Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2013.

Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2013.
10. prosinca, 2013. u 12:38:35

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/13-01/123

Ur. broj: 2104/02-13-02/01

Bol, 16. rujna 2013. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2013 sjednice općinskog Vijeća održane dana 13. rujna 2013. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Dinko Karninčić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Tomi Fabijanović, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić, Jakov Okmažić, Sani Bodlović i Ivica Ščepanović

 

Izočni: Frane Lukšić-opravdano.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković- načelnik Općine Bol, Mate Petrić-zamjenik načelnika Općine Bol, Tomislav Marčić- direktor KJP Grabov rat d.o.o. (točke B, C. i točka 5. Dnevnog reda), Nikola Popić (točka 1. Dnevnog reda), Neda Kraljević (točke 3. i 4. Dnevnog reda), Zdravko Bartulović (točka 12. Dnevnog reda), Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher-predstavnik medija.

 

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10  vijećnika.

 

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da je prošla sjednica na kojoj je načelnik iznio detaljno izvješće o radu održana prije nešto više od mjesec dana, pa da stoga nema potrebe da načelnik i na ovoj sjednici iznosi usmeno izvješće o radu.

Predsjednik vijeća  je pozvao vijećnike da odmah prijeđu na postavljanje vijećničkih pitanja.

I načelnik se suglasio sa ovim prijedlogom predsjednika vijeća.

 

C)    Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao da li je osigurano pohađanje vrtića za svu upisanu djecu.

Predsjednica Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Mali princ“ Svjetlana Baković je izvijestila vijećnike da su stvaranjem još jedne vrtićke skupine stvoreni preduvjeti da sva upisana djeca mogu pohađati vrtić.

Matko Baković je podsjetio da je zgrada Staračkog doma u Bolu poklon dva brata koji su je ostavili na korist Boljanima, te je upitao zbog čega Boljani nemaju nikakav popust kada borave u tom domu.

Načelnik je odgovorio da je zgrada Staračkog doma u zakupu, te da je ugovorom o zakupu određen samo prioritet upisa domaćeg stanovništva. Određene popuste mogu ostvariti samo socijalno ugroženi građani.

Vijećnik Jakov Okmažić je zatražio da se vijećnicima dostavi primjerak Ugovora o zakupu Doma za stare i nemoćne osobe.

 

Vijećnik Branko Mikulić je pitao kada će se dovršiti postupak nove katastarske izmjere.

Načelnik je odgovorio da je dogovorio sastanak o ovom problemu sa nadležnim  Ministarstvom te da uskoro očekuje da će Ministarstvo odrediti djelatnika koji će u naredne dvije godine završiti postupak nove katastarske izmjere.

 

Boris Škrbić je upozorio na opasnost koja građanima prijeti od suhih borova koji se nadvijaju nad cestom Bol-Murvica.

Načelnik je kazao da su Županijske ceste d.o.o., koje su nadležne za održavanje ove ceste, već početkom kolovoza obaviještene o ovom problemu, te da će se, prema njegovim saznanjima, uskoro pristupiti uklanjanju tih suhih borova.

Dinko Karninčić je upozorio da su ovog ljeta na Šetnici mnogi nelegalno prodavali svakakve proizvode, te smatra da komunalni redar nije adekvatno reagirao i rješavao ovaj problem.

Istaknuo je na nije pošteno da neki za korištenje javne površine na Šetnici plaćaju 18.000,00 kuna, dok neki rade nelegalno i potpuno besplatno.

Načelnik je odgovorio da je samo jedan štand na Šetnici radio bez koncesijskog odobrenja zbog toga što još nije imenovano Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja, ali da će mu korištenje pomorskog dobra biti uredno naplaćeno.

Načelnik je također kazao da je teško kontrolirati sitne trgovce koji na klupama prodaju dan-dva, a nakon toga se sele u neko drugo mjesto.

 

Ivica Ščepanović je upozorio na probleme koji nastaju prilikom sidrenja plovila kod kanalizacijskog ispusta i kod plaže Zlatni rat gdje su u opasnosti vodovodna cijev Brač-Hvar i optički kabel,  a može doći i do zagađenja mora.

Načelnik je odgovorio da je o tome pravodobno obaviješten lučki kapetan, te da općina nema ovlasti za rješavanje problema na moru.

 

Srečko Karmelić je pitao da li je poštovan dogovor postignut između općine i vlasnika nekih caffe barova o emitiranju glazbe u večernjim satima.

Načelnik je odgovorio da je Zavod za javno zdravstvo SDŽ dana 7. kolovoza 2013. godine utvrdio emisiju prekomjerne jačine buke na javnoj površini caffe bara Varadero i caffe bara Yolo i to u vremenu od 24.00 do 02.00 sati. Od 1. rujna 2013. godine caffe bar Yolo ne emitira glazbu na javnoj površini, a caffe bar Varadero emitira prekomjernu buku, premda na štekatu i nema puno ljudi.

Tomi Fabjanović smatra da je dogovor poštovan, te de je emisija buke iza 01.00 sata značajno smanjena.

I Branko Mikulić smatra da je emisija buke zadnjih 10-tak dana podnošljiva.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je u ovih 10-tak godina više puta mjerena jačina emisije glazbe ispred pojedinih ugostiteljskih objekata, te da je uvijek izmjerena prekomjerna buka.

Istaknuo je da je od 01. rujna općinskom odlukom dopuštena emisija glazbe samo do 24.00 sata, te da je očito da se ta općinska odluka ne poštuje.

 

D)    Prihvaćanje zapisnika sa 6/2013 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 6/13 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 6/13 sjednice Općinskog vijeća je usvojen JEDNOGLASNO.

 

E)     Dnevni red, nadopunjen točkama 1. i 4., je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

1. Rasprava o uočenim tehničkim greškama u Izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja općine Bol i rasprava o učenim tehničkim greškama u Urbanističkom planu uređenja naselja Bol

2. Izvješće o radu načelnika Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine

3. Izvješće o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.

4. Rasprava i donošenje odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol

5. Rasprava i donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala KJP Grabov rat d.o.o.

6. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Komisije za dodjelu stipendija.

7. Rasprava i donošenje odluke o biranju Vijeća za koncesijska odobrenja općine Bol

8. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Statut i Poslovnik

9. Rasprava i donošenje odluke o razrješenju i imenovanju člana Odbora za prostorno i urbanističko planiranje

10. Prethodna rasprava o prijedlogu odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

11. Rasprava o radovima na komunalnoj infrastrukturi od 01. listopada 2013. godine (početak radova, financiranje, regulacija prometa…)

12. Razno, dopisi građana: U.O. Paradiso park, U.O. Afitat, općinska knjižnica.

 

POD 1)

Nakon što su odluke o donošenju ID PPU Općine Bol i UPU naselja Bol stupile na snagu, izrađivač plana i stručne službe Ureda za prostorno uređenje u Supetru su utvrdile nekoliko tehničkih grešaka u tekstualnom i grafičkom dijelu planova.

Stručni izrađivač plana gospodin Nikola Popić je kazao da su i druge općine i gradovi koristile institut ispravka tehničke greške, ali taj ispravak ne smije  bitno mijenjati odredbe za provođenje plana, odnosno uvjete za gradnju.

Za ugostiteljsko-turističke građevine se dozvoljava najveći koeficijent izgrađenosti 55 %, ali od toga maksimalno 43 % za osnovnu građevinu, a ostalo je za pomoćne građevine i bazen.

Za ugostiteljsko-turističke građevine dozvoljena je jedna etaža više tj. podrum + suteren + prizemlje + 2 kata ili podrum + prizemlje + 3 kata.

Kod ovih zgrada najveća visina do vijenca  na najvišoj strani građevine može iznositi 12,50 metara, a nagib krovnih ploha, ukoliko se izabere kosi krov je 25 do 30 stupnjeva.

Za područja M2 Uz Gospojicu i Podbarje za ugostiteljsko-turističke građevine etažnost i visina građevina ostaju iste, a koeficijent izgrađenosti za osnovnu građevinu iznosi 30 %, a sa pomoćnim građevinama i bazenom iznosi 40 %.

Stambene i stambeno-poslovne građevine na kosom terenu mogu se graditi po etažama: podrum ili suteren, prizemlje, jedan kat i nastanjeno potkrovlje ili kao podrum, prizemlje, dva kata s nenastanjenim potkrovljem bez nadozida.

Na području Benačica (osim područja planiranog za Osnovnu i Srednju školu) najveća dozvoljena izgrađenost je 20 %, uz uvjet da 50 % parcele bude ozelenjeno.

U izgrađenim dijelovima naselja kod rekonstrukcije postojećih objekata, ako je postojeći koeficijent izgrađenost i koeficijent iskorištenosti veći od  propisanih oni se ne mogu povećavati.

U raspravi je Matko Baković predložio da se dozvoli uređenje stana u potkrovlju u sada nenastanjenim potkrovljima bez nadozida.

Nikola Popić je odgovorio da bi time u većini slučajeva  dozvolili izgradnju sedmog stana, a prema odredbama starima šest godina na Bolu je dozvoljeno graditi stambene kuće sa maksimalno šest stanova.

Branko Mikulić je kazao da bi trebalo dozvoliti izgradnju većeg broja stanova u kući, pod uvjetom kuća zadržava određeni postotak izgrađenosti i određenu visinu.

Naime, u Bolu postoje kuće koje su se započele graditi po starim odredbama i nisu se završile, a već su izgradile maksimalan broj stanova.

Doro Adulmar smatra da je bitno odrediti maksimalan broj etaža i maksimalni postotak izgrađenosti parcele, a da unutar kuće nije potrebno propisivati maksimalna broj stanova, eventualno odrediti maksimalno 3 stana po jednoj etaži.

Ivica Ščepanović smatra da mijenjanje odredbe o maksimalnom broju stanova u kući nije tehnička pogreška već se zadire u samu bit prostornog planiranja.

Dinko Karninčić je kazao da je ovo tema o kojoj vijećnici nisu spremni kvalitetno raspravljati jer još nisu dovoljno upoznati sa sadržajem i procedurom prostornog planiranja.

Zato ne bi htio da vijeće danas o ovome donosi bilo kakvu odluku.

Načelnik je kazao da o svim uočenim tehničkim greškama i o mogućnosti izgradnje maksimalno 3 stana po etaži u stambenim i stambeno-poslovnim građevinama treba prethodno ishoditi mišljenje nadležne službe u Ministarstvu graditeljstva.

Tek na temelju njihova mišljenja ili suglasnosti vijeće može donijeti odluku o ispravci tehničke greške u prostorno-planskoj dokumentaciji.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da vijećnici donesu odluku kojom se prihvaća ispravak tehničke greške u Prostornom planu Općine Bol i u Urbanističkom planu uređenja naselja Bol u tekstu koji je dostavio izrađivač plana Nikola Popić, uz nadopunu da se u stambenim i stambeno-poslovnim zgradama dozvoljava izgradnja maksimalno tri stambene jedinice po jednoj etaži.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili predloženu odluku, uz uvjet da njena zakonitost bude potvrđena od nadležnih tijela.

Za par mjeseci će se pristupiti izmjenama i dopunama našeg prostornog plana zbog usklađenja sa Županijskim prostornim planom, te će se moći otvoriti rasprava i o drugim izmjenama.

 

POD 2)

Načelnik je sukladno pozitivnim  zakonskim propisima vijećnicima podnio polugodišnje izvješće o radu.

Načelnik je tako kazao da su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2013. godine održane  tri radne sjednice općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici je izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Nakon 18. travnja 2013. godine vijeće općine Bol je rasformirano te su održani lokalni izbori za predstavničko tijelo i načelnika općine Bol.

Konstituirajuća sjednica ovog saziva vijeća je održana 18. lipnja 2013. godine.

Na prvoj sjednici vijeća dana 21. siječnja 2013. godine je donesena odluka o prihvaćanju urbanističkog plana uređenja novog groblja.

Na drugoj sjednici vijeća dana 19. ožujka 2013. godine prihvaćen je završni račun općine Bol za 2012. godinu i donesen je plan korištenja javnih površina.

Na trećoj sjednici dana 17. travnja 2013. godine nisu donesene odluke o prihvaćanju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Bol i urbanističkog plana uređenja naselja Bol zbog formalnih razloga.

Na istoj sjednici je donesena odluka o prvom rebalansu proračuna općine Bol i dana je suglasnost na proračune svih općinskih institucija i trgovačkog društva za 2012. godinu.

U prvoj polovini 2013. godine obavljeni su veliki infrastrukturni zahvati na području općine Bol: postavljena je nova kanalizacijska i vodovodna cijev na području ispod Lože gdje je popločano oko 400 m2 rive, Postavljena je nova kanalizacijska i vodovodna cijev na području od Vinarskog podruma do Biline kuće, Riva i trotoar su vraćeni u prvobitno stanje, trotoar je pripremljen za popločenje, umjesto tamarisa su posađene palme, rekonstruirana je vodovodna cijev kod Mlina u dužini od oko 150 metara. Svi ovi radovi su obavljeni uz dosta primjedbi prema izvođačima radova, o čemu postoje zapisnici sa više sjednica predstavnika općine, investitora, izvođača radova i nadzora.

Nadalje, na obilaznici je postavljeno oko 350 metara nove kanalizacijske cijevi, asfaltirane su lokalne ulice na Glavici i kod kuće Babića.

Na županijskoj cesti Bol-Murvica je postavljena prometna signalizacija i ograda, postavljen je novi pločnik na Studencu, nova javna rasvjeta kod Paloca, ugrađeno je šest novih polu ukopanih kontejnera za kućni otpad, uređeno je komunalno dvorište za glomazni otpad.

Naručeni su projekti za sanaciju potpornog zida prema Sv. Luciji, potpornog zida na obilaznici (kod Ranča), projekt Vidikovca na državnoj cesti, projekt rotora na glavnom raskrižju, projekt uređenja potkrovlja Doma kulture i dječjeg vrtića, projekt uređenja plaže za invalidne osobe na Benačici.

Načelnik je istaknuo da su javne potrebe građana u kulturi, u predškolskom odgoju, u športu, protupožarnoj zaštiti redovno servisirane. Za socijalne potrebe građana se redovno izdvajaju sredstva.

Održavanje komunalne infrastrukture je po ugovoru povjereno tvrtki „Grabov rat“ d.o.o. i za to je plaćena naknada po ugovoru.

Načelnik je po zakonu ujedno i predsjednik TZO Bol. Kao načelnik je brinuo o funkcioniranju rada Turističke zajednice, te je konstatirao da su pripreme za ovogodišnju turističku sezonu dobro obavljene te smo u svibnju i lipnju imali povećan broj gostiju s obzirom na prošlu godinu.

Načelnik je  na kraju istaknuo da je održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, u državnim institucijama i na nivou otoka Brača.

Vijećnik Dinko Karninčić je kazao da bi  načelnik mogao dati i iscrpnije izvješće o pripremi i rezultatima turističke sezone.

Načelnik je kazao da će o učincima turističke sezone naknadno podnijeti iscrpno izvješće.

Vijećnici su prihvatili podneseno izvješće o radu načelnika Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.

drugom rebalnasku proračuna Općine Bolu

 

POD 3)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je kazala da su proračunom Općine Bol za 2013. godinu planirani prihodi i izdaci u visini od 21.300.000,00 kuna.

U prvom polugodištu tekuće godine ostvareni su prihodi od 5.534.187,00 kuna (26%), a utrošeno je 7.843.441,00 kuna, iz čega proizlazi manjak poslovanja od 2.309.254,00 kuna, što će se nadoknaditi prihodima u drugoj polovici godine.

Voditeljica računovodstva je napomenula da su u prvom polugodištu redovito manji primici jer se tek od svibnja počinju akumulirati sredstva, a veći su izdaci zbog pripreme turističke sezone, a to se sve uskladi u drugom polugodištu do kraja kalendarske godine.

Do nedozvoljenih odstupanja došlo je na stavkama kupnje sitnog inventara,  odvodnja atmosferskih voda, usluge promidžbe, usluge savjetovanja, sudske pristojbe, troškovi legalizacije objekata na Vidovoj gori, troškovi izrade projekta Vidikovca, nova kamera u luci, računalna oprema, klima u Domu kulture, sportska oprema, Gradeko-sustav informiranja, komunalna oprema-molok kontejneri, pa predlaže vijeću općine Bol da za iste prihvate rebalans proračuna.

Rebalansom bi se troškovi povećali za 394.188,00 kuna, a sa istim se iznosom bi se povećao prihod od poreza na imovinu, pa bi prihvaćanjem rebalansa proračun iznosio ukupno 21.694.188,00 kuna.

Voditeljica računovodstva je izvijestila vijećnike da su dugovanja Općine Bol na dan 30.06.2013. godine iznosila 3.229.364,88 kuna (od kojih neka nedospjela, i tuđi prihodi-Hrvatske vode), dok su stvarna dugovanja po računima iznosili 1.733.000,00 kuna, dok su dugovanja na dan 31.08. iznosila 715.000,00 kuna.

Voditeljica računovodstva je izvijestila vijećnike da su potraživanja Općine Bol na dan 30.06.2013. godine iznosila 9.418.512,41 kuna.

Od toga na porezna potraživanja otpada 1.560.044,47 kuna, a ta potraživanja naplaćuje porezna uprava.

Potraživanja za koncesije iznose 2.292.307,00 kuna, potraživanja za zakup iznosi 396.915,00 kuna, potraživanja od boravišne pristojbe iznose 140.000,00 kuna, za komunalni doprinos 1.339.410,94 kuna, za javne površine 1.295.000,00 kuna, za stanove u otplati 232.823,00 kuna, za komunalnu naknadu 2.162.012,00 kuna. Za neka od ovih potraživanja su pokrenuti postupci prisilne naplate, sudski postupci, dok su neka potraživanja zastarjela, a neka još nisu  dospjela.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je zatražio od voditeljice računovodstva dostavu dokumentacije o nabavci info-pultova, koji su na  početku turističke sezone montirani u centru mjesta i na benzinskoj postaji.

 

Vijećnici su primili na znanje izvješće o prihodima i rashodima proračuna Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine.

 

POD 4)

Voditeljica računovodstva Neda Kraljević je vijećnicima iznijela prijedlog  odluke o drugom rebalansu proračuna Općine Bol za 2013. godinu.

Prema ovom prijedlogu drugog rebalansa proračuna općine Bol za 2013. godinu u stavci rashoda, konto 32251 sitni inventar povećava se za 30.000,00 kuna i iznosi 60.000,00 kuna, konto 323292 održavanje odvodnje atmosferskih voda povećava se za 35.000,00 kn te iznosi 105.000,00 kn, konto 323392 turistička promidžba povećava se za 20.000,00 kn te iznosi 70.000,00 kn, konto 32373 usluge savjetovanja (maritimna studija za luku) povećava se za 50.000,00 kn te iznosi 50.000,00 kn, konto 32952 sudske pristojbe povećava se za 25.000,00 kn te iznosi 35.000,00 kn, konto 32954 troškovi legalizacije doma na Vidovoj Gori povećava se za 20.000,00 kn te iznosi 20.000,00 kn, konto 412615 projekt za vidikovac povećava se za 35.000,00 kn te iznosi 55.000,00 kn, konto 4222 nova kamera u luci povećava se za 23.500,00 te iznosi 23.500,00 kn, konto 42211 računala i računalna oprema (novi fotokopirni aparat) povećava se za 10.000,00 kn te iznosi 20.000,00 kn, konto 42231 klima u Domu kulture povećava se za 10.000,00 kn, te iznosi 10.000,00 kn, konto 42261 sportska oprema na dječjem igralištu povećava se za 15.688,00 kn te iznosi 15.688,00 kn, konto 422731 turistička signalizacija povećava se za 60.000,00 kn te iznosi 80.000,00 kn, konto 422732 komunalna oprema (polu ukopani kontejneri) povećava se za 60.000,00 kn te iznosi 90.000,00 kn, konto 421395 nabavka kamena i popločavanje rive se povećava za 500.000,00 kn te iznosi 1.180.000,00 kn

Konto 421493 sufinanciranje izgradnje potpornog zida na Račić se smanjuje za 500.000,00 kn, te iznosi 1.300.000,00 kn.

Ukupno se povećavaju rashodi za 394.188,00 kn.

Prema predloženoj odluci rebalansa proračuna Općine Bol za 2013. godinu i prihodi se  povećavaju za 394.188,00 kuna i to konto 613 porez na imovinu povećava se za 394.188,00 kn.

Predloženim rebalansom, proračun Općine Bol za 2013. godinu u stavci prihoda iznosi 21.694.188,00 kn, a u stavci rashoda iznosi 21.694.188,00  kn.

Drugi rebalans proračuna Općine Bol za 2013. godinu donesen je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 5)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Tomislav Marčić je iznio planove o restrukturiranju tvrtke i njenom postavljanju na zdrave noge.

Kazao  je da je Grabov rat ove godine na ime duga za koncesiju Splitsko-dalmatinskoj županiji već uplatio 1.800.000,00 kuna (od čega je Općina Bol dobila 1/3 odnosno 600.000,00 kuna), te da u ovoj godini planira uplatiti još najmanje 600.000,00 kuna.

Tvrtka planira provođenje postupka javne nabave i podizanje kredita kojim bi se pokrio cjelokupni dug prema Splitsko-dalmatinskoj županiji na ime naknade za koncesiju.

Od cjelokupnog iznosa naknade za koncesiju Općina Bol bi dobila 1/3 novca, te bi uz pomoć tih sredstava tvrtka Grabov rat banci vratila dio kredita, a za 3-4 godine i ostatak kredita.

Time bi tvrtka riješila glavninu dugovanja i završila restrukturiranje.

Tomislav Marčić je također podsjetio vijećnike na nezakonito postupanje SDŽ koja tek od ove godine Općini vraća 1/3 iznosa naknade od koncesije i to na temelju Rješenja Ministarstva financija.

Istaknuo je da su zbog toga nezakonitog postupanja i Općina Bol i tvrtka Grabov rat pretrpjele veliku štetu.

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o povećanju temeljnog kapitala KJP Grabov rat d.o.o.

Predloženom odlukom Općina Bol, kao jedini član Društva-osnivač, povećala bi temeljni kapital trgovačkog društva GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti, Uz pjacu 2, Bol, uplatom u novcu i to u iznosu od 600.000,00 kuna (sredstva koja je općina Bol dobila od tvrtke Grabov rat na ime naknade za koncesiju).

Odlukom se predviđa uplata sredstva na ime povećanja temeljnog kapitala najkasnije do 15. listopada 2013. godine.

Temeljni kapital trgovačkog društva GRABOV RAT d.o.o. za komunalne djelatnosti time bi se povećao sa iznosa od 580.000,00 kuna na iznos od 1.180.000,00 kuna.

Predloženom odlukom ovlašćuje se Predsjednik Skupštine tvrtke Grabov rat d.o.o. Jakša Marinković Šimić iz Bola, Račić 5, br. osobne iskaznice: 15150171- PP BRAČ, OIB: 83467447839, da u ime osnivača kod javnog bilježnika donese Odluku o izmjeni i dopuni Prečišćenog teksta izjave o osnivanju, kao i da donese druge odgovarajuće odluke potrebne radi povećanja temeljnog kapitala i da poduzme sve druge zakonom propisane radnje pred svim nadležnim tijelima.

 

Vijećnici su JEDNOGLASNO donijeli odluku o povećanju temeljnog kapitala KJP Grabov rat d.o.o., a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

 

POD 6)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se o ovoj točci dnevnog reda raspravlja i donese odluka na idućoj sjednici općinskog vijeća, što su vijećnici primili na znanje

 

POD 7)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se o ovoj točci dnevnog reda raspravlja i donese odluka na idućoj sjednici općinskog vijeća, što su vijećnici primili na znanje

 

POD 8)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se o ovoj točci dnevnog reda raspravlja i donese odluka na idućoj sjednici općinskog vijeća, što su vijećnici primili na znanje

 

POD 9)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se o ovoj točci dnevnog reda raspravlja i donese odluka na idućoj sjednici općinskog vijeća, što su vijećnici primili na znanje

 

POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je obrazložio prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.

Predložena odluka je napravljena u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti i Zakonom o trgovini prema kojima vijeće Općine Bol donosi odluku o produžetku radnog vremena u vremenu od 24.00 do 02.00 sata, prema kojom vijeće određuje kriterije za skraćenje radnog vremena pojedinog ugostiteljskog objekta, prema kojom vijeće određuje prostore za pružanje usluga iz kioska na području općine Bol i prema kojom se određuje lokacija gdje ugostiteljski objekti iz skupine restorani i barovi mogu raditi od 00.00 do 24.00 sata.

Sve gore navedene odluke već postoje, ali ih vijeće Općine Bol može po potrebi mijenjati.

Prijedlog odluke o ugostiteljskoj djelatnosti sadrži nove odredbe o turističko-kulturnim manifestacijama.

Turističko-kulturne manifestacije su: pozdrav ljetu, adio lito, bolske ljetne noći koje se u pravilu održavaju svakog četvrtka, Dan Općine Bol i ljetni karneval.

Učesnike turističko-kulturnih manifestacija bira tročlano povjerenstvo na temelju javnog natječaja.

Poduzeća  i ustanove u vlasništvu Općine Bol, TZ Bol, udruge građana registrirane na području Općine Bol, Osnovna i srednja škola Bol i obrtnici koji prezentiraju tradicionalne djelatnosti su oslobođeni plaćanja naknade za korištenje javne površine, a ostali plaćaju najmanje 200,00 kuna za jedno sudjelovanje.

Za provođenje turističko-kulturnih manifestacija se zadužuju direktor TZO Bol i direktorica Centra za kulturu općine Bol.

Vijećnici su u raspravi naglasili da glavni kriteriji za biranje učesnika ovih manifestacija  moraju biti kvaliteta ponude i gastronomski specijaliteti sa Brača i iz Dalmacije.

Da bi ova turističko-kulturna manifestacija uspjela treba angažirati bolske ugostitelje koji će na taj način prezentirati svoju gastronomsku ponudu, treba organizirati degustaciju bolskih  vina, a kafići se mogu prezentirati organizacijom cocktail-show-a.

Gastronomski i zabavni program ovih manifestacija treba biti na većoj razini od dosadašnjih, a to će se postići većim pravodobnim angažiranjem odgovornih osoba.

O prijedlogu odluke o ugostiteljskoj djelatnosti će se još raspravljati na vijeću Općine Bol.

 

POD 11)

Načelnik Tihomir Marinković je upoznao vijećnike da početkom listopada slijedi nastavak radova na izgradnji novog  kanalizacijskog sustava na Bolu.

Načelnik je kazao da će radovi u ulici Tina Ujevića početi najvjerojatnije 1. listopada, dok se početak radova na Rivi očekuje od 9. listopada.

Tada će u potpunosti zatvoriti promet preko Rive, te će se uvesti privremena regulacija prometa u centru Bola.

Planira se uvođenje jednosmjernog prometa od ulaza u ulicu Domovinskog rata prema ulici Rudina i Frane Radića do crkve Gospe od Karmela te izlaz u ulici Novi put.

Vijećnik Matko Baković je pitao kako će se odvijati kamionska opskrba supermarketa u centru mjesta.

Načelnik je odgovorio da je već kontaktirao veće dostavljače robe, da su oni upoznati sa predstojećom regulacijom prometa. Načelnik je istaknuo da se oni moraju prilagoditi situaciji te opskrbu vršiti manjim kombi vozilima.

Vijećnik Branko Mikulić je kazao da 9. listopada još ima dosta gostiju u Bolu, te da bi se ranim početkom izvođenja radova moglo negativno utjecati na poslovanje ugostiteljskih objekata na Rivi.

Načelnik je odgovorio da je izgradnja kanalizacijskog sustava prioritet, te da općina mora bez odgode započeti sa radovima kako bi povukla što više sredstava iz EU fondova.

Boris Škrbić je pitao da li su ulice Domovinskog rata i ulica kod caffe bara Marinero spremne za toliki promet, te je upozorio da i štekati kod Marinera mogu ometati promet.

Načelnik je kazao da će se dio štekata kod caffe bara Marinero morati ukloniti radi nesmetanog odvijanja prometa.

Vijećnik Ivica Šćepanović je rekao da se nitko ne bi trebao buniti zbog predstojećih radova jer oni predstavljaju kapitalnu investiciju za Općinu Bol. Smatra da je 15. listopada optimalan datum za početak izvođenja radova. Također ističe da izvođače treba poticati da što brže i ozbiljnije rade.

Načelnik je kazao da je rok za izvođenje radova kratak, te da sa radovima treba što prije započeti, kako bi se radovi što prije dovršili i da se povuče što više sredstava.

Vijećnica Sani Bodlović je upozorila da će se glavnina prometa odvijati ispred Osnovne i Srednje škole te da treba osigurati sigurnost učenika.

Načelnik je kazao da će  ravnateljima škola dati potpune informacije o novoj regulaciji prometa kako bi mogli upozoriti učenike na potencijalne opasnosti.

Dinko Karninčić je pitao da li će stanovnici ulice Rudina i dalje uz rub ulice moći parkirati automobile.

Načelnik je odgovorio da hoće, ukoliko to ne bude ometalo promet.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da uskoro slijedi sastanak na kojem će biti odlučeno tko će biti izvođač radova.

Nadalje, rekao je da nam predstoji ozbiljan posao te da prema građanima treba širiti pozitivno ozračje i što više ih informirati o značaju ovog projekta za Općinu Bol.

 

POD 12)

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je upoznao vijećnike sa dopisima i molbama upućenim općinskom vijeću.

-Vinko Kraljević vlasnik obrta „Paradise Park“ od općinskog vijeća je zatražio da,  sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13), donese odluku kojom se zemljište koje on koristi za pružanje usluge parkiranja kod plaže Zlatni rat  vrednuje kao „niže vrijedno poljoprivredno tlo“, te da ukinu dosadašnje vrednovanje tog zemljišta koje je okarakterizirano kao „osobito vrijedno poljoprivredno tlo“.

Vijećnici su zaključili da Općina Bol nije nadležna za donošenje tražene odluke.

Naime, sukladno članku 20. Zakona o poljoprivrednom zemljištu za donošenje takve odluke nadležna ja Agencija za poljoprivredno zemljište, te su pozvali Vinka Kraljevića da se sa ovim zahtjevom obrati nadležnom tijelu.

-Ivana Okmažić vlasnica U.O. „Afitat“ podnijela je općinskom načelniku i vijeću pritužbu na rad Stipe Karmelića- pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Naime, u svom dopisu ona tvrdi da Jedinstveni upravni odjel nije poduzeo nikakve zakonske korake kako bi spriječio nelegalne aktivnosti iznajmljivanja brodica i motornih vozila, koje bez ikakvih odobrenja u akvatoriju luke Bol i na javnim površinama vrši Braniteljska zadruga Zmajeva špilja.

Također, navodi da joj nije omogućen pristup traženim informacijama, te ponovno traži da joj se dostave informacije o tome što je Jedinstveni upravni odjel  Općine Bol poduzeo kako bi spriječio nelegalnu djelatnost Braniteljske zadruge Zmajeva špilja.

Načelnik Tihomir Marinković je kazao da je direktor Braniteljske zadruge Zmajeva špilja Zlatko Živković u više navrata izrazio želju za legalizacijom djelatnosti i postavio zahtjev za koncesijsko odobrenje i za korištenje javne površine.

Međutim, kako još nije formirano Vijeće za dodjelu koncesija, a što se nije dogodilo ni na ovoj sjednici općinskog vijeća, o njegovom zahtjevu nema tko ni odlučivati.

Načelnik je podsjetio da je Vijeće za dodjelu koncesija raspušteno rješenjem Ministarstva pomorstva zbog učestalih pritužbi na njegov rad i nezakonitog postupanja.

Načelnik je ponovio kronologiju događanja vezano uz zahtjeve za davanje koncesijskog odobrenja Braniteljskoj zadruzi Zmajeva špilja.

Tako je Braniteljska zadruga u otvorenom roku uputila zahtjev za koncesijsko odobrenje za iznajmljivanje dvije brodice, ali je taj zahtjev odbijen, već je odobren zahtjev obrta „Afitat“ za 14 brodica i obrta „Moreta“ za 6 brodica čime je popunjeno 20 predviđenih koncesija za rent a boath.

Braniteljska zadruga je uputila žalbu Ministarstvu pomorstva koja je prihvaćena i prema kojoj je poništeno koncesijsko odobrenje obrtu „Moreta“.

Na drugoj sjednici Vijeća ponovno nije prihvaćen zahtjev Braniteljske zadruge za iznajmljivanje šest brodica, već je prihvaćen zahtjev obrta „Moreta“.

Na toj sjednici vijeće je zaključilo da se uputi molba načelniku da dopuni Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom tako da se na području općine Bol može iznajmljivati ukupno 26 brodica. Načelnik je taj prijedlog prihvatio te je i Upravni odjel za pomorstvo SDŽ potvrdio usklađenost dopuna Plana sa Planom upravljanja pomorskim dobrom SDŽ za 2013. godinu.

Time su ispunjeni formalni uvjeti da vijeće za koncesijska odobrenja dozvoli iznajmljivanje još šest brodica Braniteljskoj zadruzi.

Međutim, Vijeće za dodjelu koncesija još nije imenovano, te još nije raspravljano u uredno postavljenim zahtjevima Braniteljske zadruge Zmajeva špilja.

Činjenica je da danas Braniteljska zadruga pruža usluge iako još nije dobila koncesijsko odobrenje, ali je načelnik kazao da Braniteljskoj zadruzi namjerava poslati račune za korištenje javne površine i pomorskog dobra i za 2012. godinu i za 2013. godinu premda je to rješenje pravno manjkavo.

Vijećnik Matko Baković je kazao da Ministarstvo pomorstva nije uzelo u obzir sve kriterije za dodjelu koncesijskih odobrenja, te je neopravdano prihvatilo žalbu Braniteljske zadruge i naložilo da se izaberu novi članovi Vijeća za koncesije.

Načelnik je kazao da se rješenja višeg upravnog tijela moraju provoditi.

Komunalni redar Zdravko Bartulović je kazao da je Braniteljskoj zadruzi Zmajeva špilja poslao Rješenje o uklanjanju motornih vozila sa javne površine neposredno nakon što ih je uočio. Nakon proteka roka za žalbu odmah je poslao i Rješenje o izvršenju te je određen datum uklanjanja. Uz asistenciju djelatnika KJP Grabov rat pokušao je i provesti postupak uklanjanja motornih vozila sa javne površine, ali su djelatnici Braniteljske zadruge ranije dragovoljno uklonili vozila, te ih više nisu postavljali.

Vijećnici Ivica Šćepanović i Boris Škrbić nisu podržali odluku načelnika da Braniteljskoj zadruzi pošalje račune za korištenje javne površine i pomorskog dobra za 2012. i 2013. godinu jer se na taj način legalizira njihova protupravna djelatnost.

Jakov Okmažić je postavio vijećničko pitanje te je od pročelnika zatražio pisano očitovanje o tome što je poduzeto kako bi se spriječila nelegalna djelatnost iznajmljivanja brodica i motornih vozila Braniteljske zadruge Zmajeva špilja.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da iz rasprave proizlazi da se prilikom dodjeljivanja koncesijskih odobrenja radilo više kompromisa koji su rezultirali neredom i nezadovoljstvom, ali uslugu koju je pružala Braniteljska zadruga ove i prošle godine treba naplatiti.

-Jadranka Nejašmić ravnateljica općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ je dopisom  upoznala vijećnike sa problemom smještaja knjižne građe zbog nedostatka prostora.

Podsjetila je na mogući način rješenja ovog problema koje je predložilo Povjerenstvo imenovano od općinskog vijeća 2012. godine.

Naime, Povjerenstvo je predložilo da se knjižnici, kao privremeno rješenje, da na korištenje istočna soba na katu Gotičke kuće, te na taj način riješi problem smještaja knjiga za duže vrijeme.

Međutim, ravnateljica je istaknula da se nikada nije postupilo po prijedlogu ovog Povjerenstva.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je kazao da treba odrediti termin te pozvati ravnateljicu općinske knjižnice na razgovor o ovoj problematici.

Sastanku će, uz ravnateljicu knjižnice,   nazočiti predsjednik vijeća, načelnik Općine Bol i  pročelnik.

 

Sjednica je završila u 23.30 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content