Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2014.
7. listopada, 2014. u 7:16:59

alt
REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA BOL

 

Klasa: 021-05/14-01/95

Ur. broj: 2104/02-14-02/01

Bol, 28. srpnja 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2014 sjednice općinskog Vijeća održane dana 25. srpnja 2014. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća),  Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović.

 

Izočni: Frane Lukšić, Srečko Karmelić.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat,  prof. Ivo Šimunović, Nenad Šore, Marijana Šemanović (točka 3. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 9 vijećnika.

 

B) Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da je dovršen Konzervatorski elaborat-arheološka podloga za izgradnju u R3 zoni. Prema elaboratu, u toj zoni nema značajnih arheoloških nalazišta koji bi predstavljali zapreku za gradnju zabavnog centra.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je dovršena gradnja  kanalizacije istok, te da se idući tjedan očekuje njeno stavljanje u funkciju.

Načelnik je istaknuo da je situacija sa nepropisnim parkiranjem na tržnici i u kali Vusio značajno poboljšana, naročito ujutro kada radi prometni redar.

Također je kazao da nije zadovoljan radom policije u popodnevnim satima, te se po mjestu na Šetnici, na tržnici i na drugim lokacijama mogu zateći nepropisno parkirani automobili.

Načelnik je izvijestio vijećnike da je u dosadašnjem tijeku sezone ostvareno 3 % manje noćenja nego lani, te je izrazio nadu da će se situacija do kraja sezone popraviti.

Načelnik je također kazao da je, sukladno Planu korištenja javnih površina, korisnicima javnih površina ispred prodavaonica upućen dopis da korištenje javne površine korigiraju u skladu sa Planom. Nakon toga je, onim korisnicima koji nisu reagirali na dopis, komunalni redar uputio Rješenje o uklanjanju nepropisno izložene robe.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je izvijestio nazočne da je Povjerenstvo osnovano za utvrđivanje stanja u Domu staraca u sastavu: Doro Adulmar, Ivica Ščepanonović, Zvonko Marić, te glavna medicinska sestra iz Doma staraca obavilo pregled Doma te o  tome podnijeli izvještaj načelniku i pročelniku Općine Bol.

Zaključak Povjerenstva je da se mora pronaći modus za rješavanje  financijskih dugovanja Doma prema općini na način da se pola potraživanja otpiše jer je u prve dvije godine korištenja u Domu boravilo svega 5-6 štićenika, a pola naplati te investira u  obnovu zgrade Doma staraca.

 

C) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Tomi Fabjanović je pitao načelnika da li je istina da će neki koncesionari na plaži Zlatni rat dobiti pravo proširenja djelatnosti ponude jela, te je istaknuo da  bi se to negativno odrazilo na poslovanje restorana tvrtke Zlatni rat.

Načelnik je odgovorio da mu je kao predsjedniku Skupštine  KJP Grabov rat poznato da je obrtu u vlasništvu Marijane Marić dozvoljeno proširenje djelatnosti, te da detalje o tome može iznijeti direktor KJP Mirko Perić.

Direktor Mirko Perić je kazao da je obrtu u vlasništvu Marijane Marić Skupština društva  dozvolila proširenje  djelatnosti pripreme hrane odnosno  prodaje toplih sendviča.

Tomislav Marčić je kazao da je u zadnjih 7 godina ugostiteljska ponuda kompletirana i nije je potrebno nadopunjavati sa djelatnošću koja već postoji kod drugih podkoncesionara.

Osim toga, obrt gospođe Marijane Marić ni postojeći ugovor ne poštuje jer nudi proizvode koji nisu navedeni u ugovoru, a prvih 5 godina je plaćala naknadu za podkoncesiju kroz kompenzaciju za izgradnju kioska iz kojeg pruža usluge. Taj ugovor je potpisao bivši direktor Đimi Žuvić po odobrenju Tihomira Marinkovića koji je i tada bio jedini član Skupštine.

Načelnik je odgovorio da je 2007. godine imao povjerenja u tadašnjeg direktora i nije provjeravao sadržaje pojedinih ugovora, a ako se nešto radilo protivno ugovoru onda je Tomislav Marčić imao 4 godine za to ispraviti.

Branko Mikulić je kazao da nije pošteno raditi konkurenciju obrtu koji plaća godišnju naknadu skoro 400.000,00 kuna i dozvoliti proširenje ponude obrtu koji sada plaća godišnju naknadu od 15.000,00 kuna. Zapitao se zbog čega obrt Marijane Marić zaslužuje takvu  nagradu.

Doro Adulmar je kazao da Skupština i Uprava Grabovog rata ne ovise o zaključku ili mišljenju ovog vijeća, ali je istaknuo da su ti  potezi ishitreni  i predstavljaju  nelojalnu konkurenciju. Smatra da načelnik tako pogoduje svojim biračima, te je istaknuo da ove godine svima fali zarade, ali da obitelji Marić egzistencija nije ugrožena.

Vijećnik Ivica Šćepanović se u potpunosti složio sa stavom predsjednika vijeća te je pitao načelnika što su građani Bola dobili uvođenjem drugog vlaka, što će se učiniti da prodavaonice poštuju Plan korištenja javnih površina vezano uz izlaganje robe ispred prodavaonica, te je naposljetku predložio uvođenje zabrane parkiranja na Velom mostu.

Načelnik je odgovorio da je za 2014. godinu određena vožnja jednog  vlaka u jutarnjoj smjeni, a drugog vlaka u poslijepodnevnoj smjeni bez preklapanja.

To je bio jedini način za pomirenje svih interesa (vlasnika vlakića, brodara i putnika), ali u budućnosti treba planirati jednu cjelodnevnu vožnju od Dominikanskog samostana obilaznicom do Zlatnog rata, a drugu cjelodnevnu vožnju od Benzinske postaje do Zlatnog rata. Prema potrebi putnika uvodit će se češća vožnja sa Benzinske postaje.

Načelnik je kazao da će se o režimu korištenja javne površine ispred prodavaonica raspravljati pod točkom 6) Dnevnog reda.

Glede drugačije regulacije prometa na Velom mostu načelnik je kazao da će sa suradnicima pokušati naći rješenje jer je sadašnje stanje neodrživo.

Tomislav Marčić je pitao direktora Grabovog rata koji bi bio njegov izbor za voditelja komunalne službe Grabovog rata da nije bilo političkog utjecaja Skupštine.

Mirko Perić je odgovorio da on ne poznaje ljude koji su se javili na natječaj za voditelja komunalnih poslova, te je trebao suglasnost Skupštine za imenovanje voditelja.

Mirko Perić je kazao da bi po njegovom mišljenju veliki dio kadrova u KJP Grabov rat  trebalo promijeniti. Međutim, jasno mu je da to nije izvedivo te da posao treba voditi sa kadrovima kojim  raspolaže.

Tomislav Marčić je izrazi mišljenje da direktor Grabovog rada treba raditi samostalno bez političkih utjecaja.

Doro Adulmar je kazao da će uskoro sazvati tematsku sjednica općinskog vijeća na kojoj će se raspravljati o tekućoj  problematici KJP Grabov rat.

Načelnik je izrazio mišljenje da je u svakom pogledu stanje u KJP Grabov rat sada znatno bolje nego prije za vrijeme direktorskog mandata Tomislava Marčića.

Boris Škrbić je osudio ponašanje vijećnika Frane Lukšića koji se uporno nepropisno parkira u mjestu, a nakon što je dobio upozorenje i kazne od komunalnog radara još i prijeti.

Doro Adulmar je kazao da je taj čin za osudu.

Matko Baković je pitao da li je pečenje palačinka ispred Marjan centa legalan posao.

Načelnik je kazao da je tek nedavno saznao za obavljanje te djelatnosti, te da osobe koje se time bave nemaju odobrenje Općine Bol. Načelnik je kazao da će se utvrditi činjenično stanje i poduzeti potrebne mjere.

Sani Bodlović je pitala tko je prema Ugovoru dužan održavati zgradu Doma staraca.

Načelnik je odgovorio da je zakupoprimac dužan održavati zgradu, ali je Povjerenstvo osnovano za utvrđivanje stanja u Domu starca, zbog brojnih nepredviđenih radova i popravaka predložilo da i općina dijelom sufinancira održavanje zgrade.

 

D) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 5/14 sjednice Općinskog vijeća.

Tomislav Marčić je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.

Rekao je da je u zapisniku napisao da je načelnik na njegovo pitanje na temelju kojeg kriterija koncesionar odvoza smeća sa područja Općine Bol tvrtka Michieli Tomić d.o.o. naplaćuje svoje usluge, odgovorio da je on dana 1. travnja 2012. godine izdao suglasnost za  Cjenik sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog i krupnog otpada za područje Općine Bol, te da taj dokument predstavlja pravni temelj prema kojemu koncesionar naplaćuje uslugu odvoza smeća na području općine Bol.

Rekao je da u zapisniku nije napisano da je on tražio pismeno očitovanje o tom pitanju, te da mu načelnik na njegovo traženje  nije poslao pismeni odgovor.

Ponovno je zamolio da mu se dostavi pisani odgovor.

Branko Mukulić je kazao da su on i Ivica Šćepanović inicirali dodjelu novčane pomoću Jurici Ščepanovića, a ne Doro Adulmar kako je to navedeno u zapisniku.

Vijećnik Ivica Ščepanović je izrazio načelno nezadovoljstvo načinom vođenja zapisnika.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 5/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen  sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV.

 

Prihvaćanje zapisnika sa 6/2014 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 6/14 izvanredne sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 6/14 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA i 2 glasa PROTIV.

 

E) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, prihvaćen je 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV te glasi:

  1. Prijedlog za razrješenje predsjednika općinskog vijeća
  2. Glasovanje o razrješenju predsjednika općinskog vijeća
  3. Rasprava i donošenje strategije razvoja Općine Bol za razdoblje od 2014. do 2020. godine ( gost prof. emeritus Ivo Šimunović)
  4. Rasprava i prihvaćanje izvješća o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine
  5. Rasprava i donošenje odluke o davanju javnih priznanja Općine Bol za 2014. godinu
  6. Rasprava  o pristiglim molbama

 

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je u uvodu o ovoj točci Dnevnog reda kazao da je na sjednici održanoj 7. srpnja 2014. godine bilo rečeno da će se na prvoj redovnoj sjednici glasovati o povjerenju predsjedniku vijeća Općine Bol.

Da bi do glasovanja došlo prethodno četvorica vijećnika moraju predložiti da se to uvrsti u Dnevni red sjednice.

Ako se ta točka uvrsti na Dnevni red onda se glasuje o razrješenju.

Da bi se predsjednika vijeća razriješilo za tu odluku treba glasovati najmanje šestoro vijećnika.

Ako se predsjednika vijeća razriješi onda sjednicu nastavlja voditi prvi potpredsjednik vijeća.

 

Za prijedlog za uvrštavanje na Dnevni red ove točke glasovalo je  8 vijećnika dok je 1 vijećnik bio PROTIV.

 

POD 2)

ZA razrješenje predsjednika općinskog vijeća Dora Adulmara glasovala su 2 vijećnika, dok je 7 vijećnika bilo PROTIV.

Dakle, prijedlog za razrješenje predsjednika vijeća nije prihvaćen.

 

 

POD 3)

Prof. Ivo Šimunović je vijećnicima dao uvodno obrazloženje prijedloga Strategije razvoja Općine Bol za razdoblje 2014. do 2020. godine.

Strategija razvoja je napravljena prema standardima  EU-a te ovaj dokument donosi 15 bodova na bilo kojem natječaju za dobivanje sredstava iz EU fondova.

Zato su u ovom dokumentu nabrojani mnogobrojni planirani komunalni zahvati na Bolu za koje je potrebno napraviti dokumentaciju i ishoditi građevnu dozvolu.

U strategiji je posebno obrađeno pitanje mogućnosti daljnjeg razvoja Općine Bol. Iako su u Bolu u zadnje vrijeme uložena velika sredstva u razvoj komunalne i turističke infrastrukture, to za daljnji prosperitet nije dovoljno. Potrebno je planirati i primjerenu poljoprivrednu proizvodnju i male industrijske pogone.

Ti industrijski pogoni se mogu nalaziti i u nekim drugim bračkim mjestima, ali moraju zapošljavati i dio radne snage iz Bola kako bi radna mjesta bila osigurana tokom cijele godine, što će rezultirati povećanjem broja stanovnika.

Samo povećanje apartmanskih kapaciteta dovodi do smanjenja kvalitete, prenapučenosti plaža, pada cijena i u konačnici skraćenja turističke sezone.

Turistički proizvod treba osmisliti organizirati i upravljati.

Turizam se ne smije događati spontano.

Prirodni položaj Bola je doveo do izolacije, a Bol se treba širiti prema unutrašnjosti Brača i prema Hvaru.

Jedan od prioriteta u strategiji razvoja Bola je izgradnja žičare do Vidove Gore.

U isto vrijeme na Bračkoj visoravni se trebaju nuditi različiti sadržaji. Tako će žičara postati atraktivna i za sve bračke i hvarske goste.

Da bi došlo do realizacije ove ideje žičaru treba proglasiti za projekt od nacionalnog interesa, a mora se financirati iz EU fondova i od svih  zainteresiranih subjekata.

Općina Bol je u ovom slučaju samo inicijator, ali ne i investitor.

Tomislav Marčić je kazao da podržava ovu inicijativu, ali da je upitna isplativost ove investicije.

Ivica Šćepanović je kazao da već imamo plažu Zlatni rat, i sa nevelikom investicijom sa njome treba bolje upravljati i postići uvjete da kupanje na toj plaži bude stvar prestiža, a ne da je nepotrebno prostituiramo.

 

Vijećnici su jednoglasno prihvatili strategiju razvoja Općine Bol za razdoblje 2014. do 2020. godine, izrađenu od tvrtke Cerado d.o.o. iz Postira, a ista će se objaviti u „Službenom Glasniku“  Općine Bol.

 

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio  izvješće o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

Naime, kazao je da su proračunom za 2014. godinu planirani prihodi u iznosu od 18.830.000,00 kuna, a u prvih šest mjeseci ostvareni su u visini od 6.057.377,00 kuna, što iznosi 32 %.

To je u granicama očekivanog i uobičajenog priliva u prvoj polovici godine, jer se povećanje prihoda događa ljeti i na jesen.

Nadalje, Stipe Karmelić je kazao da su izdaci planirani u istom iznosu kao i prihodi odnosno 18.830.000,00 kuna, a napravljeni troškovi u prvoj polovici godine iznose 6.801.459,00 kuna iz čega proizlazi manjak poslovanja od 744.082,00 kune.

Istaknuo je da se neplaćeni računi podmiruju u zakonski određenom roku iz tekućih priliva.

 

Vijećnici su primili na znanje izvješće o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2014. godine.

 

POD 5)

Doro Adulmar je upoznao nazočne sa zaključcima Komisije za dodjelu javnih priznanja.

Na sjednici Komisije održanoj dana 23. srpnja 2014. godine u sastavu: Doro Adulmar, Matko Baković i Zvonko Marić razmotreni su svi pristigli prijedlozi za dodjelu javnih priznanja, a članovi komisije su, od pet ponuđenih, prihvatili dva prijedloga.

Naime, prijedlog Komisije je  da se pojedinačno javno priznanje Godišnja nagrada Općine Bol za 2014. godinu dodijeli Vlasti Cvitanić kao znak priznanja za nesebično pomaganje tijekom svog radnog vijeka u zubnoj ambulanti Bol.

Doro Adulmar je obrazložio ovaj prijedlog .

Kazao je da je Vlasta Cvitanić punih 40 godina radila u zubnoj ambulanti na Bolu, gdje je bila na usluzi svim mještanima i onima koji su boravili na Bolu.

Također je kazao da je tijekom Domovinskog rata nesebično pomagala izbjeglicama koji su boravili na Bolu  bez ikakve naknade.

Nadalje, prijedlog Komisije je  da se javno priznanje Grb Općine Bol dodijeli Jurici Boškoviću zbog brojnih profesionalnih uspjeha od članstva u zboru HRT-a, preko osnivanja brojnih klapa i osvajanja brojnih nagrada do uspješnog rada na HRT-u.

Doro Adulmar je obrazložio ovaj prijedlog .

Istaknuo je njegove brojne profesionalne uspjehe: osnovao desetak ansambala, sa svojim klapama osvojio preko 20 nagrada na Festivalu dalmatinskih klapa u Omišu, sa međunarodnim natjecanjima zborova u inozemstvu osvojio preko 20 zlatnih plaketa i posebnih nagrada itd.

Kazao je da je u brojnim medijskim istupima i kroz cijelo profesionalno djelovanje uvijek isticao bolsko porijeklo i promovirao Bol.

Još su pristigla tri prijedloga: Marijo Rončević-nagrada za životno djelo, Malonogometni klub Bol-godišnja nagrada i Lena Šćepanović-godišnja nagrada.

Navedene prijedloge komisija nije prihvatila.

Vijećnik Ivica Ščepanović je kazao da su se javna priznanja mogla dodijeliti i nekim drugim predloženim kandidatima. Tako je kazao da se je javno priznanje moglo dodijeliti i Mariju Rončeviću i Leni Šćepanović.

Također je istaknuo da je i Jerko Martinić izdavanjem knjige o turističkom razvoju Bola, a i svojim dugogodišnjim radom u turizmu zaslužio nominaciju za javno priznanje.

Vijećnici su u raspravi kazali da se u maloj sredini kakva je Općina Bol ne može dodjeljivati veliki broj javnih priznanja jer bi se time  umanjio značaj i smisao dodjele priznanja.

Nakon rasprave uslijedilo je glasovanje o prijedlozima Komisije za dodjelu javnih priznanja.

 

Odluka o dodjeli javnog priznanja Godišnja nagrada Općine Bol Vlasti Cvitanić za 2014. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Odluka o dodjeli javnog priznanja Grb Općine Bol Jurici Boškoviću donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je, nakon kraćih konzultacija sa vijećnicima, predložio da visina novčane naknade za javno priznanje – Godišnja nagrada Općine Bol za 2014. godini iznosi  5.000,00 kuna.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je, nakon kraćih konzultacija sa vijećnicima, predložio da visina novčane naknade za javno priznanje – Grb Općine Bol za 2014. godini iznosi  6.000,00 kuna.

 

Odluka o  naknadama za dobitnike javnih priznanja donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

 

POD 6)

-Paula Lalić u ime tvrtke Martinica d.o.o. od općinskog vijeća traži odluku o ukidanju Rješenja 1/2014 o održavanju komunalnog reda koje je izdao komunalni redar dana 21. srpnja 2014. godine. U obrazloženju svoje zamolbe ističu da već dugi niz godina koriste javnu površinu ispred prodavaonice, unutar dozvoljenih gabarita za što su uredno plaćali propisanu naknadu. Ističe da ukidanjem prava korištenja javne površine na ovako visoki datum trpi nenadoknadivu poslovnu štetu.

-Smiljan Jozić vlasnik obrta „M&S“ se također obratio vijeću sa zamolbom za ukidanje Rješenja komunalnog redara o održavanju komunalnog reda, odnosno o uklanjanju nepropisno izložene robe ispred prodavaonice.

U obrazloženju zamolbe ističe iste argumente kao i Paula Lalić.

 

Pročelnik Stipe Karmelić je istaknuo da je Plan korištenja javnih površina donesen 16. lipnja 2014. godine, da su nelegalni korisnici javne površine opomenuti dopisom 3. srpnja 2014. godine, a da je Rješenje o uklanjanju poslano 28. srpnja 2014. godine. Činjenica je da je od ove godine određeno korištenje 25 cm javne površine ispred trgovina, a da je to prošlih godina bilo dosta šire.

SA 8 glasova ZA  i 1 glasom PROTIV vijećnici su odbili ove zamolbe te zaključili da se Plan korištenja javnih površina treba poštivati, a da se Rješenja komunalnog redara moraju provoditi.

 

-Vladimir Matić i Smiljan Jozić od općinskog vijeća mole da obrtu „Pablo“ vl. Sanele Vidović iz Sumartina, na temelju članka 10. Zakona o trgovini, odobre prodaju voća i povrća sa privatnog zemljišta sa čest. zem. 811 k.o. Bol koja ima pristup na Županijsku cestu Bol-Murvica.

Vijećnici su sa 8 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojili ovu zamolbu.

 

-Darko i Anita Grubešić od općinskog vijeća mole dodjelu novčane pomoći zbog rođenja drugog djeteta. Ističu da ne ispunjavaju formalne uvjete za dobivanje potpore za rođenje djeteta, ali da već dugi niz godina žive i rade u Bolu te da bi im novčana pomoć puno značila. Naime, mlada su obitelj i podstanari te im je svaka pomoć dobrodošla.

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku da se iz konta kojim raspolaže vijeće Aniti i Darku Grubešić dodijeli pomoć za rođenje djeteta u iznosu od 7.000,00 kuna.

 

Doro Adulmar je pozvao vijećnike na koktel i druženje u Hotel Elaphusa na Dan Općine Bol 5. kolovoza 2014. godine.

Kazao je da se ove godine ne planira ručak za uzvanike već će se tako ušteđeni novac uplatiti u Fond za poplavljene.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 22.55 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Doro Adulmar

Skip to content