Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2020.

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2020.
4. prosinca, 2020. u 23:53:35

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/20-01/106

Ur. broj: 2104/02-20-02/01

Bol, 30. studenog 2020. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 7/2020 sjednice općinskog Vijeća održane dana 27. studenog 2020. godine, sa početkom u 17.00 sati, u prostorijama Doma kulture.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Tonči Kukoč Bager.

Izočni: Nataša Paleka Jakšić – opravdano

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Matko Baković je predložio slijedeći Dnevni red:

1) Rasprava i donošenje odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja općine Bol za razdoblje 2021. do 2027. godine

2) Rasprava i donošenje odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

3) Rasprava i donošenje odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi, odnosno o izmjeni koeficijenta druge zone za izračun komunalne naknade.

4) Rasprava i donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za kupoprodaju zemljišta u Murvici.

5) Rasprava i donošenje odluke o izvješću proračuna općine Bol za razdoblje siječanj -lipanj 2020. godine.

6) Rasprava o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za prvih deset mjeseci 2020. godine.

7) Rasprava o prijedlogu proračuna općine Bol za 2021. godinu. (prvo čitanje).

8) Rasprava i donošenje odluke o zabrani izvođenja radova u 2021. godini

9) Rasprava i donošenje zaključka po pristiglim molbama: Klara Petrić za priznavanje dijela troškova odvodnog kanala kod novog groblja.

Mate Petrić je, u ime supruge Klare Petrić, predložio skidanje točke 9. sa Dnevnog reda.

Svoj prijedlog o povlačenju je obrazložio riječima da će ovu točku Dnevnog reda predložiti nakon što se prihvati proračun jer su već neke kolege vijećnici komentirali da on ovim zahtjevom želi ucjenjivati vijećničku većinu prilikom glasovanja o proračunu. Istaknuo je da će on podržati predloženi proračun, a da će ovaj zahtjev za refundiranjem dijela troškova izgradnje sufinanciranje kanala oborinskih voda zbog nečinjenja općine ponoviti nakon donošenja proračuna.

Katarina Marčić je predložila da se, umjesto povučene točke Dnevnog reda, pod točkom 9. raspravlja o radu Odbora za socijalnu skrb.

Tonči Kukoč je primijetio da na Dnevnom redu nije točka o smanjenju plaće zaposlenika Općine Bol.

Ivica Šćepanović je kazao da nisu održane ranije predložene tematske sjednice vezano uz plaće zaposlenih, financijsko stanje općine i problematiku nabavke vatrogasnog vozila.

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je kazao da su sve te teme obrađene kroz vijećnička pitanja, te da zbog trenutačne epidemiološke situacije izbjegava zakazivanje velikog broja sjednica općinskog vijeća.

Vijećnici su sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvatili u materijalima predloženi Dnevni red, uz izmjenu točke 9. koja glasi:

9. Rasprava o radu Odbora za socijalnu skrb.

C) Primanje na znanje zapisnika sa 6/2020 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 6/2020 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik se osvrnuo na financijsko stanje Općine Bol. Istaknuo je da smo u prvih 6 mjeseci imali usporeno punjenje proračuna, ali da smo do sada već ostvarili više od planiranog rebalansom proračuna. Smatra da je financijski rezultat relativno dobar, ako se u obzir uzmu nepovoljne okolnosti uzrokovane korona krizom.

Načelnik je upoznao nazočne sa dinamikom izvođenja radova na izgradnji sekundarne vodovodne mreže u Murvici. Kazao je da su radovi počeli u listopadu, a dovršenje većine planiranih radova se planira do lipnja iduće godine. Hrvatske vode i Vodovod Brač su glavni investitori, a radovi su sufinancirani sredstvima Europske unije.

Načelnik je kazao da se radovi na uređenju nove općinske zgrade privode kraju, te da do proljeća očekuje njihov završetak.

Načelnik je izvijestio vijećnike o trenutnom stanju sudskog spora sa planinarskim društvom Mosor vezano uz vlasništvo Doma na Vidovoj gori. Istaknuo je da je stanje na Vidovoj gori problem svih građana otoka Brača. Općina je pokušala uskladiti odnose sa Planinarskim društvom Mosor, ali u tome nije uspjela. Naime, odbili smo njihov prijedlog za obeštećenjem te je nastavljen sudski spor. Smatramo da sadašnje Planinarsko društvo Mosor nije pravni slijednik predratnog planinarskog društva Mosor, te da njihova potraživanja prema Općini Bol nemaju pravnog osnova.

Načelnik je rekao da od 1. prosinca u zgradi suda u Supetru počinje postupak nove katastarske izmjere. Izlaganje novih katastarskih mapa će se odvijati radnim danom od 9 do 14 sati, a izlaganju će biti nazočne samo pozvane grupe ljudi. Izlaganje će prema procjeni trajati tri godine, a općina će privremeno zaposliti dvije osobe.

Načelnik se osvrnuo na rezultate turističke sezone, te je istaknuo da su najlošiji rezultati ostvareni u hotelskom smještaju. Kazao je da su ostvareni ukupni rezultati od cca 38 % u odnosu na 2019. godinu.

Načelnik je kazao da zbog trenutačne epidemiološke situacije uzrokovane korona virusom tradicionalno Božićno slavlje na Rivi neće biti moguće.

Načelnik je upoznao nazočne da je zalaganjem Općine Bol i drugih bračkih općina ponovo uvedena autobusna linija od Bola do Supetra u ranim jutarnjim satima. Općina Bol će sufinancirati dio troškova uvođenja ove autobusne linije.

Načelnik je kazao da nije poslao prijavu nelegalne gradnje za kamp u R3 zoni, jer je nakon anketiranja svih kampova uočio nepravilnosti kod svih kampova. Ako netko od vijećnika smatra da svim kampovima u Bolu treba onemogućiti dio ponude može sam napraviti prijavu Državnom inspektoratu.

Načelnik je rekao da je nabavljen materijal za obnovu igrališta na Poljani te da su postavljene nove mreže na svim brankama i na koševima.

Načelnik je upoznao vijećnike da je danas održana 8/20. sjednica Stožera civilne zaštite Općine Bol, te da su brojke zabrinjavajuće. Načelnik moli građane da se pridržavaju mjera koje odredi Stožer civilne zaštite RH.

Načelnik je kazao da je Županijski Prostorni plan upućen nadležnom ministarstvu na suglasnost. Tek nakon ishođenja suglasnosti skupština SDŽ će donijeti odluku o prihvaćanju prostornog plana županije. Nakon toga Općina Bol može započeti javnu raspravu o izmjenama i dopunama Prostornog plana Općine Bol.

Načelnik je najavio isplatu božićnica za građane, sukladno Planu socijalnih potreba na području Općine Bol.

Načelnik je kazao da se do kraja 2020. godine očekuje ishođenje građevinske dozvole za izgradnju I. faze zgrade DVD-a. U tijeku je projektiranje koje se izvodi na zahtjev KJP Grabov rat koji će biti korisnik i investitor gradnje I. faze doma DVD-a.

Vezano uz nabavku novog vozila DVD-a načelnik je rekao da je od Suda zatražena privremena mjera odnosno imenovanje službenog sudskog vještaka koji će utvrditi nedostatke na vozilu i eventualno smanjenje vrijednosni vozila zbog utvrđenih nedostataka.

Načelnik je upoznao vijećnike da je KJP Grabov rat otpočeo postupak obnove voznog parka, odnosno nabavku novih strojeva i vozila. Nabavljaju novi kamion i valjak kojima će se olakšati uređivanje poljskih puteva i nerazvrstanih cesta.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale

Mate Petrić je kazao da Dom na Vidovoj gori treba aktivirati pod svaku cijenu. Smatra da sadašnja situacija nema opravdanja. Istaknuo je da općina može nastaviti sudski spor sa Planinarskim društvom Mosor, ali da gore mora postojati primjerena ugostiteljska ponuda. Također je kazao da je i sam bio svjedok u ovom sudskom postupku te da je tužbeni zahtjev Planinarskog društva Mosor u potpunosti neosnovan. Naime, oni traže povrat objekta koji je davno porušen, a postojeći objekt i nije predmet tužbenog zahtjeva.

Mate Petrić je istaknuo da treba ubrzati postupak izgradnje novog groblja jer situacija na postojećem ispod svih civilizacijskih standarda već dugi niz godina.

Mate Petrić je također predložio dohranjivanje kamenom lukobrana na Velom mostu.

Također je istaknuo da bi trebali ukloniti kioske sa Šetnice jer ovako ostavljeni i zamotani predstavljaju ruglo, odnosno naružuju izgled bolske šetnice.

Mate Petrić je upozorio na divlje deponije na području Pakline.

Vezano uz Dom na Vidovoj gori načelnik je kazao da ne želi ulagati društveni novac dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.

Vezano uz izgradnju novog groblja na Sv. Luciji Svjetlana Baković je kazala da je Općina Bol sa vlasnicima zemljišta na kojem je predviđena gradnja groblja zaključila kupoprodajne ugovore 2016. godine. Općina se odmah uknjižila na većinu zemljišta, odnosno na oko 9.000,00 m2, dok je problem bio uknjižba cca 1.000,00 m2.

Naime, općina je kupila samo dio od 1.000,00 m2 parcele 2742 k.o. Bol, te je nakon kupnje trebalo provesti cijepanje te čestice. Taj postupak se odužio, ali je ipak uspješno dovršen te su zaključeni aneksi Ugovora za novoformiranu čest. zem. 2742/2 k.o. Bol te se uskoro očekuje uknjižba Općine Bol na toj nekretnini. Time će se konačno stvoriti uvjeti za formiranje građevinske parcele i ishođenje građevinske dozvole i početak gradnje groblja.

Načelnik je kazao da je lanterna na Velom mostu nakrivljena već 50 godina, ali da će svakako uputiti zahtjev županijskoj lučkoj upravi da pojača škojeru na Velom mostu.

Načelnik je u nastavku upoznao vijećnike da je u proceduri ishođenje izmjena i dopuna lokacijske dozvole za novu bolsku luku, a procedura je trajala nešto duže jer se želi ishoditi lokacijska dozvola za I. fazu (Račić) i za II. fazu (produženje Velog mosta i mostića kod benzinske postaje).

Vezano uz problem nelegalnog odlaganja otpada na predjelu Paklina načelnik je rekao da je komunalni redar više puta izlazio na teren te da je poduzimao mjere iz svoje nadležnosti. Međutim, ovdje je riječ o prekršitelju – osobi koja samovoljno krši sve propisane zakone te još nismo pronašli modalitet kako ga zaustaviti u tim nelegalnim radnjama.

Tonči Kukoč je pitao kada će se izgraditi planirani put u R3 zoni. Smatra da će se izgradnjom tog puta rasteretiti promet prema plaži Zlatni rat.

Stipe Karmelić je kazao da je prije donošenja UPU-a R3 zone od svih suvlasnika zemljišta ishođena suglasnost i izjava da će besplatno ustupiti zemljište za proširenje toga puta.

Danas je UPU na snazi i napravljena je projektna dokumentacija za put, za postavljanje vodovodne cijevi, hidrantske mreže, javne rasvjete i dr., ali troje suvlasnika nije htjelo ovjeriti Izjavu o ustupanju svoga zemljišta i zato nije došlo do realizacije planiranog projekta.

Uskoro će lokacijska dozvola prestati vrijediti, a suvlasnici nekretnina ne iskazuju volju da potpišu dogovorenu Izjavu.

Tonči Kukoč je pitao zbog čega sada ponovno čekamo vještaka za vatrogasno vozilo, kada smo jednog vještaka angažirali prije par mjeseci.

Načelnik je kazao da je ranije angažirani vještak bio zamoljen od Općine Bol da izradi stručno mišljenje, da je dva puta je bio na terenu, ali da nije dovršio posao. Nakon više međusobnih dopisa između DVD-a i isporučitelja vozila, prije 15-tak dana je DVD Bol od suda zatražio imenovanje novog vještaka čije će stručno mišljenje biti obvezujuće za obje strane.

Tonči Kukoč je pitao zašto se ne sprovodi stroža kontrola zaraženih osoba i osoba koje su u samoizolaciji.

Načelnik je odgovorio da Općine Bol nema podatke o osobama kojima su propisane neke mjere u svezi sa korona virusom, ali kontrolu tih osoba provodi Policija, a ne Općina Bol.

Tonči Kukoč je pitao kakav je režim prometa u centru mjesta., odnosno zašto je stup kod Župne crkve nekad podignut, a nekad spušten.

Načelnik je kazao da je prema odluci o regulaciji prometa Riva pješačka zona i na njoj osim vozila opskrbe i hitnih službi ne može prolaziti ni jedno vozilo. Ponekad je stup spušten jer treba omogućiti dostavu građevinskog materijala na gradilišta koja su u centru mjesta.

Katarina Marčić je pitala što je utvrđeno anketiranjem vlasnika kampova o legalnosti njihova rada.

Načelnik je kazao da je utvrdio da su svi kampovi legalni, ali da imaju dio ponude koja nije legalna. Zbog toga je odlučio da ne podnosi prijave Državnom inspektoratu, jer bi se prijavom ugrozio rad većeg broja gospodarskih subjekata na području općine.

Katarina Marčić smatra da bi Stožer civilne zaštite trebao ažurnije izvještavati javnost o broju testiranih i oboljelih na području Općine Bol. Također smatra da bi se učestalije trebalo provoditi testiranja.

Načelnik je kazao da će se od idućeg tjedna testiranja za područje Općine Bol provoditi tri puta tjedno i to ponedjeljkom, utorkom i srijedom. Termini testiranja se određuju prema mogućnosti obrade podataka na području županije, te Stožer civilne zaštite Općine Bol nema utjecaja na određivanje broja testiranja tjedno. Načelnik je kazao da Stožer ne raspolaže podacima o zaraženima ni o osobama koje su u samoizolaciji. Tim podacima raspolaže epidemiolog Šerić u Supetru, te policija vrši nadzor nad osobama kojima je određena mjera samoizolacije.

Katarina Marčić je predložila da se ove godine ne organizira novogodišnji vatromet.

Načelnik je kazao da ove godine nije ni planiran novogodišnji vatromet.

Ivica Šćepanović je podržao stavove Mate Petrića vezane uz Dom na Vidovoj gori. Smatra da je stanje na Vidovoj Gori sramota za cijeli otok Brač.

Ivica Šćepanović je kazao da je zadnja sjednica vijeća održana 15. rujna, a u međuvremenu nije održana ni jedna planirana tematska sjednica. Podsjetio je da je zatražio održavanje tematskih sjednica na temu financijske situacije i smanjenja plaća u Općini Bol, nabavke vozila za DVD Bol, te o izradi Prostornog plana općine Bol, odnosno o izrađivaču plana.

Također je pitao kada će početi izgradnja zida u naselju Blato.

Upozorio je na loše stanje hotela Bijela kuća, te predložio da se sa istim upoznaju mediji.

Upozorio je na obvezu općinske uprave da odgovara na zamolbe građana u zakonskom roku.

Ivica Šćepanović je upozorio na probleme bolskog turizma, te smatra da treba osnovati radno tijelo te napraviti kvalitetan plan razvoja. Smatra da načelnik neopravdano kritizira slab rezultat poslovanja bolskih hotela, te da je ovogodišnji rezultat korona krize.

Ivica Šćepanović je pitao predsjednika vijeća je li korona kriza razlog neodržavanja tematskih sjednica općinskog vijeća.

Matko Baković je kazao da nije sazivao tematske sjednice općinskog vijeća zbog korona krize, ali da se o većini predloženih tema kontinuirano raspravlja na redovitim sjednicama putem vijećničkih pitanja.

Načelnik je, vezano uz stanje na Vidovoj gori, ponovio da se društveni novac ne može ulagati u prostor oko kojeg se vodi imovinsko-pravni spor, odnosno čije vlasništvo nije pravomoćno utvrđeno.

Vezano uz financije i plaće zaposlenih, načelnik je istaknuo da ne podržava prijedlog smanjenja plaća zaposlenih, jer je financijska situacija bolja od očekivane i planirane.

Načelnik je ponovio da je od suda zatraženo imenovanje ovlaštenog sudskog vještaka za procjenu vrijednosti isporučenog vozila DVD-a.

Načelnik je kazao kako je Bijela kuća u vlasništvu Republike Hrvatske, te je Vlada RH nadležna za raspolaganje ovom imovinom. Općina Bol je bezbroj puta upozorava nadležne institucije na problem hotela Bijela kuća.

Načelnik je kazao da je u pripremi postupak javne nabave za izgradnju potpornog zida u naselju Blato, te se očekuje skora realizacija ovog projekta.

Ivica Šćepanović je upozorio na neadekvatno stanje bolske narodne nošnje, koja je u lošem stanju i loše je uskladištena. Na ovo ga je pismom upozorila ravnateljica knjižnice Jadranka Nejašmić.

Načelnik je kazao da je upoznat sa sadržajem tog pisma te da ga je proslijedio ravnateljici Centra za kulturu Ivani Bošković koja će se poduzeti potrebne korake da se nošnja zaštiti.

Milan Škrbić je pitao kada se očekuje preseljenje općinske uprave u novu zgradu na Ložu.

Načelnik je kazao da preseljenje u nove prostore očekuje do proljeća odnosno do 4. mjeseca.

Milan Škrbić je pitao što je općina odgovorila na zamolbu portala Brač danas koji je zatražio donaciju.

Načelnik je kazao da je odgovor upućen, ali je negativan jer u ovogodišnjem proračunu nije predviđena donacija navedenom portalu.

Marjan Marjanović je upozorio na problem prometovanja preko šetnice. Istaknuo je da šetnicom prolaze i kamioni visoke tonaže, te da je stoga neizbježno oštećenje kamenog opločenja. Smatra da šetnicu, kao važan turistički resurs, treba maksimalno zaštiti.

Marjan Marjanović je predložio postepeno uređenje starog puta Bol-Murvica.

Načelnik je kazao da je već ustaljena praksa od investitora na Šetnici zatražiti zadužnicu, kako bi se u slučaju oštećenja kamena Šetnica mogla sanirati na trošak investitora.

Načelnik je također ponovio da KJP Grabov rat nabavlja nove strojeve kojima će učinkovitije moći uređivati poljske puteve na području općine, pa tako i stari put za Murvicu.

Tomi Fabijanović se osvrnuo na točku 9. Dnevnog reda te je kazao da bi odbori vijeća trebali biti neovisni u svom radu. Istaknuo je da bi bilo „najbolje“ ukinuti odbore ukoliko će se općinsko vijeće stalno miješati u njihov rad.

Tonči Buljan je kazao da se selektivno pristupa izgradnji puteva. Naime, negdje se putevi grade, a neke se lokacija uporno zaobilaze.

Načelnik je kazao da se putevi grade na onim lokacijama gdje postoje suglasnost zemljišnoknjižnih vlasnika o ustupu zemljišta Općini Bol, dok se na nekim lokacijama ne može pristupiti gradnji zbog otpora uknjiženih vlasnika.

Marjan Marjanović je ponovno pitao kada će biti napravljeno autobusno stajalište u Podbarju.

Načelnik je kazao da je u tijeku projektiranje ovog autobusnog stajališta, a gradnju će realizirati Županijske ceste.

DNEVNI RED:

POD 1)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Bol za razdoblje 2021-2027. godine.

Naime, uskoro istječe važenje dosadašnje Stratelegije razvoja Općine Bol za razdoblje 2014. – 2020. godine, te je zakonska obveza donošenje novog Plana razvoja općine.

Novi plan razvoja se donosi u skladu sa odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske.

Predloženom Odlukom se pokreće postupak izrade Plana razvoja Općine Bol za razdoblje 2021.-2027. godine.

Plan razvoja je srednjoročni akt strateškog planiranja, kojim će se definirati posebni ciljevi za provedbu strateških i posebnih ciljeva koje će utvrditi Nacionalni plan razvoja i Plan razvoja Splitsko-dalmatinske županije, oslanjajući se na strateške ciljeve iz nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija.

Nositelj izrade Plana razvoja je Jedinstveni upravni odjel Općine Bol.

Ivica Šćepanović je predložio imenovanje savjetodavnog tijela od 20-tak članova koji svojim znanjem i iskustvom mogu doprinijeti kvalitetnijoj izradi ovog Plana.

Stipe Karmelić je kazao da je zakonom propisano da načelnik imenuje Odbor koji će imati savjetodavni karakter.

Predložena Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja Općine Bol za razdoblje 2021-2027. godine donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Načelnik Tihomir Marinković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade.

Ukoliko se želi promijeniti odluka o visini komunalne naknade za iduću godinu, odluku treba donijeti do kraja studenog ove godine.

Isti prijedlog odluke je bio i na sjednici dana 30. studenog 2019. godine.

Iznos komunalne naknade po m2 obračunske površine nekretnine utvrđuje se množenjem vrijednosti boda u kn/m2, koeficijenta zone i koeficijenta namjene.

Sadašnji iznos komunalne naknade po m2 u prvoj zoni iznosi:

Vrijednost boda 0,80 kn/m2 x koeficijent zone 1,0 x koeficijent namjene 3,0 x 0,50 (naplaćuje se 50 % iznosa jer hoteli rade manje od 6 mjeseci godišnje) = 1,20 kn/m2.

Nova komunalna naknada po m2 u prvoj zoni uz predloženo povećanje vrijednosti boda na 1,40 kn, iznosi:

Vrijednost boda 1,40 kn/m2 x koeficijent zone 1,0 x koeficijent namjene 3,0 x 0,50 (naplaćuje se 50 % iznosa jer hoteli rade manje od 6 mjeseci godišnje) = 2,10 kn/m2.

Sadašnji iznos komunalne naknade po m2 u drugoj zoni za stambene i garažne prostore iznosi:

Vrijednost boda 0,80 kn/m2 x koeficijent zone 0,85 x koeficijent namjene 1,0 = 0,68 kn/m2.

Nova komunalna naknada po m2 u drugoj zoni za stambene i garažne prostore, uz predloženo povećanje vrijednosti boda na 1,40 kn i smanjenje koeficijenta zone na 0,50 iznosi:

Vrijednost boda 1,40 kn/m2 x koeficijent zone 0,50 x koeficijent namjene 1,0 = 0,70 kn/m2

Sadašnji iznos komunalne naknade po m2 u drugoj zoni za poslovne prostore iznosi:

Vrijednost boda 0,80 kn/m2 x koeficijent zone 0,85 x koeficijent namjene 3,0 x 0,50 (naplaćuje se 50 % iznosa jer poslovni prostori rade manje od 6 mjeseci godišnje) = 1,02 kn/m2.

Nova komunalna naknada po m2 u drugoj zoni za poslovne prostore, uz predloženo povećanje vrijednosti boda na 1,40 kn i smanjenje koeficijenta zone na 0,50 iznosi:

Vrijednost boda 1,40 kn/m2 x koeficijent zone 0,50 x koeficijent namjene 3,0 x 0,50 (naplaćuje se 50 % iznosa jer poslovni prostori rade manje od 6 mjeseci godišnje) = 1,05 kn/m2.

Stambenim i garažnim prostorima u drugoj zoni (naselje Bol i Murvica) se uz predložene izmjene povećava komunalna naknada za 0,02 kn/m2, odnosno za 100 m2 se povećava naknada za dvije kune mjesečno, a za poslovne prostore u drugoj zoni se komunalna naknada povećava za 0,03 kn/m2, odnosno za 100 m2 se naknada povećava za tri kune mjesečno.

Kriza izazvana virusom Covid 19 smanjila je prihod tvrtke Hoteli Zlatni rat u 2020. godini na oko 30.000.000,00 kn. Prema zakonu o komunalnom gospodarstvu tvrtki Hoteli Zlatni rat se može u 2021. godini naplatiti komunalne naknade maksimalno 1,5 % od ukupnog godišnjeg prihoda iz prethodne godine, tj. maksimalno 450.000,00 kn bez obzira na općinsku odluku o visini komunalne naknade.

Hotelske kuće trebaju platiti komunalne naknade samo onoliko koliko je maksimalno dozvoljeno tj. ostatak računa će se trebati stornirati, a neće se pretvoriti u dug za naredno razdoblje. Sve gore navedeno vrijedi za sve hotelske kuće u prvoj zoni općine Bol.

Predložena Odluka o vrijednosti boda za izračun komunalne naknade donesena je sa 6 glasova ZA i 4 glasa PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 3)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom Odluke o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi, odnosno o izmjeni koeficijenta druge zone za izračun komunalne naknade.

Naime, predlaže se izmjena članka 7. stavak 1. alineja 2. Odluke o komunalnoj naknadi („Službeni glasnik„ Općine Bol br. 11/2018) na način da glasi:

Koeficijenti zona ( Kz) iznose:

– Za II zonu (Kz) iznosi 0,50.

Predložena Odluka o izmjeni odluke o komunalnoj naknadi, odnosno o izmjeni koeficijenta druge zone za izračun komunalne naknade donesena je sa 7 glasova ZA i 3 glasa PROTIV, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 4)

Načelnik Tihomir Marinković je pojasnio vijećnicima razloge za donošenje zaključka o imenovanju povjerenstva za kupoprodaju zemljišta u Murvici.

Naime, Općina Bol i Ivo Restović su suvlasnici čest. zem. 5765/1, čest. zem. 5765/2, čest. zem. 5765/5, čest. zem. 5765/6, čest. zem. 5762, čest. zem. 5763, sve k.o Nerežišća, u naravi zemljišta na području naselja Murvica.

Općina Bol je vlasnica čest. zem. 5749/2 k.o. Nerežišća za cijelo. Navedeno zemljište u naravi dijelom predstavlja zemljište u Murvici na kojem se nalazi zog za balote i budući pročistač otpadnih voda, a dijelom je zapušteno poljoprivredno zemljište.

Ivo Restović je vlasnik čest. zgr. 750/1, k.o. Nerežišća koja u naravi predstavlja dio Doma u Murvici.

Općina Bol nastoji provesti ciljanu zamjenu nekretnina radi izgradnje i ozakonjenja komunalne infrastrukture i objekata javnih sadržaja i namjene u Murvici i to izgradnje javnog puta u Murvici, izgradnje recepcije za difuzni hotel u Murvici, te obnove i rekonstrukcije Doma u Murvici.

Za realizaciju ove ciljane zamjene i kupoprodaje predlaže se osnovati Povjerenstvo koje je dužno utvrditi činjenično stanje na zemljištu koje je predmet ciljane zamjene i kupoprodaje, utvrditi početnu cijenu nekretnina, iznijeti mišljenje vijećnicima općine Bol prije donošenja odluke o kupoprodaji odnosno zamjeni nekretnina.

Za članove Povjerenstva za kupoprodaju, odnosno zamjenu zemljišta u Murvici predloženi su:

1. Marjan Marjanović – predsjednik

2. Katarina Marčić – član

3. Tonči Buljan – član

4. Tomi Fabijanović – član

5. Milan Škrbić – član

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli zaključak o imenovanju predloženih članova Povjerenstva.

POD 5)

Predsjednik Odbora za financije i proračun Mate Petrić je upoznao vijećnike sa izvješćem o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine.

Zakonska je obveza načelnika podnijeti izvješće o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Bol za 2020. godinu sadrži:

• Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Bol u razdoblju od 01.01.2020.

do 30.06.2020. godine

• Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od

01.01.2020. do 30.06.2020. godine

• Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima u razdoblju od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

• Izvještaj o izdacima za udjele u glavnici

• Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Bol za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

• Izvještaj o stanju novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja

• Prijenos proračunskim korisnicima za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine

Općina Bol je u razdoblju siječanj – lipanj 2020. godine realizirala

✓ Prihode u iznosu od 6.444.530,00 kuna

✓ Rashode u iznosu od 8.340.583,00 kuna

Iz navedenog proizlazi manjak poslovanja u iznosu od 1.896.053,00 kuna.

Manjak iz prethodnih godina iznosi 792.409,00 kuna, što bi značilo da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine manjak u iznosu od 2.688.462,00 kuna. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Općine Bol, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima, izvještaj o izdacima za udjele u glavnici, obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Općine Bol, izvještaj o stanju novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja i prijenos proračunskim korisnicima Općine Bol su sastavni dio ovog izvješća.

Općina je u prvom polugodištu bila likvidna i uredno je podmirivala sve svoje obveze.

Članovi Odbora za financije su na svojoj 2/2020 sjednici su jednoglasno donijeli mišljenje da vijeće općine Bol prihvati predloženo izvješće proračuna općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine.

Vijećnici su sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa, donijeli odluku o prihvaćanju izvješća o proračunu za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prihodima i rashodima proračuna općine Bol za razdoblje od 01.01. do 03.11. 2020. godine. Iako ovo nije uobičajeno vrijeme za izvješća o financijskom stanju, utvrđeno je da su prihodi za ovo razdoblje već premašili planirane prihode, naime, ostvareni su prihodi od 16.330.643,04 kn a prvim rebalansom su planirani prihodi za cijelu godinu u iznosu od 16.161.500,00 kn.

Rashodi su planirani za cijelu godinu u iznosu od 16.161.517,00 kn a do 03. 11. 2020. su ostvareni u iznosu od 15.666.871,29 kn.

Predsjednik Odbora za financije i proračun Mate Petrić je kazao da su članovi odbora na svojoj 2/2020 sjednici zaključili da i u ovoj kriznoj godini općina stabilno posluje, da ostvaruje sve svoje osnovne funkcije, te su jednoglasno donijeli mišljenje da ovo izvješće vijeće općine Bol primi na znanje.

Vijećnici su primili na znanje izvješće o prihodima i rashodima proračuna općine Bol za prvih deset mjeseci 2020. godine.

POD 7)

Tihomir Marinković je upoznao nazočne sa prijedlogom proračuna općine Bol za 2021. godinu i prijedlogom projekcije proračuna za 2022. i 2023. godinu.

Prihodi i rashodi za 2021. godinu su planirani u iznosu od 24.358.014,00 kn.

Prihodi i rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 24.938.114,00 kn.

Prihodi i rashodi za 2022. godinu su planirani u iznosu od 25.773.214,00 kn.

Prihodi u idućim godinama se planiraju za oko 5.000.000,00 veći nego što će se ostvariti prihodi u 2020. godini. Glavne stavke prihoda su:

– Porez i prirez u iznosu od 3.500.000,00 kn,

– Porez na kuće u iznosu od 900.000,00 kn

– Porez na promet nekretnina u iznosu od 1.200.000,00 kn.

– Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 500.000,00 kn

– Naknada za upotrebu pomorskog dobra u iznosu od 3.500.000,00 kn

– Naknada za korištenje javne površine u iznosu od 1.200.000,00 kn

– Boravišna pristojba u iznosu od 400.000,00 kn

– Komunalna naknada u iznosu od 3.000.000,00 kn

– Komunalni doprinos u iznosu od 2.500.000,00 kn

– Prihodi od prodaje zemljišta u Murvici u iznosu od 3.000.000.00 kn

– Primitak od zaduživanja –kredit u iznosu od 2.800.000,00 kn

Preostalih cca 2.000.000,00 kn do planiranog prihoda su mnogobrojna konta u manjim iznosima.

Plan rashoda je izjednačen sa planom prihoda. Rashodi za plaće zaposlenika, za socijalnu skrb, za školu, za vatrogasce, za novorođenu djecu, se planiraju kao i 2020. godine, a preostale glavne stavke rashoda su:

– Održavanje komunalne infrastrukture u iznosu od 1.100.000,00 kn,

– Spasilačka i zaštitarska služba na Zlatnom ratu u iznosu od 300.000,00 kn

– Otplata novog vatrogasnog vozila i otplata kredita u iznosu od 300.000,00 kn

– Otkup zemljišta za groblje u iznosu od 1.650.000,00 kn

– Troškovi rekonstrukcije i uređenja nove upravne zgrade u iznosu od 800.000,00 kn

– Otkup Doma u Murvici u iznosu od 500.000,00 kn

– Parterno uređenje ulica u Murvici (difuzni hotel) u iznosu od 1.000.000,00 kn

– WTA teniski turnir u iznosu od 400.000,00 kn

– Funkcioniranje DVD-a u iznosu od 600.000,00 kn

– Uređenje Postirske ulice u iznosu od 400.000,00 kn

– Rekonstrukcija potpornog zida u Blato u iznosu od 250.000,00 kn

– Uredski namještaj za novu upravnu zgradu u iznosu od 320.000,00 kn

– Otplata kredita u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Proračun za 2021. godinu je planiran realno, a ako se početkom turističke sezone utvrdi da će ponovno biti krizna turistička godina, onda će se u lipnju trebati raditi prvi rebalans, kao što se radio i ove godine.

Predsjednik Odbora za financije i proračun Mate Petrić je kazao da su članovi odbora na svojoj 2/2020 sjednici donijeli zaključak kojim daju pozitivno mišljenje o prijedlogu proračuna općine Bol za 2021. godinu sa projekcijom prihoda i rashoda za 2022. i 2023. godinu.

Nakon kraće rasprave o ovom prijedlogu proračuna, Matko Baković je pozvao vijećnike da eventualne amandmane na ovaj prijedlog proračuna dostave u pisanoj formi do idućeg petka do 15.00 sati.

Načelnik će razmotriti pristigle amandmane, te će na idućoj sjednici vijeća dati konačan prijedlog proračuna za 2021. godinu.

POD 8)

Predsjednik vijeća Matko Baković je pojasnio vijećnicima da predložena odluka o zabrani izvođenja radova za 2021. godinu određuje vrste građevina, područje, razdoblje kalendarske godine i vrijeme u kojem se ne mogu izvoditi zemljani radovi i radovi na izgradnji konstrukcije građevine.

Odluka se, sukladno novim zakonskim odredbama, donosi za iduću kalendarsku godinu.

Također je prethodno pribavljeno mišljenje Turističke zajednice općine Bol.

Zabrana izvođenja radova u 2021. godini se ne odnosi na gradnju komunalne infrastrukture u vlasništvu Općine Bol ili tvrtki u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrada javne namjene u vlasništvu Općine Bol, Republike Hrvatske ili Splitsko-dalmatinske županije.

Zabrana izvođenja radova u 2021. godini se ne odnosi na građevine odnosno radove za čije je građenje odnosno izvođenje utvrđen interes Republike Hrvatske i na uklanjanje građevina na temelju rješenja Građevinske inspekcije ili odluke drugog tijela državne vlasti.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na područje cijele Općine Bol.

Zabrana izvođenja radova se odnosi na razdoblje od 1. lipnja do 30. rujna 2021. godine i svake nedjelje i državnog praznika u toku preostalog razdoblja u godini.

Predložena Odluka o zabrani izvođenja radova za 2021. godinu donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Marjan Marjanović je kazao da je prošloj sjednici Odbora za socijalnu skrb donesena odluka o dodjeli 360 uskrsnica bolskim umirovljenicima.

Također je dodao da je Odbor jednoglasno donio odluku o odbijanju pojedinih zamolbi za isplatu naknada za novorođenu djecu.

Marjan Marjanović je kazao da je Bol malo mjesto, te da svatko zna da li netko stvarno živi u Bolu ili ovdje ima samo fiktivno prijavljeno prebivalište.

Odbor je zauzeo stav da se naknade isplaćuju samo stvarnim stanovnicima Bola.

Smatra da se na taj način štiti duh naših odluka, odnosno sprječava se njihova zlouporaba.

Ivica Šćepanović smatra da Pravilnik o socijalnim davanjima na području općine Bol treba mijenjati odnosno precizirati kako bi se izbjegle zlouporabe. Također smatra da stranke treba pravodobno izvijestiti o zaključcima Odbora.

Katarina Marčić je također kazala kako Pravilnik treba mijenjati kako bi se izbjegle njegove zlouporabe.

Načelnik je pozitivno ocijenio rad Odbora za socijalnu skrb, te ih je podržao u njihovim naporima da izbjegnu zlouporabu naših propisa.

Sjednica je završila u 20.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content