Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2012.

28. siječnja, 2013. u 10:27:07REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/12-01/141

Ur. broj: 2104/02-12-02/01

Bol, 17. prosinca 2012. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  8/2012 sjednice općinskog Vijeća održane dana 14. prosinca 2012. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić.

Izočni: Vinko Kraljević, Srečko Karmelić.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Tomislav Marčić-direktor KJP Grabov rat d.o.o., Neda Kraljević-voditeljica računovodstva Općine Bol (točka 1. i 2. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9  vijećnika.

 

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da su radovi na asfaltiranju ceste za Murvicu ušli u završnu fazu. Naime, najprije će se, radi sigurnosti prometa,  postaviti zaštitna ograda, dok će se samo asfaltiranje prometnice obaviti  poslije Nove godine.

Načelnik je također ponovno podsjetio vijećnike da uskoro počinju radovi na rekonstrukciji kanalizacijske mreže na Bolu od Fabrike do Biline kuće. Rekao je da uskoro stižu kanalizacijske cijevi naručene u Austriji, a da  u Nerežišćima djelatnici tvrtke Berica d.o.o. već izrađuju betonske kade za polaganje kanalizacijskih cijevi.

Načelnik je izvijestio vijećnike o rezultatima postupka javne nabave za nabavku kamena za popločavanje Rive. Na natječaj se prijavila samo tvrtka Jadrankamen d.d. iz Pučišća, te je ona i odabrana kao najpovoljniji ponuđač. Ukupna vrijednost ponudbene cijene je 374.880,00  kuna + 93.720,00 na ime PDV, dakle ukupno 468.600,00 kuna, što je unutar sredstava predviđenih za ovu nabavu. Predmet ovog natječaja je nabavka  700 m2 kamena, vrsta: veselje-unito, obrada: anticato-2 četke,  i  270 m dužnih kamena, vrsta: veselje-unito, obrada: brušeno.

Načelnik je kazao da sada slijedi provođenje postupka javne nabave za odabir najpovoljnijih ponuđača za izvođenje radova  postavljanja kamena na Rivi.

 

C)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Matko Baković je pitao načelnika zbog čega se općinskoj knjižnici ne dodjeli prazan prostor potkrovlja.

Načelnik je odgovorio da potkrovlje Gotičke kuće nije u dobrom stanju, da propušta kišu, odnosno da nije pogodno za odlaganje knjiga.

Tek nakon temeljite rekonstrukcije krovišta, može se planirati odlaganje knjiga u tom prostoru, ukoliko to odobre predstavnici TZO-a.

Naime, načelnik je podsjetio nazočne da općinsko vijeće nije nadležno raspravljati o potkrovlju Gotičke kuće, jer se radi o poslovnom prostoru za koji TZO plaća zakupninu tvrtki Zlatni rat d.o.o.

Vijećnik Branko Mikulić je konstatirao da se je Odbor za socijalnu skrb sastao tek na kraju godine, kada su već sva sredstva za socijalnu skrb podijeljena, te da u principu članovi ovog odbora ne odlučuju o ničemu već ih se samo na kraju godine izvijesti o poduzetome.

Načelnik je kazao da se novčane pomoći tijekom godine dodjeljuju po kriterijima koji su propisani općinskom odlukom, te da je ove godine već podijeljeno 650.000,00 kuna.

Načelnik je pozvao vijećnike da predlože osobe za  koje smatraju da trebaju dobiti novčanu pomoć, a to je  propušteno učiniti ove godine.

Branko Mikulić je predložio da se iz konta socijalne skrbi dodjeli novčana pomoć Lorku i Vlasti Cvitanić, budući da se članovi te obitelji već godinama bore sa teškom bolesti, a ove godine nisu dobili  novčanu pomoć od strane općine.

Vijećnik Boris Škrbić je predložio da se, također zbog bolesti, dodjeli novčana pomoć Goranu Maksimoviću .

Vijeće je, na prijedlog načelnika, donijelo odluku da se Viktoru Ivuliću dodijeli 10.000,00 kuna za kupnju lifta, da se za potreba liječenja dodjeli 5.000,00 kuna Jurici Šćepanoviću, 2 x 2.500,00 kuna Vlasti i Lorku Cvitaniću, te da se za potreba liječenja dodijeli 2.500,00 kuna Goranu Maksimoviću.

Vice Klapež je zatražio da se vijećnici izvijeste tko je i koliko novaca u 2012. godini dobio iz konta socijalne skrbi.

 

D)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da je zaprimljena jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 7/12 sjednice Općinskog vijeća.

Naime, vijećnik Vice Klapež je pisanim putem predložio da se iz zapisnika sa 7/2012 sjednice iz točke C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale izbaci rečenica:

„Smatra da žurno treba rekonstruirati kanalizacijsku cijev i od hotelskog naselja do Biline kuće jer na tom području često dolazi do iskakanja šahti.“

Umjesto toga predlaže ubacivanje slijedećeg pitanja i konstatacije:

„ Vijećnik Vice Klapež je pitao čija je odluka da se krene od Turist biroa prema prepumpnoj stanici. Također je  konstatirao da je prioritetnije odraditi rekonstrukciju cijevi od prepumpne stanice (kraj pumpne stanice INA) do Biline kuće, jer na tom dijelu imamo usko grlo i iskakanje šahti.“

Zapisnik sa 7/12 sjednice Općinskog vijeća, uz predloženu izmjenu vijećnika Vice Klapeža, je usvojen JEDNOGLASNO.

 

E)     Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV prihvatili slijedeći Dnevni red:

 

1. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2012. godine

 

2. Rasprava i donošenje odluke o proračunu Općine Bol za 2013. godinu

 

a)      Rasprava i donošenje odluke o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2013-2015. godine

 

b)      Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2013-2015. godine

 

c)      Rasprava i donošenje odluke o program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

 

d)     Rasprava i donošenje odluke o program održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

 

e)      Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2013. godinu

 

f)       Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2013. godini

 

g)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2013. godinu

 

h)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2013. godinu

 

i)        Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2013. godinu

 

j)        Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2013. godinu

 

k)      Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općine Bol za 2013. godinu

 

l)        Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2013. godinu

 

3. Rasprava i donošenje odluke o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol u 2013. godini

 

4. Rasprava i donošenje odluke o potpisivanju nagodbe

 

5. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju v.d. ravnateljice vrtića.

 

6. Rasprava i donošenje odluke o priključenju na komunalne vodne građevine

 

7. Rasprava i donošenje odluke o nerazvrstanim cestama

 

8. Rasprava i donošenje odluke o važećoj odluci o komunalnom doprinosu Općine Bol

 

9. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je obrazložila potrebu donošenja trećeg rebalansa proračuna Općine Bol za 2012. godinu.

Budući da je poslovna godina pri kraju već se mogu sa velikom sigurnošću predvidjeti prihodi i rashodi po pojedinim kontima, Neda Kraljević predlaže prema tom nahođenju neka konta smanjiti, a neka povećati, kako bi poslovnu godinu završili sa realnim planom prihoda i rashoda.

Proračun za 2012. godinu planiran je po 2. rebalansu u  iznosu od 19.390.000,00 kuna.

Na dan 10. prosinca 2012. godine je očito da se planirani prihodi od dotacija po raznim osnovama nisu ostvarili, stoga se predlaže smanjenje prihoda i rashoda u ukupnom iznosu od 4.000.000,00 kuna.

Predlaže se smanjenje prihoda iz slijedećih konta: porezi, porez na promet nekretnina, kapitalne donacije, porez na tvrtku i koncesije.

Također se predlaže smanjenje slijedećih rashoda: reprezentacija, otkup zemljišta te razni planovi.

 

Odluka o  trećem rebalansu proračuna Općine Bol za 2012. godinu je prihvaćena  JEDNOGLASNO, a objaviti će se u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima na prošloj sjednici općinskog vijeća detaljno pojasnio sve prijedloge odluka ove točke dnevnog reda.

Prijedlog prihoda proračuna na prošloj sjednici je iznosio 26.110.000,00kn, a na temelju rasprave sa prošle sjednice predlaže se povećanje prihoda  i to u iznosu od 600.000,00 kn.

Ti prihodi se sastoje od: 100.000,00 kuna od boravišne takse i 500.000,00 kuna povećanje namjenskih sredstava za projekt Jadran.

Rashodi se također povećavaju za 600.000,00 kuna.

Na vijeću TZO Bol je kazano da općina Bol može planirati 600.000,00 kn prihoda od boravišne takse. Budući da je u nacrtu proračuna bio planiran prihod od 500.000,00 kn, sada se taj iznos povećava za 100.000,00 kn, a taj prihod se planira utrošiti za ugradnju dizala za kupače sa invaliditetom.

500.000,00 kuna namjenskih sredstava za projekt Jadran će se utrošiti u sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije kanalizacije na Rivi.

Dakle, proračun Općine Bol se sastoji od prihoda  u iznosu od 26.710.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 26.710.000,00 kuna. U prihodima od 26.710.000,00 kuna uračunati su namjenski prihodi od projekta Jadran koji su u prethodnom razdoblju već uprihođeni u iznosu od 2.000.000,00 kuna, a koji će se u toku 2013. godine namjenski utrošiti u sufinanciranje izgradnje i rekonstrukcije kanalizacijske mreže na Rivi. Budući da su 2.000.000,00 već uprihođena, oni se ne uračunavaju u prihode za 2013. godinu.

Na prošloj sjednici vijećnici su raspravljali o proračunu općine Bol i o pratećim odlukama koje se donose zajedno sa proračunom.

Na toj sjednici su dani amandmani koje načelnik prihvaća:

–          Uređenje i betoniranje puta Uz Kanun

–          Uređenje i betoniranje dijela puta prema Jasenu.

Na temelju zaključka vijeća sa prošle sjednice pismeni amandmani su se mogli dostaviti u ured općine Bol do 04. prosinca 2012.godine.

U otvorenom roku zaprimljena su dva amandmana vijećnika Vice Klapeža.

Prvi amandman se odnosi na prelokaciju planiranog parka Hrvatskih branitelja (spomen  parka), a ne odnosi se na planirane iznose. Iako se već nekoliko godina govori o izgradnji spomen parka ispod postojećeg groblja, ukoliko ima prijepora, može se zatražiti mišljenje stručnjaka: urbanista, arhitekata i sl..

Načelnik je kazao da za sada ostaje pri stavu da taj spomen park bude na platou ispod postojećeg groblja, ali je predložio da se oformi povjerenstvo koje će odrediti lokaciju spomen-parka.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog načelnika da se oformi povjerenstvo koje će odrediti lokaciju spomen-parka Hrvatskih branitelja.

Vijećnici su jednoglasno odlučili da se za članove ovog  povjerenstva imenuju Neda Kraljević, Vice Klapež, Nikola Popić, Matko Mijić i Kuzma Kovačić.

Drugi amandman se odnosi na sredstva za ugradnju dizala za kupače sa invaliditetom.

Načelnik je prihvatio ovaj amandman.

Vijećnik Matko Baković je predložio da se povećaju sredstva za kupnju novih knjiga za knjižnicu sa 10.000,00 kuna na 30.000,00 kuna.

Svoj prijedlog je obrazložio činjenicom da je i prošlih godina predviđeni iznos bio 30.000,00 kuna, te da taj iznos sufinancira Ministarstvo kulture.

I vijećnik Zvonko Marić je podržao ovaj prijedlog Matka Bakovića.

Načelnik je prihvatio amandman Matka Bakovića, te je u Odluci o javnim potrebama u kulturi na području općine Bol za 2013. godine predložio povećanje sredstava za nabavku knjiga na 30.000,00 kuna, a smanjenje stavki sufinanciranje rada Centra za kulturu Brač i održavanje Doma kulture na 10.000,00 kuna.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2013. godinu u iznosu 24.710.000,00 kuna, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

a) Nakon provedene rasprave financijski plan Općine Bol za razdoblje 2013-2015. je  JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

b) Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2013-2015, je JEDNOGLASNO donesena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

c) Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu je JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

d) Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2013. godini usvojen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

e) Plan javne nabave Općine Bol za 2013. godinu prihvaćen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

f) Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2013. godini je JEDNOGLASNO usvojena,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

h) Odluka o javnim potrebama u kulturi za 2013. godinu je JEDNOGLASNO prihvaćena,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

g) Odluka o javnim potrebama u športu za 2013. godinu je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

i) Odluka o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2013. godinu je JEDNOGLASNO donesena, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

j) Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe je JEDNOGLASNO usvojen, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

k) Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2013. godinu je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2013. godine.

 

l) Vijeće Općine Bol je JEDNOGLASNO  donijelo predloženi Zaključak o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2012. godinu.

Predloženim zaključkom se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2013. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 570.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač,  400.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje, 300.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja i 330.000,00 kuna za otkup zemljišta za dječje igralište, odnosno planira se uprihoditi ukupno 1.600.000,00 kuna.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je ponovno upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2013. godini.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2013. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.

Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.

Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:

–          za DVD Bol 450.000,00 kuna

–          za Crveni križ Brač 30.000,00 kuna

–          za Jedinicu hitne pomoći Brač 10.000,00 kuna

–          za Gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna

–          oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna

–          za izradu Plana civilne zaštite i Plana zaštite i spašavanja 10.000,00 kuna

–          za redovnu reviziju Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara 10.000,00 kuna.

 

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2013. godini vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o potpisivanju nagodbe. Predloženom odlukom se ovlašćuje načelnika Općine Bol da potpiše nagodbu sa SDŽ i tvrtkom Grabov rat d.o.o. radi osiguranja novčane tražbine Splitsko-dalmatinske županije prema tvrtki Grabov rat d.o.o. iz Bola.

Naime, općinska tvrtka Grabov rat je dužnik prema Splitsko-dalmatinskoj županiji na osnovi koncesijske naknade za korištenje plaže Zlatni rat.

Sada je utvrđena konačna visina duga u iznosu od 4.704.200,87 kuna.

Između predstavnika tvrtke Grabov rat i predstavnika SDŽ je dogovorena nagodba za plaćanje ovog iznosa u jednakim obrocima na rok od 4 godine, godišnje po 1. 176.050,22 kuna

Tvrtka Grabov rat bi u iduće 4 godine treba plaćati i ugovorenu koncesijsku naknadu u iznosu od 1.103.000,00 kuna.

Budući da se u tekstu nagodbe utvrđuje da je općina Bol dodatni jamac izvršenja svih preuzetih obveza, vijeće općine Bol treba ovlastiti načelnika za potpisivanje ove nagodbe.

Nadalje, predloženom odlukom o potpisivanju nagodbe predlaže se poništavanje odluke od 16. ožujka 2012. godine kojom je vijeće općine Bol dalo u zalog Splitsko-dalmatinskoj županiji česticu zemlje 1125 k.o. Bol za osiguranje plaćanja gore navedenog duga.

Direktor KJP Grabov rat Tomislav Marčić je predložio prihvaćanje ove odluke, te je  kazao da će ovaj iznos duga, prema današnjem očitovanju stručne službe SDŽ, trebati biti uvećan za zatezne zakonske kamate koje će početi teći od dana zaključenja nagodbe pa do isplate pojedine rate nagodbe.

Jakša Marinković Šimić je kazao da su predstavnici općine obavili nekoliko razgovora sa županom SDŽ i predlagali nagodbu.

Da je ova nagodba sklopljena prije dvije godine dug bi bio manji za oko 2 milijuna kuna., a ovako je tvrtka Grabov rat zbog nepoštenog odnosa županije dovedena u velike financijske probleme koje trebamo prevladati sklapajući ovako nepovoljnu nagodbu.

Zato još jednom treba posjetiti župana i pokušati poboljšati uvjete nagodbe.

 

Predložena Odluka o potpisivanju nagodbe je donesena JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je podsjetio nazočne da je na pretprošloj 6/2012 sjednici vijeća  donesen zaključak da se ravnatelj Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol imenuje tek nakon  pribavljenog pozitivnog mišljenja prosvjetne inspekcije.

Naime, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“  Bol je donijelo odluku da predlože Općinskom vijeću Općine Bol imenovanje Zorane Marinković iz Bola, Podan Glavice 4, za vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena, na vrijeme od godinu dana.

Kandidatkinja Zorana Marinković ne ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, odnosno ne ispunjava uvjete za obavljanje posla ravnatelja dječjeg vrtića.

Člankom 37. st. 6. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi propisano je da ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih ne bude izabran imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

Budući  da Zorana Marinković ne može biti izabrana za ravnateljicu Dječjeg vrtića, a već više od godinu dana uspješno obavlja funkciju vršitelja dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“, a također vodi računovodstvene poslove Dječjeg vrtića te je upoznata sa funkcioniranjem i organizacijom rada Dječjeg vrtića „Mali princ“, Upravno vijeće  je predložilo Općinskom vijeću da je, do ponovljenog natječaja,  imenuje na dužnost vršiteljice dužnosti ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

Na temelju zaključka vijeća od 6/2012 sjednice JUO općine Bol zatražio mišljenje prosvjetne inspekcije o proceduri imenovanja v.d. ravnateljice dječjeg vrtića.

Naš podnesak je upućen prosvjetnoj inspektorici u Splitu kako bi se utvrdila zakonitost predloženog imenovanja.

Budući da ne znamo kada će inspektorica iz Splita obaviti nadzor predlaže se imenovanje v.d. ravnateljice, kojoj bi trajao mandata do raspisivanja novog natječaja, a taj natječaj će se trebati raspisati uskoro, jer se uskoro planira donijeti izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju, gdje će se utvrditi da i v.d. ravnatelji/ce trebaju ispunjavati uvjete školske spreme i radnog iskustva za ravnatelja.

Budući da već vise od mjesec dana dječji vrtić funkcionira bez ravnatelja predlaže se prihvatiti prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića i imenovati v.d. ravnateljicu do raspisivanja novog natječaja.

Vijećnik Matko Baković je kazao da treba što prije naći trajno rješenje i imenovati ravnatelja koji ispunjava zakonom propisane uvjete.

Zvonko Marić je izrazi sumnju u zakonitost predloženog rješenja.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da će zakonitost imenovanja v.d. ravnateljice utvrditi prosvjetna inspekcija, te da će se odmah raspisati novi natječaj, ako inspekcija ovo imenovanje utvrdi nezakonitim.

 

Odluka o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol donesena je sa 6 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje predložene odluke.

Naime, Općina Bol je od uprave Vodovoda Brač d.o.o. Supetar zamoljena  da vijeće općine Bol donese istovjetnu odluku o priključenju na komunalne vodne građevine kako su već donijele sve bračke općine i grad Supetar.

Ovom odlukom se ne mijenjaju naknade za priključenje kakve je već vijeće općine Bol donijelo i objavilo u „Službenom glasniku“  br. 9/2011.

 

Predložena Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je donošenje odluke o nerazvrstanim cestama zakonska obveza, te da je donošenje ove odluke preduvjet za uknjižbu općine Bol na nerazvrstanim cestama.

Predloženom Odlukom uređuje se upravljanje, građenje i održavanje nerazvrstanih cesta; vrsta, opseg i rokovi izvođenja radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta te kontrola i nadzor nad izvođenjem tih radova; financiranje nerazvrstanih cesta; njihova zaštita te nadzor i kaznene odredbe.

 

Predložena Odluka o nerazvrstanim cestama donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 8)

Vijećnik Matko Baković je vijećnicima obrazložio svoj prijedlog donošenja izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu.

Tako je kazao da je u Odluci o komunalnom doprinosu Općine Bol („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 7/2010) u članku 4. propisana maksimalna cijena komunalnog doprinosa u iznosu od 138,00 kn/m3, te da je cijelo područje Općine Bol predviđeno kao jedna zona uz maksimalnu cijenu komunalnog doprinosa.

Ovom odlukom je također reguliran način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa, te su regulirani slučajevi oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Tako se u članku 6. Odluke reguliraju uvjeti za  oslobađanje od  plaćanja (dijela) komunalnog doprinosa za osobe koje posljednjih deset godina imaju neprekidno prijavljeno prebivalište i

boravište na području općine Bol.

U članku 8. Odluke je propisano da se fizičke osobe iz članka 6. ove Odluke, koje grade stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, oslobađaju se  plaćanja od dijela komunalnog doprinosa i to tako da se prvih 400 m3 građevine naplaćuje u iznosu od 10% od 138 kn/m3,  obujam građevine od 400 m3 do 1000 m3 se naplaćuje u iznosu od 50 % od 138 kn/m3, a obujam 1000 m3 građevine se naplaćuje u 100 %-tnom iznosu od 138 kn/m3.

Vijećnik Matko Baković predlaže izmjene i dopune ove odluke na način da se članak 6. stavak 1. alineja 1. mijenja i glasi:

„- da posljednjih petnaest godina imaju neprekidno prijavljeno prebivalište i boravište na području Općine Bol, što se potvrđuje potvrdom nadležne policijske postaje“

Nadalje, vijećnik predlaže izmjene i dopune ove odluke na način da se članak 8. stavak 1. mijenja i glasi:

„ Fizičke osobe iz članka 6. ove Odluke, koje grade stambenu ili stambeno-poslovnu građevinu, oslobađaju se plaćanja od dijela komunalnog doprinosa i to tako da se:

-prvih 400 m3 građevine naplaćuje u iznosu od 10 % od iznosa utvrđenog u članku 4. ove odluke,

-obujam građevine od 400 m3 do 1000 m3 se naplaćuje u iznosu od 40 % od iznosa utvrđenog u članku 4. ove odluke,

-obujam građevine od 1000 m3 do 1500 m3 se naplaćuje u iznosu od 70 % od iznosa utvrđenog u članku 4. ove odluke,

–obujam građevine iznad 1500 m3 se naplaćuje u 100 %-tnom iznosu od iznosa utvrđenog u članku 4. ove odluke.

U članku 8. stavak 1. iza alineje 3. predlaže se nova alineja 4. koja glasi:

„-da osoba starija od 18 godina, koja kao vlasnik ili investitor na građevnoj čestici namjerava graditi građevinu, treba dostaviti javnobilježnički ovjerenu izjavu da nema u vlasništvu nekretnine za stanovanje na području Republike Hrvatske, te da im je ovo prva nekretnina kojom rješavaju svoje stambeno pitanje.“

Matko Baković smatra da bi se time pomoglo domaćem stanovništvu kod legalizacije bespravno izgrađenih objekata.

Načelnik je kazao da se tim prijedlogom smanjuje prihodovana strana proračuna, ali je ipak predložio da se članak 3. odluke mijenja i glasi:

„U Općini Bol utvrđuju se 3 zone za plaćanje komunalnog doprinosa, i to:

I. zona građevinsko područje naselja Bol,

II. zona građevinsko područje naselja Murvica

III. zona svo ostalo područje u Općini Bol.“

Nadalje, načelnik je predložio da se članak 4. postojeće odluke mijenja i glasi:

„Komunalni doprinos u I. zoni utvrđuje se u iznosu od 138,00 kn po m3 građevine.

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos se obračunava u iznosu od 138,00 kn po m2 tlocrtne površine te građevine.

Komunalni doprinos u II. zoni utvrđuje se u iznosu od 124,00 kn po m3 građevine.

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos se obračunava u iznosu od 124,00 kn po m2 tlocrtne površine te građevine.

Komunalni doprinos u III. zoni utvrđuje se u iznosu od 110,00 kn po m3 građevine.

Iznimno, za otvorene bazene, otvorena igrališta i druge otvorene građevine komunalni doprinos se obračunava u iznosu od 110,00 kn po m2 tlocrtne površine te građevine.“

Dosadašnji stavci 2. 3. članka 4. postaju stavci 4. i 5.

Jakša Marinković-Tomić je kazao da se protivi predloženoj izmjeni Odluke o komunalnom doprinosu jer se na taj način pogoduje nelegalnim graditeljima koji sada trebaju legalizirati bespravno sagrađene objekte. Smatra  da su prema prijedlogu oštećeni svi oni koji su gradili legalno i plaćali komunalni doprinos, a ako se komunalni doprinos smanji onda je općinsko vijeće nepravedno prema legalnim graditeljima.

Jakša Marinković-Tomić je kazao da se ne slaže da sve poljske kućice imaju istu cijenu.

Naime, poljske kućice oko mjesta imaju i cestu i vodu i struju, a one npr. na Smokovju, Gališnjoku ili Baluniću nemaju ništa od toga, te se ne mogu staviti u isti rang.

Sa odgovorom načelnika da što bi on htio itd., nije bio zadovoljan te je u 20,00 sati napustio sjednicu vijeća.

U daljnjoj raspravi je pročelnik Stipe Karmelić je predložio da se u članku 2. Odluke iza stavka 2. doda stavak 3. koji glasi:

„Komunalni doprinos se naplaćuje prema utvrđenoj naknadi svim poljskim kućicama i gospodarskim objektima koji legalizacijom mijenjaju namjenu u stambeni ili poslovni prostor. Za prenamjenu građevine u stambeni prostor  izvan građevnog područja naselja Bol i naselja Murvica ne primjenjuju se odredbe članka 8. ove Odluke, osim za fizičke osobe čija je to prva nekretnina kojom rješavaju svoj stambeno pitanje.“

 

Ovaj prijedlog izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu vijećnika
Matka Bakovića, načelnika Tihomira Marinkovića i pročelnika Stipe Karmelića je JEDNOGLASNO prihvaćen, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel objaviti pročišćeni tekst odluke.

 

POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o kupnji nekretnine.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi proširenja i formiranja javne ceste, kupuje nekretnine označene kao čest. zem. 550/1, Z.U. 2035, k.o. Bol oznaka zemljišta pašnjak, površina 381 m2 vlasništvo Damira Biško iz Zagreba, Grada Čikaga 18, za cijelo i čest. zem. 550/7, Z.U. 2035, k.o. Bol, oznaka zemljišta pašnjak, površina 45 m2, vlasništvo Martine Biško iz Zagreba, Grada Čikaga 18, za cijelo.

Odlukom se cijena predmetnih nekretnina  kao tržišna cijena utvrđuje u iznosu od 100,00 eura za m2, odnosno ukupna cijena za predmetne nekretnine u površini od 426 m2 iznosi 42.600,00 eura, isplativo u kunama prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Kupnjom ovih čestica zemlje formira se javni put uz parcelu zapadno od zemljišta za izgradnju stanova POS-a. Gospodin Damir Biško je već napravio elaborat o cijepanju ovog zemljišta radi formiranja puta, jer joj je to bio uvjet za dobivanje građevinske dozvole na zemljištu istočno od toga puta. Treba imati na umu da će se cijena za kupnju ovog zemljišta smanjiti za iznos koji gospodin Biško duguje Općini Bol na ime komunalnog doprinosa.

Odlukom se određuje da će se prava i obveze između Damira Biško i Martine Biško, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Branko Mikulić je kazao da će podržati ovu odluku jer se njome osigurava pristupni put do stanova POS-a, ali da se sa njom ne slaže, jer ova odluka predstavlja presedan da se kupuje javni put, što se do sada nije činilo.

Načelnik je kazao da Općina Bol ne smije otkupljivati javne ulice i putove koji su više od 20 godina u javnoj upotrebi, jer bi odmah bankrotirala, ali da je očito došlo vrijeme da se novonastali putovi moraju otkupljivati.

 

Predložena Odluka o kupnji nekretnine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 20.30 sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Jakša Marinković-Šimić

Skip to content