Zapisnik sa 7. sjednice vijeća 2011.

30. prosinca, 2011. u 11:32:50


REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/11-01/375
Ur. broj: 2104/02-11-02/01
Bol, 7. studenog 2011. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  7/2011 sjednice općinskog Vijeća održane dana 4. studenog 2011. godine, sa početkom u 18.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Jakša Marinković Šimić (predsjednik općinskog vijeća), Zvonko Marić (prvi potpredsjednik općinskog vijeća), Merlin Katić, Branko Mikulić, Vice Klapež, Matko Baković (drugi potpredsjednik općinskog vijeća),  Vinko Kraljević, Jakša Marinković Tomić, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Jakov Okmažić.

Izočni:-.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić- zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar.

A)    Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B)    Usmeno izvješće načelnika o radu Općine Bol između dvije sjednice vijeća:
Načelnik je kazao da je prošla 6/2011. sjednica općinskog vijeća održana 17. listopada 2011. godine, te da je na toj sjednici podnio detaljno izvješće o radu.
Načelnik je rekao da zbog malog vremenskog razmaka između dvije sjednice vijeća na ovoj sjednici neće  podnositi izvješće o radu, te je pozvao vijećnike da postave vijećnička pitanja.

Pitanja vijećnika, prijedlozi, primjedbe i pohvale vijećnika:
Vijećnik Boris Škrbić je zatražio informaciju od predsjednika vijeća koji je ujedno predsjednik Skupštine KJP Grabov rat d.o.o. da mu kaže je li, ranije otpušteni djelatnik, Stipe Ivić vraćen na posao u tvrtku Grabov rat.
Nadalje, tražio je da mu se odgovori na pitanje ako je vraćen na posao, tko je o tome donio odluku i pod kojim uvjetima je vraćen dok traje sudski spor o utvrđivanju zakonitosti otkaza, te na koje radno mjesto je vraćen.
Predsjednik vijeća Jakša Marinković-Šimić je rekao da će od direktora KJP Grabov rat d.o.o. zatražiti pismeni odgovor na ovo pitanje, koji će biti dostavljen vijećnicima.
Boris Škrbić je primijetio da se već dvije godine u proračunu Općine Bol predviđaju sredstva za pokrivanje kanala u ulici Domovinskog rata, te je pitao kada će se taj projekt realizirati.
Načelnik je odgovorio da je prilikom rekonstrukcije elektromreže na tom području u kanalu za oborinske vode postavljen elektro kabel. Općinsko poduzeće Grabov rat nema stručno osoblje ovu rekonstrukciju, te je potrebno angažirati vanjske suradnike koji hitno moraju napraviti prohodni kanal za odvodnju kišnice.
Boris Škrbić je također postavio pitanje kada će se betonirati 10-15 metara  makadama u centru mjesta u ulici Ruđera Boškovića između kuća Mitov-Vrsalović.
Načelnik je odgovorio da bi prije betoniranju tog dijela ulice treba prethodno napraviti kanal za odvodnju oborinskih voda, te da je to prilično skup i složen projekt zbog razlike u visini spomenute ulice i ulice R. Boškovića, za koji trenutno nema predviđenih sredstava u proračunu.
Vijećnik Vice Klapež je primijetio da su  u naselju Blato-Ratac kontejneri izbačeni na ulicu, a oko njih se gomila i glomazni otpad, građevinski otpad, granje i sl., te je pitao načelnika kada se planira urediti taj prostor.
Načelnik je odgovorio da je u tijeku realizacija ugradnje modernih polu-podzemnih kontejnera na području Općine Bol, te da će se u drugoj fazi dva kontejnera postaviti i u naselju Blato-Ratac. Načelnik je također kazao da i građani moraju aktivno sudjelovati u provođenju mjera komunalnog reda, te prijavljivati prekršitelje općinskih odluka.
Već odloženi glomazni otpad će ukloniti djelatnici tvrtke Grabov rat, a oni će i ukloniti  kontejnere sa ceste.
Vice Klapež je pitao do kada se provodi odluka o  zabrani prometa kroz centar mjesta.
Načelnik je odgovorio da zabrana prometa kroz centar mjesta vrijedi cijelu godinu, odnosno da je riva pješačka zona, ali da djelatnici Grabovog rata zimi ukloni znak zabrane, pa se ta odluka ne provodi cijelu godinu.
Vinko Kraljević je predložio da se uredi parkić kod Doma staraca, te da se prilagodi korisnicima Doma.
Načelnik je prihvatio ovaj prijedlog.
Vijećnik Branko Mikulić je pitao načelnika hoće li i kada dodijeliti novčanu pomoć boćarskom klubu „Blato-Ratac“.
Načelnik je odgovorio da je prije nekoliko dana zaprimljena molba boćarskog kluba „Blato-Ratac“ za dodjelu novčane pomoći, te da će njihov zahtjev pozitivno riješiti u skladu sa postojećom financijskom situacijom.

C)    Predsjednik Općinskog vijeća Jakša Marinković-Šimić je konstatirao da nije bilo pismenih primjedbi na zapisnik sa 6/11 sjednice Općinskog vijeća.
Vijećnik Vinko Kraljević je iznio usmenu primjedbu na zapisnik.
Naime, primijetio je da je u prijedlogu zapisnika izostavljeno njegovo pitanje o radnom statusu Frančeske Tomaš-tete u Dječjem vrtiću „Mali princ“ Bol.
Na prošloj sjednici je rekao da Frančeski Tomaš uskoro ističe Ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme, te je pitao da li joj se namjerava produžiti ugovor.
Pročelnik Stipe Karmelić je na prošloj sjednici odgovorio da je Frančeski Tomaš produžavan radni odnos na određeno vrijeme preko tri godine, da je zadnji ugovor  ravnateljica zaključila bez odobrenje Upravnog vijeća vrtića i bez odobrenja vijeća Općine Bol, te da sada Frančeska Tomaš tvrdi da je u stalnom radnom odnosu.
Zvonko Marić je kazao, da djelatnica ne može plaćati tuđe greške i propuste, ali ravnateljica Dječjeg vrtića pri zapošljavanju treba  poštivati pedagoške standarde, te je u njenoj nadležnosti davanje otkaza zbog tehnološkog viška.
Vijećnici su zaključili da se neće očitovati o radnom statusu Frančeske Tomaš jer je to u nadležnosti stručnih službi Dječjeg vrtića.
Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ općine Bol 5/09) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.
Zapisnik sa 6/11 sjednice vijeća je  usvojen JEDNOGLASNO.     

D)    Dnevni red, uz predložene nadopune predsjednika vijeća je prihvaćen  jednoglasno, te glasi:

1.    Rasprava i donošenje odluke o kupnji nekretnine.
2.    Rasprava i donošenje odluke o sklapanju darovnog ugovora za zemljište za izgradnju stanova POS-a.
3.    Rasprava i donošenje odluke o imenovanju natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol.
4.    Rasprava i donošenje odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.

DNEVNI RED:

POD 1)
Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o kupnji nekretnine.
Naime, ovom odlukom se predviđa da Općina Bol, radi osiguranja prostora za postavljanje kulturno-povijesne zbirke obitelji Čečuk koju je Biserka Romac ugovorom od 11. prosinca 2009. godine darovala Općini Bol, kupuje nekretnine označene kao čestica zgrade broj 529, Z.U. 1426, k.o. Bol, oznaka nekretnine stojna kuća, površina 32 m2 i čestica zgrade 530, Z.U. 1072 k.o. Bol, oznaka nekretnine peć-zemljište bez zgrade, površina 86 m2, vlasništvo Biserke Romac i Slavenke Čečuk iz Zagreba za po 1/2 idealnog dijela.
Odlukom se cijena predmetnih nekretnina kao tržišna cijena utvrđuje u iznosu od 1.769,03 eura/m2, odnosno ukupna cijena za predmetne nekretnine u površini od 118 m2 iznosi 238.660,05  eura, te će biti isplaćena od 2012. godine do 2016. godine u pet jednakih godišnjih obroka, odnosno po 47.732,01 eura iznosu kunske protuvrijednosti prema prodajnom tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate najkasnije do petnaestog ožujka tekuće godine.
Odlukom se predviđa da će se prava i obveze između Biserke Romac i Slavenke Čečuk, kao prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirati ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Odluka o kupnji nekretnine donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 2)
Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o  sklapanju darovnog ugovora za zemljište za izgradnju stanova POS-a.
Naime, da bi se nastavile daljnje aktivnosti za realizaciju izgradnje stanova, potrebno je da Općina Bol daruje APN-u zemljište na kojem će se graditi POS-ovi stanovi.
Predloženom odlukom Općina Bol, radi osiguranja prostora za izgradnju stanova i Programa društveno poticane stanogradnje, daruje Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN)  česticu zemlje 570/1 Z.U. 3101 k.o. Bol, površine 470 m2 i česticu zemlje 570/3 Z.U. 3107 k.o. Bol, površine 344 m2.
Odlukom se predviđa da će se prava i obveze između Općine Bol kao darovatelja i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama kao obdarenika, regulirati ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Odluka o sklapanju darovnog ugovora za zemljište za izgradnju stanova POS-a donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)
Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je odredbom članka 15. Statuta Centra za kulturu („Službeni glasnik“ Općine Bol br. 2/07) propisano da ravnatelja Centra za kulturu imenuje općinsko vijeće na temelju javnog natječaja. Odredbom stavka 2. istog članka je propisano da javni natječaj za izbor ravnatelja raspisuje Natječajno povjerenstvo od 3 člana kojeg imenuje općinsko vijeće.
Zbog toga je nužno donijeti odluku  o imenovanju natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol.
Zvonko Marić, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja, je predložio imenovanje natječajnog povjerenstva u sastavu: Jadranka Nejašmić, predsjednik, Zvonko Marić, član i Svjetlana Baković, član, koje je, u roku od pet dana nakon stupanja na snagu ove odluke, dužno raspisati javni natječaj za biranje ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol.
Natječajno povjerenstvo je prilikom raspisivanja javnog natječaja za ravnatelja dužno poštovati odredbe članka 13. i 14. Statuta centra za kulturu općine Bol, zaprimiti molbe, procijeniti predloženi program rada, obaviti razgovor sa zainteresiranim natjecateljima i predložiti vijeću najpovoljnijeg kandidata.

Odluka o imenovanju natječajnog povjerenstva za biranje ravnatelja Centra za kulturu Općine Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 4)
Pročelnik Stipe Karmelić je donošenje predložene odluke nužno da bi se osigurao zakonit i nesmetan rad Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol.
Naime, ranije je donesena odluka o imenovanju Zorane Marinković za v.d. ravnateljicu Dječjeg vrtića, ali bez donošenja odluke o razrješenju dosadašnje ravnateljice Breze Marinković nije moguć upis promjene u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.
Zbog toga se predloženom odlukom Breza Marinković iz Bola, Ruđera Boškovića 3,  razrješuje funkcije ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol, a Zorana Marinković iz Bola, Podan Glavice 4, se imenuje za vršiteljicu dužnosti ravnateljice Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol na 0,25 radnog vremena najdulje na vrijeme do jedne godine.

Odluka o razrješenju ravnatelja i imenovanju v.d. ravnatelja Dječjeg vrtića „Mali princ“ Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

Sjednica je završila u 19.00 sati 

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:
Jakša Marinković-Šimić

Skip to content