Zapisnik sa 7.sjednice vijeća 2009.

Zapisnik sa 7.sjednice vijeća 2009.
1. srpnja, 2010. u 12:35:09

                          
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Na temelju članka 76. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/2001), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2009 sjednice općinskog Vijeća održane dana 22. rujna 2009. godine, sa početkom u 19.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik vijeća), Zvonko Marić ( zamjenik predsjednika vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Tomislav Marčić, Matko Baković, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić, Boris Škrbić.
 
Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Breza Marinković- v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali princ“ (točke 7., 8. i 9. dnevnog reda), Đimi Žuvić-direktor KJP Grabov rat d.o.o. (točka 4. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11  vijećnika.

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:

1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Bol za 2008. godinu.
2. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Statuta Općine Bol.
3. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Poslovnika vijeća Općine Bol.
4. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za razdoblje siječanj-lipanj 2009.godine.
5. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna Centra za kulturu Općine Bol.za razdoblje siječanj-lipanj 2009.godine.
6. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna općinske knjižnice Hrvatska čitaonica za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine.
7. Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Mali princ“, za razdoblje siječanj-lipanj 2009.godine.
8. Rasprava i donošenje odluke o imenovanju ravnateljice dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.
9. Rasprava i donošenje odluke o mjerilima i postupcima za upis djece u dječji vrtić „Mali princ“.
10. Rasprava i donošenje odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na rok od 4 godine.
11. Rasprava i donošenje odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije.
12. Rasprava i donošenje odluke o davanju ovlaštenja načelniku za potpisivanje kupoprodajnog ugovora za kompleks teatrina Dva ferala.
13. Očitovanje na zahtjev o priznanju tužbenog zahtjeva za utvrđivanje vlasništva na čestici zemlje 5749/2 k.o. Nerežišća.

C) Zapisnik sa 6/09 sjednice općinskog vijeća je primljen na znanje bez primjedbi.

D) Izvješće načelnika, pitanja, prijedlozi i primjedbe vijećnika:

Načelnik je na početku svoga izvješća obavijestio vijećnike da je dobio potvrdu o održavanju manifestacije Dani hrvatskog turizma u Bolu u  razdoblju od 21. do 23. listopada ove godine.
Već prije 15-ak dana su počele intenzivne pripreme za taj događaj te se provodi uređenje mjesta, košnja trave, sadnja cvijeća i sl.
Načelnik je obavijestio vijećnike da  se je Općina Bol u otvorenom roku prijavila na javni poziv za prijavu razvojnih projekata i programa za razdoblje od 2010-2012 godine u SDŽ.
Tako su primjerice prijavljeni projekti izrade elaborata vjetrovalne klime, projekt rekonstrukcije i uređenja ceste Bol-Murvica, projekt uređenja etno-eko sela, projekt izrade prostornih planova i ostale dokumentacije itd.
Svi razvojni programi i projekti su obrazloženi u pratećim dopisima koji su upućeni upravnim odjelima u SDŽ.
Načelnik je kazao da je dostavljena kompletna projektna dokumentacija i zatražena lokacijska dozvola za izgradnju nove kanalizacijske mreže istočno od hotela Bijela kuća i za rekonstrukciju kanalizacijske mreže na Račiću zajedno sa nužnim proširenjem Rive.
Ovo bi trebalo biti prva faza uređenja kanalizacije prema „projektu Jadran“, za što već prikupljamo namjenska sredstava.
Načelnik je kazao da je prošlog tjedna održana prethodna rasprava o UPU Bol, te da se do kraja godine očekuje zakazivanje javne rasprave o UPU-u na kojoj će svi građani u imati uvid u prijedlog UPU-a. Realizacija projekata se očekuje slijedeće godine, nakon pribavljanja brojnih suglasnosti.
UPU Murvica je u završnoj fazi, te se očekuje zakazivanje javne rasprave idući tjedan.
U pripremi je projekt pobijanja vinske, biciklističke staze za  Postinje, Jasen i Zogon.
Projekt uređenja Studenca je u tijeku.
Načelnik je izvijestio vijećnike da je u završnoj fazi uređenje igrališta na Poljani.
Također  ih je upoznao da će se u Domu kulture konačno urediti toaletni prostori, te da će se na taj način prostor dovesti u prihvatljivo stanje.
Načelnik je upoznao vijećnike da je održana sjednica skupštine Vodovoda Brač na temu otplate vodovodne cijevi koja je ugrađena prije 15-ak godina. Stav općine Bol je da ovaj cjevovod predstavlja dio regionalnog cjevovoda Brač-Hvar-Vis, te ga trebaju platiti Županija i Država.
Načelnik je kazao da je turistička sezona u Bolu bila uspješna, te da za razliku od nekih drugih destinacija u Hrvatskoj i Sredozemlju u Bolu nije bilo pada broja noćenja.
Načelnik je kazao da je prije nekoliko dana održan pilot projekt Ljetnog karnevala, te da se u idućim godinama planira organizacija tjedna karnevalskih događanja u cilju produženja posezone.
Načelnik je upoznao nazočne da je Općina Pučišća svim općinama na Braču uputila prijedlog ugovora o korištenju odlagališta otpada Košer.
Na temelju Zakona o zaštiti okoliša Općina Pučišća traži mjesečnu naknadu za korištenje odlagališta u iznosu od 66,00 kn. po toni odloženog otpada.
Općina Bol bi za razdoblje 1. 06. 2008. do 31.05. 2009. godine trebala platiti 97.152,00 kuna.
U raspravi su vijećnici kazali da  se trebaju upoznati sa odredbama tog Ugovora i odredbama Zakona na temelju kojeg je predložen, te za sada nisu ovlastili načelnika da ga potpiše.
Načelnik je upoznao nazočne da je na sjednici koordinacije Bračkih načelnika obaviješten da Fond za zaštitu okoliša planira na otoku ugraditi kazetu za odlaganje azbestnog otpada, te da je Fond već zatražio lokacijsku dozvolu za izgradnju odlagališta.
On smatra da je to nedopustivo, jer Brač kao otok sa pretežito turističkom privredom ne smije biti lokacija za zbrinjavanje azbestnog otpada.
Načelnik je upoznao nazočne da Općina Bol ima mogućnost kupnje kuće Romac, koja bi bila pretvorena u etnološki muzej.
Također je rekao da se Općina Bol, uz pomoć Nevene Škrbić Alimpijević, prijavila na natječaj  Ministarstvu kulture za program  zaštite i očuvanja kulturnih dobara, odnosno zaštite i očuvanja arheološke zbirke Romac.
Načelnik je upoznao nazočne da je Općina Bol i u drugom stupnju utvrđena vlasnikom zgrade Kina, ali tužitelji imaju pravo izjaviti reviziju koja je nesuspenzivni pravni lijek i ne sprječava ovrhu.

Pitanja vijećnika:
Vijećnik Ivica Marčić je pitao gdje će se ove godine održavati utakmice Bolske malonogometne lige.
Načelnik je odgovorio da će posebna radna skupina ocijeniti kvalitetu igrališta i lokacije, ali da smatra da će igralište na Poljani biti uvjetno za održavanje utakmica Bolske malonogometne lige.
Tomislav Marčić je kazao da u Bolu postoji interes za osnivanjem teniskog kluba, te je pitao da li bi općina bila spremna pomoći u osnivanju istog.
Načelnik je odgovorio da će općina pomoći, te da se ove godine planiraju ulaganja u razvoj sporta i rekreacije na području općine.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao u kada će se početi graditi škola na Benačici.
Načelnik je odgovorio da će od direktora škole zatražiti kompletnu informaciju o toj temi, te da će ga o tome izvijestiti na idućoj sjednici.
Vjećnik Jakša Marinković-Tomić je pitao kada će se dovršiti put do Sv. Lucije. Navodi kako se planira izgradnja putova do Jasena, Postinja i dr., dok je put do Sv. Lucije neprohodan. Smatra da bi bilo korisnije dovršiti do kraja  barem jedan put.
Načelnik je odgovorio da izgradnja i financiranje tih putova nije povezano, da ti projekti nisu nespojivi, da se financiranje vinskih staza Jasen i dr. planira iz sredstava IPARD-a, dok se izgradnja ceste do Sv. Lucije planira iz proračuna Općine Bol. Također je rekao da nastavak radova na izgradnji puta do Sv. Lucije planira idući tjedan.
Vijećnik Boris Škrbić je konstatirao da je put do Sv. Lucije ujedno put do planiranog novog groblja, te je istaknuo problem groblja u Bolu, te na potrebu što žurnije izgradnje novog groblja  neovisno o samoj lokaciji.
Načelnik je predložio održavanje tematske sjednice o novom groblju.
Mate Petrić je pitao da li se u sklopu uređenja mjesta prije održavanja manifestacije Dani hrvatskog turizma planira sanirati ispust vode kod Potočina.
Načelnik je odgovorio da će vatrogasci, kao što su to radili i ovog ljeta, više puta temeljito isprati kanal kod Potočina.
Jakša Marinković-Šimić je kazao da je problem zbog kojeg dolazi do curenja vode kod Potočina lociran, te da će se potpuno sanirati nakon turističke sezone.
Boris Škrbić je ukazao na neprimjerenu situaciju na ulazu u Bol, gdje je  više  iznajmljivača apartmana stavilo stolove i stolice.
Načelnik je odgovorio da djelatnici KJP Grabov rat imaju trajan nalog za uklanjanje tih stolova i stolica, te je konstatirao da ih je sve manje. Također je izrazio nadu da će tim mjerama uklanjanja te razvojem svijesti građana uskoro trajno nestati sa tog prostora.
Jakša Marinković-Tomić je ukazao na problem kišnih voda koje redovno poplavljuju prostor oko benzinske postaje. Tada dolazi do izlijevanja kanalizacijskih voda i dizanja kanalizacijskih šahti, jer su mnoge kišne vode spojene na kanalizaciju.
Također je ukazao na smanjenu protočnost kanala za oborinske vode na Rivi jer se ti kanali uopće ne održavaju.
Načelnik je kazao da će ovu zimu djelatnici Grabovog rata očistiti sve oborinske kanale, a kod kuće Džamonja će se proširiti šaht koji prikuplja vode sa Bračke ceste.

B) DNEVNI RED:

POD 1)
Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol Stipe Karmelić je obavijestio vijećnike da je na temelju odredbi članka 4. i 7. Zakona o državnoj reviziji obavljena revizija financijskih izvještaja i poslovanja Općine Bol.
Revizijom su utvrđene određene manje nepravilnosti koje su opisane u Izvješću, u točki Nalaz.
Općina Bol je u roku od 8 dana od dostave Izvješća imala pravo uputiti žalbu na spomenuto Izvješće, ali to pravo nije korišteno, te je Izvješće revizije postalo konačno.
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio primjedbe revizora na poslovanje Općine Bol, računovodstveni dio 2008. godine.
1. Radovi dio potpornog zida do Sv. Lucije bili su ugovoreni i odrađeni u 2008. godini i ispostavljen je račun u istoj godini, te je knjižen kao trošak 2008. godine. Pošto radovi nisu bili u potpunosti završeni dio računa je plaćen u 2009. godini.
2. Nenaplaćena potraživanja:
– komunalni doprinos – 3.542.424,00 kuna, od toga najveći dio (2.950.000,00 kuna) čeka kompenzaciju po dogovoru,
– općinski porezi – 1.949.623,00 kuna,  porezna uprava vrši naplaćivanje,
– korištenje javnih površina – 1.152.411,00 kuna, utuženi su Marijan Šarić, Iritto Zagreb, konoba Mlin i Kaštil d.o.o., dok preostali dug od 129.000,00 kuna dijelom osporavaju neki korisnici, dok su neki ugasili obrte pa ih je nemoguće naplatiti.
– zakup poslovnih prostora – 608.758,00 kuna, utuženi su Anđela Erceg i Elektroinstalacije Juki, dok se sa nekim dužnicima još vode pregovori,
– prodaja zemljišta – dug 480.000,00 kuna, u tijeku je ishodovanje plaćanja od Frane i Jasenke Lukšić,
– naknada za uređenje voda – 346.020,00 kuna, dio koji se naplaćuje od poslovnih subjekata za Hrvatske vode,
– koncesijska odobrenja – 231.196,00 kuna,
– otkup stanova – 224.164,00 kuna.
Nakon pročelnikova pojašnjenja primjedbi revizora uslijedila je rasprava vijećnika o ovoj temi.
Vijećnik Tomislav Marčić je pitao da li sve fizičke i pravne osobe na području Općine Bol imaju isti status, te koji su kriteriji da se  nekim dužnicima dugovi rješavaju kompenzacijom.
Nadalje, zatražio je popis svih fizičkih i pravnih osoba koji imaju dugovanja prema Općini Bol.  
Pročelnik Stipe Karmelić je izrazio mišljenje da sve fizičke i pravne osobe na području Općine Bol imaju isti status, a da se pojedina dugovanja rješavaju u ovisnosti o konkretnom slučaju.
Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je pitao kako su pojedini dužnici dobili građevinske dozvole bez plaćanja komunalnog doprinosa.
Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da se tu radi o starim dugovanjima, nastalim po starom Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kada je bilo moguće obročno plaćanje komunalnog doprinosa.
Vijećnici Jakša Marinković-Tomić i Zvonko Marić su pitali zbog čega se je u pojedinim slučajevima izbjegavao Zakon o javnoj nabavi.
Stipe Karmelić je odgovorio da su u to vrijeme  pojedine odredbe Zakona o javnoj nabavi primjenjivale za robe i usluge do 200.000,00 kn, a druge za više od 200.000,00 kuna. Gradnja potpornog zida je bila moguća samo pod pretpostavkom da je vrijednost manja od 200.000,00 kuna, jer je u suprotnom trebalo ishoditi građevnu dozvolu što nije bilo moguće jer Općina nije vlasnik parcela na kojima se gradio potporni zid.
Vijećnik Tomislav Marčić je pitao kakve su sankcije za eventualno nezakoniti rad općinskih tijela.
Stipe Karmelić je odgovorio da se ovaj nalaz revizije dostavlja i Državnom odvjetništvu, te da je državno odvjetništvo ovlašteno detaljno istražiti eventualne nezakonitosti u poslovanju.
Vijećnik Jakša Marinković-Tomić je upozorio na nalaz revizije u dijelu koji se odnosi na primjedbu da nisu ostvareni prihodi od naknade za grobna mjesta, gdje se navodi da Općina nije donijela odluku kojom se utvrđuju uvjeti upravljanja grobljem, visina naknade za grobno mjesto, mjerila i način dodjeljivanja grobnih mjesta na korištenje i održavanje groblja.
Stipe Karmelić je rekao da je sve odluke o groblju moguće donijeti za novo groblje, a staro groblje, gdje ne postoji točna evidencija o ukopima odluke se mogu provoditi samo parcijalno.
Nakon rasprave predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je vijećnicima obrazložio prijedlog Odluke o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Bol za 2008. godinu.

Prema predloženoj odluci Vijeće Općine Bol prihvaća Izvješće o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Bol za 2008. godinu, koja je obavljena od 18. svibnja do 17. srpnja 2009. godine od strane Državnog ureda za reviziju-Područni ured Split, klasa: 041-01/09-01/23.

Sukladno uputama Državnog ureda za reviziju-Područni ured Split nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu da pripremi odluku o imenovanju voditelja za financijsko upravljanje i kontrolu te odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti i prijevare.
Nadalje, nalaže se Jedinstvenom upravnom odjelu pripremiti odluku o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na temelju pisanog ugovora.
Također se nalaže  Jedinstvenom upravnom odjelu striktno provoditi Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Zakon o javnoj nabavi i druge zakone koje reguliraju rad i  financijsko poslovanje općine, te donijeti Odluku kojom se utvrđuju uvjeti upravljanja grobljem, te voditi grobne očevidnike i registre mrtvih.

Odluka o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji poslovanja Općine Bol za 2008. godinu usvojena  je sa 10 glasova ZA i 1 glas SUZDRŽAN, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je vijećnicima izložio konačan prijedlog teksta Statuta koje je usvojio Odbor za Statut i Poslovnik, a koji su vijećnici dobili u materijalima za ovu sjednicu vijeća.
Prijedlog Statuta je usklađen sa odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi.
Statuom se pobliže uređuju status i ustrojstvo općine Bol, a osobito: status, područje i granice, samoupravni  djelokrug općine Bol, njena obilježja, pečati i dan općine, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada tijela općine: vijeće, načelnik, jedinstveni upravni odjel, financiranje i imovina, oblici konzultiranja građana, provođenje referenduma u pitanjima iz djelokruga općine, neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju, mjesna samouprava, ustrojstvo i rad javnih službi, oblici suradnje općine Bol sa drugim jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, odredbe o sprječavanju sukoba interesa,  te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza iz područja lokalne samouprave na području općine Bol.
Vijećnik Matko Baković je predložio amandman na predloženi Statut Općine Bol.
Predložio je izmjenu članka 29. stavka 24. koji u predloženom tekstu glasi:
“Imenuje predstavnike Općine Bol u skupštinama trgovačkih društava u kojima je Općina vlasnik ili suvlasnik vlasničkih udjela ili dionica, te u upravnim vijećima ustanova kojih je općina Bol osnivač.“
Prema njegovom prijedlogu isti bi glasio:
“Predlaže i imenuje, te razrješuje predstavnike Općine Bol u skupštinama trgovačkih društava u kojima je Općina vlasnik ili suvlasnik vlasničkih udjela ili dionica, te u upravnim vijećima ustanova kojih je općina Bol osnivač.“
Nadalje, predložio je brisanje članka 47. stavka 10., jer  ukoliko se prihvati izmjena članka 29. stavak 24, ovaj stavak više nije potreban.
Dakle, prema predloženom tekstu Statuta koji je dostavljen vijećnicima načelnik je predlagao, a vijeće je imenovalo članove skupština trgovačkih društava i ustanova kojih je Općina Bol vlasnik ili suvlasnik, a prema predloženom amandmanu vijeće predlaže i imenuje ove osobe.

Boris Škrbić je u ime vijećnika SDP-a i HNS-a izjavio da su oni bili suglasni sa predloženim tekstom Statuta Odbora za Statut i Poslovnik, te je zatražio pauzu od 5 minuta da se obave konzultacije o predloženom amandmanu na Statut.
Na zahtjev vijećnika Borisa Škrbića predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je odredio petominutnu pauzu.
Nakon pauze Boris Škrbić je izjavio da se vijećnici SDP-a i HNS-a ne slažu sa predloženim amandmanom, jer se njime zadire u djelokrug rada načelnika.
Vijećnik Zvonko Marić je rekao da predloženi amandman nije nezakonit, te da njegovo usvajanje ili neusvajanje  predstavlja političku odluku.
Branko Mikulić je rekao da ovaj  amandman treba izglasati ukoliko je u skladu sa zakonom.
Pročelnik Stipe Karmelić je pojasnio vijećnicima da Općina Bol imenuje svoje predstavnike u skupštinama komunalnog poduzeća Grabov rat, KJP Vodovod Brač, i KJP Brač trans Supetar, te u Upravnom vijeću Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol. Općina je vlasnik i općinske knjižnice i Centra za kulturu, ali prema zakonu o ustanovama oni ne moraju imati skupštinu.
Nakon toga je uslijedilo glasovanje o predloženom amandmanu.
Amandman vijećnika Matka Bakovića prihvaćen je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV.
Odluka o donošenju Statuta Općine Bol sa već prihvaćenim amandmanom usvojena je sa 6 glasova ZA i 5 glasova PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je vijećnicima izložio konačan prijedlog teksta Poslovnika vijeća koje je usvojio Odbor za Statut i Poslovnik, a koji su vijećnici dobili u materijalima za ovu sjednicu vijeća.
Prijedlog Poslovnika je usklađen sa odredbama Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi.
Poslovnikom se uređuje unutrašnje ustrojstvo i način rada Općinskog Vijeća općine Bol, a osobito se uređuje:  konstituiranje općinskog vijeća, prava i dužnosti članova Općinskog vijeća i način njihova ostvarivanja i zaštite, javnost rada i izuzeci od ovog načela, poslovni red na sjednici i način održavanja reda tijekom sjednice, način glasovanja na sjednicama Općinskog vijeća i pitanja o kojima se odlučuje većinom glasova svih članova vijeća, način rada vijećničkih odbora i komisija, sastavljanje i utvrđivanje zapisnika.

Odluka o donošenju Poslovnika vijeća Općine Bol  usvojena je sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

U 21.25 sati vijećnici Boris Škrbić, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević i Srećko Karmelić napuštaju sjednicu vijeća, u znak prosvjeda protiv izglasavanja ovakvog teksta Statuta.
Na sjednici ostaje prisutno 7 članova općinskog vijeća.

POD 4)
Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Đimi Žuvić je vijećnicima izložio polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o.
Đimi Žuvić je kazao da su prihodi tvrtke u polugodišnjem razdoblju  iznosili 1.153.453,41 kuna, rashodi tvrtke su iznosili 1.083.817,46 kuna, kratkoročne obveze su 4.435.292,66 kuna, dok su potraživanja iznosila 2.456.127,01 kuna, a vrijednost dugoročne imovine je 4.740.233,39 kuna.
Vijećnik Branko Mikulić je rekao da su ovi podaci šturi i da sumnja u njihovu istinitost, te je stoga predložio imenovanje neovisnog revizora koji bi proveo reviziju poslovanja poduzeća u zadnje 3 godine.
Jakša Marinković-Šimić je predložio donošenje zaključka da se imenuje neovisni revizor koji će utvrditi rezultate poslovanja poduzeća, te nakon zaprimanja nalaza revizije da se zakaže tematska sjednica o poslovanju KJP Grabov rat.
Prijedlog Zaključka predsjednika vijeća je jednoglasno prihvaćen.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da općinsko vijeće treba donijeti odluku o prihvaćanju ovog izvješća, te da ono sadrži, po njegovom mišljenju, sadrži točne podatke.
Dakle, polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. glasi:
Izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-lipanj 2009. godine realizirao prihode u iznosu od 1.153.453,41 kune, a rashode u iznosu od 1.083.817,46 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 69.635,95 kuna.

Izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. vijećnici su prihvatili sa 5 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽANA, a isto će biti objavljeno u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio Izvješće o izvršenju proračuna Centra za kulturu Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2009.godine.
Izvanproračunski korisnik Centar za kulturu Općine Bol je u razdoblju siječanj-lipanj 2009. godine planirao prihode u iznosu od 544.000,00 kuna, dok su realizirani 59,8% odnosno 325.430 kuna. Od toga je prihod od Ministarstva kulture 9.600,00 kuna, dok je 315.830,00 dotacija iz općinskog proračuna i to 72.636,00 za plaće, a 243.193,00 za obavljanje redovite djelatnosti.
Izdaci za plaće su izvršeni u planiranom iznosu od 72.636,00 kuna, troškovi telefona i pošte iznose 3.296,00 kuna, dok su autorski honorari (voditeljima kiparske, likovne, glazbene i dramske sekcije) iznosili 52.713,00 kuna, a ostali materijalni troškovi 4.113,00 kuna.
Trošak od 132.631,00 odnosi se na: dječji karneval, dotacija Šušur-u za veliki karneval, nastup Mladena Grdovića, troškove kiparske kolonije, troškove vezane uz omiški festival, trošak kazališnih predstava.
Iz navedenih podataka proizlazi višak prihoda nad rashodima od 59.337,00 kuna koji je rezerviran za trošak budućeg razdoblja.
Jakša Marinković-Tomić je pitao gdje su završila sredstva od ulaznica prikupljena održavanjem koncerta Mladena Grdovića.
Načelnik je odgovorio da detalje o tome treba pitati ravnatelja Centra za kulturu, kojega se može pozvati na iduću sjednicu vijeća.

Izvješće o izvršenju proračuna Centra za kulturu Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine vijećnici su prihvatili sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, a isto će biti objavljeno u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 6)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio izvješće o  izvršenju proračuna općinske knjižnice Hrvatska čitaonica za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine.
Planirani prihodi općinske knjižnice za prvih 6 mjeseci iznose 118.750,00 kuna, a realizirani su prihodi u iznosu od 122.540,00 kuna.
Prihodi iz općinskog proračuna za plaću djelatnice iznose 74.691,00 kuna, dok prihod od Ministarstva kulture iznose 24.000,00 kuna. Prihodi od članarine iznose 8.800,00 kuna, a prihod iz općinskog proračuna za pokriće materijalnih troškova 15.000,00 kuna, dok su prihodi od kamata na depozit 49,99 kuna.
Izdaci za plaću djelatnice iznose 74.691,00 kuna, troškovi telefona su 2.648,00 kuna, računalne usluge 965,00 kuna, vrijednost novonabavljenih knjiga je 37.593,00 kuna, bankarske usluge iznose 961,00 kuna, odnosno ukupni rashodi su 116.858,00 kuna
Dakle, izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-lipanj 2009. godine realizirala prihode u iznosu od 122.540,00 kuna, a rashode u iznosu od 116.858,00 kuna, te je ostvario višak poslovanja i iznosu od 5.682,00 kuna.

Izvješće o izvršenju proračuna općinske knjižnice Hrvatska čitaonica za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a isto će biti objavljeno u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio izvješće o  izvršenju proračuna  Dječjeg vrtića „Mali princ“, za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine.
Planirani prihodi za prvih šest mjeseci 2009. godine iznose 600.050,00 kuna, a realizirani su u visini od 625.968,00 kuna.
Prihodi od vlastite djelatnosti (participacija roditelja) iznose 108.687,00 kuna, dok je primljena dotacija iz općinskog proračuna za financiranje plaća djelatnika 517.281,00 kuna.
Izdaci za plaće i ostale materijalne troškove uposlenika iznose 517.281,00 kuna, a materijalni troškovi poslovanja iznose 91.110,00 kuna.
Iz gore navedenih podataka proizlazi i višak poslovanja od 17.577,00 kuna na dan 30.06.
Dakle, izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“  Bol je u razdoblju siječanj-lipanj 2009. godine realizirao prihode u iznosu od 625.968,00 kuna, a rashode u iznosu od 608.391,00 kuna, te je ostvario višak poslovanja u iznosu od 17.577,00 kuna.

Izvješće o izvršenju proračuna Dječjeg vrtića „Mali princ“, za razdoblje siječanj-lipanj 2009. godine vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a isto će biti objavljeno u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 8)
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je vijećnicima  obrazložio prijedlog odluke o imenovanju ravnateljice Breze Marinković iz Bola za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine.
Naime, Upravno vijeće dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je predložilo Općinskom vijeću Općine Bol imenovanje Breze Marinković iz Bola, Ruđera Boškovića 3, za ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine.
U obrazloženju tog prijedloga se navodi da je Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol je dana 17. kolovoza 2009. godine raspisalo natječaj  za radno mjesto ravnatelja Dječjeg vrtića.
 Natječaj je sukladno  Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi javno objavljen u dnevnom listu „Slobodna Dalmacija“ i na oglasnoj ploči Općine Bol dana 21. kolovoza 2009. godine.
Na raspisani natječaj se prijavio jedan kandidat, odgojiteljica Breza Marinković.
Člankom 37. st. 1. Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi propisano je da za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba  koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Breza Marinković ispunjava propisane uvjete za odgojitelja u dječjem vrtiću, te već više od pet godina obavlja poslove odgojiteljice u Dječjem vrtiću „Mali princ“ u Bolu.
Nadalje, zadnjih šest mjeseci uspješno zamjenjuje, zbog bolesti odsutnog, v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“.
Člankom 37. st. 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi je propisano da ravnatelja imenuje i razrješava osnivač dječjeg vrtića na prijedlog upravnog vijeća dječjeg vrtića.
Budući  da Breza Marinković ispunjava sve zakonom propisane uvjete za obavljanje posla ravnatelja Dječjeg vrtića, Upravno vijeće je predložilo Općinskom vijeću da je imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, na vrijeme od četiri godine.

Odluka  o imenovanju Breze Marinković za ravnatelja dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena na vrijeme od četiri godine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 9)
Ravnateljica Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol Breza Marinković je vijećnicima obrazložila prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Mali princ“.
U predloženom dokumentu su regulirani program djelatnosti, upisi, potrebna dokumentacija za upis, upisni kriteriji, bodovni kriteriji i sastav upisnog povjerenstva.
Ravnateljica dječjeg vrtića se posebno istaknula da se ovom odlukom uvodi još jedna dodatna jaslična skupina.
Ista se osniva zbog trenutno povećanog broja djece u dobi od jedne do tri godine, te predlaže uvođenje mlađe i starije jaslične skupine.
Breza Marinković je pojasnila vijećnicima da bi se  uvođenjem dodatne jaslične skupine ukazala potreba za zapošljavanjem još dvije odgojiteljice na određeno vrijeme.
Breza Marinković je vijećnicima također obrazložila potrebu za zapošljavanjem osobe za rad sa djetetom s posebnim potrebama.
Paola Bačić je dijete sa posebnim potrebama koje po preporuci Centra za socijalnu skrb u Supetru, Splitu i Zagrebu mora biti integrirana u dječji vrtić.
Može boraviti u vrtiću 2,5 sata, te bi u tom slučaju njoj bila potrebna osoba na pola radnog vremena.
Iz specijalnih ustanova su poslali dopis gdje se za rad sa tim djetetom traži dodatna osoba koja ne mora biti nužno educirana za rad sa djecom s posebnim potrebama već to može biti odgojitelj, stručni suradnik, medicinska sestra.

Odluka  o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Mali princ“ Bol  donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 10)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na rok od 4 godine.
Prema prijedlogu odluke Općina Bol povjerava obavljanje komunalnih poslova temeljem pisanog ugovora za održavanje nerazvrstanih cesta za područje Općine Bol, tvrtki Županijske ceste Split d.o.o. – Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, Split, Ruđera Boškovića 22, na rok od 4 godine.
Ista odluka se obrazlaže time što je Općina Bol je dana 30. srpnja 2009. godine objavila javni natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti za održavanja nerazvrstanih cesta za područje Općine Bol.
Po objavljenom javnom natječaju pristigla je jedna ponuda – tvrtke Županijske ceste Split d.o.o. – Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, Split, Ruđera Boškovića 22.
Razmatrajući ponudu, u postupku je utvrđeno da ona u potpunosti ispunjava uvjete tražene natječajem, a  sukladno mjerilima za odabir ponude koja su propisana člankom 12. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 2/07) te je Povjerenstvo za odabir ponuda predložilo da se izabere komunalna  tvrtka Županijske ceste Split d.o.o. –Društvo za održavanje i zaštitu cesta, građevinarstvo i projektiranje, Split, Ruđera Boškovića 22.
Uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti na temelju pisanog ugovora, određeni objavljenim javnim natječajem od 30. srpnja 2009. godine, pobliže će se odrediti ugovorom o povjeravanju komunalnih poslova, sukladno odredbi članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu.
Odluka  o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta na rok od 4 godine  donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 11)
Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije.
Pročelnik je kazao da u studenom istječe desetgodišnji ugovor sa tvrtkom Michielli Tomić o obavljanju poslova odlaganja komunalnog otpada, te da je donošenje ove odluke nužno za raspisivanje i provođenje natječaja za povjeravanje poslova  odlaganja komunalnog otpada.
Predloženom odlukom određuju se komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju koncesije, te se utvrđuju uvjeti i mjerila za provedbu javnog prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za povjeravanje tih djelatnosti na temelju koncesije na području Općine Bol.

Odluka  o  komunalnim djelatnostima koje se mogu obavljati na temelju koncesije donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je predložio prekid sjednice, obzirom da zbog zamora vijećnika se neće moći kvalitetno raspravljati o ostalim točkama dnevnog reda, koje su također veoma značajne za Općinu Bol.
Ovaj prijedlog predsjednika vijeća prihvaćen je JEDNOGLASNO.
Sjednica je prekinuta u  22.45 sati.
Nastavak sjednice je zakazan za srijedu 30. rujna 2009. godine u 20.00 sati što su nazočni primili na znanje, a odsutnim članovima vijeća će biti upućena pismena obavijest.
 
Nastavak sjednice:
Srijeda 30. rujna 2009. godine, 20.00 sati, ured Općine Bol

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik vijeća), Zvonko Marić ( zamjenik predsjednika vijeća), Branko Mikulić, Merlin Katić, Tomislav Marčić, Matko Baković, Jakov Okmažić, Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić,  Srečko Karmelić, Boris Škrbić.
 
Izočni: –

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Ivo Restović (dio točke 13. dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

POD 12)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike da su u sudskom sporu, koji se vodio po tužbi Zlatnog rata d.d. pod poslovnim brojem P-450/99, Zlatni rat d.d. i Općina Bol  sklopili sudsku nagodbu 2. prosinca 2005. godine, kojom nagodbom je Zlatni rat d.d. utvrđen vlasnikom nekretnina koje u naravi predstavlja dio ljetne bašte restorana „Dva ferala“ sa pomoćnim objektom.
Zlatni rat ima namjeru prodati, a Općina Bol ima namjeru kupiti prostor bivšeg restorana Dva ferala.
O tome su obavljeni razgovori između predstavnika Općine Bol i tvrtke Zlatni rat. Općina Bol već treću sezonu bivši restoran Dva ferala nesmetano koristi kao teatrin.
Pročelnik je, nadalje, upoznao vijećnike sa prijedlogom ugovora o kupoprodaji dijela teatrina „Dva ferala“.
Radi se o nekretninama u zemljišnim knjigama označenim kao čest. zem. 127, čest. zem. 123/1, čest. zem. 123/3, čest. zem. 124/2, čest. zem. 125 i čest. zem. 126, sve k.o. Bol i zemljište koje je sastavni dio restorana Dva ferala i kojeg je Zlatni rat u posjedu i van knjižni vlasnik više od 30 godina, a koje u naravi predstavlja plinsku ostavu sa pripadajućim zemljištem i dvorom na zapadnom dijelu kompleksa restorana, te dvorište i vanjski komin na sjevernom dijelu restorana.
Prema prijedlogu ugovora kupoprodajna cijena za predmetne nekretnine stranke utvrđuju u protuvrijednosti iznosa 400.000,00 EUR-a, što je iznos niži od procjene vrijednosti  neovisnog sudskog vještaka (428.000,00 EUR).
Općina Bol bi nakon zaključenja ugovora dala Zlatnom ratu predujam u iznosu od 2/3 ukupno ugovorene kupoprodajne cijene za sve navedene nekretnine u iznosu od 267.000,00 EUR-a.
Općina Bol bi platila punu kupoprodajnu cijenu kupljenih nekretnina onoga dana kada se Općina Bol uknjiži kao vlasnik na svakoj pojedinoj nekretnini koja je predmet ovog Ugovora.
Taj prijedlog ugovora, uglavnom, predstavlja rezultat ranije vođenih pregovora između ugovornih strana.
Stranke su suglasne po pitanju predmeta ugovora, kupoprodajne cijene i predaje nekretnine u posjed stjecatelja, a moglo bi se reći i da su ostale odredbe rezultat ranije vođenih pregovora.

Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je predložio da vijeće Općine Bol donese odluku da Općina Bol kupuje knjižno i vanknjižno vlasništvo tvrtke Zlatni rat d.d. Bol kompleksa teatrina „Dva ferala“.
Također je predložio da vijeće Općine Bol ovlasti načelnika da u ime općine sklopi kupoprodajni ugovor sa tvrtkom Zlatni rat d. d..

Odluka o stjecanju nekretnine „Dva ferala“ prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 13)
Gospodin Ivo Restović je vijećnicima obrazložio svoj zahtjev za priznanjem tužbenog zahtjeva.
Naime, tužbom podnesenom kod Općinskog suda u Supetru, pod poslovnim brojem P-201/09  gospodin Restović tuži Općinu Bol, te traži utvrđenje da je suvlasnik čest. zem. 5749/2 k.o. Nerežišća za 1/2 idealnog dijela.
On svoju tužbu obrazlaže slijedećim činjenicama:
Od nasljednika pok. Danice Žuljević je kupio njihov vlasnički udio  svih nekretnina koje su bile u vlasništvu  ili suvlasništvu Danice Žuljević, pa tako i čest. zem. 5749/2 k.o. Nerežišća.
Općina Bol je zaključenjem Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju 1999. godine sa njenom sestrom Anđelom Žuljević dobila suvlasnički udio svih nekretnina koje je Anđela Žuljević imala u vlasništvu.
Međutim, Općina Bol se 2000. godine uknjižila kao jedini vlasnik čest. zem. 5749/2 k.o. temeljem presude zbog izostanka donesene protiv tužene Kate Žuljević, majke Anđele i Danice Žuljević, koja je tada u zemljišnim knjigama bila upisana kao jedini vlasnik čest. zem. 5749/2,  iako su u to vrijeme bile žive njezine kćerke kao nasljednice i ove čest. zem.
Zbog gore navedenog Ivo Restović je tužio općinu da mu prizna suvlasništvo čest. zem. 5749/2 k.o. Nerežišća, te radi bržeg rješavanja predmeta traži priznanje tužbenog zahtjeva.
Gospodin Ivo Restović je općinskoj upravi dostavio mnogobrojne dokumente koji  potkrepljuju njegove tvrdnje.
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se prije izmjena Zakona o lokalnoj samoupravi o ovom moglo očitovati poglavarstva, ali danas je ovo u nadležnosti vijeća jer nešto manje od 5.000,00 m2 u Murvici predstavlja vrijednost koju ne može otuđiti načelnik.
Pročelnik je rekao da je iz dosada dostavljene dokumentacije vidljivo da bi bilo pravedno da je i Danica bila uknjižena na 1/2 predmetna nekretnine.
Zamjenik načelnika Mate Petrić je kazao da je u to vrijeme bio načelnik, te da je za Općinu Bol angažirao odvjetnika Zorana Vulovića koji je sastavio Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju sa pok. Anđelom Žuljević, aneks tog Ugovora i postupak provedbe Ugovora u zemljišne knjige.
Općina je zaključivanjem Ugovora o dosmrtnom uzdržavanju sa Anđelom Žuljević učinila humani potez, jer je zbrinula  Anđelu Žuljević, koja je do tada živjela u lošim uvjetima, te je smjestila u udomiteljsku obitelj.
Ali zaključenjem tog Ugovora općina je imala i koristi, jer je na taj način stekla brojne nekretnine.
Tako je u samom ugovoru naglašeno da,uz sve pobrojane nekretnine, primateljica uzdržavanja daje u vlasništvo davatelju uzdržavanja, za cijelo, i druge nekretnine kako knjižne tako i izvanknjižne.
Općina Bol je pravomoćno okončanom sudskom postupku utvrđena kao jedini vlasnik čest. zem. 5749/2 k.o. Nerežišća, te ukoliko je do toga došlo pogreškom suda to se treba i ispraviti u sudskom postupku.
Mate Petrić je naglasio da općina ne želi krasti ničiju imovinu, te da on ne tvrdi da gospodin Restović ne bi trebao biti suvlasnik predmetne nekretnine, ali da smatra da je sud jedino kompetentan da utvrdi činjenice i ispravi učinjene pogreške.
Načelnik je kazao da ovaj problem treba riješiti u što kraćem vremenu, da je problem jasan, te da iz sve dokumentacije proizlazi da je g. Restović  suvlasnik ? idealnog dijela ove nekretnine.
Vijećnik Boris Škrbić je kazao da on nije pravnik i on kao vijećnik o ovome ne želi odlučivati.
I on smatra da o ovome treba odlučivati sud, te da je posao vijećnika je da štite općinska dobra i interese.
Pročelnik Stipe Karmelić je citirao stav odvjetnika Berigoja Vrsalovića  da tek dostavom kompletne dokumentacije, bilo u sudskom postupku, ili direktno Općini Bol može postojati mogućnost ispravka eventualnih pogrešaka.
Branko Mikulić je pitao da li je Ivo Restović dostavio dokumentaciju kojom potkrepljuje svoje tvrdnje.
Pročelnik je odgovorio da je Ivo Restović dostavio obimnu dokumentaciju koja se odnosi na ovaj predmet.
Jakša Marinković-Tomić je naglasio da je općina upisana kao vlasnik i posjednik ove nekretnine, te da se ne smije olako donositi  odluka o njenom otuđenju.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je također naglasio važnost zaštite općinskih interesa, te je predložio da se sva dokumentacija vezana uz ovaj predmet dostavi odvjetniku Berigoju Vrsaloviću, da je on razmotri i dostavi svoje mišljenje vijećnicima.
Vijećnik Matko Baković je podržao stav predsjednika vijeća da odvjetnik još jednom pregleda svu dokumentaciju, te mišljenje o predmetu dostavi vijećnicima.
Srećko Karmelić je izrazio mišljenje da sud treba riješiti ovaj spor.
Tomislav Marčić je kazao da je očito da g. Restović ima problem zbog ranije greške suda, da je njegova tužba opravdana, te da sa smatra da treba glasovati i priznati njegov tužbeni zahtjev.
Načelnik je vijećnicima predložio donošenje zaključka da se rasprava o ovoj temi odgodi za slijedeću sjednicu, da se sva dokumentacija o predmetu dostavi odvjetniku Berigoju Vrsaloviću, te da se pribavi njegovo mišljenje o ovoj problematici.
Također je izrazio nadu da će se ovaj  sudski spor što prije  pravedno riješiti.
Zamjenik predsjednika vijeća Zvonko Marić je također podržao prijedlog načelnika, te smatra da bi bilo korisno da odvjetnik Berigoj Vrsalović još jednom prouči ovu problematiku.

Načelnikov prijedlog Zaključka je usvojen JEDNOGLASNO.

Po završetku sjednice pročelnik je svim vijećnicima podijelio informaciju o stanju projektne dokumentacije za izgradnju nove škole na Benačici, koju je na zahtjev načelnika, sastavio ravnatelj Srednje škole Bol gospodin Krešimir Okmažić.

Sjednica je završila u  21,00 sati  
Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content