Zapisnik sa 7.sjednice vijeća 2010.

3. kolovoza, 2010. u 13:09:54

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/10-01/182
Ur. broj: 2104/10-02/01
Bol, 02. srpnja 2010. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2010 sjednice općinskog Vijeća održane dana 29. lipnja 2010. godine, sa početkom u 20.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća), Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić.

Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, prof. Marijo Rončević i prof. Krešimir Okmažić (točka 1. Dnevnog reda),Tomislav Marčić (točka 2. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio vijećnike da je pribavljena tehnička oprema te da, sukladno odredbama Statuta Općine Bol, od današnje sjednice  započinje snimanje sjednica općinskog vijeća.
Zamolio je vijećnike da govore jedan po jedan, da govore razgovijetno te da se na početku govora predstave.
Načelnik je, nadalje, kazao da je završena nova katastarska izmjera na području k.o. Bol, da je dovršena izrada elaborata nove katastarske izmjere, te da sada predstoji prihvaćanje elaborata od strane Državne geodetske uprave.
Općina Bol treba osigurati tehničke uvjete, a Općinski sud u Supetru i Državna geodetska uprava kadrove koji bi taj posao odradili.
Problem je u kadrovima jer Državna geodetska uprava u Supetru i Općinski sud u Supetru trebaju angažirati dodatne djelatnike na ovom projektu, a zbog krize i recesije vlada je uvela zabranu zapošljavanja u ovim službama.
Načelnik je rekao da treba izvršiti dodatne pritisak na ove ustanove da se osiguraju potrebni kadrovi.
Načelnik je izvijestio vijećnike  da je na Bolu  održan Festival kulture Imena sa novim originalnim pristupom u kulturnoj ponudi. Sama posjećenost festivala nije bila velika, ali reakcije građana su pozitivne, te načelnik smatra da treba nastaviti djelovati u tom pravcu i rezultati će u konačnici biti dobri.
Za naredni vikend načelnik je najavio održavanje značajne modne manifestacije na Bolu. Značajna je osobito stoga što će sama manifestacija biti izravno prenošena na najpoznatijem svjetskom modnom TV kanalu Fashion channel-u, a uz to samu manifestaciju će medijski popratiti sve najznačajnije hrvatske televizije i ostali mediji.
Dakle, slika ovog događaja će ići u cijeli svijet, te će to biti velika reklama za Bol kao turističku destinaciju.

Pitanja vijećnika, prijedlozi i primjedbe vijećnika:
Vijećnik Boris Škrbić je pitao načelnika zbog čega se zapisnici sa sjednica vijeća u zadnje vrijeme ne objavljuju na oglasnoj ploči Općine Bol.
Načelnik je odgovorio da je problem vjerojatno tehničke naravi, jer često nema mjesta na oglasnim pločama za objavu zapisnika.
I pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se zbog tehničkih razloga, odnosno zbog veličine zapisnika i zauzetosti oglasnih ploča drugim sadržajima, zapisnik često ne objavi na oglasnoj ploči.
Vijećnik Jakša Marinković Tomić je rekao da rad vijeća treba biti transparentan, odnosno da birači trebaju biti upoznati sa radom svojih zastupnika.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić se također založio da se zapisnici s sjednica vijeća objave kako na oglasnoj ploči tako i na službenim Internet stranicama Općine Bol.
Vijećnik  Jakša Marinković Tomić je pitao načelnika kada će, sukladno ranije donesenoj odluci, biti isplaćene naknade studentima. Također je kazao da prema njegovim saznanjima na računu općine ima dovoljno novca za tu namjenu.
Načelnik je odgovorio da će naknade učenicima i studentima biti isplaćene uskoro, vjerojatno već slijedeći tjedan.
Jakša Marinković Tomić je pitao zbog čega još nisu postavljene kabine za presvlačenje na plažama u istočnom dijelu Bola (Martinica, Kotlina).
Jakša Marinković Tomić je također rekao da su plaže u istočnom dijelu Bola  neočišćene, te je istaknuo da se ne čini dovoljno za uređenje ovog dijela Bola. Kao primjer je naveo jedan osušeni bor na plaži Portić koji  već tri mjeseca čeka uklanjanje.
Kao problem je istaknuo građevinske radove i dizalicu na Obilaznici koji ometaju promet na glavnoj i jedinoj otvorenoj bolskoj saobraćajnici.
Još jednom je istaknuo problem zadržavanja otpadnih i oborinskih voda kod zgrade Belvedere, a koje nastaje zbog jedne neočišćene šahte.
Načelnik je odgovorio da je za uređenje plaža zaduženo KJP Grabov rat d.o.o.
Direktor KJP Tomislav Marčić je kazao da kabine za presvlačenje na plažama u istočnom dijelu Bola nisu postavili, i bor nisu uklonili zbog toga što nisu dobili koncesiju za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki na tim plažama.
Načelnik je kazao da su prethodnih godina na svim plažama bile kabine za presvlačenje, neovisno o tome tko je imao koncesiju za iznajmljivanje suncobrana i ležaljki, te da su se kabine, u suglasnosti sa kompanijama koje se time bave, mogle postaviti i ove godine.
Načelnik je također rekao da  je vlasniku građevine na Obilaznici dopustio postavljanje dizalice za uklanjanje građevinskog materijala. Prema riječima vlasnika građevine radovi bi trebali biti gotovi za nekoliko dana. 
Načelnik je kazao da će sa tehničkim direktorom KJP Grabov rat d.o.o. Mladenom Bakovićom razmotriti način rješavanja  problema nefunkcionalne šahte kod zgrade Belvedere.
Vijećnik Jakov Okmažić je pitao direktora KJP Grabov rat d.o.o. na koji je način reguliran ulaz do objekta Marijana Šarića, te da li g. Šarić plaća korištenje prolaza preko Šetnice koji reguliraju djelatnici tvrtke Grabov rat d.o.o., osobito stoga što ima i alternativni pristup da hotela sa sjevera.
Tomislav Marčić je odgovorio da Grabov rat nema ugovore o korištenju rampe ni sa Marijanom Šarićem ni sa Zlatnim ratom, da su im računi za troškove na rampi redovito fakturirani. Međutim, ni Zlatni rat ni Marijan Šarić ne plaćaju te račune, pa je radi toga pokrenut sudski spor, te se tim putem nastoje naplatiti potraživanja Grabovog rata.
Jakov Okmažić je kazao da djelatnici na rampi sva vozila opskrbe, personala i gostiju Marjan centra i restorana u vlasništvu Zlatnog rata kroz tu rampu slobodno propuštaju, a svima drugima je onemogućen prolaz,  iz toga proizlazi da nismo svi ravnopravni u korištenju županijske ceste.
Vijećnik Vice Klapež je pitao da li će općina organizatorima Backgammon turnira na Bolu podmiriti troškove nastale održavanjem turnira .
Načelnik je odgovorio da je općina i do sada već financijski podržala rad Backgammon kluba Bol, te da će ovisno o njihovim aktivnostima i punjenju općinskog proračuna i dalje financijski pomagati njih i ostale športske udruge.
Vice Klapež je također pitao da li policija 1. srpnja dolazi u Bol, te da li će ti policajci biti nadležni samo za područje Općine Bol ili će opet, kao i prošlih godina, uredovati na području istočnog dijela otoka. Istaknuo je potrebu češćih policijskih kontroli noću i tijekom vikenda.
Načelnik je odgovorio da policajci u Bol dolaze 1. srpnja, da će uredovati 3 sezonca i 2 stalna radnika, te da su nadležni za Bol i stočni dio otoka. Načelnik je također kazao da je MUP prije odobravao veći broj sezonaca i njihov boravak na otoku je bio dulji, međutim zbog male stope kriminaliteta broj djelatnika i duljina njihovog boravka je značajno smanjena.
Vijećnik Matko Baković je pitao zbog čega nisu očišćeni protupožarni putovi oko naselja.
Načelnik je odgovorio da je za čišćenje protupožarnih putova nadležno KJP Grabov rat, te da se zbog većeg obima posla i nepovoljnih vremenskih prilika do početka sezone nisu uspjeli očistiti te putove.
Vice Klapež je pitao direktora Grabovog rata d.o.o. Tomislava Marčića kako ocjenjuje svoj odnos sa načelnikom Općine Bol u protekla 2-3 mjeseca od kada je postao direktor.
Tomislav Marčić je odgovorio da je odnos načelnika prema njemu službeno korektan, ali da mu se čini da se načelnik nije odvikao starog običaja da daje naloge Grabovom ratu.
Tako se djelatnici Grabovog rata opterećuju raznim beskorisnim aktivnostima kao što je uklanjanje suncobrana, štandova, željeznih vrata ili prenošenje rekvizita za kulturno ljeto, za koje tvrtka ne prima nikakvu naknadu. Također je kazao da općina tvrtki Grabov rat nije podmirila dospjele račune za prošli mjesec.
Načelnik je kazao da je na početku mandata Tomislava Marčića sa njim održao sastanak na kojem je kazao da će načelnik i dalje voditi brigu o komunalnom uređenju mjesta putem redovnih sastanaka sa pomoćnikom direktora za komunalne poslove.
Smatra da je takav način rada u interesu uređenja mjesta, ali ako to predstavlja problem onda će direktor tvrtke Grabov rat morati više pažnje pokloniti kvalitetnom uređenju javnih prostora u općini.
Načelnik je rekao da ne postoje beskorisne aktivnosti koje Grabov rat treba napraviti, jer su sve one u interesu provođenja komunalnog reda, uređenja mjesta ili poboljšanja naše ukupne turističke ponude. Bilo bi apsurdno da u svrhu samopomoći za održavanje komunalnog reda Općina Bol angažira tvrtku iz Splita koja će za svoj posao naplatiti pet puta veći iznos nego što bi to naplatilo naše općinsko poduzeće.
Načelnik je doveo u pitanje  vjerodostojnost računa koje je tvrtka Grabov rat dostavila općini, te je rekao da pojedine stavke prije podmirivanja želi još jednom provjeriti sa direktorom tvrtke.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je rekao da je u interesu mjesta kvalitetna suradnja direktora komunalnog poduzeća i načelnika, te da direktor Grabovog rata ne bi trebao sugestije načelnika doživljavati tako negativno.
Osim toga prilikom uklanjanja nelegalno postavljenih stvari na javnim površinama Općina Bol treba pozvati policiju za osiguranje izvršenja  i Općina Bol je odgovorna za posljedice uklanjanja, a Grabov rat je samo izvršitelj.
Jakov Okmažić je pitko zbog čega nije pokošen potok iznad Bijele kuće.
Načelnik je odgovorio da je i to u djelokrugu poslova komunalnog poduzeća.
Jakša Marinković Tomić je ponovno upozorio na kompleks hotela Bijela kuća kao okupljalište omladine, te je upozorio na moguće negativne posljedice: devastacija, požar, droga i sl.
Načelnik je odgovorio da je o ovome obaviješten Središnji ured za upravljanje državnom imovinom i policija.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 6/10 sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Boris Škrbić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.
 Kazao je da je u zapisniku na str. 9 napisano: „Vijećnik Boris Škrbić je napustio sjednicu vijeća u 21.50 sati, na sjednici ostaje prisutno 9 članova općinskog vijeća.“
Smatra da je uz to trebalo navesti da je sjednicu napustio u znak  prosvjeda protiv prijedloga  povećanja naknada za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća i drugih osoba.
I vijećnik Jakša Marinković Tomić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.
Kazao je da njegove riječi o istoj problematici nisu vjerno prenesene.
Naime, na str. 9 zapisnika je napisano: „Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je kazao da će glasovati protiv ovog prijedloga, jer nije vrijeme za podizanje ovih naknada, te da je neprimjereno dizati ove naknade u isto vrijeme kada se spuštaju stipendije studentima.“
Kazao je da su njegove točne riječi bile da ćemo uzeti 40.000,00 kuna od učenika i studenata, a razdijeliti ih vijećnicima za naknade.

Obje primjedbe su prihvaćene sa 6 glasova ZA, 4 PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.
 
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 6/10 sjednice, sa predloženim ispravcima, usvojen je jednoglasno.

D)    Predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio skidanje sa Dnevnog reda, u materijalima predloženih 2., 3., 4. i 7. točki Dnevnog reda odnosno raspravu o prijedlozima za izradu izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol, raspravu i donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol, raspravu i donošenje odluke o izradi detaljnog plana uređenja novog groblja te donošenje odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika.
Predsjednik vijeća je predložio slijedeći Dnevni red:
1.    Rasprava o stanju i uvjetima odgoja i obrazovanja na području Općine Bol, gosti sjednice su prof. Marijo Rončević (dir. Osnovne škole) i prof. Krešimir Okmažić (dir. Srednje škole)
2.    Rasprava o molbi KJP Grabov rat d.o.o. za davanje jamstva Općine Bol za realizaciju kredita
3.    Rasprava o pokretanju postupka za izmjenu i dopunu odluke o načinu držanja pasa
Vijećnici Jakša Marinković Tomić i Jakov Okmažić su zatražili obrazloženje prijedloga skidanja određenih točki sa Dnevnog reda budući da smatraju da su točke predložene za skodanje s Dnevnog reda veoma važne za daljnje funkcioniranje Općine Bol.
Pročelnik Stipe Karmelić je rekao da je vijeće dužno uskladiti plaću načelnika sa zakonom, te ako se ova odluka ne donese onda će načelnik iduću plaću dobiti protuzakonito.
Predsjednik vijeća je kazao da svoj prijedlog o skraćivanju Dnevnog reda ne mora obrazložiti.
Vijećnik Boris Škrbić je predložio nadopunu Dnevnog reda.
Naime, predložio je da se  točkama Dnevnog reda predloženim u materijalima doda točka:  Rasprava i donošenje odluke o naknadama za rad članova općinskog vijeća, članova radnih tijela vijeća, zamjenika općinskog načelnika i drugih osoba.
Odmah je kazao da se zalaže za vraćanje naknada na nivo koji je bio do izglasavanja nove Odluke o naknadama na prošloj sjednici vijeća.
Nakon iznesenih prijedloga, pristupilo se glasovanju o Dnevnom redu.
Prijedlog predsjednika vijeća je prihvaćen sa 6 glasova ZA, dok je 5 vijećnika glasovalo PROTIV.
Nakon prihvaćanja prijedloga predsjednika vijeća, glasovanje o drugom prijedlogu, odnosno prijedlogu nadopune Dnevnog reda vijećnika Borisa Škrbića, je postalo bespredmetno.

DNEVNI RED:

POD 1)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković  je podsjetio vijećnike da ravnatelji Srednje i Osnovne škole već dulji niz godina rade na pribavljanju dokumentacije za gradnju nove škole na Bolu.
Podsjetio je na loše uvjete u sadašnjoj školi, te da općina odnosno lokalna zajednica mora aktivno sudjelovati u rješavanju ovog problema.
Ravnatelj Srednje škole prof. Krešimir Okmažić je najprije izvijestio vijećnike da je ove godine u Srednju školu upisano 117 učenika što je 17 učenika više nego lani.
Izvijestio je vijećnike o rezultatima državne mature, te je kazao da su rezultati bolskih učenika daleko iznad hrvatskog prosjeka.
Prof. Okmažić je kazao da je 2004. godine pribavljena lokacijska dozvola za izgradnju nove škole, a 2005. i građevna dozvola.
Međutim,  zbog žalbe g. Duplančića, susjeda međašnika planirane građevine, građevna dozvola je poništena.
Nakon toga se je na inicijativu načelnika Općine Bol pokušalo naći mirno rješenje nastalih problema sa g. Duplančićem.
Postignut je usmeni dogovor, ali zbog raznih okolnosti sud i geometar nikada nisu izašli na očevid na teren.
Međutim, situacija se je poslije dodatno zakomplicirala kada je g. Duplančić izgubio spor sa prijašnjim vlasnicima svoje nekretnine, te je postao samo suvlasnik nekretnine koje je do tada bio jedini vlasnik.
Sada bi Osnovna i Srednja škola trebale postići sporazum sa svim suvlasnicima, a na samo sa g. Duplančićem.
Prof. Okmažić je, nadalje, kazao da je 2008. godine gospođa Šafranko tužila obje škole za smetanje posjeda, te traži pravo na put preko školskog igrališta.
Zatražila je i upisala zabilježbu spora u zemljišne knjige čime je dodatno plombama opteretila čestice na kojima se treba nalaziti školska zgrada.
Krešimir Okmažić je također izvijestio vijećnike  da je sa sadašnjim predsjednikom vijeća Jakšom Marinkovićem Šimićem prije dvije godine razmatrao ideju osnivanja koledža za ugostitelje koji bi se također nalazio u objektima na predjelu Benačice.
Međutim i tu se pojavio problem zbog dva bespravna stanara u tim objektima.
Škola je pokrenula sudski postupak za njihovo iseljenje, ali taj postupak, zbog sporosti našeg pravosuđa, još nije pravomoćno okončan.
Prof. Okmažić je istaknuo da je najbolje rješenje za siguran opstanak Srednje škole na Bolu izgradnja đačkog doma zbog učenika putnika iz drugih mjesta na Braču, koji i sada čine 35-40% učenika.
Profesor Marijo Rončević ravnatelj Osnovne škole Bol je upoznao vijećnike sa trendom opadanja broja učenika u osnovnoj školi.
Tako je naveo da je u školskoj godini 2009/10 bilo ukupno 107 učenika, da je od toga 25 učenika osmog razreda, dok se je u prvi razred za iduću školsku godinu upisalo samo troje učenika.
Također je upozorio na nove najave iz Ministarstva obrazovanja kojim se predviđa uvođenje brojnih mjera za smanjenje troškova u školstvu.
Tako se predviđa da osnovne škole koje imaju ispod 100 učenika  dobiju status područne škole. Kao posljedicu uvođenja takvog statusa ističe mogućnost uvođenja kombiniranih razrednih odjeljenja.
Uvođenjem takvih mjera djeca na otocima ne bi imala iste uvjete i šanse kao druga djeca.
Posljedica svega toga bi bila smanjenje kvalitete obrazovanja, smanjenje broja učitelja, smanjenje fonda sati učitelja odnosno dodatno smanjenje plaća.
Inače, prof. Rončević je kazao da je Osnovna škola Bol jedna od najbolje ocjenjenih u Republici, te da učenici ove škole postižu nadprosječne rezultate.
Pozvao je sve institucije Općine Bol da se svim političkim sredstvima aktivno uključi u očuvanje postojećeg statusa Osnovne škole.
Nakon izlaganja ravnatelja, predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je otvorio raspravu o ovoj temi.
Prvi potpredsjednik općinskog vijeća Zvonko Marić je kazao da se svi zajedno trebamo boriti za opstanak obiju škola na Bolu. Naša djeca trebaju imati iste uvjete kao i druga djeca u Hrvatskoj. Smatra da bez suglasnosti općine ne može ni doći do ukidanja škola na njenom području.Također je kazao da je izgradnja nove školske zgrade pitanje vremena, te da zgrada treba biti izgrađena prema svim modernim standardima.
Prof. Marijo Rončević se založio za formiranje tima ljudi na otočkom nivou koji bi zajednički nastupili prema nadležnom ministarstvu i zalagali se za opstanak škola na otoku odnosno očuvanje njihovih postojećih statusa.
Boris Škrbić je rekao da  svi zajedno, neovisno o stranačkoj pripadnosti, trebaju stremiti boljitku školstva. Kao primjer protivan tomu naveo je posjet  resornog ministra Dragana Primorca prije nekoliko mjeseci kad je on, prema tvrdnjama ovog vijećnika, iz političkih razloga,  posjetio samo Osnovnu školu, a ne i Srednju, te prilikom tog posjeta nije  pozvao načelnika općine.
Zvonko Marić je odgovorio da je ministar Primorac tada bio stranački gost, te da je to bilo predizborno vrijeme, a kada je predizborno vrijeme radi se drugačije nego inače.
Krešimir Okmažić je kazao da je nekoliko dana prije dolaska tadašnjeg ministra Primorca u Bol, za ministra napisao izvješće o stanju zgrade, a kada je ministar došao on nije bio pozvan.
Načelnik je nadopunio da ga je tajnica ministra Primorca obavijestila o dolasku ministra na Bol, ali ni on nije bio pozvan kada je ministar bio u Osnovnoj školi.
Krešimir Okmažić je zamolio da se prekine rasprava o posjetu ministra Primorca, te je nastavio raspravu o stanju školstva.
Prema njegovom mišljenju stanje svih osnovnih i srednjih škola na otoku je kritično.
Našu srednju školu možemo sačuvati samo ako ponudimo smještaj srednjoškolcima, a za to nam je dovoljna rekonstrukcija zapadne zgrade kompleksa Benačica. Upravo u toj zgradi su dva bespravna stanara te moli da se na njih osobno utječe da napuste zgradu, jer ako budemo čekali sudsku deložaciju može se dogoditi da do tada broj đaka osjetno opadne i da se naša škola ukine.
Jakša Marinković Tomić je kazao da se u školama odražava stanje u mjestu. Malo je stalno zaposlenih mladih osoba, teško je zasnovati obitelj i imati djecu. Stoga moramo stvarati uvjete za otvaranje novih radnih mjesta.
Na kraju rasprave predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić je predložio zaključak da se na idućoj sjednici vijeća izabere povjerenstvo koje će permanentno poduzimati mjere na općinskoj, otočkoj, županijskoj i državnoj razini da se održe osnovna i srednja škola na Bolu.

Ovaj zaključak je prihvaćen JEDNOGLASNO. 
 
POD 2)
Direktor tvrtke Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić se obratio članovima vijeća te ih je obavijestio da tvrtka Grabov rat planira realizaciju dugoročnog kredita u cilju zatvaranja dubioza koje opterećuju poslovanje tvrtke, odnosno da planira stvaranje uvjeta za stabilno poslovanje tvrtke u budućnosti.
Zbog realizacije kredita je stupio u kontakt sa nekim bankama, te je obavio razgovor u županiji.
Prema njegovoj procjeni, ako se uskoro ne riješe financijske dubioze tvrtki prijeti stečaj u roku od dvije godine.
Budući da tvrtka Grabov rat nije u mogućnosti samostalno osigurati jamstva za navedeni kredit, direktor Tomislav Marčić od općinskog vijeća traži jamstvo za kredit.
Pročelnik je upoznao nazočne sa odredbama Pravilnika o postupku davanja jamstva jedinice lokalne samouprave. Jamstvo se može izdati samo uz suglasnost ministra financija.
Ministarstvu se uz zahtjev za davanje suglasnosti mora dostaviti desetak različitih dokumenata, između ostalog potvrdu da je proveden odabir najpovoljnije ponude u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Međutim, općina može dati jamstvo samo za investicije sa jasnom namjenom, a te investicije podrazumijevaju nabavu nefinancijske imovine.
U razgovoru sa osobom zaduženom za Općinu Bol u Zagrebačkoj banci, doznali smo da neke druge općine nisu dobile suglasnost Ministarstva za davanje jamstva za uzimanje financijskih kredita.
Jakša Marinković Šimić je pitao kako je prije dvije godine općina dala jamstvo tvrtki Grabov rat za uzimanje kredita kod Imex banke.
Načelnik je odgovorio da je pod hipoteku bila dana zgrada policije, te da je taj kredit već vraćen i da zgrada policije više nije opterećena hipotekom.
Mate Petrić je kazao da sama namjera uzimanja kredita za  podmirivanje dugova nije dobra.
Osim toga, postoji opasnost da se na ovaj način jamac, Općina Bol, financijski optereti te da od financijski najodrživije općine u Hrvatskoj postane gubitaš.
Jakša Marinković Šimić je kazao kako vijeće za sada treba dati načelnu suglasnost upravi tvrtke da pripremi kompletnu dokumentaciju koja je potrebna za uzimanje kredita.
Ovaj kredit može se, eventualno, realizirati tek za 6 mjeseci. Dug prema Županiji iznosi oko 3.000.000,00 kuna i pokušat će se političkim djelovanjem postići oprost cijelog ili dijela duga.
Zvonko Marić je kazao da u ovisnosti o razgovorima u Županiji ovaj kredit možda neće ni trebati.
Srečko Karmelić je rekao kako je HDZ u predizbornoj kampanji obećavao rješavanje svih problema sa Županijom, a sada je lako moguće dubioze sa tvrtke Grabov rat prebaciti na općinu.
Vinko Kraljević je kazao da je bolje pričekati financijsko izvješće o poslovanju tvrtke nakon turističke sezone kada će biti jasno može li se bilo koji kredit vraćati iz dobiti tvrtke.
Jakša Marinković Šimić je rekao da je svaki dan važan, te da sa pripremama za dobivanje kredita treba započeti odmah, te predložio usvajanje gore navedenog Zaključka.

Zaključak o načelnoj suglasnosti je donesen sa 6 glasova ZA, 4 PROTIV, dok je 1 vijećnik bio SUZDRŽAN.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje ove točke dnevnog reda.
Naime, općina je suočena sa raznim pritužbama brojnih građana na način držanja pasa u mjestu.
Trenutno je na snazi Odluka o uvjetima i načinu držanja pasa iz 2006. godine kojom su detaljno regulirani uvjeti i način držanja pasa, način postupanja s neupisanim psima te s napuštenim i izgubljenim životinjama na području Općine Bol.
Međutim, u navedenoj Odluci u kaznenim odredbama najviša zaprijećena kazna je 200,00 kuna, što ne djeluje dovoljno preventivno na prekršitelje ove odluke.
Također, same kaznene odredbe ove Odluke nisu ni usklađene sa novim Zakonom o prekršajima koji lokalnoj samoupravi ostavlja mogućnost propisivanja znatno viših novčanih kazni za kršenje odredbi donesenih od strane jedinice lokalne samouprave.
Zbog toga je predsjednik vijeća Jakša Marinković Šimić predložio donošenje Zaključka da se naloži općinskoj upravi da za iduću sjednicu pripreme prijedlog izmjena i dopuna Odluke o uvjetima i načinu držanja pasa .
Ovaj Zaključak su vijećnici usvojili sa 9 glasova ZA i sa 2 glasa PROTIV.

Na kraju sjednice načelnik Tihomir Marinković je pozvao vijećnike na drugačiji nastup i pristup u vijeću, odnosno da se izbjegnu teške riječi i da bude više reda u vijećnici.

Cijeli tijek sjednice nalazi se na audio zapisu, koji se čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 23.20 sata 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content