Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2014.
19. studenoga, 2014. u 13:37:16

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

021-05/14-01/112

Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 6. listopada 2014. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 8/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 3. listopada 2014. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

Izočni: Frane Lukšić.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat, Jadranka Doljanin (točka 7. Dnevnog reda), Ada Seferagić i dr. Markica Tomić (točka 10. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izrazio zadovoljstvo rezultatima turističke sezone za prvih 9 mjeseci. Kazao je da je zabilježen porast noćenja od 5 % te da će ovo zasigurno biti jedna od uspješnijih turističkih sezona. Pohvalio je učešće svih građana u realizaciji turističke sezone, a posebno je istaknuo doprinos djelatnika KJP Grabov rat koji su ove godine dali svoj maksimum te bolje nego ranijih godina održavali čistoću javnih površina i javnih zelenih površina.

Načelnik je izvijestio vijećnike da su započeli radovi na sanaciji potpornog zida i puta Sv. Lucija. Potporni zid i put su urušeni prije nekoliko godina, a radove na sanaciji izvodi tvrtka Berica d.o.o. iz Nerežišća, koja je izabrana kao najpovoljniji ponuđač u ranije provedenom postupku javne nabave. Načelnik je upozorio da će promet cestom tijekom izvođenja radova biti ograničen.

Načelnik je upoznao nazočne da u ponedjeljak 6. listopada počinju radovi na proširenju ceste u ulici Račić. Gradit će se šetalište, te će se istovremeno vršiti ugradnja kanalizacijskih i vodovodnih cijevi.

Načelnik je kazao da je isplaćeno 50.000,00 kuna za nabavku knjiga za osnovnoškolce. Naime, roditeljima je sufinancirano ukupno 64,50 % troškova za nabavku knjiga za svakog osnovnoškolca.

Načelnik je kazao da je, sukladno ranije postignutim dogovorom sa vijećnicima, ušteđeni iznos od oko 16.000,00 kuna sa domjenka za Dan općine uplaćen Crvenom križu za poplavljene.

Načelnik je rekao da su do 13. listopada na javnoj raspravi druge izmjene i dopune PPU-a Općine Bol, UPU naselja Bol i UPU naselja Murvica.

Načelnik je izvijestio nazočne da su Hrvatske ceste podnijele zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgradnju rotora na raskrižju na ulasku u mjesto, da su sredstva za izgradnju osigurana, te da će Hrvatske ceste početi sa izgradnjom rotora početkom 2015. godine.

Također je istakao da će Hrvatske ceste do idućeg ljeta izgraditi odmoriše na općinskom zemljištu iznad Bola na cesti Bol-Gornji Humac.

Načelnik je kazao da je od Lučke uprave u Splitu zatražio sanaciju stanja, odnosno uklanjanje nasukanog broda iz luke.

Istaknuo je da KJP Grabov rat ne može poduzeti ništa vezano uz nasukani brod, odnosno da nije nadležan za uklanjanje broda, jer je vlasnik broda sa Lučkom upravom direktno ugovarao vezivanje broda u luci Bol.

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao direktora KJP Grabov rat Mirka Perića kako je Grabov rat poslovao ovo ljeto, te koliko je loše vrijeme ove godine negativno djelovalo na poslovanje tvrtke.

Mirko Perić je odgovorio da je ukupno poslovanje tvrtke za prvih 9 mjeseci 3% bolje nego lani, ali da je utjecaj loših vremenskih prilika ovog ljeta itekako vidljiv. Tako je kazao da su u srpnju, u kojem je bilo dosta kišnih dana, financijski rezultati 14% slabiji nego lani.

Mirko Perić je kazao da je pokušao izračunati „koliko košta kiša na Bolu“ te da je došao do rezultata da je Grabov rat zbog kiše ove godine izgubio od 750.000,00 do 850.000,00 kuna.

Vijećnik Tomislav Marčić je pitao direktora Grabovog rata u kojoj mjeri je poboljšanje poslovanja tvrtke rezultat povećanja cijena ugostiteljskih i drugih usluga tvrtke.

Tomislav Marčić je kazao da je povećana cijena ugostiteljskih usluga i da je povećan kapacitet, a time i zarada od aquaparka.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je podsjetio vijećnike da je već ranije dogovorena tematska sjednica vijeća vezana uz tvrtku Grabov rat, te je zamolio vijećnike da pitanja namijenjena direktoru Grabovog rata ostave za tu sjednicu.

Vijećnik Tomi Fabijanović je pitao što je poduzeto vezano uz nelegalnu prodaju kod Marjan centra.

Načelnik je kazao da se prema navodima vlasnika Marjan centra radi o privatnom zemljištu, te da općina Bol nije nadležna na privatnom zemljištu. Međutim, utvrđivanje granica privatnog zemljišta je u tijeku i općina u tome ne može popustiti niti jedan centimetar.

Ivica Šćepanović je pitao u kojoj fazi je realizacija projekta izgradnje stanova POS-a na Bolu.

Ivica Šćepanović je također pitao da li se i u kojem obimu planira obnova Šetnice, zatim je pitao što znači izmjena PPU vezano uz predio Paklina-Drasin odnosno pretvaranje T1 u T2 zonu.

Vezano uz izgradnju stanova POS-a načelnik je kazao da su se u prvim izmjenama i dopunama PPU-a Općine Bol odredili posebni uvjete za gradnju stanova POS-a i na temelju tih uvjeta su napravljeni idejni projekti i katalozi stanova.

Međutim, došlo je do problema kod ishođenja lokacijske dozvole.

Naime, lokacijska dozvola se nije mogla ishoditi dok se u katastarsku mapu ne ucrta pristupna cesta istočno od stanova. Nakon nekoliko sastanaka sa voditeljicom Ureda za prostorno uređenje u Supetru zaključeno je da ne možemo dobiti lokacijsku dozvolu za planiranu cestu zbog neriješenih vlasničkih odnosa. Stoga smo druge izmjene i dopune PPU Općine Bol iskoristili za izmjenu planirane ceste istočno od stanova POS-a te će ona biti planirana u širini koliko je zemljišta u vlasništvu Općine Bol tj. oko 3,50 metra. Javna rasprava o drugim izmjenama i dopunama PPU-a Općine Bol je započela u petak 26. rujna 2014. godine i otvorena je 15 dana. Načelnik je izrazio nadu da će se Odluka o prihvaćanju drugih izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol donijeti do kraja 2014. godine. Nakon donošenja drugih izmjena i dopuna PPU-a Općine Bol neće biti zapreka za ishođenje lokacijske i građevne dozvole za stanove POS-a. Nakon toga će se projekt izgradnje stanova moći nesmetano nastaviti.

Vezano uz uređenje Šetnice, načelnik je kazao da će dati nalog za obnovu svih vidljivih oštećenja Šetnice.

Načelnik je kazao da je na području Paklina-Drasin došlo do pretvaranja T1 u T2 zonu zbog usklađivanja sa Prostornim planom županije. Načelnik je pojasnio da T1 zona znači da je u toj zoni dopuštena gradnja 70 % hotela i 30 % vila, dok T2 zona znači da je u toj zoni dopuštena izgradnja 70 % vila i 30 % hotela. Načelnik je istaknuo da je do promjene županijskog plana došlo prije otprilike dvije godine na inicijativu Odbora za prostorno planiranje Općine Bol.

Tomislav Marčić je pitao koje su granice planirane R3 zone.

Načelnik je odgovorio da su u članku 7. Odluke o izradi drugih izmjena i dopuna PPU- Općine Bol utvrđen prijedlog granica R3 zone. Tu odluku je donijelo vijeće Općine Bol, te da je taj prijedlog na javnoj raspravi.

Branko Mikulić je upozorio na probleme u funkcioniranju novog kanalizacijskog sustava, odnosno da za vrijeme većih kiša pojedini objekti u centru mjesta poplave.

Načelnik je kazao da je projekt sanacije kanalizacijskog sustava dovršen te je obećao skoru sanaciju i ugradnju dodatnih incidentnih ispusta za oborinske vode.

Boris Škrbić je upozorio na preširoke rešetke za ispust vode na pojedinim lokacijama po mjestu, te na opasnost da biciklisti upadnu u te rešetke. Predložio je načelniku zamjenu tih rešetki.

Načelnik je prihvatio tu sugestiju.

Sani Bodlović je upozorila na protuzakonito prometovanje vozila Šetnicom.

Načelnik je kazao da je sankcioniranje vozila u prometu u nadležnosti policije.

Srečko Karmelić je upozorio na probleme koji nastaju pri pražnjenju Molok kontejnera. Kazao je da po buri smeće leti okolo po parkiralištu.

Načelnik je kazao da će upozoriti koncesionara na uočene propuste pri pražnjenju kontejnera.

Tomislav Marčić je predložio da općina proglasi elementarnu nepogodu te da vinogradarima pomogne u prevladavanju štete zbog loše vinogradarske sezone. Kazao je da se u proračunu za 2015. godinu mogu predvidjeti sredstva za tu namjenu.

Načelnik je rekao da je u nadležnosti županije proglašavanje elementarnih nepogoda, te da će Općina Bol pomoći vinogradarima ukoliko Splitsko-dalmatinska županija proglasi elementarnu nepogodu za ovu vinogradarsku sezonu.

Branko Mikulić je pitao da li su riješeni svi vlasničko-pravni odnosi potrebni za izgradnju kružnog toka.

Načelnik je rekao da će se kroz lokacijsku dozvolu riješiti svi eventualno neriješeni vlasničko-pravni odnosi.

Boris Škrbić je upozorio da ventilacijski sustav Hotela Kaštil izbacuje masnoću, te da bi se trebalo obratiti vlasniku sa zahtjevom da se to stanje sanira.

Načelnik je prihvatio taj prijedlog.

D) Prihvaćanje zapisnika sa 7/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 7/14 sjednice Općinskog vijeća.

Tomi Fabijanović je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Kazao je da je na prošloj sjednici vijeća pitao načelnika da li je istina da će neki koncesionari na plaži Zlatni rat dobiti pravo proširenja djelatnosti ponude jela, te je istaknuo da bi se to negativno odrazilo na poslovanje restorana tvrtke Zlatni rat.

Smatra da u zapisniku treba pisati da su načelnik i direktor Mirko Perić odgovorili da nikome nisu dozvolili proširenje djelatnosti ponude jela.

Tomislav Marčić je također iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Smatra da odgovor Mirka Perića na njegovo pitanje koji bi bio njegov izbor za voditelja komunalne službe Grabovog rata da nije bilo političkog utjecaja Skupštine nije točno preneseno.

Tomislav Marčić je kazao da je Mirko Perić odgovorio da on ne poznaje ljude koji su se javili na natječaj za voditelja komunalnih poslova, te da bi on najradije odabrao nekoga svoga koga već poznaje.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 7/14 sjednice Općinskog vijeća, zajedno sa iznesenim primjedbama, je usvojen sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV.

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, prihvaćen je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta općine Bol

2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu vijeća općine Bol

3. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2014.godinu

4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika općine Bol.

5. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom općine Bol za razdoblje 2014 – 2020.godine.

6. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KJP Grabov rat d.o.o Bol.

7. Rasprava i donošenje odluke o određivanju osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

8. Rasprava i donošenje odluke o sporazumu sa najmoprimateljem Doma za stare i nemoćne osobe na Bolu.

9. Rasprava i donošenje odluke o davanju potpore projektu “Svjetsko selo pisaca Brač”

10. Rješavanje molbi građana:

– Zoran Bodlović i Keti Bodlović, molba za očitovanje po čest.zgr.326 k.o. Bol.

– Damir Ratković, molba za oslobađanje od dijela plaćanja komunalnog doprinosa

– Udruga za bolji Bol, zahtjev za uvođenjem 24-satne medicinske skrbi u Bolu i izgradnje Heliodroma.

– Ranko Jukić za smanjenje građevinske parcele

– Korisnici pomorskog dobra i javnih površina, molba za smanjenje općinskih naknada zbog lošije turističke sezone.

– Ostale molbe:

CZK za zapošljavanje domara i za korekciju primanja,

Grupa građana za uređenje šumice kod Doma staraca,

Riva d.o.o. za najam Planinarskog doma na Vidovoj gori,

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nužno usvajanje predloženih izmjena i dopuna Statuta općine Bol.

Najznačajnije promjene učinjene tim Zakonom odnose se na obnašanje dužnosti općinskog načelnika u slučaju prijevremenog prestanka njihove dužnosti, uvođenje instituta istovremenog raspuštanja predstavničkog tijela i razrješenja općinskog načelnika, uvođenje nadzora nad pojedinačnim neupravnim aktima te podrobnije propisivanje nadzora nad radom predstavničkog tijela i općim aktima.

Tako se predloženim izmjenama i dopunama Statuta uvodi nova regulacija instituta referenduma, mijenja se regulacija nadležnosti vijeća i načelnika, mijenja se regulacija nadzora zakonitosti akata.

Pročelnik je naglasio da je donošenje ovih izmjena i dopuna Statuta općine Bol zakonska obveza po kojoj je vijeće trebalo uskladiti Statut sa zakonom još prije dvije godine.

Istaknuo je da je prijedlog izmjena i dopuna Statuta već dva puta raspravljan na sjednicama Odbora za Statut i Poslovnik te da je oba puta dobio jednoglasnu potporu članova Odbora.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili prijedlog izmjena i dopuna Statuta općine Bol, a odluka će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Vijećnici su utvrdili pročišćeni tekst Statuta općine Bol koji obuhvaća Statut općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09) i danas prihvaćene izmjene i dopune Statuta, a pročišćeni tekst Statuta će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je zbog izmjena i dopuna Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi nužno usvajanje predloženih izmjena i dopuna Poslovnika općinskog vijeća općine Bol.

Tako se predloženim izmjenama i dopunama Poslovnika uvodi nova regulacija predsjedavanja konstituirajućoj sjednici vijeća, izbora potpredsjednika općinskog vijeća, donošenja proračuna.

Pročelnik je naglasio da je donošenje ovih izmjena i dopuna Poslovnika općine Bol zakonska obveza po kojoj je vijeće trebalo uskladiti Poslovnik sa zakonom još prije dvije godine.

Istaknuo je da je prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika već dva puta raspravljan na sjednicama Odbora za Statut i Poslovnik te da je oba puta dobio jednoglasnu potporu članova Odbora.

Tomislav Marčić je predložio izmjenu članka 81. Poslovnika kojom je predviđeno da vijećnici mogu postaviti do 3 vijećnička pitanja po sjednici vijeća.

Predlaže da vijećnici mogu postaviti do 5 pitanja po sjednici vijeća.

Vijećnici nisu prihvatili ovaj prijedlog Tomislava Marčića ( 4 ZA, 4 PROTIV, 2 SUZDRŽANA).

Vijećnik Ivica Šćepanović je predložio izmjene i dopuna odredaba Poslovnika na način da se na početku sjednice najprije utvrđuje kvorum, zatim da se utvrdi Dnevni red, prihvaćanje zapisnika sa prethodne sjednice vijeća, potom da slijedi izvješće načelnika, a na kraju vijećnička pitanja.

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili prijedlog Ivice Šćepanovića.

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili prijedlog izmjena i dopuna Poslovnika općine Bol, a izmjene i dopune će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Vijećnici su utvrdili pročišćeni tekst Poslovnika općine Bol koji obuhvaća Poslovnik općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 5/09) i danas prihvaćene izmjene i dopune Poslovnika, a pročišćeni tekst Poslovnika će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2014. godinu.

Po drugom rebalansu se povećavaju prihodi za ukupno 2.230.000,00 kuna i to za koncesiju za dva turistička vlaka, za upotrebu pomorskog dobra jer je povećana cijena korištenja plaže, za naknade za koncesije koje smo dobili na ime jedne trećine koncesijske naknade koju je izvanredno uplatilo poduzeće Grabov rat d.o.o. za korištenje plaže Zlatni rat, te za štekate ispred ugostiteljskih objekata, jer je napravljena procjena uloženih sredstava na Studencu, te se sa tim troškom kompenzirao prihod od korištenja javnih površina.

Po drugom rebalansu rashodi se povećavaju također za 2.230,00 kuna. Većina rashoda se raspoređuje za uređenje Studenca (kompenzacija) i za gradnju novog potpornog zida i uređenje ulice na Račiću (pomorsko dobro).

Tomislav Marčić je ukazao na povećanje konta za uređenje javne površine na Studencu za 1.000.000,00 kuna. Izrazio je nezadovoljstvo načinom provođenja postupka uređenja javne površine na Studencu. Smatra da je tom investicijom prekršen Zakon o javnoj nabavi.

Zbog toga je Tomislav Marčić podnio ostavku na članstvo u Odboru za financije.

Nakon kraće rasprave vijećnici su prihvatili odluku o drugom rebalansu proračuna općine Bol za 2014. godinu sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, te će se ista objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je izvijestio nazočne da je načelnik donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol.

Tim izmjenama i dopunama je nadopuno članak 6. Pravilnika, te je predvidio još jedno radno mjesto u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Bol.

Radi se o radnom mjestu -referent za tehničke poslove i komunalne djelatnosti.

Za navedeno radno mjesto se traži slijedeće stručno znanje: srednja stručna sprema tehničkog smjera ili sveučilišni prvostupnik struke ili stručni prvostupnik struke tehničkog smjera, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Prema navedenom Pravilniku opis poslova ovog radnog je slijedeći: pripremanje dokumentacije i obavljanje korespondencije sa nadležnim tijelima i institucijama radi aplikacije na natječaje državnih tijela ili europskih fondova radi dobivanja novčanih sredstava, obavljanje poslova na unapređenju uređenja naselja i stanovanja, poslova prostornog i urbanističkog planiranja (od prostornog plana općine Bol do pojedenih detaljnih planova) i komunalnih djelatnosti, obavljanje poslova na zaštiti i unapređenju prirodnog okoliša, protupožarne i civilne zaštite, obavljanje poslova na pripremi projektne dokumentacije pojedinih zahvata u prostoru (od idejne skice do građevne dozvole) i pripremanje natječajne dokumentacije za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje pojedinih zahvata u prostoru na području općine Bol.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je ovo radno mjesto važno za Općinu Bol, te da smatra da djelatnik koji ga bude obavljao treba imati minimalno višu stručnu spremu.

Pročelnik je istaknuo da je za veću učinkovitost Jedinstvenog upravnog odjela potrebno zaposliti djelatnika referenta za tehničke poslove i komunalne djelatnosti.

Pročelnik je kazao da je u nadležnosti vijeća općine Bol određivanje koeficijenta za obračun plaće, te da načelnik predlaže koeficijent od 3,10 za ovo radno mjesto (jednak koeficijent kao koeficijent komunalnog redara i računovodstvenog referenta).

Pročelnik je istaknuo da je poslove ovog radnog mjesta u zadnjih šest mjeseci, na pola radnog vremena, obavljala Alenka Kojdić.

Pročelnik je rekao da je u tom razdoblju Alenka Kojdić prijavila adaptaciju i rekonstrukciju Dječjeg vrtića za Europski fond za regionalni razvoj, da je prijavila Dom kulture za legalizaciju da bi se mogla ishoditi dozvola za rekonstrukciju potkrovlja, da je ishodila lokacijsku dozvolu za zid M. Karmelić, da je ishodila građevnu dozvolu za cestu i potporni zid do Sv. Lucije, da je ishodila dokumentaciju i zatražila direktno sufinanciranje radova za javnu rasvjetu na Šetnici, da radi na dokumentaciji za plažu za invalide, da je ishodila građevnu dozvolu za proširenje rive na Račiću, da je sakupila sedam od devet suglasnosti na idejno rješenje luke, da je kompletirala dokumentaciju za rekonstrukciju multifunkcionalne dvorane, da je ishodila pet od šest uvjeta za Vatrogasni dom, da je predala zahtjev za lokacijsku dozvolu za rotor, da je kompletirala dokumentaciju za izradu energetskog pregleda i certificiranje objekata u vlasništvu Općine Bol.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika je donesena sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da nakon obavljene javne rasprave i ishođenja suglasnosti od strane SDŽ, vijeće može donijeti odluku o planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2014-2020. Konačni nacrt Plana je objavljen na službenim web stranicama općine.

Vijećnik Tomislav Marčić je iznio načelno nezadovoljstvo načinom usvajanja ove odluke. Čini mu se da su vijećnici dovedeni pred gotov čin, samo da se legalizira procedura već nabavljenih poluukopanih kontejnera.

Pročelnik je odgovorio da Općine Bol ima važeći Plan gospodarenja otpadom za razdoblje 2009.do 2015. godine prema kojem je planirana nabavka poluukopanih kontejnera.

Zbog izmjena Zakona o otpadu i prije isteka važećeg Plana donosi se novi Plan za razdoblje 2014. do 2020. godine prema kojem je predviđeno nabaviti 60-.tak poluukopanih kontejnera.

Odluka o planu gospodarenja otpadom za razdoblje 2014.-2020. je donesena je sa 8 glasova ZA, 1 SUZDRŽANIM glasom i 1 glasom PROTIV, a objavit će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)

Direktor KJP Mirko Perić je dao uvodno obrazloženje predložene odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola.

Naime, predloženom odlukom daje se jamstvo i suglasnost trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. Bol za zaduživanje kod Erste & Steiermarkisce bank d.d., a za restrukturiranje društva i pretvaranja kratkoročne dospjele obveze duga nastalog temeljem neplaćene koncesijske naknade za 2007. i 2008. godinu, u dugoročnu obvezu te njezino zatvaranje.

Trgovačko društvo Grabov rat d.o.o. Bol bi se zadužilo kod Erste & Steiermarkisce bank d.d., po slijedećim uvjetima:

Iznos i valuta: 2.700.000,00 kuna.

Kamatna stopa: tromjesečni Zibor + 4,78 %

Rok otplate: 12 mjeseci

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva: 0,50 % jednokratno, a na neiskorišteni iznos kredita zaračunava se naknada od 0,15 % kvartalno

Kredit se uzima putem postupka javne nabave.

Financijska sredstva za otplatu kreditnih anuiteta osigurati će se iz poslovanja tvrtke uz jamstvo Općine Bol.

Predloženom odlukom vijeće Općine Bol ovlašćuje načelnika Općine Bol Tihomira Marinkovića da u ime Općine Bol jamči tražbinu vjerovnika koja će nastati temeljem Ugovora o kreditu koji će se zaključiti između vjerovnika Erste & Steiermarkisce bank d.d.i dužnika tvrtke Grabov rat d.o.o. i to izdavanjem 2 mjenice i zadužnice.

Mirko Perić je pojasnio vijećnicima da će se podizanjem ovog kredita pokriti sva dugovanja Grabovog rata prema županiji.

Također je kazao da će se dio novca potrošiti za kupnju novih rekvizita za plažu (suncobrana, ležaljki), da će se obnoviti kiosci itd.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol za povećanje osnovice za obračun plaće djelatnika vrtića.

Prijedlog Upravnog vijeća je da vijeće općine Bol poveća osnovicu za obračun plaće 15 %.

Kao argumente za povećanje plaća navode povećan broj djece i rad subotom u ljetnom razdoblju.

Plaća odgojitelja u vrtiću ovisi o godinama radnog staža i o osobnim olakšicama, tako da odgojiteljice imaju plaću od 4.800,00 kuna do 6.200,00 kuna.

Ukoliko se poveća osnovica plaće za 15 % bruto, plaća odgojiteljice u vrtiću će se povećati od 500,00 kuna do 800,00 kuna, a pomoćnim djelatnicama će se povećati za oko 300,00 kuna.

Stipe Karmelić je kazao da učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi ima plaću od oko 5.900,00 kuna, a čistačica u tvrtki Zlatni rat od 2.700,00 do 2.900,00 kuna.

Ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol Jadranka Doljanin je vijećnicima iznijela razloge za povećanje plaća. Kao najjači argument je istaknula povećan obim posla u vrtiću.

U raspravi su vijećnici Jakov Okmažić i Ivica Šćepanović istaknuli da nije primjereno da tete u vrtiću imaju veću plaću od učiteljica u osnovnoj školi.

I vijećnici Boris Škrbić i Branko Mikulić su kazali da sada nije vrijeme za tako veliko povećanja plaća.

Tomislav Marčić se ne protivi tolikom povećanju plaće, osobito ako općina ima dovoljno sredstava.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio kompromisno rješenje.

Naime, predložio je donošenje odluke o povećanju osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol za 5 %.

Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku o povećanju osnovice za obračun plaće djelatnika Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol za 5 %, odnosno sa 5.747,54 kuna na 6030,92 kune, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom Povjerenstva u sastavu: Doro Adulmar, Ivica Ščepanović i Zvonko Marić o donošenju odluke o zaključenju Sporazuma sa najmoprimcem Doma za stare i nemoćne u Bolu.

Predloženom Odlukom općinsko vijeće Općine Bol bi dalo suglasnost načelniku Općine Bol za otpisivanje – storniranje dijela dugovanja tvrtke COR MERIDIANUM, dom za starije i nemoćne osobe, i to za dio evidentiranih dugovanja u iznosu od 94.381,97 kuna.

Općinsko vijeće bi dalo suglasnost načelniku Općine Bol da zaključi Sporazum sa ravnateljicom Doma Višnjom Cvitešić da preostali iznos dugovanja u iznosu od 31.000,57 kuna podmiri do 1. siječnja 2015. godine.

Općinsko vijeće Općine Bol bi dalo suglasnost načelniku Općine Bol da se Sporazumom obveže dio prihoda od zakupa poslovnog prostora zgrade Doma uložiti u održavanje Doma.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli predloženu Odluku o davanju suglasnosti za otpis dijela dugovanja po evidentiranim računima, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da Centar za integralni razvoj srednjodalmatinskih otoka želi nominirati projekt „Svjetsko selo pisaca Brač“ na Europske fondove, te da ovom projektu trebaju dati potporu sve jedinice lokalne samouprave na Braču, nakon čega će ga Sabor proglasiti za projekt od posebnog nacionalnog interesa.

Predloženom odlukom o davanju suglasnosti i potpori projektu „Svjetsko selo pisaca Brač“ daje se suglasnost i potpora projektu „Svjetsko selo pisaca Brač“ izrađenom od tvrtke Cerado d.o.o. iz Postira.

Vijećnici su sa 9 glasova ZA donijeli predloženu odluku o davanju suglasnosti i potpori projektu „Svjetsko selo pisaca Brač“, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)

– Zoran Bodlović i Keti Bodlović od općinskog vijeća traže priznavanje tužbe i tužbenog zahtjeva u parničnom predmetu P-217/13, odnosno priznavanje vlasništva na čest. zgr. 326 k.o. Bol.

U obrazloženju zamolbe navode da je njihovom predniku 1953. godine srušena obiteljska kuća, te da mu je dodijeljena kuća za stanovanje na čest. zgr. 327/1 k.o. Bol i pripadajući vrt za gradnju mehaničarko-kovačke radionice. Međutim, ističu da je ta kuća na Rivi bila položena na dvije čestice i to čest. zgr. 327/1 i čest. zgr. 326 k.o. Bol. Zbog toga su pokrenuli sudski spor za utvrđivanje vlasništva i uknjižbu izostavljene čest. zgr. 326 k.o. Bol na svoje ime.

Prema njihovim mišljenju, sve navedene činjenice su općepoznate te ne postoji razlog za daljnje otezanje parničnog postupka.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili ovu zamolbu te donijeli Odluku priznanju tužbenog zahtjeva Zorana i Keti Bodlović u parničnom postupku koji se vodi pred Općinskim sudom u Supetru pod poslovnim broj P-217/13, odnosno priznali su da Općina Bol nije vlasnik čest. zgr. 326 k.o. Bol. Donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

– Damir i Valentina Ratković traže od općinskog vijeća storniranje duga od 85.274,65 kuna koje imaju prema općini Bol na ime neplaćenog komunalnog doprinosa.

U obrazloženju zamolbe ističu da je taj dug rezultat neprofesionalno odrađenog posla od strane čovjeka koji im je radio papirologiju jer zbog njegovog propusta nisu iskoristili popust koji za gradnju prve nekretnine imaju Boljani.

Naime, papiri su rađeni na ime Damira Ratkovića koji u to vrijeme nije ispunjavao uvjete za ostvarivanje popusta, dok mu je supruga Valentina ostvarivala pravo na popust.

Ističu da su platili iznos od 43.135,35 kuna, odnosno iznos po prvom Rješenju kojim je bio uračunat popust za stanovnike Bola.

Traže da se prema njima ne radi razlika te da se i na njih gleda kao na svaku drugu mladu obitelj koja želi ostati na otoku i tu graditi svoj život.

Vijećnici su JEDNOGLASNO usvojili ovu zamolbu.

– Ada Seferagić u ime Udruge za bolji Bol je ukazala na pad razine medicinske usluge zbog centralizacije hitne medicinske službe.

Od općinskog vijeća traži poboljšanje hitne medicinske pomoći na Bolu na način da se zakupi postojeća ambulante izvan radnog vremena ili da se tim hitne medicinske pomoći smjesti u neki od hotela te traži osiguranje lokacije za izgradnju heliodroma na Bolu.

Predlaže da troškove dežurstva snose svi dionici turizma recipročno smještajnim kapacitetima.

Dr. Markica Tomić smatra da je sadašnja organizacija hitne medicinske službe u Gornjem Humcu, posve zadovoljavajuća.

Budući da organizacija zdravstvene zaštite nije u nadležnosti Općine ona ne može odlučivati o tome kada bi i mogla platiti sve troškove.

Vijećnici su zaključili da na ovu temu treba nastaviti razgovore s rukovodstvom Doma zdravlja u Splitu, a jedno od mogućih rješenja je i traženje da se barem u ljetnim mjesecima, kada u Bolu ima i do 12.000 ljudi, stacionar hitne pomoći iz G. Humca preseli tijekom noći u Bol.

– Ranko Jukić od općinskog vijeća traži da izmjeni provedbenu odredbu vezano za određivanje minimalne veličine građevinske čestice na način da umjesto 400 m2 minimalna površina parcele bude 330 m2.

U obrazloženju zamolbe navodi da se njegova čest. zem. 2256/6 k.o. Bol nalazi unutar građevinskog i izgrađenog područja naselja Bol. Okolne parcele koje su izgrađene su manje kvadrature. Ističe da prema z.k. izvatku njegova nekretnina čest. zem. 2256/6 k.o. Bol ima površinu 445 m 2, ali da je zbog nezakonitih postupaka prilikom parceliranja „Lalića njive“ oštećen za cca 100 m2 čime je njegova parcela u potpunosti obezvrijeđena.

Od općinskog vijeća traži da objektivno sagleda sve postojeće okolnosti i udovolji njegovoj zamolbi.

Vijećnici su izrazili spremnost da pomognu gospodinu Jukiću, te da se njegov problem riješi kroz izmjene i dopune Prostornog plana.

– Koncesionari na pomorskom dobru istočno od plaže Zlatni rat do Malog rata ( jedrenje na dasci, ronjenje, iznajmljivanje brodica, ležaljki, suncobrana …) od općinskog vijeća traže popust od 30 % na već određene cijene koncesija jer im je poslovanje bilo ugroženo zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u lipnju i srpnju.

– Paula Lalić u ime tvrtke Martinica d.o.o. i Smiljan Jozić vlasnik obrta „M&S“ od općinskog vijeća traže ukidanje odluke o 100%-tnom povećanju naknade za korištenje javne površine u ulici Vladimira Nazora. U obrazloženju zamolbe ističu gospodarsku krizu, povećanu konkurenciju itd.

– Koncesionari na pomorskom dobru-korisnici štandova na Šetnici od općinskog vijeća traže smanjivanje cijene i njeno vraćanje na prošlogodišnju razinu i odgodu plaćanja druge rate.

Svoj zahtjev pravdaju slabijom turističkom sezonom i slabim vremenskim uvjetima za rad na otvorenom.

– Željka Karmelić vl. obrta Moreta traži od općinskog vijeća da joj se naknada za reklamu na javnoj površini naplaćuje kao do sada.

Ističe da joj je račun povećan za preko 50 % jer joj je reklama svrstana u kategoriju “usluga prodaje izletničkih brodskih karata u luci“, dok se njen obrt bavi isključivo iznajmljivanjem brodica, te nama u ponudi prodaju izletničkih karata, transfere i sl..

– Darija Marinković vlasnica obrta N i D se žali na Rješenje br. 13/2014 za naknadu za korištenje javne površine ispred prodavaonice i ističe da ne koristi 3 m2 ispred prodavaonice kako je to istaknuto u pobijanom Rješenju.

U raspravi su vijećnici naglasili da je ove godine unatoč lošijem vremenu i slabom početku sezone na Bolu ostvaren već broj dolazaka gostiju, te da ponuđači usluga moraju svoju ponudu uskladiti sa potražnjom sadašnje strukture gostiju.

Vijećnici su odbili sve gore navedene zamolbe.

– Ravnateljica Centra za kulturu Ivana Bošković Ivičić je od vijeća zatražila dodatnu novčanu naknadu za njen rad u ljetnom periodu.

Naime, ravnateljica Ivana Bošković Ivičić je zaposlena u školi na oko 40% radnog vremena, te će njena plaća v.d. ravnateljice iznositi oko 60 % plaće ravnatelja Centra za kulturu.

Ističe da ona u ljetnom periodu u Centru za kulturu odradi svih 100 % radnog vremena.

Zbog toga, odnosno zbog povećanog obima posla tijekom ljetnih mjeseci, od vijeća traži da joj odredi dodatnu novčanu naknadu kako bi se njen rad adekvatno vrednovao.

Nadalje, ravnateljica Centra za kulturu od općinskog vijeća traži odobrenje za raspisivanje natječaja za stalno zapošljavanje domara-kućnog meštra. Ističe da je takva osoba Centru uistinu potrebna, a osoba koja je do sada povremeno obavljala taj posao izuzetno vrijedna i korisna.

Ravnateljica Centra za kulturu je od općinskog vijeća zatražila i formiranje vijeća koje bi bilo zaduženo za kuću Romac i njeno čuvanje i još više njeno buduće osmišljavanje.

Također je od vijeća zatražila izdvajanje 10.000,00 kuna za prvi posjet kući Romac i prvu sanaciju od strane službenih konzervatora.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je odgodio donošenje odluka o zamolbama ravnateljice Ivane Bošković Ivičić za iduću sjednicu općinskog vijeća.

Načelnik je predložio, a vijećnici su se suglasili, da se sa ravnateljicom Centra za kulturu Ivanom Bošković Ivičić prije iduće sjednice vijeća obavi razgovor o ovim temama.

Dogovoreno je da u ime općine sastanku sa ravnateljicom Centra budu nazočni načelnik Općine Bol, predsjednik vijeća, dva potpredsjednika vijeća i pročelnik JUO Općine Bol.

– Dio stanara oko Šumice ispod Doma staraca se obratilo općinskom vijeću sa zamolbom za uređenjem javne površine i to šumice i puta ispod Doma staraca.

Predlažu da se izvrši uređenje postojećeg pješačkog puta, popločavanje istog te regulacija slivnih voda. Na preostalom terenu predlažu izvedbu odgovarajućih terasa suhozida, ukrasnih zidića, sadnju cvijeća i sl.

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu, te predlažu prethodnu izradu projekta uređenja Šumice i utvrđivanje vlasništva Općine Bol na tom području.

– Josip Eterović u ime tvrtke Riva-Bol d.o.o. je uputio pismo namjere na temu zakupa Planinarskog doma „Vladimir Nazor“ na Vidovoj gori.

U pismu navodi da njegova obiteljska tvrtka djeluje već 35 godina i njeguje ugostiteljsku tradiciju koja je prepoznata i od strane brojnih gostiju koji im se redovito vraćaju.

Navodi da je njegova tvrtka jedna od rijetkih na Bolu koja ugostiteljsku (restoransku) djelatnost obavlja tijekom cijele godine.

Istaknuo je spremnost podastrijeti kratkoročni i dugoročni plan uređenja i investicije koja je nužna kako bi se popularizirao taj zapušteni lokalitet. Ističe da su usluge spremni pružati tijekom cijele godine: u sezoni svakodnevno od Uskrsa do blagdana Svih Svetih, a izvan sezone vikendom i prigodno prema najavama. U gastronomskom smislu bi prednjačila kvalitetna autohtona gastronomska ponuda.

Vijećnici su primili na znanje ovo pismo namjere, ali budući da imovinsko-pravni odnosi objekta – restorana na Vidovoj gori još nisu riješeni, neće donositi konačnu odluku o ovoj tematici.

-Neda Kraljević je upozorila vijećnike da je njihovom odlukom kojom su dozvolili Srećku Vargeku prodaju robe iz vlastitog obrta (WGW) na čestici zemlje 649/4 k.o. Bol, koja u naravi predstavlja dio okućnice oko njegove kuće na adresi Put Zlatnog rata 12 na Bolu, izvršen veoma neukusan napad na prostor i to na najreprezentativnijem dijelu Bola.

Vijećnici su kazali da je Srećko Vargek dobio odobrenje za prodaju robe na svojoj okućnici za 2014. godinu, te da mu to odobrenje za prodaju, a zbog gore navedenog, neće biti produženo za slijedeće godine. Također su zaključili da mu treba poslati račun za korištenje pomorskog dobra na Šetnici, na kojoj je samoinicijativno postavio izložbeni stalak.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 23.15 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content