloženi ugovor.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.35 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Matko Baković

Skip to content