Zapisnik sa 8. sjednice vijeća 2011.

30. prosinca, 2011. u 11:34:59


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/383
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 2. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  8/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 1. prosinca 2011. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća),  Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakov Okmažić.

Izočni:-.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je kazao da je trenutno u fazi realizacije nekoliko ranije najavljenih projekata.
Tako je izvijestio vijećnike da je Vodovod Brač započeo sa izvođenjem radova na obnovi vodovodne mreže od Križa do ulice Novi put, te da uskoro kreće i obnova vodovodne mreže od kuće Ilke Stano do naselja Blato-Ratac.
Započela je montaža novih modernih kandelabera kod Biline kuće i ugradnja 7 novih modernih polupodzemnih kontejnera, te se očekuje da će do Nove godine biti u funkciji.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je započeta obnova krova Dominikanskog samostana, ali da u ovom projektu Općina Bol nije investitor već samo servis odnosno posrednik između Fonda za zaštitu okoliša i Dominikanske provincije.
Načelnik je također upoznao vijećnike  sa nemilim događajem provale u općinske prostore i krađom sefa iz ureda općine Bol koji su se dogodili prije petnaestak dana.
Naime, otuđen je prazan željezni sef u kojem i nije bilo novca, budući da  općina Bol plaćanja ne vrši gotovinom već virmanski preko FINA-e.
Načelnik je kazao da su počinitelji kaznenog djela pronađeni, da je pronađen ukradeni sef u neupotrebljivom stanju, te da je već nabavljen i novi.

Pitanja vijećnika, prijedlozi, primjedbe i pohvale vijećnika:
Vijećnik Vice Klapež je pitao načelnika zbog čega građevinski dio posla postavljanja polupodzemnih kontejnera vrši obrt Bilić, a ne općinska tvrtka Grabov rat d.o.o.
Načelnik je odgovorio da je općina provela postupak javne nabave za ugradnju i nabavku predmetnih kontejnera, da je za izvođača radova odabrana tvrtka STP d.o.o., Lučki odvojak 1, 10250 Zagreb-Lučko koja je dostavila najpovoljniju ponudu, te da je ta tvrtka samostalno, bez posredovanja Općine Bol,  izabrala podizvođača građevinskih radova.
Načelnik je također rekao da je općina provela postupak javne nabave za postavljanje novih kandelabera kod Biline kuće, da je  za izvođača radova izabrana tvrtka GRADATIN d.o.o. iz Sesveta, koja  je za podizvođača radova angažirala općinsku tvrtku Grabov rat d.o.o.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je pitao na koliko lokacija u mjestu se predviđa postavljanje novih polupodzemih kontejnera, te da li se planira postavljanje istih na privatnom zemljištu.
Načelnik je odgovorio da se ove godine planira postavljanje 7 novih kontejnera, a da se dogodine  planira zamijeniti sve postojeće stare kontejnere. Načelnik je kazao da je plan postaviti kontejnere na javne površine, a ne na privatno zemljište.
Vijećnik Matko Baković je ukazao na nelegalno obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru tijekom turističke sezone, te je pitao što je sve poduzeto da se takvo što spriječi.
Načelnik je odgovorio da je općina prijavila nadležnim inspekcijskim službama sve one koji su nelegalno obavljali djelatnost na pomorskom dobru, te da inspekcijske službe trebaju odraditi svoj dio posla.
Vijećnik Boris Škrbić je izrazio žaljenje što na sjednici  nije prisutan direktor tvrtke Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić kojemu je namjeravao postaviti nekoliko pitanja o statusu gospodina Stipe Ivića u tvrtki Grabov rat.
Boris Škrbić je iznio stav kluba vijećnika SDP-HNS Općine Bol da se ne sklapa nikakva nagodba sa gospodinom Stipom Ivićem već da o njegovom statusu odluči nadležni sud u drugom stupnju.
Boris Škrbić je iskoristio vijećničko pravo, te je zatražio pismeni odgovor na slijedeća pitanja:
-Iz dostavljenog pismenog odgovora na pitanje sa prošle sjednice proizlazi da Stipe Ivić nije u radnom odnosu jer se o tome još nije očitovala Skupština tvrtke Grabov rat. Hoće li se Skupština tvrtke najprije konzultirati sa odvjetnikom Berigojom Vrsalovićem koji je tvrtku zastupao u prvostupanjskom postupku?
-Je li Stipe Ivić dobio otpremninu kada ja sa njime raskinut radni odnos u prvoj polovici 2010. godine i u kolikom iznosu  ?
Vijećnik Vice Klapež je pitao koliko je ostvareno noćenja gostiju iz Srbije te zašto se i ove godine planira odlazak predstavnika TZO Bol na turistički sajam u Beogradu?
Načelnik je odgovorio da ove godine nije planiran nastup TZO Bol na turističkom sajmu u Beogradu, a točan broj noćenja gostiju iz Srbije se može doznati u uredu Turističke zajednice.
Jakša Marinković Tomić je pitao kada će početi realizacija projekta izgradnje kanalizacijske mreže u ulici Tina Ujevića.
Načelnik je odgovorio da je ovaj separat kanalizacijske mreže spreman za realizaciju, ali da želimo istodobnu realizaciju kompletnog projekta koji obuhvaća ulicu Tina Ujevića, kanalizacijsku cijev od Bijele kuće do Biline kuće (sa proširenjem rive), izgradnju tlačnog cjevovoda do Podbarja, gdje je predviđen mehanički pročistač. Sve ovo je planirano izgraditi sredstvima Svjetske banke, prema projektu „Jadran“.
Načelnik je kazao da je dijelom riješeno sporno zemljišnoknjižno stanje pojedinih dijelova trase kuda će prolaziti kanalizacija i to kupnjom zemlje od zemljišnoknjižnih vlasnika, te da se uskoro očekuje građevinska dozvola i početak realizacije ovog zahtjevnog projekta.
Jakša Marinković Tomić je primijetio da se na jednoj strani mjesta vodovodna i kanalizacijska mreža dodatno poboljšava, dok na drugoj strani mjesta kanalizacijska mreža uopće ne postoji.
Načelnik je odgovorio da su to dvije različite kategorije projekata, jedno su radovi na sanaciji i  poboljšavanju postojećeg stanja, a drugo izgradnja nove mreže što je  veoma zahtjevan projekt.
Načelnik je rekao da postoji želja i volja da se i ovaj zahtjevan projekt „Jadran“ uskoro realizira.
Vijećnik Jakov Okmažić je upozorio na loše stanje ceste prema Smokovju, te je pitao načelnika da li se planira uređenje ove ceste.
Načelnik je odgovorio da će poduzeti sve kako bi se uredile oštećene dionice ove ceste, te je napomenuo da Općina Bol ima ugovor sa općinskom tvrtkom Grabov rat o održavanju nerazvrstanih cesta

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 7/11 sjednice Općinskog vijeća.
Predsjednik vijeća je utvrdio da nema ni usmenih primjedbi na zapisnik.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 7/11 sjednice vijeća je  usvojen JEDNOGLASNO.     

D)    Dnevni red, uz predložene nadopune predsjednika vijeća (točke 6, 7, 8 i 9) i vijećnika Zvonka Marića (točka 10.) i Matka Bakovića (točka 11.), je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:
1. Rasprava o proračunu općine Bol za 2012. godinu

a) Rasprava o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

b) Rasprava o  programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

c) Rasprava o Planu nabave za 2012. godinu

d) Rasprava o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2012. godini

e) Rasprava o javnim potrebama u kulturi za 2012. godinu

f) Rasprava o javnim potrebama u športu za 2012. godinu

g) Rasprava o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2012. godinu

h) Rasprava o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2012. godinu

i) Rasprava o izvršenju proračuna općine Bol za 2012. godinu

j) Rasprava o razdiobi sredstava sa računa HBOR-a za 2012.godinu.

2. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području općine Bol za 2011. godinu.

3. Rasprava o smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spašavanja na području općine Bol u 2012. godini.

4. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2012. godinu.

5. Rasprava i donošenje odluke o naknadi za priključak na građevine za vodoopskrbu i naknadi za priključak na građevine za odvodnju.

6. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnatelja Centra za kulturu općine Bol.

7. Rasprava i donošenje zaključka o razrješenju odnosa sa lječilištem „Dujmović“.

8. Rasprava i donošenje zaključka o korištenju prizemlja Doma kulture.

9. Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine (Lukšić).

10. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju povjerenstva za rješavanje problema prostora knjižnice.

11. Rasprava i donošenje odluke o zaključku Odbora za prostorno planiranje  o prijedlozima i primjedbama na Nacrt prijedloga prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije.

DNEVNI RED:

POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio da ova točka dnevnog reda predstavlja prvo čitanje i raspravu o proračunu Općine Bol za 2012. godinu, dok se samo donošenje odluka predviđa za iduću sjednicu vijeća.
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio Odluku o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2012. godinu.
Naime, istaknuo je da se Proračun Općine Bol sastoji od prihoda  u iznosu od 17.385.000,00 kuna i rashoda u iznosu od 17.385.000,00 kuna.
Izvorni prihodi u proračunu iznose oko 13.000.000,00 kuna jer se planiraju prihodi iz drugih proračuna u iznosu od 4.760.000,00 kuna. Ovi prihodi iz drugih proračuna ne ovise samo o Općini Bol  već ovise ukupnom stanju državnog proračuna.
Naš izvorni proračun za 2012. godinu je se planira u razini ovogodišnjih realnih prihoda.

a) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.
 Istaknuo je da se u 2012. godini predviđa uprihoditi 800.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 100.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 100.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 100.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 500.000,00 kuna za uređenje groblja.
Nadalje,  u 2012. godini se planira uprihoditi 700.000,00 kuna od naknada za koncesijska odobrenja za rad na pomorskom dobru, 400.000,00 kuna od prodaje zemljišta i zgrada u općinskom vlasništvu koja će se utrošiti u uređenje javnih površina i javnih površina, 4.630.000,00 kuna kao pomoć iz drugih proračuna za izgradnju komunalne infrastrukture.
b) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2012. godini.
Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2012. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.
Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2012. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.800.000,00 kuna, od čega će Općina 280.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, a preostali iznos će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.
c) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2012. godinu.
Tijekom 2012. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 70.000,00 kuna, a za planirane javne nabave su osigurana sredstva u proračunu za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 2.150.000,00 kuna.
d) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2012. godini.
 Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  predviđa se potrošiti 400.000,00 kuna.
e) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2012. godinu.
 Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 950.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 700.000,00 kuna, a 250.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.
f) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2012. godinu.
 Za javne potrebe u sportu predviđeno je 145.000,00 kuna. Od toga iznosa 25.000,00 kuna se planira izdvojiti za uređenje športskog centra Poljana, a 120.000,00 kuna za donacije sportskim društvima prema njihovim programima.
Tako se predviđa financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, financiranje putnih troškova športskih momčadi, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu, nabavka športskih rekvizita.
g) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio Odluku o javnim potrebama u predškolskom odgoju za 2012. godinu.
 Za financiranje predškolskog odgoja predviđa se utrošiti 1.240.000,00 kuna, i to 1.200.00,00 kuna za plaće i druga primanja zaposlenih, a 40.000,00 kuna za izvanredne materijalne troškove.
h) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe.
Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 500.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti u unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.
i) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2012. godinu.
Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.
Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2012. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika.
Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.
Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.
Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.
Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.
Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.
Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 60.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.
Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.
Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.
Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.
Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2012. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2012. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2012. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2013. godine.
j) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio  prijedlog  razdiobe sredstava na depozitu kod HBOR-a.
Predloženim zaključkom se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2012. godine sa računa HBOR-a može utrošiti: 590.000,00 kuna za otkup zemljišta za mehaničko-biološki pročistač,  500.000,00 kuna za otkup zemljišta za novo groblje i 300.000,00 kuna za otkup zgrade zavičajnog muzeja.

Nakon što je pročelnik izložio prijedlog proračuna za slijedeću godinu uslijedila je rasprava o ovoj temi.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić  je konstatirao da je u predloženom proračunu podignuta stavka prihodi od drugih proračuna, a da ni ove godine nismo iz drugih proračuna ništa dobili.
Pročelnik je rekao da prijedlog proračuna treba sadržavati što više stavki koji omogućavaju izvođenje radova ili nabavku roba i usluga u idućoj godini. Svaki natječaj ministarstva ili županije uvjetuje i otvorenu stavku u našem proračunu za predmet natječaja. Pod uvjetom da je predmet natječaja predviđen našim proračunom općina se ima pravo prijaviti na taj natječaj i uz potrebnu dokumentaciju ima šanse dobiti pomoći iz drugih proračuna.
Ove godine je općina Bol dobila pomoći iz drugih proračuna oko 1.100.000,00 kuna što će se računovodstveno prikazati do kraja poslovne godine i u završnom računu. Općina Bol se ove godine prijavila na desetak natječaja, a odobrena su joj sredstva u šest programa (3 iz Fonda za energetsku učinkovitost, 3 iz Županije), ali još sva odobrena sredstva nisu uplaćena u naš proračun, a dio će se sigurno uplatiti u 2012. godini.
Načelnik je napomenuo da je u svim natječajima za dodjelu sredstava Općina Bol u podređenom položaju zbog toga što je velika većina općina u RH slabije ekonomske moći od Općine Bol, a još uvijek se u obzir uzima politička opcija općinske vlasti.
Jakša Marinković Tomić je postavio pitanje zašto se planiraju neke stavke iz prošlogodišnjeg proračuna koje se ni prošle godine nisu realizirale (npr. uređenje Poljane, gradnja Vidikovca i uređenje Doma kulture).
Načelnik je odgovorio da se stavke ponavljaju jer one izražavaju našu želju za realizacijom određenih projekata, tako da će se nakon postavljenih reflektora na Poljani nastaviti sa uređenjem, za Vidikovac moramo financirati izvedbeni projekt, a tu kapitalnu investiciju trebaju napraviti Hrvatske ceste, u Dom kulture se svake godine trebaju ulagati sredstva za održavanje do konačnog uređenja koje se također ne može financirati iz općinskog proračuna.
Vijećnik Boris Škrbić je pitao da li se u proračunu planira uređenje kanala u ulici Domovinskog rata, kod kuće Perke Baričević.
Načelnik je odgovorio da je održavanje vododerina odnosno uređenje tog kanala u ulici Domovinskog rata predviđeno programom održavanja komunalne infrastrukture, koji provodi općinska tvrtka Grabov rat d.o.o. na teret sredstava komunalne naknade.

Načelnik je pozvao vijećnike da do iduće sjednice općinskog vijeća  podnesu pisane amandmane na prijedlog proračuna.
Načelnik je kazao da će amandmane razmotriti, te da će one prihvatljive uvrstiti u konačni prijedlog proračuna.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2012. godinu.
Na temelju važeće metodologije, policijska uprava u SDŽ, odjel za zaštitu i spašavanje je u studenom 2004. godine napravilo dokument „Procjena ugroženosti civilnog stanovništva i materijalnih dobara od mogućeg nastanka prirodnih i civilizacijskih katastrofa na području općine Bol“. Sa ovim dokumentom je upoznato vijeće općine Bol i isti se primjenjuje do donošenja novog dokumenta pod nazivom „Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja. Dokument „Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja“ je naručen od tvrtke Zast d.o.o. iz Splita, radna verzija je dostavljena općini Bol, a nakon ispravaka koje su dostavljeni od strane DVD-a Bol i Jedinstvenog upravnog odjela općine Bol, bit će dostavljena konačna verzija dokumenta o kojemu će raspravljati vijeće općine Bol i kojega će vijeće općine Bol u konačnici prihvatiti. Konačna verzija dokumenta je dostavljena područnom uredu zaštite i spašavanja u Splitu, te čekamo njihove primjedbe, kako bi konačna verzija plana bila odmah usklađena sa Zakonom.
Vijeće općine Bol je na sjednici dana 10. srpnja  2009. godine donijelo odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić, zapovjednik stožera, Jakša Marinković Šimić, Željko Šeravić, Nikša Bjelobradić, Teo Bogunović, Đimi Žuvić, Ivica Ščepanović dr. Markica Tomić i Drago Jerkin. Stožer zaštite i spašavanja je održao sjednicu 27. travnja 2010.godine. Nakon tog sastanka upućeni su dopisi ustanovi za Hitnu medicinsku pomoć u Splitu radi doniranja jednog vozila Hitne pomoći, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u SDŽ radi uspostave zaštite zaštićenog krajolika plaže Zlatni rat, tvrtki Cian d.o.o. iz Splita radi nabavke ekološke brane za sprječavanje zagađenja mora, te Općinskom državnom odvjetništvu radi zaštite hotelskog kompleksa Bijela kuća.  
U toku 2009. godine načelnik općine Bol je obavio nužnu obuku iz područja zaštite i spašavanja. Općina Bol treba omogućiti obuku i osposobljavanje i drugih članova Stožera zaštite i spašavanja, te opremiti službenim odorama Stožer, a postrojbu opće namjene treba opremiti najnužnijom odjećom i obućom.
Na području općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima. DVD Bol raspolaže i sanitetskim vozilom, te obavlja prijevoz pacijenata uz prisustvo liječnika kada su ugroženi zdravlje i život pacijenata. DVD Bol za potrebe općine Bol obavlja i manje komunalne intervencije na području općine.
Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o.Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.
Općina se obvezuje nabaviti plakate sa znakovima za uzbunjivanje, te ih podijeliti organizacijama i udrugama radi upoznavanja građana sa istima.

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2012. godinu prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2012. godini.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2012. godini se donose  sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja.
Smjernice se odnose na slijedeće subjekte:
1.    CIVILNA ZAŠTITA koja se organizacijski sastoji od stožera zaštite i spašavanja, postrojbe opće namjene i povjerenika civilne zaštite.
2.    VATROGASTVO – u Bolu djeluje DVD „BOL“ koje u svom sastavu ima vatrogasnu postrojbu. Postrojba broji 28 članova osposobljenih za sve vrste vatrogasnih intervencija.
3.    UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE: – na području Općine Bol djeluje sekcije lovačkog društva «Brač» i Vidova gora značajne za zaštitu i spašavanje, Općina Bol je spremna sufinancirati rad svake udruge značajne za zaštitu i spašavanje.
4.    SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI: – Hrvatska gorska služba spašavanja iz Splita, Jedinica Hitne pomoći Brač, Dom zdravlja Supetar, Ambulanta Bol, Centar  socijalne skrbi Brač, Crveni križ Brač, veterinarska služba u Supetru, policijska postaja Brač itd.
Sastavni dio Smjernica je i izvod iz proračuna Općine Bol po pozicijama namijenjenim za razvoj pojedinih dijelova operativnih snaga jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja.
Tako se u proračunu Općine Bol predviđa izdvajanje:
–    za DVD Bol 400.000,00 kuna
–    za Crveni križ Brač 30.000,00 kuna
–    za Jedinicu hitne pomoći Brač 10.000,00 kuna
–    za gorsku službu spašavanja  10.000,00 kuna
–    oprema za stožer i postrojbu civilne zaštite 20.000,00 kuna
–    za izradu procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja 15.000,00 kuna
–    za izradu procjene ugroženosti od požara i plan zaštite od požara 15.000,00 kuna.

Budući da je sastavni dio Smjernica i izvod iz Proračuna, glasovanje o Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol u 2012. godini će se provesti nakon usvajanja Proračuna Općine Bol za 2012. godinu.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2012. godinu.
Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.
Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez  na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na tvrtku ili naziv, porez na korištenje javnih površina.
Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.
Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.
Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.
Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.
U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Odluku o  prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2012. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o naknadi za priključak na građevine za vodoopskrbu i naknadi za priključak na građevine za odvodnju.
Ova odluka se donosi radi usklađenja odluke sa odredbama Zakona o vodama i sa odredbama Uredbe o najvišem iznosu naknade za priključenje (NN 109/2011).
Ovom Odlukom se detaljno utvrđuju: postupak i uvjeti priključenja građevine i druge nekretnine na komunalne vodne građevine, obveza priključenja, rokovi za priključenje,  naknada za priključenje i način plaćanja naknade za priključenje te prekršajne odredbe.

Odluku o  naknadi za priključak na građevine za vodoopskrbu i naknadi za priključak na građevine za odvodnju vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Zvonko Marić je u ime natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelja Centra za kulturu izvijestio vijećnike o rezultatima javnog natječaja za izbor ravnatelja Centra objavljenog u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na oglasnoj ploči Općine Bol dana 11. studenog 2011. godine.
Na natječaj su pristigle  ukupno dvije  prijave i to prijava Anđelka Karninčića iz Bola i Ivane Bošković Ivičić iz Bola.
Natječajno povjerenstvo je utvrdilo da obje zaprimljene prijave sadržavaju svu u javnom natječaju traženu dokumentaciju, te je dana 1. prosinca 2011. godine obavilo razgovor sa prijavljenim kandidatima.
Zvonko Marić je istaknuo da oba kandidata zadovoljavaju natječajne uvjete i posjeduju profesionalne sposobnosti za obavljanje ovog posla.
Također je kazao da je natječajno povjerenstvo jednoglasno predložilo imenovanje Ivane Bošković Ivičić na mjesto ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol.
Naime, Ivana Bošković Ivičić trenutno obavlja dužnost v.d. ravnatelja Centra za kulturu, te je prošle godine bila i asistentica  ravnatelja Centra. Ima jasnu viziju rada Centra, te detaljan i jasan program djelovanja za četverogodišnje mandatno razdoblje.

Predloženu Odluku o imenovanju Ivane Bošković Ivičić za ravnateljicu Centra za kulturu općine Bol vijećnici su donijeli sa 7 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Načelnik je pojasnio vijećnicima problematiku spornih odnosa sa lječilištem „Dujmović“.
Naime, općina Bol je tijekom 2001. godine koristila usluge smještaja u hotelu „Ivan“ za profesorice Glazbene škole. Tada je ostvareno 27 noćenja. Hotel „Ivan“ je nakon 7-8 godina dostavio račun za navedena noćenja u iznosu od 2.430,00 €  (90 € noćenje) kojega je općinska uprava vratila jer račun nije bio u skladu sa dogovorom.
Nadalje, dana 16/17. prosinca 2001. godine je izbio veliki požar zapadno od plaže Zlatni rat, kada je zapovijed zapovjednika iz Splita angažiran i interventni vod vatrogasaca iz SDŽ. Tada su članovi interventnog voda i DVD-a Bol dobili večeru (25 osoba), a članovi interventnog voda su prespavali u hotelu „Ivan“ (12 osoba).
Hotelj „Ivan“ je i za tu uslugu nakon 7-8 godina dostavio račun općini Bol na iznos od 70.000,00 kuna koji je također vraćen jer nije bio u skladu sa dogovorom.
Načelnik je predložio vijećnicima da se ova problematika riješi na način da se hotelu „Ivan“ priznaju i podmire troškovi u iznosu od 15.000,00 kuna, kao znak naše dobre volje iako su potraživanja hotela „Ivan“ već zastarjela.

Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali prijedlog načelnika da se hotelu „Ivan“  isplati 15.000,00 kuna za usluge koje je Općini Bol  pružio 2001. godine.

Nadalje, načelnik je upoznao vijećnike sa prijedlogom gospodina Ivana Dujmovića da ga se oslobodi plaćanja komunalne naknade za prostor koji koristi lječilište  „Dujmović“(800 m2).
Naime, prema novom rješenju o plaćanju komunalne naknade hotel „Ivan“ i lječilište „Dujmović“ su zaduženi za plaćanje komunalne naknade za  2.138 m2 poslovnog prostora.
Načelnik je kazao da je općinskom odlukom o komunalnoj naknadi propisano da su ambulante, lječilišta, bolnice i slični objekti, koji su u vlasništvu RH ili SDŽ, a posluju na području općine Bol, oslobođeni plaćanja komunalne naknade.
Načelnik je pojasnio vijećnicima da lječilište „Dujmović“, iako ima ugovor sa HZZO-om,  je lječilište u privatnom vlasništvu, te nema uvjete za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.
Vijećnici su JEDNOGLASNO podržali stav načelnika o odbijanju prijedloga Ivana Dujmovića da ga se oslobodi plaćanja komunalne naknade za prostor koji koristi lječilište  „Dujmović“ (800 m2).

POD 8)
Načelnik je vijećnicima izložio problematiku korištenja prizemlja Doma kulture za pružanje ugostiteljskih usluga.
Centar za kulturu općine Bol, koji je korisnik cijele zgrade Doma kulture nije registriran za pružanje ugostiteljskih usluga.
Prošle godine je općina Bol sklopila ugovor sa općinskom tvrtkom Grabov rat d.o.o. o pružanju usluge ugostiteljske djelatnosti u prizemlju Doma kulture, na rok od 1 godine, uz najamninu od 1,00 kn/m2.
Općina je snosila troškove struje, vode i čišćenja.
Ovaj ugovor sa strane općinske tvrtke je bez obrazloženja raskinut.
Naime, usluga se pružala u zimskim mjesecima 2011. godine, ali nije nastavljena i nakon turističke sezone 2011. godine, iako je ugovor bio sklopljen do 15. studenog 2011. godine.
Budući da je žurno potrebno otvoriti prizemlje zgrade za druženje kartaša, umirovljenika, omladine i drugih kategorija pučanstva, načelnik je kazao da postoje slijedeće tri mogućnosti:
1.    Na temelju Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora raspisati javni natječaj o iznajmljivanju pod unaprijed zadanim elementima (vrsta usluge, vrijeme korištenja, iznos najamnine, troškovi održavanja itd.) najpovoljnija ponuda je ona koja sadrži najviši iznos zakupnine.
2.    Odobriti načelniku sklapanja ugovora sa općinskom tvrtkom Grabov rat, bez najamnine i bez javnog natječaja, uz obvezu poštivanja ugovora.
3.    Odobriti načelniku sklapanje ugovora sa nekom trećom tvrtkom, bez najamnine i bez javnog natječaja.
Načelnik je iznio svoje mišljenje da se ovaj poslovni prostor može dati u zakup pod posebnim uvjetima jer je njegova prvenstvena namjena zadovoljavanje javnih potreba stanovništva općine Bol, te se od ovog poslovnog prostora ne treba očekivati profit.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli zaključak o korištenju prizemlja Doma kulture, te ovlastili načelnika da može zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora prizemlja Doma kulture sa nekom tvrtkom bez najamnine i bez javnog natječaja, ali uz obvezu zakupoprimca da obavlja  ugostiteljsku  djelatnost i snosi troškove tekućeg održavanja te da organizira kartaške i druge društvene igre uz zabranu organiziranja igara na sreću, kladionica i drugih hazardnih igara.

POD 9)
Pregovori oko rješavanja međusobnih potraživanja između obitelji Lukšić i Općine Bol traju duže vrijeme, a dana 24. studenog 2011. godine Općini Bol se obratio odvjetnik obitelji Lukšić koji je u dopisu predložio:
–    da Općina Bol, otkupi nekretnine označene kao čestica zemlje 6136/4 površine 65 m2, čestice zemlje 547/7 površine 4 m2, čestice zemlje 547/8 površine 13 m2 i čestice zemlje 547/9 površine 8 m2 sve k.o. Bol, što ukupno iznosi 90 m2, a u suvlasništvu su Jasenke Lukšić i Frane Lukšića za po 1/2 idealnog dijela, a u naravi predstavljaju trotoar i kolnik na Obilaznici,
–    da se otkup izvrši po istoj cijeni po kojoj je Općina Bol prodala predmetno zemljište odnosno po cijeni od 1.700,00 kn  po m2, što ukupno iznosi 153.000,00 kuna,
–    da se od ugovorene kupoprodajne cijene 617.000,00 kuna odbije iznos od 217.000,00 kn koji je već plaćen, kao i iznos od 153.000,00 kuna za zemljište koje je Općina Bol dužna otkupiti,
–    razliku cijene u iznosu 327.000,00 kuna Banka će platiti Općini Bol bez odlaganja.
Načelnik je kazao kako svakoj obitelji u Bolu općina treba pomoći prema svojim mogućnostima, ali u okviru zakonskih propisa.
Činjenica je da je obitelj Lukšić prije nekoliko godina trebala otkupiti od Općine Bol dio obilaznice kako bi kompletirala svoju građevinsku parcelu i dobila dozvolu za gradnju višestambene zgrade.
Radi osiguranja plaćanja Općina Bol je upisala hipoteku na dio zemljišta na kojem je zgrada izgrađena. Zbog ove hipoteke zgrada se ne može etažirati ni prodati.
Dosljedno braneći općinske interese nismo mogli pristati na skidanje hipoteke bez osiguranja naplate, jer općini Bol nije u interesu imati hipoteku na jedan stan kojemu je u zadnje vrijeme cijena u osjetnom padu.
Prijedlog odvjetnika obitelji Lukšić je prihvatljiv, ako će Banka dug obitelji Lukšić platiti sa kamatama.
Vijećnici su podržali stav načelnika, ali o iznosu kamata treba konzultirati pravne stručnjake koje su bolje upoznati sa ovom pravnom problematikom kako načelnik ne bi mogao biti  optužen da je oštetio općinski proračun.

Nakon rasprave vijećnici su zaključili da će konačnu odluku o razrješenju odnosa između Općine Bol i obitelji Lukšić donijeti na idućoj sjednici vijeća.

POD 10)
Zvonko Marić je upoznao vijećnike sa problematikom općinske knjižnice, koja nema adekvatan prostor za rad.
Predložio je imenovanje povjerenstva koje bi razmotrilo probleme knjižnice, te pokušalo u razgovorima sa predstavnicima TZO Bol dogovoriti što racionalnije korištenje gotičke kuće.
Predložio je povjerenstvo u sastavu: Jadranka Nejašmić, Markito Marinković, Krešimir Okmažić, Jakša Marinković Tomić i Zvonko Marić.

Predložena odluka o imenovanju povjerenstva za rješavanje problema prostora knjižnice je donesena sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom.

POD 11)
Na prijedlog vijećnika Matka Bakovića, vijećnici su raspravili o zaključku Odbora za prostorno planiranje  o prijedlozima i primjedbama na nacrt prijedloga prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije koji je upućen u Županijskom upravnom odjelu za prostorno uređenje dana 9. rujna 2011. godine.
Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio svaku  primjedbu i prijedlog Odbora te su vijećnici većinom glasova (7 ZA, 1 PROTIV, 3 SUZDRŽANA) potvrdili već dostavljeni prijedlog Odbora.
Vijećnik Branko Mikulić je primijetio da se neki prijedlozi Odbora ne mogu prihvatiti zbog zakonskih ograničenja u širenju građevinskih i turističkih zona.
Načelnik je kazao da su sve primjedbe i prijedlozi Odbora u korist racionalnog korištenja prostora i daljnjeg razvoja Općine Bol, ali će se u budućim prethodnim i javnim raspravama doznati koje će se prijedloge i primjedbe prihvatiti, a koje neće. U daljnjoj proceduri Općina Bol može davati nove primjedbe i prijedloge, u ovisnosti od odgovora Županijskog upravnog odjela za prostorno uređenje.
U svakom slučaju izmjene i dopune Županijskog prostornog plana, koje se odnose na područje Općine Bol, moraju biti usklađene sa zakonom i općinskim interesima.

Sjednica je završila u  11.05 sati 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content