Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2013.
10. prosinca, 2013. u 12:43:28

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/129

Ur. broj: 2104/02-13-02/01

Bol, 4. studenog 2013. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  8/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 30. listopada 2013. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Frane Lukšić, Dinko Karninčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković- načelnik Općine Bol, Mate Petrić-zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o., Nikola Popić (točka 5. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher-predstavnik medija.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike o rezultatima turističke sezone. Kazao je da smo ove godine dosegli prijeratne rezultate, odnosno da je broj noćenja premašio brojku od 500.000. Načelnik je rekao da su Austrijanci najbrojniji gosti, zatim slijede Nijemci, Skandinavci pa Slovenci. Smatra da je struktura gostiju dobra te da se u budućnosti očekuje daljnji rast udjela  gostiju iz Skandinavije, koji su dobre platežne moći.

Načelnik je rekao da je nedavno organizirana dvodnevna proslava obljetnice 90 godina turizma u Bolu. Prvi dan je održana skupština TZO, a drugi  dan je održana skromna proslava za pučanstvo te je otvorena izložba  o razvoju i rezultatima bolskog turizma.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da su, sukladno ranijim najavama, radovi na izgradnji novog  kanalizacijskog sustava na Rivi započeli 9. listopada te da se odvijaju dobrom dinamikom. Istaknuo je da se do Božića može očekivati i postavljanje kamenog opločenja na toj prvoj dionici od Lože do Konzuma.

Radovi na Račiću će najvjerojatnije otpočeti u siječnju, a sada je u tijeku pribavljanje lokacijske dozvole za izgradnju potpornog zida radi proširenja Rive, a u tom proširenju će biti postavljena nova vodovodna i kanalizacijska cijev.

Načelnik je kazao da će radovi u ulici Tina Ujevića početi najvjerojatnije u prosincu, nakon potpisa ugovora između Hrvatskih voda d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvitak. Izgradnju ove kanalizacije će financirati Hrvatske vode 90 %, a općina Bol 10 %.

Za nekoliko dana će se kompletirati dokumentacija i uputiti zahtjev za ishođenje lokacijske dozvole za luku na Račiću. Načelnik smatra da je realno za očekivati da radovi na izgradnji luke otpočnu dogodine u ovo vrijeme.

Načelnik je izvijestio da je donesen novi Županijski prostorni plan, ali da još nije javno dostupan na internetu, pa još ne znamo kakva su prostorno-planska rješenja prihvaćena za Općinu Bol.

Načelnik je rekao da su ishođene lokacijske dozvole za izgradnju zida prema Sv. Luciji i kod Hotela Bol.

Također je kazao da je uspješno odrađena akcija uklanjanja opasnih borova unutar naselja, te uz cestu Bol-Murvica.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je zajedno sa zamjenikom načelnika i pročelnikom bio u Sarajevu u uzvratnom posjetu kardinalu Vinku Puljiću. Načelnik je istaknuo da je posjet bio vrlo uspješan, da su uživali punu pažnju domaćina. Načelnik je rekao da je kardinala ponovno pozvao u Bol, te da je kardinal Puljić uputio pozdrave svim žiteljima Bola.

Nadalje, kazao je da su u Sarajevu posjetili i sarajevskog gradonačelnika Ivu Komšića.

C)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Ivica Šćepanovi je pitao načelnika zbog čega kasni početak radova na kanalizaciji na istočnom dijelu Bola. Također je zatražio pismeno očitovanje o tome što je  Općina Bol  poduzela za rješavanje problema Bijele kuće.

Načelnik je odgovorio da je već u svom usmenom izvješću odgovorio na prvo pitanje odnosno da će radovi u ulici Tina Ujevića početi najvjerojatnije u prosincu, nakon potpisa ugovora između Hrvatskih voda d.o.o. i Europske banke za obnovu i razvitak. Podsjetio je vijećnike da se početkom radova moglo otpočeti 1. svibnja ove godine, ali da su radovi odgođeni zbog prosvjeda stanovnika tog dijela Bola. Naime, neki od njih su smatrali da će ti radovi negativno utjecati na iznajmljivanje apartmana u tom dijelu naselja.

Odgovor na drugo pitanje načelnik će vijećnicima dostaviti zajedno sa materijalima za iduću sjednicu općinskog vijeća.

Dinko Karninčić je izrazio zabrinutost dinamikom izvođenja radova na izgradnji novog  kanalizacijskog sustava. Primijetio je da radnici svaki dan rano završavaju sa izvođenjem radova.

Načelnik je rekao da je dinamika izvođenja radova i iznad plana te da očekuje da će svi radovi biti okončani do Uskrsa.

Dinko Karninčić je predložio da se kante sa Rudine koje su postavljene pored ukopnog kontejnera dislociraju ispod stepenice na rampi za Studenac.

Načelnik je prihvatio ovu ideju te je obećao izvršiti predloženu dislokaciju kanti za smeće.

Dinko Karninčić je upozorio na zakrčenja u prometu koja se događaju zbog nove regulacije prometa u ulici Rudina. Upozorio je na nepoštivanje prometnih propisa od strane brojnih vozača te je predložio da načelnik pozove policiju da češće nadzire promet.

Načelnik je kazao da je policija i danas bila u mjestu i kontrolirala poštivanje prometnih propisa te da će i dalje redovito dolaziti.

D)    Prihvaćanje zapisnika sa 7/2013 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 6/13 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 7/13 sjednice Općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO.

Ivica Šćepanović je podsjetio predsjednika vijeća da je na jednoj od ranijih sjednica vijeća rečeno da će zapisničarka emailom  u roku od 48 sati od održavanja sjednice vijeća dostaviti prijedlog zapisnika vijećnicima kako bi oni mogli na vrijeme, dok su im sjećanja još svježa, dati eventualne primjedbe na zapisnik.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da se odustalo od te ideje zbog mogućih zloupotreba,  ali da vijećnici u roku od 48 sati od održavanja sjednice vijeća mogu doći u prostorije općine i izvršiti uvid u zapisnik.

E)     Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 1. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana komisije za dodjelu stipendija.
 2. Rasprava i donošenje odluke o biranju vijeća za koncesijska odobrenja općine Bol
 3. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za Statut i Poslovnik
 4. Rasprava i donošenju odluke o razrješenju i imenovanju člana odbora za prostorno i urbanističko planiranje
 5. Rasprava i donošenje odluke o ispravci tehničke greške u UPU naselja Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o ovlaštenju načelnika (za dokapitalizaciju Grabovog rata d.o.o )
 7. Rasprava i donošenje zaključka o ovlaštenju načelnika (za potpisivanje garancije Grabovom ratu d.o.o. za kreditno zaduženje)
 8. Prethodna rasprava o nacrtu proračuna općine Bol za 2014. godinu.
 9. Rasprava i podnošenje inicijative za izradu PPPO zaštićenog krajolika Zlatni rat.
 10. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju odbora za regulaciju prometa na području općine Bol.
 11. Razno, dopisi građana: Ana Kraljević, Ana Marija Psener, Vinko Šimetović.

POD 1)

Na pretprošloj sjednici vijeća u šest raznih komisija i odbora od 30-tak članova 3 mjesta su bila predviđena za vijećnike SDP-a.

Vijećnici SDP-a nezadovoljni tim imenovanjima su odbili sudjelovati u radu tih odbra i komisija, te je na ovoj sjednici vijeća predviđeno donošenje odluke o njihovom razrješenju i imenovanju novih  članova.

Tako je Sani Bodlović je zatražila razrješenje dužnosti člana Komisije za dodjelu stipendija.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio donošenje odluke o razrješenju Sani Bodlović i imenovanje Matka Dubravčića za člana Komisije za dodjelu stipendija.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu stipendija je usvojen sa 6 glasova ZA i  4 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da se Vijeće za davanje koncesijskih odobrenja sastoji od pet članova od kojih je jedan član predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ, a jedan predstavnik nadležne lučke kapetanije, dok su tri člana predstavnici Općine Bol, a SDŽ još nije predložila svog predstavnika.

Članovi vijeća između sebe biraju predsjednika vijeća.

Lučka kapetanija je imenovala Vedrana Bezmalinovića za predstavnika u Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja Općine Bol.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove Vijeća za davanje koncesijskih odobrenja:

 1. Frane Lukšić
 2. Matko Baković
 3. Tomi Fabijanović
 4. Vedran Bezmalinović- predstavnik Lučke Kapetanije
 5. _______________- predstavnik Upravnog odjela za pomorstvo SDŽ

Prijedlog Frane Lukšića, iznijet u ime  Odbora za izbor i imenovanje je prihvaćen sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Sani Bodlović je zatražila razrješenje dužnosti člana Odbora za Statut i Poslovnik.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio donošenje odluke o razrješenju Sani Bodlović i imenovanje Dinka Karninčića za člana Odbora za Statut i Poslovnik.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik je  usvojen sa 6 glasova ZA i  5 glasova PROTIV, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)

Jakov Okmažić je zatražio razrješenje dužnosti člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio donošenje odluke o razrješenju Jakova Okmažića  i imenovanje Nikice Marinkovića pok. Frane za člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora.

Prijedlog Odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje i uređenje prostora nije usvojen (6 glasova ZA i  5 glasova PROTIV).

POD 5)

Utvrđeno je da je u „Službenom glasniku“ Općine Bol br. 8/2013 došlo do tehničke greške, odnosno da su uočene greške u  članku 18. i 29. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja  naselja Bol.

Zbog toga općinsko vijeće treba donijeti Odluku o  ispravci tehničke greške Urbanističkog plana uređenja  naselja Bol odnosno o ispravci članka 18. i 29. Odluke.

Stručni izrađivač plana gospodin Nikola Popić je vijećnicima pojasnio o kakvim se greškama radi i predložio je donošenje Odluke o ispravci tehničke greške.

Nadalje, Nikola Popić je  kazao da su i druge općine i gradovi koristile institut ispravka tehničke greške, ali taj ispravak ne smije  bitno mijenjati odredbe za provođenje plana, odnosno uvjete za gradnju.

Prema tumačenju Ministarstva graditeljstva pod ispravak tehničke greške smatra se podatak, broj, pokazatelj i sl. koji nije naveden u odluci o donošenju prostornog plana, ali se može dokazati da je bio naveden u javnoj raspravi.

Stoga se može donijeti odluka o ispravku tehničke greške samo za suteren, postotak izgrađenosti  ugostiteljsko-turističke građevine i za izgradnju ravnog krova odnosno terase na ugostiteljsko-turističkim objektima koji mogu služiti kao sunčališta, vidikovci ili za izgradnju krovnog bazena.

Za ostale eventualne izmjene plana treba proći proceduru javnog izlaganja, a to će se dogoditi prilikom usklađenja PPU Općine Bol sa Županijskim prostornim planom.

Vijećnik Matko Baković je predložio da se današnjom odlukom u nenastanjenom potkrovlju omogući uređenje stana i tako potkrovlje postane nastanjeno bez mijenjanja izgleda i gabarita kuće.

Nikola Popić je odgovorio da to nije moguće nazvati tehničkom greškom jer bi to omogućilo izgradnju sedmog stana u kući, a u toku petogodišnje javne rasprave se uvijek javno govorilo da zbog zaustavljena apartmanizacije jedna kuća može imati maksimalno šest stanova.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je većina vijećnika već nekoliko puta iskazala stav kako u jednoj kući po jednoj etaži mogu biti maksimalno tri stana, ali bez mijenjanja gabarita kuće.

S ovim prijedlogom o nastanjenom potkrovlju i sa maksimalno tri stana po etaži kuće će se krenuti u izmjene i dopune PPU Općine Bol kada se PP bude usklađivao sa ŽPPU-om.

Vijećnici su JEDNOGLASNO prihvatili predloženu Odluku  o ispravci tehničke greške u Urbanističkom planu uređenja Općine Bol, koja će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Na prošloj sjednici općinskog vijeća Općina Bol, kao jedini član Društva-osnivač, povećala je temeljni kapital trgovačkog društva GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti, uplatom u novcu i to za iznos od 600.000,00 kuna.

Temeljni kapital trgovačkog društva GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti tom odlukom se povećao sa iznosa od 580.000,00 kuna na iznos od 1.180.000,00 kuna.

Donesenom odlukom ovlašten je Predsjednik Skupštine tvrtke Grabov rat d.o.o. Jakša Marinković Šimić  da u ime osnivača kod javnog bilježnika donese Odluku o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju, kao i da donese druge odgovarajuće odluke potrebne radi povećanja temeljnog kapitala i da poduzme sve druge zakonom propisane radnje pred svim nadležnim tijelima.

Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da je odredbom članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13), načelnik općine ovlašten poduzimati sve potrebne radnje za usklađenje trgovačkog društva u vlasništvu jedinice lokalne samouprave pred javnim bilježnikom i trgovačkim sudom.

Zbog toga se predlaže donošenje ove odluke o ovlaštenju načelnika kako bi KJP Grabov rat nesmetano proveo promjene upis dokapitalizacije u sudski registar.

Odlukom se predviđa da sve potrebne radnje za usklađenje trgovačkog društva Grabov rat d.o.o. iz Bola sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi pred javnim bilježnikom i trgovačkim sudom provodi općinski načelnik.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o ovlaštenju načelnika, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je dao uvodno obrazloženje predložene odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola.

Naime, predloženom odlukom daje se jamstvo i suglasnost trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. Bol za zaduživanje kod Banke kovanica d.d., a za restrukturiranje društva i pretvaranja kratkoročne dospjele obveze duga nastalog temeljem neplaćene koncesijske naknade za 2007. i 2008. godinu, u dugoročnu obvezu te njezino zatvaranje.

Trgovačko društvo Grabov rat d.o.o. Bol bi se zadužilo kod Banke Kovanica d.d., po slijedećim uvjetima:

Iznos i valuta:                                      4.000.000,00  kuna, uz valutnu klauzulu u EUR

Kamatna stopa:                                               promjenjiva, 8,60 % godišnje

Rok otplate:                                                    3 godine

Naknada za obradu kreditnog zahtjeva:         1,00 % jednokratno, na iznos odobrenog kredita

Kredit se uzima putem postupka javne nabave.

Financijska sredstva za otplatu kreditnih anuiteta osigurati će se iz poslovanja tvrtke uz jamstvo Općine Bol.

Predloženom odlukom vijeće Općine Bol ovlašćuje načelnika Općine Bol Tihomira Marinkovića da u ime Općine Bol jamči tražbinu vjerovnika koja će nastati temeljem Ugovora o kreditu koji će se zaključiti između vjerovnika Banke Kovanica d.d. i dužnika tvrtke Grabov rat d.o.o. i to:

–          davanjem pod hipoteku čest. zgr. 520  k.o. Bol,

–          izdavanjem mjenice i zadužnice.

Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da bi dokapitalizacija trebala predstavljati ulaganje u materijalnu osnovu firme, a ne da se dokapitalizacijom rješavaju nagomilani dugovi.

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je kazao da se dokapitalizacija provodi zbog različitih razloga, a jedan od njih je, naočito u vremenima gospodarske krize, i sanacija dugova poduzeća.

Ivica Šćepanović je kazao da je odluka o dokapitalizaciji donesena na prošloj sjednici vijeća te da je danas  komentar Mate Petrića o toj temi suvišan.

Vijećnik Boris Škrbić je pitao direktora KJP Grabov rat što bi se dogodilo kada tvrtka ne bi dobila kredit.

Tomislv Marčić  je kazao da je teško predviđati što bi se dogodilo, ali nedvojbeno je da se podizanjem kredita smanjuje kamatna stopa te da neće doći do blokade računa  poduzeća.

Ivica Šćepanović je izrazio stajalište da Općina Bol treba pomoći svom komunalnom poduzeću u prevladavanju financijskih poteškoća, odnosno u sanaciji dugovanja.

Nadalje, Ivica Šćepanović je pitao direktora KJP Grabov rat da li je južni dio štekata Marjan centra u obuhvatu koncesije na plaži Zlatni rat, te da li Marjan centar plaća  komunalnom poduzeću korištenje pomorskog dobra na Šetnici.

Ivica Šćepanović je također pitao koliko je Grabov rat zaradio od sakupljanja PET ambalaže na plaži Zlatni rat.

Tomislav Marčić je kazao da je južni dio štekata ispred hotela Marjan centar u obuhvatu koncesije na plaži Zlatni rat, ali da ne plaća koncesiju tvrtki Grabov rat, jer vlasnik Marjan centra polaže vlasnička prava na to zemljište, a RH ga još uvijek nije izvlastila i isplatila mu naknadu za izvlaštenje.

Direktor je kazao da Marjan centru nije ispostavio račun za štekat na pomorskom dobru, jer bi Grabov rat trebao platiti PDV za izdani račun, a naplata računa je upitna i, za sada, malo vjerojatna.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva trgovačkom društvu Grabov rat d.o.o. iz Bola, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima pojasnio da ova točka dnevnog reda predstavlja prvo čitanje i raspravu o proračunu Općine Bol za 2014. godinu, dok se samo donošenje odluka predviđa za neku od idućih sjednica vijeća.

Nadalje, kazao je da se Odbor za financije sastao sa voditeljicom računovodstva Nedom Kraljević i načelno se složio sa okvirom nacrta proračuna.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je vijećnicima obrazložio nacrt proračuna općine Bol za 2014. godinu.

Naime, istaknuo je da se Proračun Općine Bol sastoji od prihoda  u iznosu od 19.180.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 19.180.000,00 kuna.

Izvorni prihodi u proračunu iznose oko16.180.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju privrede i stanju globalnih financija.

Naš izvorni proračun za 2014. godinu je se planira u razini ovogodišnjih prihoda.

Predsjednik vijeća  je istaknuo da nacrt proračuna još može doživjeti promjene, ali u okviru ukupnih planiranih prihoda.

Ivica Šćepanović je predložio da se u proračunu poveća rashodovna stavka donacija DVD-u, troškovi poslovanja i projekt vatrogasnog doma (predviđeno 470.000,00 kuna), budući da je sam projekt vatrogasnog doma dosta skup, te ostatak novca neće biti dostatan za nesmetano funkcioniranje DVD-a.

Ivica Šćepanović je također upozorio vijećnike da je nužno što prije izgraditi Vatrogasni dom, budući da vatrogasci  trenutno borave u derutnoj baraci koja nije u njihovom vlasništvu.

Pročelnik je kazao da su prihodi i rashodi ograničeni i da sigurno nedostaje novca na mnogim stavkama. Ukoliko vatrogascima bude nedostajalo sredstava za projekt Doma sigurno će se rebalansom omogućiti plaćanje te razlike iz drugih prihoda općine.

Ivica Šćepanović je pitao na koji način će se raspodijeliti 200.000,00 kuna predviđenih za donacije za sport prema programu javnih potreba.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je to samo okvir, ali  se treba donijeti odluka o javnim potrebama u sportu gdje će biti točno specificirano koliko će koja sportska  udruga dobiti novca.

Vijećnik Tomi Fabjanović je pitao da li je 500.000,00 kuna previsok iznos za troškove  sakupljanja i odvoza krupnog otpada, te da li taj posao može obavljati i KJP Grabov rat.

Načelnik je odgovorio da je cijena odvoza kontejnera sa krupnim otpadnom propisana Cjenikom sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i krupnog otpada za područje Općine Bol te da je cjenikom određeno da se kontejneri za glomazni otpad, koje plaća općina Bol po narudžbi komunalnog redara plaćaju 500,00 kn (kontejner / 7 M3) i 1.200,00 kn (kontejner / 20 M3). Čestom kontrolom je utvrđeno da se na Bolu prikupi oko 800 kontejnera krupnog otpada godišnje te je planiran iznos od 500.000,00 kn realan. U budućoj raspravi o organizaciji rada tvrtke Grabov rat treba ispitati mogućnost da se naša komunalna tvrtka bavi i ovom djelatnošću.

Matko Baković je pitao tko je uredio reciklažo dvorište u Podborju,  tko ga koristi i koliki je mjesečni najam.

Načelnik je odgovorio da reciklažo dvorište koristi tvrtka Michieli-Tomić d.o.o. iz Gornjeg Humca. Tvrtka Michieli-Tomić zemljište koristi temeljem Ugovora o zakupu kojim je Općina Bol dala na korištenje jugoistočni dio  čest. zemlje broj 1675, K.O. Bol,  približnih dimenzija 30×25 metara za dvorište za zbrinjavanje otpada u Općini Bol. Ugovor je sklopljen na rok od 34 mjeseca. Mjesečna zakupnina iznosi 2.000,00 kuna, ali je ugovorom određeno da će zakupac umjesto plaćanja zakupnine svake godine ulagati u uređenje  dvorišta za zbrinjavanje otpada u Općini Bol.

Matko Baković je zatražio da se vijećnicama dostavi preslika ovog Ugovora  o zakupu.

Vijećnik Branko Mikulić je pitao da li će se u idućoj godini realizirati sanacija potpornog zida iznad naselja Blato, te da li će se postaviti nova javna rasvjeta na Loži.

Načelnik je odgovorio da su u proračunu predviđena sredstava za obje stavke te da se planira i sanacija zida u Blatu i postavljanje nove javne rasvjete na Loži.

Vijećnik Matko Baković je primijetio  da li bi vjerojatno bilo jeftinije  da općina na leasing uzme  jedno auto za službena putovanja umjesto da se plaća korištenje privatnih automobila u službene svrhe.

Načelnik je odgovorio da se troškovi korištenja privatnog automobila u službene svrhe isplaćuju sukladno zakonu tj. 2 kn/km, a sve ostale troškove automobila snosi vlasnik (gorivo, osiguranje, gume, popravci…).

Tomi Fabijanović je pitao tko će za iznos od 100.000,00 kuna održavati poljoprivredne putove i biciklističke staze.

Načelnik je odgovorio da će taj posao obavljati KJP Grabov rat.

Tomi Fabijanović je pitao kome će se i od kuda  će se platiti iznos od  400.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da se taj iznos planira isplatiti vlasnicima zemljišta sa prijelaznog računa HBOR-a, ali tek nakon provedenog upravnog postupka izvlaštenja koji još nije ni započeo.

Frane Lukšić je pitao kako se planira trošiti iznos od 840.000,00 kuna predviđen za Centar za kulturu za 2014. godine.

Pročelnik je odgovorio da će ravnateljica Centra podnijeti vijeću izvješće o radu za 2013. godinu i Plan rada za 2014. godinu u kojem će biti specificirani troškovi za 2014. godinu.

Branko Mikulić je pitao da li je gotova projektna dokumentacija za izgradnju rotora i vidikovca.

Načelnik je odgovorio da još nije dovršena projektna dokumentacija za izgradnju rotora, ali da je dovršena projektna dokumentacija za izgradnju vidikovca.

Frane Lukšić je pitao da li je iznos od 220.000,00 kuna dovoljan za uređenje plaže za invalide.

Načelnik je odgovorio da je ukupan potreban iznos 510.000,00 kuna, ali da će općina iz svoga proračuna platiti iznos od 220.000,00 kuna, dok će ostatak sufinancirati županija, TZO i dr.

POD 9)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pojasnio vijećnicima proceduru donošenja Prostornog plana područja posebnih obilježja značajnog krajobraza.

Sam plan donosi Skupština županije, ali na prijedlog općinskog vijeća na kojem se nalazi značajni krajobraz.

Zbog toga predloženom odlukom  vijeće općine Bol predlaže skupštini SDŽ donošenje PPPO-a zaštićenog krajobraza plaže Zlatni rat.

Dakle, vijeće Općine Bol samo podnosi inicijativu da se ta odluka donese što prije.

Osnovni cilj izrade i donošenja PPPPO Zlatni rat je prostorno planskim rješenjima i mjerama zaštite osigurati kvalitetniju zaštitu i uređenje područja na načelima održivog razvitka.

Budući da je ovo područje glavni resurs razvoja bolskog turizma, a turizam je najvažnija privredna grana na Bolu, pri odabiru prostornih rješenja treba planirati prostor za sportske, rekreacijske, ugostiteljsko-turističke i druge sadržaje, uz princip zaštite prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti.

Prostor značajnog krajobrazba je atraktivan za šetnju i odmor, a u ljetnim mjesecima je opterećen velikim brojem posjetitelja, te prostor posjetitelja treba biti ograničen kroz planiranje određenih sadržaja. Svi novoplanirani objekti mogu imati najviše jednu nadzemnu etažu, a preporučuje se korištenje podruma i podzemnih etaža, te korištenje dijelova ravnog krova kao vidikovca.

Komunalnu opremu za plaže, ugostiteljske objekte, sportsko-rekreacijske i zabavne sadržaje, treba posebno dizajnirati (ležaljke, suncobrani, pepeljare, koševi za otpatke, osmatračnice, štekati, montažni objekti i sl.)

Prilikom izrade Plana treba se voditi principom usklađenja interesa korisnika prostora i ostvarenja ciljeva zaštite značajnog krajobraza.

Postojeće spomenike kulture treba rekonstruirati i staviti u funkciju.

Zaštita prirodnih i kulturno-povijesnih vrijednosti je primarni cilj pri odabiru prostornih rješenja u obuhvatu, s postojećim i planiranim sadržajima određenim Zakonom i prostornoplanskim dokumentima.

Na upit vijećnika Ivice Šćepanovića pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da je prema zadnjim tumačenjima Ministarstva kulture obuhvat zaštićenog krajolika od punte Borak na istoku do potoka na Paklini na zapadu, a sjeverna granica je sjeverni rub Šetnice, odnosno lokalne ceste od Sv. Pavla do raskrižja prema Murvici.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o podnošenju inicijative za izradu PPPO zaštićenog krajolika Zlatni rat, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je podsjetio vijećnike da se planira donošenje nove Odluke o prometu na području Općine Bol.

Naime, Odluka o regulaciji prometa na području Općine Bol stara je više od 10 godina.

Treba donijeti novu odluku koja će biti usklađena sa zakonom i koja treba regulirati promet u Bolu i Murvici.

Zbog toga se predlaže imenovanje povjerenstva za promet koje bi kao radno tijelo vijeća Općine Bol razmatralo pitanja iz svog djelokruga, davalo vijeću prijedloge, savjete i mišljenja o regulaciji prometa na području općine, pratilo i predlagalo mjere za unaprijeđenje regulacije prometa te aktivno sudjelovalo u izradi odluke o regulaciji prometa, čiji će prijedlog za vijeće Općine Bol izraditi ovlaštena tvrtka.

Vijećnik Frane Lukšić u ime Odbora za izbor i imenovanje je predložio slijedeće osobe za članove Povjerenstva za promet:

1. Doro Adulmar-predsjednik

2. Dino Egekher-član

3. Dinko Karninčić-član

Vijećnici su sa 7 glasova ZA, 3 SUZDRŽANA glasa i 1 glasom PROTIV donijeli odluku o imenovanju povjerenstva za promet, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa dopisima i molbama upućenim općinskom vijeću:

-Ana Kraljević se obratila vijećnicima i upozorava na, navodno, neadekvatne uvjete za boravak djece u vrtiću „Mali princ“.

Ističe da je prostor pretrpan, da to može dovesti do širenja zaraznih bolesti među djecom, te da boravak u lošim uvjetima može negativno utjecati na psiho-fizički razvoj djece.

Nadalje, gospođa Kraljević ukazuje na nedostatak stručnih suradnika u vrtiću pedagoga i psihologa, što također može negativno utjecati na rano otkrivanje teškoća u razvoju djece.

Ističe da v.d. ravnateljica ne zadovoljava zakonom propisane uvjete za obnašanje te funkcije, a da predstavnica roditelja u Upravnom vijeću više nema djece koja pohađaju vrtić te da stoga ne može zastupati interese djece koja pohađaju vrtić.

Zbog toga poziva općinsko vijeće da uskladi poslovanje i vođenje dječjeg vrtića sa zakonom, da raspišu natječaj za ravnatelja, višu medicinsku sestru i stručnog suradnika, čime bi se stvorili bolji uvjeti za stručniji nadzor djece.

Također poziva vijećnike da se više angažiraju na realizaciji projekta proširenja dječjeg vrtića.

Vijećnik Dinko Karninčić je kazao da on nema osobnih iskustava sa boravkom djece u vrtiću, ali da je čuo proturječne informacije o situaciji u Dječjem vrtiću.  Istaknuo je da je Općina Bol dovoljno bogata da svoj djeci može pružiti optimalne uvjete boravka u dječjem vrtiću.

Zatražio je očitovanje v.d. ravnateljice o ovoj tematici.

Načelnik je naglasio da nikada nije moguće udovoljiti svima te da će uvijek biti zadovoljnih, ali i nezadovoljnih korisnika dječjeg vrtića.

Vijećnik Jakov Okmažić je rekao da je prema njegovim saznanjima stanje u vrtiću dobro, te da je  njegovo dijete zadovoljno boravkom u vrtiću.

V. d. ravnateljica Zorana Marinković je kazala da je ove godine upisano 90 djece što predstavlja iznimno velik broj za naš vrtić, ali da je to učinjeno na traženje općinskog vijeća čija je politika da sva zainteresirana djeca budu upisana u dječji vrtić.

Istaknula je da su formirane dvije jaslične skupine i tri skupine veće djece.

V. d. ravnateljica smatra da je prostor vrtića optimalno iskorišten te da djeca u ničemu nisu zakinuta. Ističe da nikada sva djeca ne borave u vrtiću, pa da su stoga  komentari o pretrpanosti vrtića  i o opasnostima za  zdravlje djece  neutemeljeni.

V.d. ravnateljica je također upoznala vijećnike da je proteklih nekoliko godina u više navrata raspisivan natječaj za stručne suradnike psihologe i pedagoge, ali da zbog malog broja traženog stručnog osoblja na otoku i malene satnice u vrtiću još nismo pronašli stalne stručne suradnike u dječjem vrtiću. Kazala je da se  sa istim problemom suočavaju i ostali vrtići na otoku. U tijeku je natječaj za radno mjesto psihologa, te je u planu zapošljavanje psihologa na 4 sata tjedno.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je pitao kakvi su planovi za budućnost, odnosno kada se smanji broj domaće  djece u vrtiću da li se ljeti planira uzimanje na čuvanje djece sezonaca ili gostiju. Smatra da se na taj način može zaraditi dosta novaca.

V. d. ravnateljica je kazala da je vrtić odgojno-obrazovna ustanova, a ne puko čuvalište djece te da se ne planira primati djecu u vrtić  samo u ljetnom periodu. Istaknula je da se to dozvoljavalo ranijih godina te da je to dovodilo do raznih, uglavnom komunikacijskih, problema, jer mnogi od tih polaznika nisu govorili hrvatski jezik što je stvaralo teškoće u radu vrtića.

V.d. ravnateljica je izvijestila nazočne da se uskoro sastaje Upravno vijeće dječjeg vrtića, te da je na dnevnom redu sjednice, među ostalim, i raspisivanje natječaja za  izbor novog ravnatelja vrtića.

Stipe Karmelić kao član Upravnog vijeća dječjeg vrtića je kazao da je prosvjetna inspekcija redovno kontrolirala rad dječjeg vrtića i rad v.d. ravnateljice i da nikada nisu utvrđene nepravilnosti.

Načelnik je kazao da prema očekivanom upisu djece u idućem razdoblju uopće nije potrebno urediti potkrovlje za još jednu skupinu, ali će se to nastojati napraviti iz EU fondova jer naša djeca zaslužuju najbolje uvjete.

Sani Bodlović je kazala da za bolju organizaciju rada u vrtiću treba uvažavati i mišljenja roditelja jer su mnogi od njih spremni aktivno sudjelovati u različitim radionicama.

Vijećnici su jednoglasno podržali predloženi zaključak Dora Adulmara prema kojem se roditelji za sve eventualne probleme i prijedloge vezane uz rad dječjeg vrtića trebaju obratiti Upravnom vijeću, koje je ujedno zadužio da izvješćuje općinsko vijeće o situaciji i eventualnim problemima u vrtiću.

-Anamarija Psenner u dopisu poslanom općinskom vijeću je navela da ne želi plaćati javnu površinu ispred svog ugostiteljskog objekta Carletto dok se ispred štekata ne zatvori promet i ne uredi prostor ispred njega (kanali, šahte, ležeći policajac i sl.).

Predsjednik vijeća je kazao da je općinsko vijeće ozbiljna institucija te da je nedopustivo da se općinskom vijeću građani obraćaju sa ovakvim nečitkim i nerazumljivim dopisima.

Predsjednik vijeća je kazao da je čitavi dopis napisan na nekakvoj opomeni iz koje je razvidno da gospođa Psenner ima dugovanja prema Općini Bol za javnu površinu i iz prethodnih godina. Predsjednik ističe da je nedopustivo da se javna površina dodjeljuje osobama koje nisu podmirile dugovanja iz ranijih razdoblja.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da je sukladno općinskim odlukama i Ovršnom zakonu pokrenut postupak prisilne naplate ovog dugovanja.

Vijećnica Sani Bodlović je istaknula da je štekat ovog ugostiteljskog objekta postavljen uz zgradu škole do samog ulaza u školu, te da je neprimjereno da maloljetnici puše i piju na samom ulazu u školu.

Pročelnik je podsjetio vijećnike da oni odlučuju o javnim površinama na području općine, te da oni mogu donijeti odluku da se briše štekat ispred školske zgrade.

-Vinko Šimetović od općinskog vijeća traži da mu umanji iznos komunalnog doprinosa po Rješenju 39/2013, zbog toga što mu je to prvi i jedini stambeni objekt na Bolu, te zbog toga što je njegov faktički boravak u Bolu puno dulji nego što je to vidljivo iz osobne iskaznice.

Pravo na popust za plaćanje komunalnog doprinosa, prema sadašnjoj općinskoj Odluci o komunalnom doprinosu  imaju samo Boljani koji zadnjih 15 godina imaju prijavljeno prebivalište na području općine Bol i rješavaju svoj stambeni problem.

Gospodin Vinko Šimetović ne udovoljava navedenim uvjetima.

Vijećnici su izrazili razumijevanje za ovu zamolbu, ali su istaknuli i moguće nesagledive posljedice kada bi se ona uvažila.

Naime, udovoljavanje ovoj molbi bi za sobom mogla povući brojne molbe sličnog sadržaja, što bi imalo značajan negativan utjecaj na općinski proračun.

Vijećnici Boris Škrbić i Matko Baković su podsjetili ostale vijećnike da je i ranije bilo sličnih zahtjeva za smanjenjem komunalnog doprinosa, te da su ti zahtjevi  bili odbijeni.

Vijećnici su zaključili da se o eventualnim izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu, može raspravljati na nekoj od idućih sjednica općinskog vijeća.

Sjednica je završila u 21.40 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content