Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2018.

alt
18. rujna, 2018. u 22:41:56

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/76

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 26. srpnja 2018. godine


Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 7/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 25. srpnja 2018. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.


Nazočni:
Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).


Izočni:
Tonči Kukoč Bager-opravdano.


Ostali nazočni:
Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat d.o.o., Siniša Soljačić, Josip Bačić, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Roni Marinković- predstavnici medija.


A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.


B) Vijećnik Tonči Buljan je predlagao da se na Dnevni red kao posebna točka stavi prijedlog o dodjeli novčane nagrade dječjoj klapi Veras.

Ovaj prijedlog nije prihvaćen, a predsjednik vijeća Matko Baković je kazao da vijećnik može prijedlog iznijeti u sklopu točke vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale.

Predsjednik Matko Baković je povukao sa Dnevnog reda, u materijalima predloženu točku 12. Rasprava i donošenje odluke o postavljanju kioska na čest. zem. 599/9 k.o. Bol radi pružanja ugostiteljske usluge, jer je predlagatelj odustao od zamolbe.

Sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, prihvaćen je slijedeći Dnevni red:

 1. Rasprava i donošenje odluke o javnim priznanjima za 2018. godinu
 2. Rasprava i donošenje odluke o zaštiti od buke
 3. Rasprava o načinu korištenja pomorskog dobra sa naglaskom na plažu Zlatni rat.
 4. Rasprava i donošenje odluke o storniranju drugog dijela računa za korištenje nedavno izgorjelog kioska u šumici na plaži Zlatni rat.
 5. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o kupnji nekretnine (čest. zem. 2742/2 k.o. Bol-groblje Sv. Lucija)
 6. Rasprava i donošenje odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, članova predstavničkog tijela …
 7. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi
 8. Rasprava i donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zem. 6131/1 k. o. Bol
 9. Rasprava i donošenje odluke o prodaji nekretnine čest. zem. 6131/1 k.o. Bol
 10. Rasprava i donošenje odluke o zamjeni nekretnina (Općina Bol – Bol Poljoprivredna zadruga)
 11. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o uvjetima organizacije i naplate parkiranja (kod Doma za stare i nemoćne)
 12. Rasprava i donošenje zaključka o prigovorima na naknadu za komunalnu infrastrukturu.


C) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 6/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 6/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom.


Vijećnicima su se obratili predstavnici Udruge za bolji Bol i Udruge građana Bol je naš Siniša Soljačić i Josip Bačić.

Siniša Soljačić je ukazao na problem buke iz jedrilica na Račiću.

Ističe da situacija na Račiću izmiče kontroli te predlaže uvođenje zaštitara koji bi utjecali na ponašanje posjetitelja luke na Račiću.

Smatra da nekontrolirano emitiranje buke i neprimjereno ponašanje dijela turista može dugoročno negativno utjecati na bolski turizam.

Načelnik je kazao da je prijedlog Siniše Soljačića o uvođenju zaštitara na području luke Račić dobra, te da direktor KJP Grabov rat za iduću sezonu u cijenu veza ukalkulira i trošak angažiranja zaštitarske službe.

Ivica Šćepanović je pitao zbog čega u Bolu nema policijskih snaga.

Smatra da bi samo patroliranje policajaca mjestom utjecalo na ponašanje problematičnih gostiju. Također predlaže da lučki redari kao uniformirane osobe češće patroliraju lučkim područjem.

Načelnik je kazao da su policajci došli na Bol, ali da su napustili mjesto zbog neadekvatnog smještaja. Novi policajci nisu stigli, a načelnik pretpostavlja da je glavnina policijskih snaga razmještena na druga sigurnosno ugroženija mjesta.

Katarina Marčić se zapitala da li je Bolu sve to potrebno. Smatra da općina Bol može utjecati na reduciranje takvih događanja, a ne uvoditi zaštitarske službe. Istaknula je da općina treba imati jasnu strategiju razvoja turizma, odnosno znati kakav vid turizma razvija.

Josip Bačić je također upozorio na neprimjereno ponašanje turista za vrijeme održavanja manifestacije Sailing weekend. Također je upoznao nazočne sa negativnim iskustvima sličnih manifestacija koje su se održavale na Hvaru, Visu i u drugim destinacijama.

Svuda se uočavaju slični problemi: nedolično ponašanje dijela posjetitelja, emitiranje prekomjerne buke i sl. Tendencija je da se te manifestacije izmjeste iz urbanih u izoliranija područja.

Josip Bačić je kazao da je, kao član Udruge otoka, zaprimio brojne prijave građana Bola koji su prosvjedovali zbog radova na plaži Zlatni rat. Sudjelovao je u prosvjedima zbog rušenja 4 bora, ali je najviše prosvjedovao zbog radova na plaži u sezoni i izvođenja radova bez potrebnih dozvola. Također je istaknuo da nije želio stvarati dodatne probleme općini ta da radove nije prijavljivao medijima ili nadležnim inspekcijama.

Matko Baković je kazao da je svrha izvođenja radova na plaži Zlatni rat uređenje prostora i unaprjeđenje bolskog turizma. Smatra da su prosvjedi nepotrebni i kontraproduktivni.

Načelnik je kazao da za izvođenje radova koji su obavljani na plaži Zlatni rat nije potrebna građevinska dozvola, te da je općina ishodovala ostale potrebne dozvole. Zbog dugotrajne procedure javne nabave radovi su kasno započeli, te do danas nisu završeni. Zbog pritiska javnosti načelnik je donio odluku da se radovi završe poslije turističke sezone.

Načelnik je također upoznao nazočne sa mišljenjem Republičkog zavoda za zaštitu prirode iz 1989. godine u kojem se navodi da je šuma na Zlatnom ratu pregusta, da se ne prorjeđuje, te da bi najbolje bilo borove zamijeniti drugim raslinjem.

Također je podsjetio nazočne da je u nevremenu 2004. godine ukupno na području Općine Bol oboreno oko 1500 borova, od toga oko 250 na samoj plaži Zlatni rat, a sada pojedinci prosvjeduju zbog uklanjanja četiri suha bora.

Načelnik je istaknuo da su ti prosvjedi pokušaj samopromocije pojedinaca koji zbog svojih interesa bune narod. Također je kazao da u Bolu ne vlada kaos, ali da kaos vlada u glavama nekih pojedinaca.

Katarina Marčić smatra da fali komunikacije na svim razinama, te je istaknula da joj smeta načelnikov diskurs, odnosno negativno etiketiranje neistomišljenika.

Mate Petrić je kazao da se radovi na plaži Zlatni rat izvode po dobrom projektu te za dobrobit Bola i njegove turističke ponude. Smatra da većina korisnika pomorskog dobra na plaži Zlatni rat trebaju biti Boljani. Ne smije se dopustiti da mi radimo i ulažemo, a da se dobit izvlači iz Bola.

Siniša Soljačić smatra da fali komunikacije između općine i građana Bola. Predlaže da se povremeno održi aktualni sat u kojem bi načelnik upoznao građane sa planovima i programom rada za iduće razdoblje. Smatra da bi se na taj način izbjegli nesporazumi i izbjegle negativne reakcije građana.

Načelnik je kazao da na sjednicama općinskog vijeća od mjeseca studenog 2017. godine redovito izvještava u kojoj je fazi projekt uređenja plaže Zlatni rat, te da se ta informacija mogla prenijeti svim zainteresiranima.

Pročelnik Stipe Karmelić je iznio kronologiju ishođenja dozvola za izvođenje radova na plaži Zlatni rat. Pročelnik je kazao da je Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom za 2018. godinu predviđeno postavljanje novih kioska na plaži Zlatni rat. Općina je dobila suglasnost na Godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom od Splitsko-dalmatinske županije, Ministarstva zaštite okoliša i dvije suglasnosti Lučke kapetanije Split. Također je kazao da za izvođenje radova na plaži Zlatni rat nije potrebna građevinska dozvola, ali je potrebno odobrenje županijskog Ureda za zaštitu prirode.

To odobrenje je Općina Bol zatražila 3. svibnja 2018. godine, a do danas nije dobila nikakav službeni odgovor.

Kada su načelnik i direktor tvrtke Grabov rat bili na razgovor u županijskom Uredu, kazano im je da je dovoljna odluka vijeća općine Bol o postavljanju 17 kioska u šumici na plaži Zlatni rat.

Ta odluka je i donesena na prošloj sjednici vijeća Općine Bol, a sada Ministarstvo zaštite okoliša tvrdi da ta odluka nije dovoljna.


D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da su turistički rezultati do sada nešto slabiji od prošle godine. Izrazio je nadu da će se rezultati do kraja sezone poboljšati.

Načelnik je kazao da su dovršeni radovi na putu prema Sv. Luciji.

Načelnik je rekao da je isporučen dio kioska za plažu Zlatni rat, a da dio dolazi te da će biti postavljeni nakon turističke sezone.

Dovršen je projekt uređenja dječjeg igrališta ispod Doma staraca.

Agencija Heraklea iz Zagreba je izvršila ispitivanje bolske turističke ponude, a rezultati su na razini prošlogodišnjih. Načelnik smatra da ima još puno prostora za napredak.


E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Katarina Marčić je pohvalila ravnateljicu Srednje škole Bol Sani Bodlović za uspješan upis učenika u sva četiri smjera prvih razreda.

Katarina Marčić je upozorila na loše stanje u Domu staraca. Istaknula je da su potrebni brojni zahvati u prostoru, te da se godinama ne obavljaju nikakva ulaganja i popravci.

Načelnik je kazao da je u pripremi natječaj za zakup tog poslovnog prostora, te da će se natječajem i ugovorom definirati obveze budućeg zakupnika vezano uz održavanje zgrade i ulaganja u prostor.

Matko Baković je kazao da nova ravnateljica već poboljšava stanje za korisnike Doma.

Katarina Marčić je pitala koliko traje logopedski sat.

Svjetlana Baković je kazala da logopedski sat traje 30 minuta. Također je kazala da je tvrtka logofon ispostavila račune Općini Bol za svoje dosadašnje usluge, a da će računovodstvo prefakturirati 50 % iznosa roditeljima djece korisnika ovih usluga.

Katarina Marčić je pitala da li se sastaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, te kakvi su financijski učinci od koncesija. Upozorila je da su se pojedini štekati neovlašteno proširili.

Načelnik je kazao da je Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja podijelilo sve predviđene koncesije, te da su svi, sukladno Godišnjem planu, podmirili naknadu za koncesijsko odobrenje. Vezano za širenje pojedinih štekata, načelnik je kazao da će nadležni organ izvršiti provjeru ovih navoda.

Katarina Marčić je kazala da je na plaži Zlatni rat grubo upozorena da se odmakne od ležaljki kako bi ih gosti mogli koristiti.

Mirko Perić se ispričao u ime tog radnika Grabovog rata, te je istaknuo da takva komunikacija nije pravilo ponašanja djelatnika njegove tvrtke.

Mate Petrić je ukazao na nekoliko njegovih ranijih prijedloga koji, usprkos obećanjima, nisu uslišeni.

Tako je podsjetio na problem na dva suha bora kod Vidikovca, koji gostima stalno upadaju u kadar kada se tamo fotografiraju.

Načelnik je kazao da će borovi biti uklonjeni te je dao nalog direktoru Grabovog rata da se ti borovi konačno uklone.

Mate Petrić je također podsjetio na svoje ranije upite o uređenju Krojevih skalina, uređenju pročelja zgrade kina, čišćenju vrta iznad ambulante i obilježavanju i uređenju spomenika Palim za Domovinu. Ponovno predlaže postavljanje spomen obilježja sa imenima poginulih u II. svjetskom ratu, pored spomenika Palim za Domovinu.

Tonči Buljan je pitao kada će biti montirana ograda u ulici Račić pored novouređenog dječjeg igrališta.

Načelnik je kazao da je ograda naručena, ali još nije isporučena i montirana.

Tonči Buljan je kazao da intenzivno svjetlo na novouređenom dječjem igralištu gori cijelu noć, te pita može li se ugraditi tajmer kojim bi se reguliralo isključivanje svjetla poslije 23.00 sata.

Matko Baković je kazao da to nije dobra ideja, jer bi u slučaju isključenja rasvjete noću moglo doći do raznih okupljanja i onečišćenja dječjeg igrališta.

Tonči Buljan je ponovio prijedlog o dodjeli novčane nagrade dječjoj klapi Veras.

Načelnik je kazao da će im dodijeliti novčanu nagradu pred Božićne blagdane kada se i inače isplaćuju razne pomoći.

Nataša Paleka Jakšić je pitala kada će početi isplata studentskih stipendija.

Načelnik je kazao da će ovog tjedna započeti isplata stipendija.

Katarina Marčić je upozorila na neprimjeren izgled Lože, te je pitala da li je općinska uprava poduzela što za uklanjanje novopostavljene mjenjačnice.

Svjetlana Baković je kazala da je komunalni redar poslao prijavu Konzervatorskom odjelu u Splitu, te da je započeo proceduru uklanjanje protupravno postavljenog objekta.

Marjan Marjanović je upozorio na problema na plaži Benačica. Naime, istaknuo je da je ulaz u more sklizak, da jedan tuš ne radi, a da se za vrijeme južine osjeća miris fekalija.

Matko Baković je kazao da Vodovod Brač, koji upravlja kanalizacijskim sustavom, treba izvršiti kontrolu kanalizacijske cijevi i utvrditi i sanirati eventualno oštećenje cijevi.

Ivica Šćepanović je pitao da li se planira dohranjivanje plaža poslije sezone.

Načelnik je rekao da će se plaže dohranjivati, ali uz prethodnu suglasnost nadležnih tijela.

Milan Škrbić je pitao kakav je status Piscine.

Načelnik je kazao da će Konzervatorski zavod detaljno propisati način obnove Piscine. Za sada samo možemo prostor očistiti, a vodu iz Piscine ispumpati.


DNEVNI RED:

POD 1)

Matko Baković je upoznao nazočne sa zaključcima Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Na sjednici Komisije održanoj dana 23. srpnja 2018. godine u sastavu: Sani Bodlović, predsjednica, Ljubica Kusanović, Tihomir Marinković i Ada Seferagić, članovi, razmotren je pristigli prijedlog za dodjelu javnih priznanja.

Članovi komisije su utvrdili da je u otvorenom roku zaprimljen jedan prijedlog za dodjelu javnih priznanja i to:

– Vinko Marinković Bumba je predložio Obrt Bodlović za javno priznanje Grb općine Bol, povodom 100-godišnjice neprekidnog postojanja obrta.

Članovi odbora su prokomentirali zaprimljeni prijedlog i obrazloženje, te su jednoglasno zaključili da vijeću općine Bol predlože donošenje odluke o javnim priznanjima općine Bol za 2018. godinu:

Pojedinačno javno priznanje općine Bol GRB OPĆINE BOL dodjeljuje se:

– Obrtu Bodlović za izuzetne zasluge za razvoj i ugled općine Bol iz područja gospodarstva a povodom 100-te godišnjice kontinuiranog djelovanja obiteljskog obrta.

– Obrtu Bodlović se dodjeljuje Grb općine Bol izrađen od kovine na kamenoj podlozi, pismena potvrda i novčana nagrada u iznosu od 6.000,00 kn.

Članovi komisije su zadužili Jedinstveni upravni odjel pripremiti odluke i obrazloženja za dodjelu javnih priznanja.

Predložena odluka o javnim priznanjima općine Bol, donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 2)

Matko Baković je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o zaštiti od buke.

Prema predloženoj odluci emisija glazbe na javnoj površini je dozvoljena unutar određenog radnog vremena u vremenu najranije od 08.00 a najdulje do 23.00 sata maksimalne jačine do 65 decibela, a u vremenu od 23.00 do 01.00 maksimalne jačine do 50 decibela.

Odlukom se također predlaže da se, kao i prošlih godina, dozvoli emitiranje tihe glazbe na štekatima ispred ugostiteljskih objekata od 01.00 do 02.00 sata maksimalne jačine do 40 decibela.

Također, radi zadovoljavanja potreba za održavanjem javnih skupova i organiziranja razonode i drugih aktivnosti ovom odlukom se omogućuje uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja na otvorenom, u ugostiteljskim objektima na čest. zem. 818/3 i 819/3 k.o. Bol, izvan granica naselja.

Predviđeno je da na tom području, unutar navedenih čestica zemlje moguće prekoračiti dopuštene razine buke u vremenu od 22.00 do 03.00 sata, a u ostalom radnom vremenu su dužni pridržavati se zakonskih odredbi o zaštiti od buke.

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. kolovoza moguće je, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Bol, na otvorenom, u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Općine Bol održavanje koncerata i uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja do 03.00 sata.

Na Dan Općine Bol u noći sa 5. na 6. kolovoza moguće je, uz prethodnu suglasnost Načelnika Općine Bol, na čest. zem. 818/3 i 819/3 k.o. Bol, održavanje koncerata na otvorenom i uporaba elektroakustičkih i akustičnih uređaja do 05.00 sati.

Većina drugih odredbi u predloženoj odluci je identična kao i ranijih godina.

Milan Škrbić smatra da je to dobra regulacija, te da se bitno smanjila buka u centru mjesta.

Katarina Marčić je pitala tko je dozvolio rad do 4.00 sati jedan dan za vrijeme tenis turnira.

Načelnik je kazao da je on dao dozvolu za rad, ali ne i za muziciranje do 4.00 sati caffe baru Varadero jedan dan tijekom tenis turnira.

Marjan Marjanović je podržava usvajanje predložene odluke, ali smatra da su kazne za prekršitelje odluke preniske. Smatra da se o ovoj odluci dogodine treba ranije raspravljati.

Katarina Marčić predlaže da se iz odluke briše odredba kojom se dozvoljava emitiranje tihe glazbe na štekatima ispred ugostiteljskih objekata od 01.00 do 02.00 sata maksimalne jačine do 40 decibela. Također predlaže poimenično glasovanje o ovoj točci Dnevnog reda.

Prijedlog Katarine Marčić o pojedinačnom glasovanju nije prošao (3 glasa ZA).

Prijedlog Katarine Marčić da se iz odluke briše odredba kojom se dozvoljava emitiranje tihe glazbe na štekatima ispred ugostiteljskih objekata od 01.00 do 02.00 sata maksimalne jačine do 40 decibela nije prihvaćen (3 glasa ZA).

Matko Baković je predložio da Odluka o zaštiti od buke ostane kao i do sada.

Vijećnici su podržali prijedlog Matka Bakovića (6 glasova ZA, 3 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽAN).

Budući da predložena izmjena postojeće Odluke o zaštiti od buke nije prihvaćena ostaje na snazi Odluka od 2016. i 2017. godine.


POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa izvješćem upućenom Uredu za pomorstvo u SDŽ kojim se traži donošenje izmjene Odluke o povjeravanju ovlaštenja općini Bol za davanje koncesije na plaži Zlatni rat, tako da se u članku 3. rokovi za davanje koncesije prolongiraju za dvije godine.

U izvješću se navodi da je Općina Bol početkom 2018. naručila projekt uređenja plaže Zlatni rat od tvrtke PULS AR arhitektura d.o.o. iz Zagreba.

Projekt predviđa postavljanje 17 montažnih objekata za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga i uređenje središnjeg trga u šumici kojega se planira izravnati sa prirodnim materijalom: mješavinom lomljenog kamenog agregata frakcije 0-8 mm i organsko-mineralnog veziva. Središnji trg će se opremiti stolovima, stolicama i suncobranima.

Radi kompletiranja ponude turistima na plaži Zlatni rat, planirano je iznajmljivanje suncobrana i ležaljki, omogućavanje sportske rekreacije na moru (vuča gliserom , aqua park, pedaline, sandoline…), a planirana je i druga ponuda koja je predviđena godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom.

Na godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom općina Bol je ishodila suglasnost SDŽ- upravnog odjela za pomorstvo, Lučke kapetanije Split i Ministarstva zaštite okoliša.

U isto vrijeme zbog namjere pripreme terena za postavljanja 17 novih montažnih objekata u šumici na plaži Zlatni rat općina Bol je zatražila suglasnost Javne ustanove More i krš, Upravnog odjela za zaštitu okoliša u SDŽ i Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Splitu, a sve prema projektu tvrtke PULS AR arhitektura d.o.o. iz Zagreba.

Budući da smo pokrenuli proceduru ishođenja potvrde o tipskom objektu za koji nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje, Javna ustanova se očitovala da nije nadležna, a Upravni odjel za zaštitu okoliša SDŽ je usmeno naložio da općina Bol donese odluku o određivanju mjesta za kioske.

Odluka o određivanju mjesta za kioske je donesena na sjednici vijeća općine Bol dana 18. svibnja 2018. godine, a predviđeno je postavljanje 17 kioska za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih djelatnosti.

Konzervatorski odjel u Splitu se očitovao da je izdao posebne uvjete za uređenje plaže kojima traže arheološko sondiranje i ne diranje rimske piscine.

Budući da je Skupština SDŽ dana 11. prosinca 2017. godine donijela odluku o povjeravanju ovlaštenja općini Bol za davanje koncesija na pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol i to za predio plaže Zlatni rat, općina Bol je i u tome pravcu poduzimala potrebne korake da kvalitetno upravlja sa plažom Zlatni rat.

Napravljen je nacrt Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat.

Odlukom je predviđeno davanje koncesija bez prava na izgradnju koja uključuje 24 različite djelatnosti, i to upravo one djelatnosti koje su predviđene projektom tvrtke PULS AR arhitektura d.o.o. i ovogodišnjim planom korištenja pomorskog dobra. Planiramo u toku ove godine završiti sve zahvate u prostoru i nabaviti potrebne montažne objekte, te koncesionarima nije potrebno davati nikakvo pravo gradnje.

Ishođena je lokacijska informacija i napravljen je grafički prikaz lokacije s uklopljenim katastarskim planom u mjerilu 1:1000.

Budući da se vijeće općine Bol još nije očitovalo hoće li općina Bol dati jednu koncesiju za upravljanje plažom ili 24 različite koncesije za 24 djelatnosti na plaži, još nije napravljena Procjena vrijednosti koncesije i Studija opravdanosti davanja koncesije.

Kako ti dokumenti nisu napravljeni, još nije zatraženo mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, mišljenje Ministarstva kulture-konzervatorskog odjela u Splitu, ni mišljenje Stručnog tijela za davanje koncesija na pomorskom dobru u SDŽ.

Predio plaže Zlatni rat sa okolnim zemljištem od punte Borak do uvale Paklina je zaštićeni krajolik za koji je potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja. Kao podloga za UPU napravljena su tri idejna rješenja uređenja plaža, i to za plaže Borak, Potočine i Zlatni rat.

Idejnima rješenjima je predviđena izgradnja većeg broja “pera” u more koji trebaju zaustaviti žalo i time povećati kapacitet naših plaža.

O idejnim rješenjima plaža će se provesti široka javna rasprava, a za konačni prijedlog plana će trebati napraviti Elaborat zaštite okoliša za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, trebat će napraviti i istraživanje utjecaja zahvata na plažama na valove i struje koje formiraju plažu Zlatni rat.

Za završiti sve ove elaborate potrebno je duže od godine dana.

Iz gore navedenog proizlazi da je općina Bol ove godine napravila mnoge radnje i utrošila oko 1.500.000,00 kn za poboljšanje ponude na plaži Zlatni rat. Planiramo i nove potrebne korake koje trebaju dosta vremena i dosta novca. Jedino ovakvim studioznim pristupom možemo očuvati plažu Zlatni rat od devastacije.

Zbog toga je Općina Bol od Skupštine SDŽ zatražila donošenje izmjene Odluke o povjeravanju ovlaštenja općini Bol za davanje koncesije na plaži Zlatni rat, tako da se u članku 3. rokovi za davanje koncesije prolongiraju za dvije godine, odnosno da Općina Bol nije dužna do kraja 2018. godine donijeti odluku o davanju plaže Zlatni rat u koncesiju nego da to može učiniti tek do kraja 2020. godine


POD 4)

Načelnik je predložio da se trojici koncesionara na plaži Zlatni rat dodjele tri nove kućice kako bi mogli početi raditi.

Naime dvojica novih koncesionara uopće nemaju kućice, dok je jednom kućica izgorjela.

Načelnik predlaže da se za ostatak sezone ove kućice postave u nizu do postojećih kućica.

Odluka o dodjeli na korištenje triju kućica donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom.

Načelnik je također najavio raspravu i donošenje odluke o storniranju drugog dijela računa za korištenje nedavno izgorjelog kioska u šumici na plaži Zlatni rat.

Možemo očekivati zahtjeve i preostalih dvojice korisnika koncesijskog odobrenja da im se umanji iznos koncesijskog odobrenja za 2018. godinu, jer će svoju djelatnost moći obavljati u drugoj polovici turističke sezone, te će se om svim zahtjevima raspravljati zajedno.


POD 5)

Matko Baković je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o kupnji nekretnine (čest. zem. 2742/2 k.o. Bol-groblje Sv. Lucija).

Općinsko vijeće Općine Bol je na 2/2016 sjednici održanoj 14. travnja 2016. godine je  donijelo Odluku o kupnji nekretnina za izgradnju novog groblja.

Među ostalim, radilo se od dijelu čest. zem. 2742, Z.U. 922, k.o. Bol, oznaka zemljišta- oranica, površina 1016 m2, vlasništvo Berigoja Vrsalovića iz Splita i Srđana Radića iz Punta Arenasa Čile, za po 1/3 idealnog dijela, te Ilke Stano iz Bola, Karmen Škrobice iz Bola i Vinka Radića iz Splita, za po 1/9 idealnog dijela.

Da bi se ishodovala građevinska dozvola navedena čestica je cijepana i formirana je nova čestica zemlje 2742/2 površine 1016 m2.

Predloženim izmjenama i dopunama Općina Bol kupuje:

– čest. zem. 2742/2, k.o. Bol, oznaka zemljišta- pašnjak, površina 1016 m2, vlasništvo Berigoja Vrsalovića iz Splita i Srđana Radića iz Punta Arenasa Čile, za po 1/3 idealnog dijela, te Ilke Stano iz Bola, Karmen Škrobice iz Bola i Vinka Radića iz Splita, za po 1/9 idealnog dijela

Prava i obveze između vlasnika zemljišta, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat će se aneksom ugovora, za čije se sklapanje ovlašćuje zamjenik načelnika Općine Bol gospodin Jakov Okmažić.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o kupnji nekretnine donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 6)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, članova predstavničkog tijela.

Sukladno uputama za otklanjanje nedostatka Ureda državne uprave u SDŽ, postojeću odluku je trebalo terminološki uskladiti sa odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Zbog toga se predlaže donošenje nove, sa zakonom, terminološki usklađene odluke.

Sam iznos sredstava namijenjen za financiranje članova općinskog vijeća i način raspodjele sredstava su ostali nepromijenjeni.

Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, članova predstavničkog tijela donesena je sa 9 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 7)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi.

Sukladno uputama za otklanjanje nedostatka Ureda državne uprave u SDŽ, postojeću odluku je trebalo korigirati u nekoliko odredbi.

Zbog toga se predlaže donošenje ovih izmjena i dopuna.

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnoj naknadi donesena je sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 8)

Predsjednik vijeća Matko Baković je vijećnicima pojasnio razloge za donošenje odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zem. 6131/1 k.o. Bol.

Naime, ukidanje statusa javnog dobra i uknjižba vlasništva Općine Bol na tim česticama je nužan preduvjet za prodaju navedene čestice obitelji Santo, kojoj je navedena čestica zemlje potrebna za formiranje građevinske čestice.

Odluke o ukidanju statusa javnog dobra za čest. zem. 6131/1 k.o. Bol je donesena sa 9 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.


POD 9)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zem. 6131/1 k.o. Bol, površine 40 m2.

Odluka je donesena radi okrupnjavanja građevinske parcele zajedno sa susjednom čest. zem. u vlasništvu obitelji Santo, u skladu s lokacijskom dozvolom i idejnim projektom oznake 38/18 od 10. svibnja 2018. godine izrađenom po tvrtki Podloga d.o.o. iz Solina, po ovlaštenom inženjeru geodezije Mariu Kroli dipl. ing. geod. et geoinf.

Predloženom odlukom cijena nekretnine iznosi 60.120,00 eura, odnosno 1.503,00 €/m2, sukladno procjeni tržišne vrijednosti nekretnine izrađenoj po ovlaštenom inženjeru građevinarstva Remija Vukovića dipl. ing. građ-sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina od 30. lipnja 2018. godine.

Predloženom odlukom se predviđa da će kupac navedenu nekretninu platiti u 5 jednakih godišnjih rata u roku od 5 godina .

Predložena odluka o kupoprodaji nekretnine donesena je sa 8 gasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 10)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o zamjeni nekretnina.

Predloženom odlukom Bol PZ Općini Bol ustupa:

– čest. zgr. 50, 51 i 52 k.o. Bol, što u naravi predstavlja prizemlje predmetne zgrade, Uz pjacu 2, u Bolu.

Predloženom odlukom Općina Bol PZ ustupa:

– Pravo korištenja poslovnog prostora čest. zgr. 489/1/2 k.o. Bol, u naravi I kat zgrade Luka-Stari dio.

Predloženom odlukom Općina Bol je suglasna da su zamijenjene nekretnine jednake vrijednosti te Općina Bol nema nikakvih daljnjih potraživanja prema PZ Bol.

U predloženoj odluci se navodi da će se prava i obveze između PZ Bol i Općine Bol detaljnije regulirati ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Predložena Odluka o zamjeni nekretnina donesena je sa 7 gasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.


POD 11)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol.

Predložena odluka se donosi na temelju odredaba Odluke o uređenju prometa na području Općine Bol.

Predloženom odlukom uvodi se novo parkiralište i to Parkiralište kod Doma za stare i nemoćne.

Predviđa se da parkiralište kod Doma za stare i nemoćne ukupno ima četiri parkirališna mjesta.

Dva parkirališna mjesta se daju Domu za stare i nemoćne na korištenje bez naknade.

Predviđa se da sa ova dva parkirališna mjesta upravlja ravnatelj Doma za stare i nemoćne.

Preostala dva parkirališna mjesta je moguće zakupiti prema uvjetima iz članka 6. odluke.

Predložena odluka o izmjenama i dopunama odluke o općim uvjetima organizacije i naplate parkiranja na javnim parkiralištima Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 12)

Matko Baković je upoznao vijećnike sa prigovorima na račune za koncesijsko odobrenje, odnosno komunalnu infrastrukturu nekolicine korisnika pomorskog dobra.

Svi ističu da im je naknada za korištenje pomorskog dobra previsoka.

Vijećnici su odbili sve ove prigovore.


Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.


Sjednica je završila u 22.55 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković


Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content