Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2019.

20. studenoga, 2019. u 13:37:04

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/19-01/139

Ur. broj: 2104/02-19-02/01

Bol, 14. studenog 2019. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 6/2019 sjednice općinskog Vijeća održane dana 13. studenog 2019. godine, sa početkom u 18.30 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Matko Baković (predsjednik vijeća), Milan Škrbić, Marjan Marjanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća).

Izočni: Tomi Fabijanović, Mate Petrić, Tonči Kukoč Bager – opravdano.

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher, Jadran Bašić – predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 8 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima te nadopunjen točkama 10. i 11., je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća načelnika o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.
 2. Rasprava i donošenje odluke o komunalnom redu.
 3. Rasprava o uvjetima dodjeljivanja koncesijskih odobrenja na plaži Zlatni rat.
 4. Rasprava i donošenje odluke o određivanju imena ulice Put Postinja.
 5. Rasprava i donošenje odluke o kupnji dijela čest. zemlj. 595/3 k.o. Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna DVD-a Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.
 7. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna Općinske knjižnice Hrvatska čitaonica za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.
 8. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna Centra za kulturu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.
 9. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju izvješća proračuna Dječjeg vrtića Mali princ za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.
 10. Rasprava i donošenje odluke o davanju suglasnosti nositelju prava građenja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Bol“ o prijenosu dijela prava na KJP Grabov rat d.o.o.
 11. Rasprava i donošenje odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu.
 12. Rasprava i donošenje zaključka po molbama za storniranje dijela računa (ZOO station 2, ATD ugostiteljski obrt i Sicuro d.o.o.).

C) Primanje na znanje zapisnika sa 5/2019 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 5/2019 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Zapisnik je primljen na znanje sukladno članku 88. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19).

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je zamolio vijećnike da odustanu od postavljanja vijećničkih pitanja, te je za slijedeću sjednicu odgodio i podnošenje usmenog izvješća o radu općine.

Navedeno je opravdao umorom od netom okončanog putovanja u Zagreb.

Vijećnici su prihvatili prijedlog načelnika te su za iduću sjednicu odgodili postavljanje vijećničkih pitanja, prijedloga i pohvala.

Nakon toga se odmah pristupilo raspravama o pojedinim točkama Dnevnog reda.

DNEVNI RED:

POD 1)

Načelnik je vijećnicima podnio Izvješće o radu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine:

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine održane su 3 sjednice općinskog vijeća općine Bol. Na svakoj sjednici je izvješćivao vijećnike o radu, a vijećnici su redovno postavljali pitanja i dobivali odgovore radi bolje informiranosti.

Na 1/2019 vijeća dana 30. siječnja 2019. raspravljalo se o prošlogodišnjem WTA Bol open teniskom turniru, te se raspravljalo o radu i programu Centra za kulturu općine Bol. Na istoj sjednici je donesena odluka o visini paušalnog poreza po krevetu te je izmijenjena odluka o koeficijentima za plaću sezonskih službenika i namještenika.

Na 2/2019 sjednici dana 20. ožujka 2019. godine raspravljalo se o predloženom cjeniku sakupljanja otpada, donesena je odluka o komunalnim djelatnostima na području općine Bol, donesena je odluka o naknadama za korištenje komunalne infrastrukture na pomorskom dobru i za korištenje javnih površina na području općine Bol. Na istoj sjednici je donesena odluka o imenovanju ulica Put Zlatnog rata i Put Murvice, te je izmijenjena odluka o komunalnom doprinosu tako da se Boljanima i za gradnju druge kuće daje popust. Donesena je odluka o kupnji dijela vrta u teatrinu Dva ferala i donesena je odluka o koeficijentu za obračun plaće pročelnika. Raspravljalo se o pristiglim molbama.

Na 3/2019 sjednici dana 28. svibnja 2019. godine raspravljalo se o izvršenju proračuna općine Bol za 2018. godinu. Donesena je odluka o kratkoročnom zaduženju općine Bol, donesena je odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka, donesena je odluka o odvodnji otpadnih voda na području općine Bol, te o mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina. Na istoj sjednici raspravljalo se o stanju u prostoru općine Bol sa naglaskom na zaustavljanje daljnje apartmanizacije. Donesena je odluka o regulaciji plaće ravnateljice Centra za kulturu i općinske knjižnice, te je donesena odluka o sufinanciranju nabavke nadgrobne ploče Anti Radiću. Raspravljalo se i o prijedlogu financiranja sistematskog pregleda za stariju populaciju. Konačno je uređena šumica na plaži Zlatni rat u kojoj se pruža ugostiteljska i trgovačka usluga iz 17 novih montažnih objekata. Plaža Zlatni rat je i ove godine dobila jedno od mnogobrojnih priznanja kao najljepša plaža na svijetu, ovog puta od svjetske turističke platforme Big 7 travel. Završeno je uređenje dječjeg vrtića koji sada može primiti još jednu jasličnu skupinu djece, čime doprinosimo demografskoj obnovi naše općine. Uređena je nova pješačka zona u centru Bola i to na Rudini kod Osnovne škole, čime smo zaštitili naše đake, a građanima dali novi kvalitetni prostor za šetnju i druženje. Preuređeno je prizemlje zgrade Loža 5, tako da je u zapadnoj prostoriji smješteno bolsko odjeljenje glazbene škole a u istočnoj prostoriji su uređene dvije kancelarije. Županijska lučka uprava je izabrala najpovoljnijeg izvođača za izradu izvedbenog projekta dogradnje luke na Račiću, ali se odmah nastavno projektira i druga faza luke, tj. produženje Velog mosta i produženje mostića kod benzinske postaje. Općina Bol redovno prati potrebe svojih stanovnika: pomaže socijalno ugroženim osobama i bolesnima, našoj djeci nudimo mogućnost bavljenja mnogobrojnim vanškolskim aktivnostima. Općina Bol je redovno financirala rad Dječjeg vrtića, Centra za kulturu, općinske knjižnice, DVD-a Bol… Načelnik je također održavao kontakte sa odgovornim osobama u SDŽ, i sa odgovornim osobama u državnim institucijama.

Tonči Buljan je pitao da li se planira daljnje postavljanje kamenih ploča odnosno spajanje kamenog popločenja od Osnovne škole do „Užića kale“ .

Načelnik je rekao da se, za sada odnosno za iduću godinu, ne planira daljnje popločenje ulice Rudina.

Tonči Buljan je pitao kada će se ugraditi rampa za dječja kolica u ulici Težački put (skalinada od kuće Tonkice Trutanić do Obilaznice).

Načelnik je kazao da se radi na realizaciji više takvih manjih zahvata u prostoru.

Ivica Šćepanović je pohvalio ažurnost Grabovog rata u sanaciji posljedica olujnog nevremena, ali se osvrnuo na nerad Lučkog kapetana. Naime, istaknuo je da Lučki kapetan nije ni izišao na teren za vrijeme olujnog juga. Vijećnik smatra da je Lučki kapetan trebao savjetovati vlasnike brodica i aktivno sudjelovati u obrani od elementarne nepogode.

Ivica Šćepanović je još jednom istaknuo potrebu žurne izgradnje novog groblja.

Načelnik je rekao da se intenzivno radi na realizaciji projekta izgradnje novog groblja.

Ivica Šćepanović je pitao da li pronađeno rješenje za građane da na reciklažno dvorište mogu odložiti manju količinu građevinskog otpada.

Načelnik je kazao da je upravo donesen Cjenik odlaganja građevinskog otpada sa područja Općine Bol kojim je određena naknada od 5,00 kuna za odlaganje građevinskog otpada do 30 litara volumena za manje građevinske zahvate.

Katarina Marčić je pitala kada će se u potpunosti asfaltirati i urediti novoizgrađene ulice na Kupini npr. Pučišća ulica gdje je u zadnje vrijeme izgrađen veći broj zgrada.

Načelnik je kazao da se planira uređenje tih ulica, ali dinamika uređenje ovisi o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa na terenu, ali i o financijskim mogućnostima općine.

Naime, ove godine je kupljeno zemljište, nastavno treba izvršiti određene pripreme te nakon toga pristupiti izgradnji ulica.

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na loše izveden prijelaz između popločanog i nepopločanog dijela ceste na Rudini, zbog čega se zadržava voda i stvara lokva.

Načelnik je kazao je napravljen kanal za otjecanje vode, ali bi ga trebalo češće očistiti od lišća. Načelnik je rekao da će na to upozoriti djelatnike KJP Grabov rat.

Vijećnici su sa 5 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa donijeli odluku o prihvaćanju izvješća o radu načelnika Općine Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine, a donesena odluka će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 2)

Na prošloj 5/2019 sjednici općinskog vijeća je bilo prvo čitanje prijedloga Odluke o komunalnom redu .

Predsjednik vijeća Matko Baković je tada predložio vijećnicima da do ove sjednice detaljno prouče tekst prijedloga odluke te da pisane prijedloge nadopune ili izmjene predložene odluke upute njemu, kako bi se o prijedlozima moglo kvalitetnije raspravljati.

Donošenje nove Odluke o komunalnom redu je, sukladno odredbama novog Zakona o komunalnom gospodarstvu, obveza jedinica lokalne samouprave.

Sukladno zakonskim odredbama provedeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, putem službenih stranica Općine Bola. Tijekom internetskog savjetovanja nije zaprimljena niti jedna sugestija, prijedlog ili komentar.

Predloženom odlukom su naročito propisane odredbe o:

– uređenju naselja,

– načinu uređenja i korištenja površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu općine za gospodarske i druge svrhe,

– uvjetima korištenja javnih parkirališta, nerazvrstanih cesta i drugih površina javne namjene za parkiranje vozila,

– održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene,

– uklanjanju snijega i leda,

– uklanjanju protupravno postavljenih predmeta,

– mjerama za provođenje komunalnog reda,

– kaznama za učinjene prekršaje.

Ivica Šćepanović je predložio da se članci 5. i 108. nadopune na način da se predvidi postavljanje jednostavnog montažnog objekta-kontejnera koji bi služio kao kancelarija i skladište manjeg alata, a koji bi se mogao privremeno postaviti na građevinskoj čestici za vrijeme izvođenja građevinskih radova.

Ivica Šćepanović je predložio brisanje st. 1. iz članka 11. odnosno brisanje zabrane vješanja i sušenja rublja na površinama koje je vidljive sa ulice.

Ivica Šćepanović je kazao da je potrebno standardizirati oblik i izgled reklama na području Općine Bol (članak 31.).

Katarina Marčić je kazala da bi trebalo standardizirati i izgled tendi na zgradama koje graniče sa javnim površinama(članak 28.).

Stipe Karmelić je kazao da je u tijeku izrada projekta dizajna štandova, putokaza, signalizacije i označavanja u prostoru na području općine, te da se planira standardiziranje svega navedenog.

Ivica Šćepanović se osvrnuo na članke od 66. do 68. kojima je reguliran rad tržnice na trgu Joze Bodlovića. Smatra da bi tržnica trebala primjernije izgledati te da je postojeća situacija katastrofalna. Pitao je koja je alternativa postojećem stanju.

Načelnik je rekao da se nova moderna tržnica planira graditi u sklopu prizemlja Hotela Park, a sama realizacija ovog projekta ovisi o Hotelima Zlatni rat, odnosno o dinamici gradnje hotela za sezonske radnike u Podborju.

Ivica Šćepanović je predložio brisanje stavka 3. članka 89. odnosno brisanje mogućnosti postavljanja hladnjaka odnosno ledenica uz kioske.

Ivica Šćepanović je predložio da se u Planu uređenja komunalne infrastrukture predvidi i redovito čišćenje i uređivanje Vidikovca.

Ivica Šćepanović je pitao postoji li interes trgovačkih lanaca za izgradnju trgovačkog centra na parkiralištu na ulasku u mjesto.

Načelnik je kazao da su 3 trgovačka lanca iskazala interes za gradnju, ali općina još nije ishodila vlasnički list za ovaj kompleks zemljišta iako je sudska presuda donesena prije više godina. Za jedan dio zemljišta na istom kompleksu su u tijeku pregovori o zamjeni nekretnina sa tvrtkom Hoteli Zlatni rat d.d. .

Nataša Paleka Jakšić je upozorila na nezakonitu prodaju robe(najčešće kamioni sa voćem) izvan tržnice.

Nataša Paleka Jakšić se osvrnula na članak 96., odnosno na mogućnost montiranja zimskih vrtova na zakupljenim javnim površinama u periodu od 1.11. do 1. 03.

Pitala je koji su kriteriji za postavljanje tih zimskih vrtova.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se može postaviti montažno-demontažni objekti lagane konstrukcije i laganim krovom za koje nije potrebna građevinska dozvola. Ovi zimski vrtovi se mogu postaviti samo 4 zimska mjeseca uz uvjet da projekt odobri nadležni konzervatorski odjel.

Sani Bodlović je predložila da se nadopuni članak 85. stavak 2. na način da se besplatno korištenje javnih površina omogući i drugim pravnim osobama (škole, vrtić, DVD itd.).

Stipe Karmelić je pitao vijećnike da li podržavaju zabranu konzumiranja alkoholnih pića na ne zakupljenim javnim površinama (čl. 127.).

Vijećnici su podržali uvođenje ove zabrane.

Pročelnik Stipe Karmelić je pitao vijećnike da li podržavaju predloženi članak 137. odnosno obvezu zamjenskog pošumljavanja u slučaju sječe stabala.

Vijećnici su podržali uvođenje obveze zamjenskog pošumljavanja u slučaju sječe stabala.

Predsjednik vijeća Matko Baković je predložio da se odgodi glasovanje o predloženoj odluci, te da se za iduću sjednicu napravi prijedlog pročišćenog teksta u koji će se uvrstiti prijedlozi vijećnika.

Na idućoj sjednici općinskog vijeća će se održati još jedna rasprava te će odluka biti dana na glasovanje.

POD 3)

Vijećnik Tonči Buljan je predložio održavanje rasprave o uvjetima dodjeljivanja koncesijskih odobrenja na plaži Zlatni rat.

Tonči Buljan smatra da je potrebno odrediti jedinstveno radno vrijeme plaže.

Smatra da općinsko vijeće treba donijeti odluku o danu otvaranja plaže do 1. ožujka, te da svi koncesionari trebaju otvoriti svoje radnje do tog propisanog datuma.

Općinsko Vijeće može donijeti odluku o eventualnom skraćenom radnom vremenu u periodu predsezone i posezone. Također može odrediti datum “zatvaranja” plaže kao datum do kojega se moraju pružati sve usluge na plaži.

U slučaju da se nositelji koncesijskih odobrenja ne pridržavaju “radnog vremena’” plaže, definiranog od strane Općinskog Vijeća, Tonči Buljan predlaže da se donese odluka o izvanrednom prekidu koncesije. Također predlaže da se na tu odluku koncesionar ne može žaliti.

Predlaže da se uvede obveza da koncesionari do 1. ožujka dostave listu prodajnih artikala.

Općinsko Vijeće bi trebalo odobriti listu te ju ovjerenu vraća najmoprimcu, a u slučaju da Općinsko Vijeće ne odobri listu artikala, najmoprimac bi trebao u roku od 14 dana dostaviti novu listu na odobravanje Vijeću.

Ukoliko Vijeće i drugi put ne odobri listu artikala, ukida se odobrenje o koncesiji najmoprimcu (ukoliko isto postoji). Ukoliko najmoprimac pošalje identičnu listu kao i prijašnje godine, lista artikala se automatski odobrava i o njoj se ne glasa.

Toči Buljan predlaže da Komunalni redar dužan izvrši nadzor prodaje na plaži te provjeriti da li najmoprimci prodaju artikle sukladno ovjerenim listama artikala. Ukoliko komunalni redar uoči nepravilnosti, napraviti će prijavu po kojoj će se poništiti odobrenje o koncesiji.

Tonči Buljan smatra da je uvođenje liste artikala osnovni preduvjet za kvalitetnu raspravu o iznosima naknade za komunalnu infrastrukturu, te temelj po kojem se može donijeti odluka o novim iznosima koje će najmoprimci plaćati.

Ivica Šćepanović je podržao prijedloge Tonča Buljana te smatra da postupno treba uvoditi red na plaži Zlatni rat.

Sani Bodlović je kazala da općina može odrediti početak i završetak rada te radno vrijeme koncesionara te da općina određuje i djelatnost koncesionara. Smatra da se koncesionarima ne može uskratiti pravo na žalbu protiv općinskih odluka, jer je to pravo zakonom zagarantirano.

Katarina Marčić je upozorila na često kašnjenje Županije kod izdavanja suglasnosti na Godišnji plan, što također može predstavljati problem za određivanje početka rada koncesionara. Naime, korisnici pomorskog dobra, ne mogu obavljati djelatnost bez valjanog koncesijskog odobrenja.

Načelnik je kazao da je on nadležan za donošenje godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom. Prilikom donošenja Plana će uzeti u obzir sve gore navedene prijedloge.

Načelnik smatra da se u Planu može preciznije opisati usluga koja će se pružati iz svakog objekta na pomorskom dobru, ali da se ne može pretjerivati u određivanju obveznog vremena pružanja usluge jer se neke usluge ne isplati pružati 7-8 mjeseci godišnje.

Tonči Buljan je predložio osvjetljavanje plaže Zlatni rat, te je istaknuo da bi kafić Grabovog rata, nakon toga, mogao raditi i u večernjim satima.

Marjan Marjanović je pitao hoće li općina i u idućoj godini davati koncesijska odobrenja na plaži.

Načelnik je kazao da županija prepustila općini upravljanje plažom Zlatni rat i u idućoj godini, a time i pravo na izdavanje koncesijskih odobrenja na plaži.

Naime, čeka se pravomoćno rješavanje upravnog spora o dodjeli koncesije tvrtki Sport B iz Zagreba, nakon čega će se moći raspisati natječaj za dodjelu višegodišnje koncesije na plaži Zlatni rat.

Katarina Marčić je istaknula potrebu uređenja WC-a na plaži Zlatni rat. Postojeće stanje je nezadovoljavajuće, te zahodi zahtijevaju hitna ulaganja.

Načelnik je kazao da su zahodi vlasništvo RH, ali da će općina postepeno početi sa njihovim uređenjem, jer je teško od Republike Hrvatske očekivati da investira u uređenje zahoda u Bolu. Eventualno, može se nakon uređenja tražiti sufinanciranje uređenja zahoda.

POD 4)

Predsjednik vijeća Matko Baković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o određivanju imena ulice.

Predlaže se da se ulici u naselju Bol koja počinje od ulice David-cesta prema sjeveru u dužini od oko 50 metara te skreće prema istoku u dužini od oko 15 metara, a od skretanja se proteže dalje prema sjeveru u dužini od oko 170 metara, što u naravi predstavlja dio čest. zem. 5984 k.o. Bol, zajedno sa okolnim pripadajućim zemljištem ceste, određuje ime „Put Postinja“.

Označavanje imena ulice izvršit će se na Ulici sa odgovarajućim obilježjima.

Predložena Odluka o određivanju imena ulice Put Postinja donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 5)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o kupnji nekretnine.

Predloženom odlukom Općina Bol, radi izgradnje zgrade javne namjene na lokaciji Velo polje u naselju Bol, sa Ankicom Selak zaključuje ugovor o kupnji nekretnina.

Općina Bol, bi kupila dio nekretnine označene kao čest. zem. 595/3, Z.U. 29763, k.o. Bol, oznaka zemljišta pašnjak, površina 835 m2, suvlasništvo Ankica Selak, OIB: 39080436694, Obala 16, 21420 Bol za 17/24. Općina Bol kupuje 501 m2 predmetne nekretnine.

Cijena dijela nekretnine površine 501 m2, sukladno procjeni sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina ovlaštenog inženjera građevinarstva Remija Vukovića, utvrđuje se u iznosu od 95.324,00 eura koji će biti isplaćen u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju za efektivu Hrvatske narodne banke na dan isplate.

Općina Bol će navedeni iznos platiti u četiri godišnja obroka i to: 1. obrok u protuvrijednosti od 23.831,00 eura najkasnije do 31. siječnja 2020. godine, 2. obrok u protuvrijednosti 23.831,00 najkasnije do 30. lipnja 2021. godine, 3. obrok u protuvrijednosti 23.831,00 eura najkasnije do 30. lipnja 2022. godine i 4. obrok u protuvrijednosti 23.831,00 eura najkasnije do 30. lipnja 2023. godine.

Prava i obveze između prodavatelja i Općine Bol, kao kupca regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Načelnik je istaknuo da se na predmetnoj nekretnini planira gradnja medicinskog centra za smještaj tima prve pomoći i medicinskog osoblja.

Predložena Odluka o kupnji nekretnine donesena je sa 5 glasova ZA, 2 glasa PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima DVD-a za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

Dobrovoljno vatrogasno društvo Bol je u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine realiziralo prihode u iznosu od 304.526,00 kn, a rashode u iznosu od 428.966,00 kn.

Iz navedenog proizlazi manjak poslovanja u iznosu od 124.440,00 kn.

Višak iz prethodnih godina iznosi 789.641,00 kn, to znači da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine višak u iznosu od 665.201,00 kn.

Predložena Odluka o prihvaćanju izvješća proračuna DVD-a Bol za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 7)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je vijećnike upoznao sa prijedlogom odluke o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima općinske knjižnice za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine.

Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine realizirala prihode u iznosu od 179.309,41 kn, a rashode u iznosu od 169.353,75 kn.

Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 9.955,66 kn.

Višak iz prethodnih godina iznosi 3.115,37 kn, što znači da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine višak poslovanja u iznosu od 13.071,03 kn.

Predložena Odluka o prihvaćanju izvješća proračuna Općinske knjižnice za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 8)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima Centra za kulturu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

Centar za kulturu općine Bol je u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine realizirao prihode u iznosu od 345.606,33 kn, a rashode u iznosu od 386.752,66 kn + 5.199,00 kn = 391.951,66 kn.

Iz navedenog proizlazi manjak poslovanja u iznosu od 46.345,33 kn.

Manjak iz prethodnih godina iznosi 38.865,51 kn, što znači da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine manjak poslovanja u iznosu od 85.210,84 kn.

Predložena Odluka o prihvaćanju izvješća proračuna Centra za kulturu za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 9)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o prihvaćanju izvješća o prihodima i rashodima Dječjeg vrtića „Mali princ“ za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine.

Dječji vrtić Mali princ Bol je u razdoblju siječanj-lipanj 2019. godine realizirao Prihode u iznosu od 1.204.304,64 kn, a rashode u iznosu od 1.184.637,98 kn + 11.125,00 kn =1.195.762,98 kn

Iz navedenog proizlazi višak poslovanja u iznosu od 8.541,66 kn.

Manjak iz prethodnih godina iznosi 3.737,96 kn, što znači da je rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – lipanj 2019. godine višak poslovanja u iznosu od 4.803,70 kn.

Predložena Odluka o prihvaćanju izvješća proračuna Dječjeg vrtića „Mali princ“ za razdoblje siječanj-lipanj 2019. godine donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 10)

Predsjednik općinskog vijeća Matko Baković je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o davanju suglasnosti nositelju prava građenja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Bol“ o prijenosu dijela prava na KJP Grabov rat d.o.o.

Predloženom odlukom Općina Bol, kao osnivač prava građenja na nekretnini č. zem. 574/3, k.o. Bol, daje suglasnost nositelju prava građenja Dobrovoljnom vatrogasnom društvu „Bol“, da dio prava iz Ugovora o osnivanju prava građenja od 21. 07. 2004 i Dodatka Ugovora o osnivanju prava građenja od 22. 01. 2018. godine može prenijeti na tvrtku Grabov rat d.o.o. , sa sjedištem u Bolu, Uz Pjacu 2, OIB: 97898830145.

Prava i obveze između osnivača prava građenja Općine Bol, i nositelja prava građenja DVD-a Bol regulirat će se ugovorom, za čije se sklapanje ovlašćuje zakonski zastupnik Općine Bol.

Predložena Odluka o davanju suglasnosti DVD-u donesena je JEDNOGLASNO, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 11)

Matko Baković je upoznao nazočne sa prijedlogom odluke o usvajanju izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu.

Predloženom odlukom se usvaja Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu kojeg je Općina Bol u obvezi donijeti u skladu s odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom, te prema preporukama navedenim u Izvješću o obavljenoj reviziji upravljanja i raspolaganja nekretninama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije.
Izvješće o provedbi Plana upravljanja konceptualno prati strukturu poglavlja godišnjeg plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol, utvrđenih Uredbom o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.

Izvješće o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu donosi Općinsko vijeće Općine Bol o provedbi Plana upravljanja za prethodnu godinu.

Odluka o provedbi plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Bol za 2018. godinu donesena je sa 7 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 12)

– Tvrtka ZOO STATION 2 j.d.o.o. iz Bola je uputila žalbu vijeću općine Bol na visinu ispostavljanog računa za 2019. godinu.

U svom dopisu su upoznali općinsko vijeće sa problemima koje su imali tijekom godine.

Naime, u dopisu tvrde da je susjedni Beach bar Ured uništio i to totalno drugi prilaz na njihovu plažu bez ikakve mogućnosti saniranja istog, jer je sagradio potporni zid od 3m.

Također tvrde da nije sanirana mala Šetnica koja ide uz obalu, da je sve ostavljeno neuredno tako da i taj dio prilaznog puta grbav i izgleda kao da tu Šetnica završava.

Nadalje do 31.07.2019. godine čitav prilaz i ta mala Šetnica do lokala je bila devastirana i izgledala je neugledno, takvo stanje je potrajalo sve do 18.08.2019. godine.

U dopisu se navodi da je u to vrijeme susjedni bar dovršavao svoje krovište s katranom koji je vjetar nosio u njihov lokal i nije bilo moguće raditi od smrada.

Između ostaloga, na Velu Gospu je morala intervenirati policija zbog izvođenja radova.

Međutim, vlasnici susjednog lokala su se pravdali da im je bura odnijela krovište i da zato moraju raditi.

U dopisu se navodi da su predstavnici tvrtka ZOO STATION 2 j.d.o.o. nastojali da dođu do komunalnog redara, ali im je odgovoreno da se moraju javiti gosp. Načelniku.

U dopisu ističu da im nije jasno za što služi komunalni redar, te da na njihove pozive gosp. Načelnik nije odgovarao.

Zbog svega navedenog su zatražili da im se smanji najam u istom omjeru kao i beach baru Ured prošle godine.

Vijećnici su odgodili donošenje odluke o ovoj zamolbi za iduću sjednicu vijeća.

Naime, za ovu sjednicu vijeću nisu pripremljene potpune informacije o propisanoj visini naknade za korištenje pomorskog dobra na predmetnoj lokaciji.

Također nemaju informaciju koliki dio naknade je tvrtka ZOO STATION j.d.o.o. je već podmirila.

– Ugostiteljski obrt ATD d.o.o. od općinskog vijeća traži storniranje dijela računa.

Naime, u dopisu navode da prema računu broj 82/19 su zaduženi za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga iz montažnoga objekta koji se nalazi kod plaže za osobe sa poteškoćama u kretanju, na ukupni iznos od 25.000,00 kn.

Iznos se sastoji od 15.000,00 kn za montažni objekt i od 10.000,00 kn za komunalnu infrastrukturu.

Također navode da se na našoj Šetnici nalaze još dva kioska iz kojih se pružaju jednostavne ugostiteljske usluge kojima se ne naplaćuje komunalna infrastruktura nego uz 15.000,00 kn plaćaju i javnu površinu na kojoj se nalazi njihov štekat od cca 30 m2 do cca 75 m2.

U molbi navode da smatraju da nihov kiosk treba imati isti status, tj. da mu se ne naplaćuje komunalna infrastruktura, a da mu se naplaćuje korištenje štekata prema površini koja nam se odobri.

Ove godine nisu koristili javnu površinu za štekat, te bi naknada trebala iznositi 15.000,00 kn za kiosk.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu.

-Tvrtka Sicuro d.o.o. je od općinskog vijeća zatražila storniranje dijela računa.

Naime, prema računu broj 153/19 zaduženi su za pružanje ugostiteljskih usluga adrenalinskog parka na plaži Zlatni rat površine od 300 m2, na iznos od 27.500,00 kn

Ističu da je komunalni redar dana 14. kolovoza 2019. godine utvrdio da koriste površinu od 208 m2, te od općinskog vijeća traže da im storniraju razmjerni dio računa i to za iznos od 8.433,00 kn, te da im se ispostavi račun na iznos od 19.067,00 kuna.

Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu.

– Udruga za bolji Bol predlaže otvaranje azila za mačke te financijsku pomoć za sterilizaciji i prehranu mačaka. Od općine, osim financijske potpore u realizaciji ovog projekta, traže i sudjelovanje ovlaštene osobe Općine Bol u nadzoru nad radom skloništa za mačke.

Načelnik je kazao da će općina pružiti financijsku potporu ovom projektu, te da će se ograditi 12-15 m2 zemljišta i postaviti kućice za mačke na području reciklažnog dvorišta.

Općina neće kadrovski sudjelovati u radu azila za mačke.

-Vijećnici su zaprimili Prigovor studentice Estere Mihaele Peruzović na Odluku o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018/2019.

U prigovoru se navodi da je studentica priložila svu potrebnu dokumentaciju te da ispunjava sve propisane uvjete za dodjelu stipendije te da je stoga donesena Odluka načelnika o dodjeli stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2018/2019 protuzakonita.

Načelnik je kazao da Estera Mihaela Peruzović ima formalno prijavljeno prebivalište na Bolu, ali da ni ona ni njena obitelj već nekoliko godina ne žive na području općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14, 1/15, 1/19 i 2/19) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 21.00 sat

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content