Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2016

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2016
2. travnja, 2017. u 18:56:00

alt

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/16-01/89

Ur. broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 22. prosinca 2016. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2016 sjednice općinskog Vijeća održane dana 21. prosinca 2016. godine, sa početkom u 15.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Sani Bodlović, Jakov Okmažić.

 

Izočni: Frane Lukšić, Ivica Ščepanović.

 

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Mošić-računovodstvena referentica (točka 1. i 2. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen sa  9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa, te glasi:

 

  1. Rasprava i donošenje odluke o trećem rebalansu proračuna općine Bol za 2016. godinu.
  2. Rasprava i donošenje odluke o proračunu općine Bol za 2017.  godinu.

a)      Rasprava i donošenje odluke o programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

b)      Rasprava i donošenje odluke o održavanju komunalne infrastrukture za 2017. godinu

c)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2017. godini

d)      Rasprava i donošenje odluke o javnim potrebama u kulturi za 2017. godinu.

e)      Rasprava  i donošenje odluke o javnim potrebama u športu za 2017. godinu

f)       Rasprava i donošenje odluke o rasporedu sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

g)      Rasprava i donošenje odluke o razdiobi sredstava sa računa Fonda za financiranje kapitalnih projekata za 2017. godinu.

h)      Rasprava i donošenje odluke  o financijskom planu općine Bol za razdoblje 2017-2019.

i)       Rasprava i donošenje odluke o investicijama općine Bol za razdoblje 2017-2019.

j)       Rasprava i donošenje odluke o planu nabave za 2017. godinu

k)      Rasprava i donošenje odluke o izvršenju proračuna za 2017. godinu.

3. Rasprava o analizi stanja sustava civilne zaštite za 2016. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje od 2017. do 2019. na području općine Bol.

4. Rasprava i donošenje odluke o visini iznosa božićnice, dara za djecu i regresa za 2017. godinu.

5. Rasprava i donošenje odluke o dopuni odluke o plaćama, naknadama … i drugim materijalnim pravima

6. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju društva Brač 500+ d.o.o.

 

C) Prihvaćanje zapisnika sa 6/2016 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 6/16 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 6/16 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 8 glasova ZA, dok je  vijećnik bio SUZDRŽAN.

 

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Budući je zadnja sjednica vijeća bila nedavno načelnik je samo kratko  izvijestio nazočne o početku rada caffe bara u Domu kulture te je iskoristio priliku da pozdravi vijećnika Branka Mikulića koji je zbog bolesti duže vremena bio odsutan iz Bola i sa sjednica općinskog vijeća.

 

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Branko Mikulić je zahvalio svima koji su se interesirali za njegovo zdravstveno stanje.

Matko Baković je pitao koji je stupanj oštećenja škole na Rudini obzirom na to da se od potresa tamo ne održava nastava.

Načelnik je odgovorio da se vjerojatno radi o minimalnim oštećenjima, ali da se čeka procjena vještaka iz nadležne županijske službe.

Boris Škrbić  je pohvalio uređenje ulice Domovinskog rata. Istaknuo je da su konačno sanirana oštećenja na koje često ukazuje.

Srečko Karmelić je pohvalio otvaranje cafe bara u Domu kulture. Također je pitao da li je poslovanje šatora na Poljani u sustavu fiskalizacije, te da li su oni dužni izdavati račune.

Načelnik je obećao provjeriti način poslovanja ugostitelja na Poljani.

Branko Mikulić je zamolio načelnika da stanovnike naselja Blato obavijesti o promjenama u projektu i dinamici realizacije izgradnje potpornog zida u tom naselju.

 

 

DNEVNI RED:

 

POD 1)

Računovodstvena referentica Nives Mošić je upoznala vijećnike sa prijedlogom trećeg rebalansa proračuna Općine Bol za 2016. godinu.

Naime, predloženo je da ovim trećim rebalansom proračun Općine Bol za 2016. godinu ostaje uravnotežen te se ukupni prihodi i rashodi proračuna za 2016. godinu planiraju u iznosu od 21.404.500,00 kuna.

Pročelnik Stipe Karmelić je istaknuo da se pri kraju svake godine donosi rebalans proračuna za tu godinu jer se tada dosta realno mogu procijeniti konačni prihodi i rashodi na kraju godine.

Procijenjeni prihodi i rashodi na kraju 2016. godine iznose 21.404.500,00 kuna.

To je za 6.500.000,00 kuna više nego na kraju 2015. godine.

Razlika je nastala jer su realizirani ili planirani prihodi kojih nije bilo prošle godine: kredit-2.000.000,00 kuna, iz drugih proračuna-2.900.000,00 kuna, TZO Bol za WTA-300.000,00 kuna, komunalni doprinos više od plana-700.000,00 kuna.

 

Odluku o trećem rebalansu proračuna Općine Bol za 2016. godinu vijećnici su prihvatili sa  8 glasova ZA i  1 SUZDRŽANIM glasom, a prihvaćena odluka će se objaviti  u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima dao uvodno obrazloženje Odluke o  prihodima i rashodima Općine Bol za 2017. godinu.

Naime, prijedlog proračuna za 2017. godinu predviđa prihode u iznosu od 20.919.000,00 kuna i rashode u iznosu od 20.919.000,00 kuna.

Na prošloj sjednici su predloženi amandmani, a načelnik konačno predlaže:

-Iznos od 500.000,00 kuna za gradnju potpornog zida prema Sv. Luciji se dijeli na iznos od 220.000,00 kuna za gradnju potpornog zida prema Sv. Luciji, iznos od 100.000,00 kuna za gradnju odvodnog kanala na Gnjilici, iznos od 60.000,00 kuna za gradnju puta uz Rape, iznos od 40.000,00 kuna za javnu rasvjetu na gospojici, iznos od 30.000,00 kuna za javnu rasvjetu na gospojici, iznos od 30.000,00 kuna za javnu rasvjetu istočno od hotela Ivan i iznos od 50.000,00 kuna za gradnju ulice istočno od Hotela Ivan.

-Osigurani iznos za gradnju Vatrogasnog doma se povećava sa 200.000,00 kuna na 400.000,00 kuna, a za toliko se povećavaju prihodi od poreza.

Načelnik ne predlaže otvaranje novog konta za izgradnju potpornog zida iznad stanova u blatu jer je po troškovniku cijena izgradnje cca 1.500.000,00 kuna. Svaka manja suma bi bila nerealno planirana, treba inzistirati da se ovaj projekt realizira prilikom izgradnje novog Hotela Park.

 

Vijećnici su sa 6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom donijeli odluku o proračunu općine Bol za 2017. godinu, a ista će biti objavljena u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

a) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnike upoznao sa Programom gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.

Istaknuo je da se u 2016. godini predviđa uprihoditi 2.500.000,00 kuna iz komunalnog doprinosa, te se predviđa raspodjela predviđenih sredstava na način da se 320.000,00 kuna izdvoji za gradnju i uređenje javnih površina, 910.000,00 kuna za gradnju i uređenje nerazvrstanih cesta, 470.000,00 kuna za gradnju nove javne rasvjete i 800.000,00 kuna za otkup zemljišta novog groblja i uređenje groblja.

 

Program gradnje i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu je  prihvaćen sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

b) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je izložio prijedlog Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2017. godini.

Istaknuo je da se Program održavanja infrastrukture u 2017. godini na području Općine Bol donosi se za slijedeće komunalne djelatnosti: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje groblja i javna rasvjeta.

Za izvršenje Programa održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu  Općina Bol u 2017. godini predviđa uprihoditi i potrošiti 1.900.000,00 kuna, od čega će Općina 300.000,00 kuna direktno platiti potrošnju električne energije za javnu rasvjetu, 400.000,00 kuna će se uplatiti za i održavanje ostale komunalne infrastrukture i javnih građevina izvođačima radova, a preostali iznos od 1.200.000,00 kuna će uplatiti općinskom komunalnom poduzeću Grabov rat d.o.o. na osnovi računa za obavljene usluge.

 

Program održavanja infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u  2017. godini usvojen je sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

c) Pročelnik je vijećnicima obrazložio Odluku o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2017. godini.

Za javne potrebe u protupožarnoj zaštiti  predviđa se potrošiti 400.000,00 kuna koje će se isplatiti DVD-u Bol u jednakim mjesečnim iznosima. Nadalje, planira se isplatiti još 400.000,00 kuna za sufinanciranje radova na izgradnji Vatrogasnog doma kao kapitalna donacija.

Dakle, za potrebe DVD-a u 2017. godini općina Bol planira uplatiti ukupno 800.000,00 kuna.

 

Odluka o javnim potrebama u protupožarnoj zaštiti u 2017. godini je usvojena sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

d) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o javnim potrebama u kulturi za 2017. godinu.

Za javne potrebe u kulturi predviđa se ukupno utrošiti 1.228.000,00 kuna od čega će se na sufinanciranje programa rada Centra za kulturu Općine Bol izdvojiti 600.000,00 kuna, a 270.000,00 kuna za plaće i druge zaposlene u Centru za kulturu.

Iznos od 92.000,00 kuna se predviđa utrošiti za sufinanciranje rada općinske knjižnice, a financiranje plaće i drugih rashoda za zaposlene u iznosu od 181.000,00 kuna.

Iznos od 85.000,00 kuna će se direktno platiti predviđenim davateljima usluga.

 

Odluka o javnim potrebama u kulturi u 2017. godini je usvojena sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

e) Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog Odluke o javnim potrebama u športu za 2017. godinu.

Za javne potrebe u sportu predviđeno je 805.000,00 kuna.

Predviđa se financiranje rada športskog društva “Bol” i ostalih športskih društava na Bolu, sufinanciranje rada športskih društava na Braču u kojima mladež iz Bola sudjeluje u natjecanju ili treningu, sufinanciranje državnih ili međunarodnih natjecanja koja se održavaju u Bolu i to europski kup u surfanju na dasci  u iznosu od 70.000,00 kuna, sponzoriranje WTA teniskog turnira u iznosu od 500.000,00 kuna i sufinanciranje programa sportske škole za razvoj djece u iznosu od 80.000,000 kuna.

Doro Adulmar je kazao da se dvije zadnje sjednice vijeća već očitovao da se protivi prijedlogu načelnika da se za WTA turnir isplati 500.000,00 kuna iz općinskog proračuna jer to nije dobar način sponzoriranja odnosno direktor turnira se treba više angažirati i naći sponzore izvan naših proračunskih sredstava.

 

Odluka o javnim potrebama u športu u 2017. godini je usvojena sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom,  te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

f) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je pojasnio Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu.

Naime, navedenim Planom se planira uprihoditi 700.000,00 kuna od boravišne pristojbe, a ta sredstva će se utrošiti za unaprjeđenje uvjeta boravka gostiju.

 

Plan korištenja sredstava boravišne pristojbe je usvojen sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

g) Predloženim zaključkom o razdiobi sredstava Fonda za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka  za 2017. godinu se ovlašćuje načelnika općine da u toku 2017. godine sa računa Fonda može utrošiti ukupno 700.000,00 kuna za kupnju zemljišta za novo groblje.

Vijeće Općine Bol je sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom donijelo predloženi zaključak o razdiobi sredstava Fonda za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka  za 2017. godinu.

h) Pročelnik Stipe Karmelić vijećnicima je obrazložio financijski plan Općine Bol za razdoblje 2017-2019.

Naime, proračun za 2017. godinu se planira u iznosu od 20.919.000,00 kuna.

Predviđa se   povećanje proračun za 2018. godinu zbog podizanja kredita za izgradnju groblja te bi iznosio 24.310.000,00 kuna.

Proračun za 2019. godinu se predviđa u iznosu od 20.580.000,00 kuna.

 

Financijski plan Općine Bol za razdoblje 2017-2019. je prihvaćen sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

i) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluka o investicijama Općine Bol.

U razdoblju od 2017-2019. se planiraju slijedeće investicije: izgradnja groblja na Sv. Luciji, izmjena javne rasvjete na Šetnici, uređenje potkrovlja vrtića Mali princ, uređenje Vukovarske ulice, uređenje ulice na Kupini II, uređenje Supetarske ulice, uređenje zavičajnog muzeja, gradnja potpornog zida do Sv. Lucije, uređenje spomen parka palima za Domovinu, uređenje plaža na potezu Potočine-Borak-Benačica.

 

Odluka o investicijama Općine Bol za razdoblje 2017-2019. je prihvaćen sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

j) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima je dao uvodno obrazloženje Plana javne nabave Općine Bol za 2017. godinu.

Tijekom 2017. godine Općina Bol će kao javni naručitelj pristupiti javnoj nabavi roba, radova i usluga čija procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a iznosi više od 20.000,00 kuna.

 

Plan javne nabave Općine Bol za 2017. godinu prihvaćen je sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

k) Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima ukratko obrazložio Odluku o izvršenju proračuna Općine Bol za 2017. godinu.

Navedenom odlukom je propisano da nosioci i korisnici proračunskih sredstava ne mogu preuzimati obveze iznad kvote utvrđene u rashodima Proračuna.

Proračunskim korisnicima, kojima se sredstva za rad osiguravaju u Proračunu za 2017. godinu, ne dozvoljava se povećanje broja zaposlenih djelatnika, osim u opravdanim slučajevima o čemu odluku donosi Općinsko vijeće općine Bol.

Proračunski korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnina, dnevnica, terenskog dodatka i pomoći u slučaju smrti.

Plaće i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećati isključivo na temelju odluke Općinskog vijeća.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava općine Bol, ovlašten je načelnik općine Bol na temelju Zakona.

Slobodna novčana sredstva proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka, pod uvjetom da to ne ometa redovito izvršavanje proračunskih izdataka.

Načelnik općine Bol odlučuje o upotrebi sredstava raspoređenih u poziciji tekuća proračunska rezerva.

Vijeće ovlašćuje načelnika da raspolaže sa iznosom od 50.000,00 kuna za hitne rashode po njegovom nahođenju.

Za osiguravanje zakonskog, racionalnog i svrsishodnog korištenja sredstava Proračuna odgovoran je načelnik općine Bol.

Pored načelnika općine Bol za zakonsku upotrebu sredstava odgovorna je i osoba zadužena za poslove računovodstva.

Korisnici Proračuna dužni su uz Završni račun Proračuna podnijeti izvještaj o izvršenju utroška sredstava.

Prema ovoj odluci vijeće će o prihodima i rashodima za prvo polugodište raspravljati do 31. srpnja 2017. godine za razdoblje siječanj-lipanj 2017. godine, a o godišnjem obračunu Proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine vijeće će raspravljati do 15. travnja 2018. godine. Uz godišnji obračun Proračuna Općine Bol, općinsko vijeće raspravlja i o računu dobiti i gubitaka javnih poduzeća, javnih ustanova i stalne i tekuće rezerve Općine Bol.

 

Odluka o izvršenju proračuna Općine Bol za 2017. godinu je donesena sa  6 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i  1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol, a primjenjuje se od 01. siječnja 2017. godine.

 

Nakon ove točke Dnevnog rada u 15.30 sati vijećnik Branko  Mikulić je napustio sjednicu općinskog vijeća.

 

POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2017. godinu i plan razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje 2017. do 2019. godine na području Općine Bol.

Općinsko vijeće općine Bol je na 4/2012 sjednici održanoj dana 20. srpnja 2012. godine donijelo Odluku o Prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za općinu Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Načelnik općine Bol je donio Odluku o osnivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje Općine Bol.

Vijeće općine Bol je na sjednici dana 15. srpnja  2013. godine donijelo odluku o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja u sastavu: Tihomir Marinković, Mate, Petrić, zapovjednik stožera, Doro Adulmar, Nikša Bjelobradić, Teo Bogunović, Tomislav Marčić, Ivica Ščepanović dr. Markica Tomić, Drago Jerkin i Danijela Mornar.

Načelnik općine Bol je dana 14. travnja 2016. godine donio Plan operativne provedbe programa aktivnosti iz zaštite od požara za 2016. godinu, zatim Plan motrenja, čuvanja i ophodnje, a istoga dana  je donio i Zaključak o motrilačko-dojavnoj službi za 2016. godinu.

Stožer zaštite i spašavanja općine Bol je na sjednici 08. travnja 2016. godine donio odluku o pripremi protupožarne sezone u 2016. godini.

U  toku 2009. godine načelnik je obavio nužnu obuku iz područja zaštite i spašavanja. Dana 13. studenog 2014. godine članovi Stožera ZIS-a su prošli program obuke i osposobljavanja.

Na području Općine Bol djeluje DVD „Bol“ od 1995. godine koje je opremljeno, a članovi njegove vatrogasne postrojbe su osposobljeni sukladno Zakonu o vatrogastvu, Zakonu o zaštiti od požara i ostalim podzakonskim aktima.

Na području Općine Bol djeluje Društvo Crvenog križa Brač.

Na području RH djeluje HGSS  koja može u kratkom roku rasporediti svoje snage na naše područje i započeti sa akcijom spašavanja.

U Gornjem Humcu je stacionirana jedinica hitne medicinske pomoći koja obavlja prijevoz životno ugroženih pacijenata.

Utvrđuje se da u stanju neposredne prijetnje, veće nesreće i katastrofe određene usluge na moru mogu pružiti Nautic centar d.o.o. Bol i Big blue diving d.o.o. Bol, određene usluge na kopnu mogu pružiti Bilić d.o.o. Bol i Yekom d.o.o. Bol. Na usluzi može biti Društvo dobrovoljnih darovatelja krvi.

Vijećnici su Analizu stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za 2016. godinu sa planom razvoja sustava civilne zaštite s financijskim učincima za razdoblje 2017. do 2019. godine na području Općine Bol su prihvatili JEDNOGLASNO, a ista će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2017. godinu.

Predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati Božićnica u iznosu od 1.250, 00 kuna.

Nadalje, predlaže se da se zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplati, na ime dara za djecu do 15 godina starosti u prigodi Sv. Nikole, iznos od 600,00 kuna po djetetu.

Također se predlaže, zaposlenima u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Bol, Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol, Centru za kulturu Općine Bol i Hrvatskoj čitaonici isplatiti regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.250, 00 kuna.

 

Odluku o  visini iznosa Božićnice, dara za djecu i regresa za 2017. godinu  vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je izložio vijećnicima prijedlog izmjena i dopuna odluke o plaćama, naknadama … i drugim materijalnim pravima.

Navedeni prijedlog je usklađen sa odredbama čl. 13. Pravilnika o porezu na dohodak.

Prema predloženim izmjenama službenik odnosno namještenik, načelnik te druga osoba po njegovom ovlaštenju  ima pravo na novčane naknade i to naknadu troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u visini od 2,00 kune po prijeđenom kilometru, kada obavlja poslove iz djelokruga općine prema nalogu načelnika.

 

Odluku o izmjena i dopuna odluke o plaćama, naknadama … i drugim materijalnim pravima vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasnom, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

Načelnik Tihomir Marinković je na prošloj sjednici općinskog vijeća upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o osnivanju trgovačkog društva Brač 500 + d.o.o. .

Predloženom odlukom Općina Bol, tvrtka Hoteli Zlatni rat d.d. i tvrtka Orbico d.o.o. osnivaju trgovačko društvo za prijevoz, turizam i usluge.

Članove uprave direktore društva imenovati će Skupština društva.

Temeljni kapital društva utvrdit će se Društvenim ugovorom, a ulog Općine Bol će biti 20.000,00 kuna te će biti uplaćen u novcu

Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik da u ime i za račun Općine Bol poduzme sve potrebne radnje i potpiše sva potrebna pismena u svezi osnivanja i registracije Društva kod javnog bilježnika, nadležnog Trgovačkog suda, financijskih institucija, tijela državne uprave i svih trećih.

Načelnik je kazao da bi kao naš udio u vrijednosti temeljnog kapitala trebalo uvrstiti i vrijednost zemljišta na kojem bi bila polazna postaja za žičaru, te bi se na taj način mogao postići ravnopravan položaj Općine Bol u društvu.

Tomislav Marčić je kazao da je bolja ideja osnivanje trgovačkog društava preko Grabovog rata. Istaknuo je da bi se na taj način izbjegle razne formalnosti i uplitanje općinskog vijeća te da je Grabov rat kao trgovačko društvo prikladnije za bavljenje gospodarskom djelatnošću.

Srečko Karmelić je kazao da bi sjedište društva trebalo biti u Bolu što je načelnik prihvatio.

Doro Adulmar je predložio da se odluka dostavljana u materijalima prihvati uz obvezu načelnika da u što kraćem roku sva prava i obveze općine prenese na općinsko javno poduzeće Grabov rat.

 

Odluku o osnivanju trgovačkog društva Brač 500 + d.o.o. vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 15.55  sati

 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content