Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2015.

Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2015.
13. studenoga, 2015. u 18:23:57

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/15-01/122

Ur. broj: 2104/02-15-02/01

Bol, 24. rujna 2015. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  8/2015 sjednice općinskog Vijeća održane dana 23. rujna 2015. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Branko Mikulić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća),  Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Jakov Okmažić, Sani Bodlović, i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić, Tomislav Marčić, Srečko Karmelić.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Rajko Škarić- direktor Doma za stare i nemoćne (točka 1. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

 

B) Dnevni red  je  prihvaćen JEDNOGLASNO te  glasi:

 

 1. Informacija o radu Doma za stare i nemoćne osobe na Bolu, gost gospodin Rajko Škarić.
 2. Rasprava o korištenju plaže Zlatni rat nakon isteka koncesije, gost gospodin Mirko Perić.
 3. Izvješće o radu načelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine.
 4. Rasprava i prihvaćanje izvješća o prihodima i rashodima Proračuna općine Bol za siječanj-lipanj 2015. godine.
 5. Rasprava i donošenje odluke o raspodjeli viška iz proračuna općine Bol iz 2014. godine.
 6. Rasprava i donošenje odluke o prvom rebalansu proračuna općine Bol za 2015. godinu.
 7. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2015. godinu.
 8. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2015. godinu.
 9. Rasprava i donošenje odluke o izradi urbanističkog plana uređenja športsko-zabavnog centra R 3.
 10. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu.
 11. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol.
 12. Rasprava i donošenje odluke o obustavi isplate sredstava članu predstavničkog tijela Tomislavu Marčiću.
 13. Rasprava i donošenje odluke o obustavi isplate sredstava članu predstavničkog tijela Frani Lukšiću
 14. Rasprava i donošenje odluke o mjesečnoj članarini u konzorciju za izgradnju žičare Vidova gora.
 15. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu općine Bol za političko djelovanje.
 16. Izvješće o poduzetim aktivnostima za realizaciju mjesnog groblja.

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2015 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 7/15 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 7/15 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova  ZA i  1 glasom PROTIV.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je izrazio zadovoljstvo ovom turističkom sezonom.

Istaknuo je da su svi pokazatelji ove godine bolji od prethodnih godina.

Tako je kazao da se ove godine po prvi puta očekuje preko 600.000 noćenja, te je izrazio nadu da će i ukupna prihodovna stavka biti dobra.

Načelnik je izvijestio vijećnike da će se već početkom listopada započeti sa nastavkom brojnih infrastrukturnih zahvata u prostoru.

Tako je kazao da će  5. listopada započeti radovi na montaži kamena na Račiću te radovi na ugradnji nove vodovodne i  kanalizacijske cijevi na Račiću, da će 12. listopada započeti radovi na uređenju šetnice na Bilinoj kući, a da se od 19. listopada očekuje početak radova na ugradnji i montaži novih energetsko učinkovitijih kandelabara na Šetnici.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao načelnika kada se očekuje početak radova na izgradnji rotora na ulasku u mjesto.

Načelnik je odgovorio da je već pribavljena lokacijska dozvola, da se sada čeka njena pravomoćnost. Nakon pravomoćnosti lokacijske dozvole će se ishoditi građevinska dozvola te načelnik očekuje da će Hrvatske ceste prije zime započeti izgradnju i rotora i odmorišta.

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Direktor Doma za stare i nemoćne Rajko Škarić je vijećnike upoznao sa radom te ustanove.

Kazao je da je Dom za stare i nemoćne, od kada je on načelu ustanove, uredni platiša svih obveza prema Općini Bol.

Rekao je da Dom raspolaže sa 28 kreveta te 2 kreveta koji mogu primiti hitne slučajeve.

Što se tiče strukture štićenika istaknuo je da je situacija složena te da je većina štićenika nepokretna ili polupokretna.

Također je kazao da veliki broj štićenika boluje od posljedica teških bolesti kao što su srčani ili moždani udar, Parkinsonova bolest, te da je i dosta psihičkih bolesnika.

Istaknuo je da je četvoro štićenika iz Bola, a da su ostali iz drugih mjesta.

Dom ima 12 zaposlenika, od kojih su 4 medicinske sestre i 1 socijalna radnica, te da su djelatnici zbog strukture štićenika, dosta opterećeni.

Direktor je rekao da je prisiljen uzimati radnike izvan Bola, budući da u Bolu već dugi niz godina nitko nije završio medicinsku školu ili studij socijalnog rada.  To im također predstavlja dodatno financijsko opterećenje.

Direktor je kazao da se nastoji rješavati tekuća problematika, da je nabavljena nova perilica i sušilica, da se dogovara postavljanje klima uređaja, te da se planira uklanjanje kanalizacijske šahte  koja je smještena je unutar zgrade Doma.

Planira se i obnova oštećenih prozora i škura.

Razmatra i mogućnost pružanja usluge pomoći i njege u kući, te na taj način doći do dodatne zarade.

Ivica Ščepanović je pitao kakav je odnos između ranijeg zakupnika tvrtke Cor meridianum i sadašnje Cor Aureum. Tko je sada zakupnik. Da li objekt ima uporabnu dozvolu, da li su sanirani ranije detektirani problemi. Da li su postavljene WC daske, kupaonski zastori i sl. Smatra da prethodno treba dovesti primarnu djelatnost na viši nivo, a tek onda  eventualno širiti djelatnost.

Rajko Škarić je odgovorio da je tvrtka Cor Aureum nastala odvajanjem bolske podružnice tvrtke Cor meridianum te da je novonastala tvrtka pravni slijednik tvrtke Cor meridianum.

Nadalje, kazao je da se radi na sanaciji sitnih kvarova u Domu, popravljene su školjke, slavine, te da su kvaliteta hrane i higijena na visokom nivou.

Doro Adulmar je pitao tko je dužan platiti dug od 80.000,00 kuna iz prethodnog perioda koji Dom ima prema Općini Bol.

Rajko Škarić je odgovorio da tvrtka Cor Aureum kojoj je on na čelu nema dugovanja prema općini Bol, te da je sva dugovanja iz ranijeg perioda na sebe preuzela tvrtka Cor Meridianum Višnje Cvitešić.

 

POD 2)

Direktor Mirko Perić je vijećnicima izložio perspektive i aktivnosti u narednom koncesijskom periodu.

Najprije je vijećnike izvijestio o trenutnom stanju poslovanja tvrtke Grabov rat.

Kazao je da je poslovanje tvrtke stabilno i uzlaznom trendu.

Porast prometa u odnosu na plan je 8,28 %, porast prometa u odnosu na 2014. godinu je 10,00 %, a porast prometa u odnosu na 2013. godinu je 12,33 %.

Tvrtka nema dugovanja za koncesiju za 2015. godinu, te uredno servisira svoje obveze i postupno sanira minus rezultate prethodnih perioda.

Tvrtka ima 28 zaposlenih od kojih je 25 zaposlenih na neodređeno vrijeme, a 3 zaposlena su na određeno vrijeme.

U komunali je zaposleno 17 djelatnika, u ugostiteljstvu 4, a u administraciji je zaposleno 7 djelatnika.

Iz strukture zaposlenih je razvidno da je naglasak na komunalnoj djelatnosti tvrtke, dok je plaža sezonskog karaktera.

Direktor smatra da su stvoreni svi preduvjeti da se tvrtka Grabov rat d.o.o. može ravnopravno uključiti u natječaj za dobivanje novog koncesijskog ciklusa.

Direktor je istaknuo da postoje  tri opcije upravljanja plažom Zlatni rat. Koji će se od oblika primijeniti ovisi o odlukama i suglasnostima sa više razine.

Prva opcija je da KJP Grabov rat samostalno upravlja koncesijom plaže Zlatni rat.

Direktor smatra da bi to bio veoma zahtjevan i ozbiljan zaokret u poslovanju tj. jačanje uloge ugostiteljske djelatnosti.

To bi nosilo određene financijske efekte, uz obavezno redefiniranje sustava i načina nagrađivanja. To neminovno znači povećanje broja zaposlenika (od 100 do 150) tijekom sezone. U tom slučaju trebalo bi krenuti u investicijski ciklus obnavljanja opreme i namještaja.

Direktor smatra da u ovom momentu tvrtka Grabov rat nema dovoljno mogućnosti, snage, znanja, kapaciteta ni financijske moći za preuzimanje upravljanja cijele plaže Zlatni rat.

Druga opcija je poslovno partnerstvo. Taj oblik predstavlja sklapanje Ugovora o partnerstvu sa poslovnim subjektima koji će pružati usluge za svoj račun uz plaćanje određene novčane naknade. Poslovanje na ovakav način treba ugovoriti i uobličiti sa davateljem koncesije.

Obzirom da je ovakav način poslovne suradnje već prisutan direktor smatra da ga treba samo redefinirati i poboljšati odnosno bolje i detaljnije precizirati.

Direktor je istaknuo da općina svojom odlukom treba definirati i postaviti poslovni okvir, viziju smjer u kojem će se razvijati Grabov rat.

Dobivanjem koncesije i u ovom pripremnom periodu treba redefinirati vizualni identitet objekata i plaže u cjelini, broj ponuđača na plaži, sadržaj ponude, veličinu i namjenu poslovnih prostora, natječaj za poslovno tehničku suradnju, godišnje obnavljanje ugovora, sankcije za kršenje ugovornih odredbi itd.

Direktor je kazao da po donesenoj Odluci o dodjeli koncesije Grabovom ratu i definiranim ciljevima osigurati kreditnu liniju iz koje bi se projekt u cijelosti realizirao.

Treća opcija je gubitak koncesije na plaži Zlatni rat.

U tom slučaju bi trebalo otpočeti postupak restrukturiranja tvrtke.

Gubljenjem koncesije upitna bi bila samostalnost Grabovog rata kao privrednog subjekta, u ovakvom obliku, obzirom na potreban broj izvršitelja i mogućnost rukovođenja.

Zaključno, direktor KJP Grabov rat je rekao da do kraja koncesije ili u ovom prelaznom periodu treba održavati sustav sa optimalnim ulaganjem.

Grabov rat priželjkuje razvijanje druge opcije odnosno poslovnog partnerstva sa drugim subjektima.

Po konačnoj odluci treba napraviti cjelovit projekt te osigurati kreditnu liniju i značajnije financirati aktivnosti na plaži Zlatni rat.

Ivica Ščepanović je kazao o trenutnom stanju u komunalnom poduzeću, o broju zaposlenih i njihovoj učinkovitosti trebaju raspravljati direktor poduzeća i načelnik općine koji je ujedno i Skupština društva. Kada govorimo o daljnjoj koncesiji na plaži Zlatni rat prvenstveno se trebamo pitati koliko je turist zadovoljan sa našom ponudom. Mi trebamo raspravljati o broju turista na plaži, o poboljšanju ponude, o poboljšanju rekvizita za iznajmljivanje, o broju suncobrana i ležaljki i tome slično.

Boris Škrbić je prvo čestitao na ovogodišnjim poslovnim rezultatima te je kazao da u budućnosti naše poduzeće sa istim kadrovima ne može bitno poboljšati ponudu. Smatra da se ubuduće plažom može bolje upravljati ako se sklope čvrsti ugovori o poslovnoj suradnji tako da pod koncesionari ne mogu raditi buku na plaži.

Mate Petrić je također kazao da poduzeće Grabov rat treba zadržati koncesiju na plaži Zlatni rat, te je podržao stavove ranijih sudionika u raspravi.

Doro Adulmar je podržao ranija izlaganja vijećnika te je kazao da za iduću sezonu treba sanirati šumicu, zamijeniti oštećene ležaljke i suncobrane, a do isteka koncesije trebamo odlučiti što se na plaži Zlatni rat može ubuduće nuditi: vuča banane?, trampolini? itd.

Pročelnik  je kazao da je u tijeku javna rasprava o novom Pomorskom zakoniku, a prema prijedlogu će pomorskim dobrom upravljati općine na čijem se području nalaze.

Teško je očekivati da će 1. kolovoza 2016. godine doći novi koncesionar pa možemo pretpostaviti da će se iduće turističke sezone plažom Zlatni rat upravljati kao i do sada.

Međutim, već ove zime treba angažirati arhitekta-dizajnera koji će odrediti izgled rekvizita i kioska iz kojeg će se prodavati naše usluge. Već ove zime treba odrediti sadržaj koji će se nuditi na plaži Zlatni rat, a u tome nam može pomoći anketa koja se provodi u svrhu određivanja strategije razvoja bolskog turizma.

 

POD 3)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima podnio polugodišnje izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine.

Načelnik je kazao da je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine održano  šest sjednica općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici je izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Na 1/2015 sjednici vijeća održanoj 27. siječnja 2015. donesene su izmjene i dopune Statuta i Poslovnika općine Bol, te su donesene odluke o izmjeni odluke o korištenju javnih površina, gdje je određeno da se ispred prodavaonica mogu izlagati manje količine robe u dimenzijama 2 x 1 m i dubine 0,25 m, ali se ne mogu izlagati plažni artikli, plastična galanterija i sl.

Na 2/2015 sjednici dana 18. ožujka 2015. godine prihvaćen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna općine Bol za 2014. godinu, prihvaćen je prvi rebalans proračuna općine Bol za 2015. godinu, donesena je odluka o povećanju osnovice za plaću djelatnika u dječjem vrtiću, određeno je da minimalna cijena za korištenje javne površine u Domu na Vidovoj gori iznosi 15,00 kn/m2/mjesečno.

Na 3/2015 sjednici održanoj dana 13. travnja 2015. godine prihvaćeni su završni računi za 2014. godinu općinskih tvrtki i ustanova, te je prihvaćen UPU naselja Murvica.
Na 4/2015 sjednici održanoj dana 24. travnja 2015. godine, dana je suglasnost na završni račun za 2014. godinu KJP Grabov rat, donijela se odluka o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2015. godinu, raspravljalo se o turističkom proizvodu destinacije Bol, a gosti sjednice su bili Markito Marinković dir.TZO Bol i Tonči Peović dir. Aerodroma Brač.

Na 5/2015 sjednici (izvanrednoj) dana 04. svibnja 2015. godine vijećnici su većinom glasova podržali inicijativu istraživanja i eksploatacije plina na Jadranu, a u slučaju pronalaska respektabilnih količina nafte podržali su eksploataciju nafte Jadranu, uz uvjet provođenja  transparentne procedure i najviših standarda zaštite okoliša.

Na 6/2015 sjednici koja je održana 26. svibnja 2015. godine doneseni su druge izmjene i dopune PPU općine Bol i prve izmjene i dopune UPU-a naselja Bol.

Na istoj sjednici je donesena odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih lista, te je donesen zaključak o ponudi za kupnju zemljišta za novo groblje na Sv.Luciji.

Načelnik je istaknuo da je u prvoj polovici 2015. godine općina Bol je napravila novi iskorak u kvalitetnom uređenju komunalne infrastrukture: završeno je uređenje ulice i šetališta na Račiću, koje je ujedno i prva faza izgradnje nove luke.

Uređeni su pristupni putevi do plaže Zlatni rat sa istoka, do nudističke plaže zapadno od plaže Zlatni rat i do nudističke plaže iza Martinice.

Izgrađeno je oko 250 m dužnih potpornog zida prema Sv. Luciji. Izgrađena je trafostanica na Rudini.

Ugrađeni su novi polu ukopani kontejneri.

Asfaltirane su četiri ulice na Kupini.

Popravljena su ulegnuća na rivi.

Fugirana je Loža i postavljena nova javna rasvjeta na Loži i oko crkvice Sv. Ante.

Postavljena je LED rasvjeta na obilaznici.

Izgrađeno je preko 100 m dužine trotoara na obilaznici.

Na rivi su napravljena tri incidentna preljeva za kanalizaciju.

Kod hotela Bijela kuća je ograđena šumica za pse.

Pred turističku sezonu su uređeni bolski parkovi, postavljeni su novi kameni blokovi na škojeri kod benzinske postaje, nabavljene su i montirane sprave za vježbanje za fitness na otvorenom, dovedeno je novo žalo na plaži za pse, označena je horizontalna prometna signalizacija.

Završena je prva faza uređenja šetnice od benzinske postaje do Biline kuće.

Uređena su parkirališta na ulasku u mjesto i na Velom mostu.

Osim komunalnih zahvata općina Bol je redovno financirala rad Dječjeg vrtića,  Centra za kulturu, općinske knjižnice, a uzela je i udjela u organizaciji zimskog karnevala, konferencije Federacije europskih karnevalskih gradova, drugog humanitarnog crossa Đir oko Bola i drugih akcija od šireg društvenog značaja.

Ove godine je prvi put na plaži Zlatni rat postavljena Bijela zastava, međunarodni ekološki simbol za čisto more.

Također je kazao da je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

 

Vijećnici su sa 7 glasova Za i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku o prihvaćanju  izvješća o radu načelnika Općine Bol, a donesena odluka će se  objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno objašnjenje prijedloga odluke o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine.

Kazao je da planirani prihodi Općine Bol s 1. rebalansom iznose 23.532.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci je ostvareno 5.005.043,00 kune odnosno 21,27 %.

Istaknuo je da je to uobičajen priliv u prvoj polovici godine, zbog gospodarstva općine koji se bazira na turizmu.

Porez na promet nekretnina je vidno smanjen, a odlukom Vlade RH on ubuduće i neće biti prihod općine, pa je potrebno tu stavku revidirati.

Planirani izdaci također iznose 23.532.000,00 kuna, a utrošeno je 8.575.951,00 kuna.

I to je uobičajeno, jer se većina troškova realizira u prvoj polovici godine zbog priprema za sezonu.

Pročelnik je rekao da nije došlo do nerazmjernih odstupanja, ako se uzme u obzir Odluka o raspodjeli viška iz protekle godine.

Predloženom odlukom se prihvaća polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine.

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine ostvareni su prihodi od 5.005.043,00 kn, a rashodi u visini od 8.575.951,00 kuna.

 

Predložena odluka o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godine, donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima prijedlog odluke o raspodjeli viška iz 2014. godine.

Naime, predloženom odlukom ispravlja se odluka o prvom rebalansu proračuna općine Bol koja je donesena 18. ožujka 2015. godine.

Odlukom o prvom rebalansu raspoređen je višak u iznosu od 1.750.000,00 kn, a za ostatak od 938.654,87 kn su smanjeni planirani prihodi od poreza na promet nekretnina (stvarni višak u prošloj godini je iznosio 1.750.000,00 + 938.654,87 = 2.688.654,87 kn).

Radi usklađenja sa zakonom o proračunu, predlaže se donijeti odluka o raspodijeli viška iz proračuna općina Bol iz 2014. godine, kojom se raspoređuje 1.700.000,00 kn upravo onako kako je vijeće odlučilo 18. ožujka 2015. godine, a preostali iznos od 938.654,87 kn se predlaže rasporediti prema kontima za koje je već u osam mjeseci 2015. godine primijećeno da ih treba povećati.

Budući da je ovo odluka kojom se raspoređuje višak iz prošle godine, ne mijenja se planirani proračun za 2015. godinu koji iznosi 21.322.000,00 kuna.

 

Predložena odluka o raspodjeli viška iz 2014. godine donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Pročelnik  Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da se donošenjem odluke o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu „legalizira“ se već donesena odluka od 18. ožujka 2015.  da se povećavaju prihodi proračuna za plaćanje završnih radova na uređenju prve faze luke na Račiću u iznosu od 2.200.000,00 kuna.

Odlukom se povećava proračun za 2015. godinu od 21.332.000,00 kuna na 23.532.000,00 kuna.

 

Predložena odluka o prvom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 7)

Pročelnik  Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da se donošenjem odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu „legalizira“ se već donesena odluka od 24. travnja 2015. da se osiguraju sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna za izradu strategije razvoja bolskog turizma, a smanjuje se planirani rashod za uređenje kina za 200.000,00 kuna. Ukupni prihodi i rashodi ostaju 23.532.000,00 kuna.

Vijećnik Ivica Ščepanović je predložio da se ubuduće vijećnicima uz točke dnevnog reda koje se odnose na pitanja proračuna dostavi i mišljenje Odbora za proračun i financije.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je  istaknuo da je Odbor prihvatio sve ove predložene rebalanse proračuna, te da se ubuduće zapisnik Odbora može dostaviti svim vijećnicima.

 

Predložena odluka o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 8)

Pročelnik  Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da se donošenjem odluke o trećem rebalansu predlaže se smanjenje planiranog prihoda od poreza na promet nekretnina za 1.000.000,00 kuna te iznosi 745.000,00 kuna.

Trećim rebalansom se predlaže i smanjene rashoda u iznosu od 1.000.000,00 kuna i to u kontima za koje je procijenjeno da se do kraja godine neće realizirati.

Prihodi i rashodi proračuna se smanjuju od 23.532.000,00 kuna na 22.532.000,00 kuna.

 

Predložena odluka o trećem rebalansu proračuna Općine Bol za 2015. godinu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 9)

Prostornim planom uređenja  Općine Bol športsko zabavni centar Paklina R3 površine 10 ha, planira se kao površina za izgradnju istovjetnih ili različitih, otvorenih ili natkrivenih sadržaja za obavljanje športskih i rekreacijskih djelatnosti, s mogućnošću izgradnje građevina pomoćnih i pratećih sadržaja u svrhu obavljanja športske i ugostiteljske djelatnosti. 60 % površine zone moraju zauzimati zelene površine, a 40 % sportski tereni. Ukupna tlocrtna bruto površina zatvorenih i natkrivenih građevina može iznositi najviše 10 % površine sportskih terena i sadržaja.

Najviše 70% ukupne tlocrtne površine pomoćnih i pratećih sadržaja može biti namijenjeno izgradnji građevina za pružanje ugostiteljsko-zabavnih usluga iz skupine restorani i barovi. Katnost građevina ugostiteljsko-zabavnih sadržaja može biti podrum i prizemlje najveće visine vijenca 5 m završno s ravnim ili kosim krovom. Katnost građevina pratećih sportskih sadržaja može biti najviše podrum i prizemlje najviše visine vijenca 4 m završno s ravnim ili kosim krovom. Izgradnja športskih natkrivenih, pratećih sportskih i ugostiteljskih građevina ne može se planirati na udaljenosti manjoj od 70 m od obalne crte mora. Građevine ugostiteljsko – zabavnih sadržaja ne mogu se uporabljivati prije izgradnje športskih igrališta i pratećih sadržaja. Građevine treba planirati tako da se očuvaju postojeće krajobrazne vrijednosti i da nisu vidljive sa prostora značajnog krajobraza Zlatni rat. Izgradnjom i korištenjem ove zone ne smije se uzrokovati gubitak rijetkih i ugroženih stanišnih tipova, te gubitak staništa strogo zaštićenih biljnih i životinjskih svojti. Za krajobrazno uređenje zone treba koristiti već postojeću vegetaciju a za dodatno uređenje koristiti autohtone biljne vrste. O početku zemljanih radova na ovom području obavezno se mora obavijestiti nadležnu konzervatorsku službu radi arheološkog nadzora.

Stručna rješenja osigurat će pravna osoba koja ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti prostornog planiranja propisane posebnim zakonom a sukladno podacima, planskim smjernicama i dokumentaciji tijela i osoba određene posebnim propisima.

 

Predsjednik Odbora za prostorno planiranje Branko Mikulić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o izradi UPU-a športsko-zabavnog centra R3-I. faza.

Naime, općina Bol je zaprimila pismo namjere prema kojem već postoje investitori koji su spremni urediti dio R3 zone i to baš za čest. zem. 795/3, 757/1/2, 818/6, 819/1/2/3 i dio čest. zem. 6070, put koji prolazi R3 zonom, sve k.o. Bol, ukupne površine cca 1,6 ha.

 

Predloženom odlukom određuje se izrada UPU-a R3-I. faze sjeverno od plaže Zlatni rat.

U području obuhvata plana teren je u najvećoj mjeri u nagibu od sjevera prema jugu.

Na području obuhvata je uređeno makadamsko parkiralište koji duži niz godina radi bez akta o građenju.

U području obuhvata plana nije izgrađena zadovoljavajuća komunalna infrastruktura.

 

Načelnik je podržao donošenje ove odluke, te smatra da se prema iskazanom interesu investitora treba etapno raditi na izradi UPU-a R3 zone.

Boris Škrbić je pitao da li u području zahvata R3 zone ima i državnog zemljišta, te ukoliko ima da li se što poduzima da to zemljište pripadne općini Bol.

Načelnik  je kazao da je jedna čestica na području zahvata R3 zone u vlasništvu RH, te da će u razgovoru sa predstavnicima Agencije za upravljanje državnom  imovinom, pokušati ishoditi da  to zemljište  pripadne općini Bol.

Ivica Ščepanović je pitao tko će biti izrađivač plana, općina ili investitori koji su poslali pismo namjere.

Načelnik je odgovorio da će općina biti naručitelj izrade plana, a plan će raditi stručna ovlaštena osoba, a za to potencijalni investitori nisu ovlašteni.

Ivica Ščepanović je kazao da općina mora određivati sadržaj UPU-a, a ne neki potencijalni investitori.

Predsjednik Odbora je predložio donošenje odluke o izradi UPU-a R3-I. faze i to baš za čest. zem. 795/3, 757/1/2, 818/6, 819/1/2/3 i dio čest. zem. 6070, put koji prolazi R3 zonom, sve k.o. Bol, ukupne površine cca 1,6 ha, prema uvjetima koji su određeni za cijelu zonu R3.

 

Predložena odluka o izradi UPU-a športsko-zabavnog centra R3-I. faza donesena je sa 7 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmerlić je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu.

Naime, u redovitom nadzoru akata od strane Ureda državne uprave u SDŽ je uočena nezakonitost u ranije donesenoj odluci o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu te je od Općine Bol zatražena izmjena nezakonitih dijelova odluke.

Predlaže se izmjena članka 5. Odluke o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu koji bi glasio:

„Nadzor nad provedbom ove  Odluke provodi Jedinstveni upravni odjel Općine Bol putem komunalnog redara koji će utvrditi svaku gradnju odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora, odnosno izvođača koji gradi i/ili izvodi radove za vrijeme dok je Odluka na snazi.

Protiv prekršitelja nadležna će tijela primjenjivati odredbe Zakona o građevinskoj inspekciji, Zakona o gradnji te Naputka o novčanim kaznama koje izriču komunalni redati u provedbi Zakona o građevinskoj inspekciji.“

Nadalje, predlaže se brisanje članka 6. ranije donesene odluke.

 

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke o zabrani izvođenja radova za 2016. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 11)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol.

Naime, u redovitom nadzoru akata od strane Ureda državne uprave u SDŽ je uočena nezakonitost u ranije donesenoj odluci o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol te je od Općine Bol zatražena izmjena nezakonitih dijelova odluke.

U dopisu Ureda državne uprave u SDŽ se ističe da u slučaju kada korisnik parkiranja ne plati utvrđenu cijenu parkirne karte ili na različite načine ne poštuje druge temeljene opće uvjete ugovora o korištenju parkirališta, nepridržavanje tih ugovornih obveza kao sankciju ne smije imati plaćanje ugovorne kazne.

Zbog toga se predlaže brisanje odredbi koji se odnose na plaćanje kazni zbog neplaćanja parkirne karte.

 

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 12)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je dao uvodno objašnjenje prijedloga odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje i gubitku prava na redovno godišnje financiranje iz proračuna nezavisnog člana predstavničkog tijela Tomislava Marčića.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske je dopisom od 27. srpnja 2015. godine od općinskog vijeća Općine Bol zatražilo donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna Općine Bol za nezavisnog člana predstavničkog tijela Općine Bol Tomislava Marčića.

U dopisu se navodi da vijećnik Tomislav Marčić nije u propisanom roku dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu sa sastavnim dijelovima te se zbog toga predlaže općinskom vijeću donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje.

Zbog toga se općinskom vijeću predlaže donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela iz Proračuna Općine Bol, nezavisnom članu vijeća Općine Bol Tomislavu Marčiću, do dostave godišnjeg financijskog izvještaja s propisanim prilozima Državnom izbornom povjerenstvu.

 

Predložena odluka o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje i gubitku prava na redovno godišnje financiranje iz proračuna nezavisnog člana predstavničkog tijela Tomislava Marčića donesena je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 13)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je dao uvodno objašnjenje prijedloga odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje i gubitku prava na redovno godišnje financiranje iz proračuna nezavisnog člana predstavničkog tijela Frane Lukšića.

Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske je dopisom od 27. srpnja 2015. godine od općinskog vijeća Općine Bol zatražilo donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje iz proračuna Općine Bol za nezavisnog člana predstavničkog tijela Općine Bol Franu Lukšića.

U dopisu se navodi da vijećnik Frane Lukšić nije u propisanom roku dostavio Državnom izbornom povjerenstvu godišnji financijski izvještaj za 2014. godinu sa sastavnim dijelovima te se zbog toga predlaže općinskom vijeću donošenje Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje.

Zbog toga se općinskom vijeću predlaže donošenje odluke o obustavi isplate sredstava za redovno financiranje političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela iz Proračuna Općine Bol, nezavisnom članu vijeća Općine Bol Frani Lukšiću, do dostave godišnjeg financijskog izvještaja s propisanim prilozima Državnom izbornom povjerenstvu.

 

Predložena odluka o obustavi isplate sredstava za redovno godišnje financiranje i gubitku prava na redovno godišnje financiranje iz proračuna nezavisnog člana predstavničkog tijela Franu Lukšića donesena je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 14)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar  je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o članarini.

Predloženom odlukom se odobrava uplata članarine u iznosu od 3.000,00 kuna mjesečno za članstvo u konzorciju za izgradnju žičare do Vidove gore i za revitalizaciju prostora Vidove gore.

 

Predložena odluka o članarini donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 15)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o naknadama za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu općine Bol za političko djelovanje.

Naime, Ministarstvo uprave je dopisom od 28. kolovoza 2015. godine upozorilo jedinice lokalne samouprave da svako besplatno isticanje plakata i drugog promidžbenog materijala za političko djelovanje na nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave  predstavlja donaciju u obliku usluga, te predstavlja nedozvoljeno financiranje od strane jedinica lokalne samouprave.

Zbog toga, Ministarstvo uprave jedinicama lokalne samouprave predlaže donošenje općeg akta kojim će se regulirati korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu jedinice lokalne samouprave za isticanje plakata i sl.   uz odgovarajuću naplatu.

Predloženom odlukom se utvrđuju uvjeti za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine Bol za isticanje plakata i drugog promidžbenog materijala za političko djelovanje.

Predlaže se da političke stranke, nezavisni vijećnici, članovi općinskog vijeća Općine Bol, predstavnici nezavisnih lista, odnosno lista grupe birača i kandidata su dužni platiti naknadu za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu Općine Bol za isticanje plakata i drugog promidžbenog materijala za političko djelovanje u slijedećem iznosu:

– plakati na oglasnim pločama, panoima, tablama u vlasništvu Općine Bol se naplaćuje u iznosu od 1,00 kuna/m2/dnevno.

– stol na javnoj površini do 2 m2, za isticanje promidžbenog materijala, prikupljanje potpisa i slično se naplaćuje u iznosu od 30,00 kuna dnevno.

– korištenje Kino dvorane za predizborne aktivnosti se naplaćuje u iznosu od 100,00 kuna za sat korištenja prostora.

– korištenje prostorija Doma kulture za predizborne aktivnosti se naplaćuje u iznosu od 100,00 kuna za sat korištenja prostora.

 

Predložena odluka o naknadama za korištenje nekretnina i pokretnina u vlasništvu općine Bol za političko djelovanje je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 16)

Zamjenik načelnika Mate Petrić je izvijestio vijećnike o poduzetim aktivnostima za realizaciju mjesnog groblja.

Povjerenstava za izgradnju novog groblja se sastalo 3 puta.

Prema odluci vijeća utvrđena je cijena zemljišta u iznosu od 80 €/m2 s isplatom u roku od 5 godina i kamatom od 4 posto, te je  upućen poziv svim vlasnicima zemljišta da se izjasne o ponuđenoj cijeni.

Nakon određenih početnih odstupanja svi su vlasnici pristali na ponuđene uvjete odnosno na cijenu od 80 €/m2 s isplatom u roku od 5 godina i kamatom od 4 posto.

Ishođena je lokacijska dozvola za izgradnju groblja, u izradi su i prijedlozi ugovora sa vlasnicima zemljišta.

Povjerenstvo je zatražilo da se prijedlozi ugovora prethodno podnesu nadležnom Državnom odvjetništvu na ocjenu zakonitosti.

Nakon toga će se pristupiti potpisivanju istih, a zamjenik načelnika Mate Petrić smatra da se sam početak gradnje groblja može očekivati poslije Nove godine.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 22.00 sata

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content