Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2018.

alt
27. srpnja, 2018. u 12:26:41

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/18-01/57

Ur. broj: 2104/02-18-02/01

Bol, 21. svibnja 2018. godine


Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa 6/2018 sjednice općinskog Vijeća održane dana 18. svibnja 2018. godine, sa početkom u 20.00 sati, u uredu Općine Bol.


Nazočni:
Matko Baković (predsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Sani Bodlović (prva potpredsjednica vijeća), Mate Petrić, Marjan Marjanović, Milan Škrbić, Katarina Marčić, Ivica Šćepanović, Tonči Buljan, Nataša Paleka Jakšić (druga potpredsjednica vijeća), Tonči Kukoč Bager.

Izočni:

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Jakov Okmažić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat d.o.o., Josip Bačić, Stipe Karmelić – pročelnik JUO Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur.- zapisničar, Joško Egekher i Roni Marinković- predstavnici medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 11 vijećnika.

B) Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO, te glasi:

 1. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu za 2017. godinu KJP Grabov rat d.o.o.
 2. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu Centra za kulturu općine Bol.
 3. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu Dječjeg vrtića Mali princ.
 4. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu za općinsku knjižnicu Hrvatska čitaonica.
 5. Rasprava i donošenje odluke o završnom računu proračuna za 2017. godinu za DVD Bol.
 6. Rasprava i donošenje odluke o ispravci tehničke pogreške u grafičkom prikazu Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU-a naselja Bol za Podbarje.
 7. Rasprava i donošenje odluke o prihvaćanju elaborata procjena rizika od velikih nesreća za područje općine Bol (knjiga ima 114 stranica i 4 karte A3 formata, te je za raspravu objavljena na službenim stranicama općine Bol).
 8. Rasprava i donošenje odluke o korištenju javnih površina na području općine Bol.
 9. Rasprava i donošenje odluke o naknadama za korištenje javnih površina.
 10. Rasprava i donošenje odluke o određivanju mjesta za kioske.
 11. Rasprava i donošenje zaključka po pojedinim pristiglim molbama (lječilište Dujmović, Press servis, Hrvatska knjižnica, ordinacija opće medicine i zubna ordinacija za parkirališno mjesto, Hrvoje Baković za parkirališno mjesto, Marinero za emitiranje glazbe).

Katarina Marčić je predložila da se na idućoj sjednici općinskog vijeća raspravlja o problematici buke koja se u ljetnom periodu emitira iz ugostiteljskih objekata.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 4/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna pismena primjedba na zapisnik sa 4/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 4/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 7 glasova ZA i 4 glasa PROTIV.

Prihvaćanje zapisnika sa 5/2018 sjednice vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je konstatirao da nema pismenih primjedbi na zapisnik sa 5/2018 sjednice Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća Matko Baković je utvrdio da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 5/2018 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa.

Na početku sjednice vijećnicima se obratio Josip Bačić koji kao član udruge Pokret otoka sudjeluje u izradi nacrta novog Zakona o pomorskom dobru.

Josip Bačić je upozorio nazočne na moguće opasnosti u novom nacrtu zakona.

Naime, prema prijedlogu zakona može se dogoditi da lokalna samouprava nikako ne utječe na upravljanje plažama na svom području, a prihodi joj mogu biti manji nego do sada.

Prvenstveno ističe da je tim nacrtom zakona predviđeno da prihodi od koncesije pripadaju 1/3 državi, 1/3 županiji, a 1/3 posebnoj ustanovi-pravnoj osobi koja bi se brinula o pomorskom dobru.

Predlaže se ukidanje koncesijskih odobrenja i uvođenje dozvola koje bi se izdavale na rok od 5 godina po principu najpovoljnije ponude.

Zakonom se predviđa da otočani, pod jednakim uvjetima, imaju prednost pri dobivanju dozvola.

Također se predviđa, u slučaju investiranja u lokaciju u zadnjoj godini korištenja, da se dozvola može produžiti za još pola vremenskog perioda (2,5 godine).

Prihod od dozvola na pomorskom dobru bi se dijelio 50 % županiji, a 50% jedinici lokalne samouprave.

Predlaže se da duljina koncesije na pomorskom dobru bude 30 godina, a ona bi se kao i dozvola, po istom principu, bez natječaja, mogla produžiti za još 15 godina.

Predviđa se klasifikacija plaža na morske i uređene.

Josip Bačić smatra da će na području Bola sve plaže biti kategorizirane kao uređene.

Na prirodnim plažama bi se dodjeljivale dozvole, a na uređenima koncesije.

Također je upozorio na mogućnost, kako se ovim nacrtom zakona predviđa, da hoteli i kampovi u blizini plaža, bez natječaja, mogu dobiti plažu na upravljanje.

Također se predviđa da ti hoteli i kampovi mogu 70 % plaže isključiti iz opće uporabe, a ostaviti javno dostupno samo 30% plaže.

Josip Bačić predviđa da će ovaj nacrt zakona uskoro ići na e-savjetovanje, a nakon toga u saborsku proceduru.

Poziva vijećnike da aktivno sudjeluju u e-savjetovanju kako bi se pokušalo utjecati na zakonodavaca da se iz prijedloga zakona izbace odredbe koje nisu interesu lokalne samouprave i lokalnog stanovništva.

D) Usmeno izvješće načelnika o radu općine Bol od posljednje sjednice vijeća:

Načelnik je kazao da su u tijeku pripremi radovi na instalacijama za montažu novih kioska na plaži Zlatni rat. Po polovine lipnja očekuje dovršetak radova i montažu novih kioska na plaži.

Načelnik do kraja mjeseca očekuje dovršetak radova na uređenju dječjeg igrališta ispod Doma staraca.

Uređenje potkrovlja dječjeg vrtića se predviđa nakon 1. listopada.

Načelnik je rekao da će uskoro biti dovršeno izvješće o ispitivanju tla kod Velog mosta i kod benzinske, a što je učinjeno zbog izgradnje luke u Bolu.

Načelnik je kazao da ni ove godine neće biti osigurana ugostiteljska ponuda na Vidovoj gori, jer nisu pronađeni građevinari koji bi mogli urediti prostor do početka turističke sezone.

Načelnik je rekao da će komunalni redar obići gradilišta i upozoriti građevinare na zabranu izvođenja radova nakon 1. lipnja.

Također je kazao da će radovi na hotelu Vitar na ulazu u Bol biti okončani do 15. lipnja, te da će do tada i sav građevinski otpad biti uklonjen, a okoliš očišćen.

Uskoro se očekuje dovršetak radova na uređenju kanala oborinskih voda od kampa Kanun do teniskih terena.

Općina je dobila upute Konzervatorskog odjela za dovršetak radova na uređenju stepeništa kod TZO-a.

Uskoro počinje javna rasprava i javni uvid projekta izgradnje novog hotela Borak. Javna rasprava će trajati 30 dana, a svi zainteresirani mogu dati prijedloge i primjedbe.

Uskoro će se održati prva sjednica Vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja, te će se početi rješavati molbe za korištenje pomorskog dobra.

Načelnik je za idući tjedan najavio novu regulaciju prometa i iscrtavanje nove horizontalne signalizacije do kraja mjeseca.

Načelnik je kazao da prometni redar uskoro kreće sa izdavanje prekršajnih naloga, odnosno naplatom novčanih kazni za počinitelje prometnih prekršaja.

E) Vijećnička pitanja, prijedlozi i pohvale:

Mate Petrić smatra da treba urediti i zapadni zid kod dječjeg igrališta ispod Doma staraca. Također predlaže ugradnju rukohvata na stepeništu od Račića do Doma staraca.

Mate Petrić predlaže uklanjanje dva suha bora ispod Vidikovca, te uređenje Krojevih skalina na tržnici.

Načelnik je prihvatio ove prijedloge.

Smatra da se zapadni zid Dječjeg igrališta može prebojiti i ugraditi rukohvat na stepeništu od Račića do Doma staraca.

Načelnik je rekao da će se 2 bora ispod Vidikovca otpiliti, a za iduće ljeto je najavio kompletnu rekonstrukciju Krojevih skalina.

Mate Petrić je pitao Ivicu Šćepanovića o izlijevanju vode iz Bretanide u potok na Potočinama.

Ivica Šćepanović je kazao da se iz Bretanide u potok ulijevaju samo oborinske vode i voda nakon pranja fontani, a da se glavnina vode u potok ulijeva iz hotela Elaphusa.

Tonči Buljan je pitao tko određuje koji će se poljski putevi betonirati.

Načelnik je kazao da je praksa da se betoniranja vrše po zahtjevu građana. Općina nabavlja materijal, a građani samostalno izvode radove.

Tonči Buljan je pitao da li se kod Marinera planira izgradnja kružnog toka.

Načelnik je kazao da izgradnja kružnog toka na toj lokaciji tehnički nije moguća, te da će taj prostor biti pješačka zona nakon aktiviranja rampe kod kuće Šarić.

Tonči Kukoč je upozorio na problem parkiranja za stanare Rudine nakon zatvaranja prometa.

Načelnik je kazao da su mnogi na toj poziciji od svojih garaža napravili poslovne prostore i apartmane, a sada od općine očekuju rješenje za problem parkirnih mjesta.

Nataša Paleka Jakšić je kazala da Hrvatskoj pošti treba osigurati nesmetan prolaz preko Rive i u ljetnom periodu.

Stipe Karmelić je kazao da će Hrvatska pošta, DVD i ostale važne institucije dobiti propusnice za nesmetan prolaz preko Rive.

Ivica Šćepanović je pitao da li će i taksisti dobiti propusnice.

Načelnik je kazao da će taksisti samo u izuzetnim prigodama (vožnja invalida i sl.) smjeti voziti preko Rive.

Sani Bodlović je predložila da se na Vidovoj gori osiguraju minimalne jednostavne ugostiteljske usluge.

Načelnik je kazao da to ove godine neće biti realizirano.

Tonči Buljan je predložio da se makar skine tabla restoran sa objekta na Vidovoj gori. Smatra da je ranije trebalo urediti objekt i staviti ga u funkciju i ovo ljeto.

Tonči Kukoč je upozorio na loše stanje objekta Kuća u kući, pitao je da li općina planira otkup tog objekta.

Načelnik je kazao da je problem kod Kuće u kući veliki broj suvlasnika koji nisu međusobno suglasni za prodaju objekta.

Također i u slučaju kupnje, objekt prethodno treba sanirati da bi bio siguran za posjetitelje.

Katarina Marčić je pitala koja je dužina logopedskog sata.

Naime, u ugovoru sa logopedima se ističe cijena po satu, a u praksi logopedski sat traje 30 minuta. Zbog toga je pitala načelnika pitala koliko će se plaćati logopedski sat od 30 minuta.

Načelnik je kazao da nije upoznat sa tom problematikom te da će vijećnicu naknadno obavijestiti o cijeni logopedskog sata.

Katarina Marčić je upozorila na situaciju u Dječjem vrtiću.

Smatra da imamo mali broj djelatnika, te da u slučaju bolovanja djelatnika nastaju problemi.

Također je upozorila da nekoliko djelatnika radi sezonski, odnosno na određeno vrijeme.

To smatra kršenjem radnog zakonodavstva.

Zatražila je pisano očitovanje od predsjednice Upravnog vijeća o broju djelatnika i broju djece u vrtiću, odnosno o poštivanju Državnog pedagoškog standarada.

Predsjednica Upravnog vijeća je kazala da broj djelatnika ovisi o broju djece, te da se Pedagoške standarde nastoji poštivati.

Predsjednica Upravnog vijeća je obećala dostaviti pisano izvješće o broju djece i o poštivanju Državnog pedagoškog standarda.

Stipe Karmelić je kazao da vrtić formalno ima 107 djece, a stvarno u vrtić dnevno dolazi oko 80 djece, te da bi boljom organizacijom rada već sada imali višak zaposlenih.

Ivica Šćepanović je pitao kada će početi gradnja novog groblja.

Načelnik je upozorio na neke zastoje u pribavljanju potrebne dokumentacije, te je najavio početak gradnje za jesen 2019. godine.

Katarina Marčić je pitala tko predlaže Županiji članove Školskog odbora.

Marko Baković je kazao da je on, kao predsjednik HDZ-a, predložio članove Školskog odbora.

Milan Škrbić je pitao hoće li izgradnjom novog hotela Borak biti negativnih posljedica za postojeću infrastrukturu u Bolu.

Načelnik je rekao da postoje rješenja sa otpadnim vodama kao i za snabdijevanje vodom. Smatra da izgradnja neće ugroziti prostor.

Nataša Paleka Jakšić je pitala da je li donesen novi cjenik odvoza komunalnog otpada, te što se čini po pitanju razvrstavanja otpada.

Načelnik je rekao da cjenik još nije donesen, ali smatra da će sve biti spremno za odvajanje, razvrstavanje i odvoz otpada do zakonskog roka.

Marjan Marjanović je predložio obilježavanje i zaštitu nekoliko povijesno znamenitih lokacija.

Načelnik je kazao da je Turistička zajednica zadužena za izradu smeđe signalizacije i obavijesti te da oni trebaju preuzeti posao obilježavanja povijesnih znamenitosti.


DNEVNI RED:


POD 1)

Direktor KJP Grabov rat d.o.o. Mirko Perić je vijećnicima podnio detaljan godišnji izvještaj o izvršenju proračuna KJP Grabov rat d.o.o. za 2017. godinu.

Naveo je da je izvanproračunski korisnik KJP Grabov rat d.o.o. je u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine realizirao prihode u iznosu od 9.302.197,20 kuna, a rashode u iznosu od 8.731.171,29 kuna, te je ostvario dobit prije oporezivanja u iznosu od 571.025,91 kuna, i dobit financijske godine nakon oporezivanja u iznosu od 466.646,91 kuna.

KJP Grabov rat (na dan 22. 03. 2018. godine) nema dospjelih starih ni tekućih obaveza tj. dugovanja prema: dobavljačima, bankama – nema kreditnog zaduženja i dospjelih davanja državi.

Direktor ističe da tvrtka svoje obveze po svim relacijama uredno „servisira“ te da nisu tražili nikakvu financijsku pomoć.

Tekuća potraživanja iz 2017/2018 se svode na operativna potraživanja od kupca i korisnika naših usluga.

Ta potraživanja nisu sporna, naplativa su i nisu u zastari.

Također je kazao da Grabov rat nema više nikakvih „sivih zona“ i nedefiniranih situacija od najranijih vremena do zaključno sa 31. 12. 2017. godine.

Direktor ističe da poslovanje od 2018. godine ima novi početak u najširem smislu riječi.

Direktor smatra da je poslovanje firme u potpunosti konsolidirano, te da je KJP Grabov rat poslovnu 2017. godinu završilo pozitivno i uspješno.

Načelnik je čestitao direktoru na uspješnom poslovanju u protekloj godini.

Tonči Buljan je pitao direktora zbog čega je manji broj ležaljki u opticaju.

Direktor je kazao da je dio ležaljki rashodovan radi dotrajalosti.

Tonči Buljan je primijetio da je 70% prihoda tvrtke potječe sa plaže Zlatni rat, te je pitao direktora da li bi tvrtka mogla opstati ako ostane bez prihoda sa plaže.

Direktor je kazao da je opstanak tvrtke i u tom slučaju moguć, ali uz nužno restrukturiranje.

Tomi Fabijanović je pitao da li je električno vozilo Grabovog rata u funkciji. Smatra da bi ono moglo biti više u funkciji radi nove regulacije prometa kod Marinera.

Mirko Perić je kazao da je električno vozilo ispravno, a da se uvijek, u slučaju potrebe, može kupiti i novo.

Katarina Marčić je smatra da tvrtka Grabov tat ne treba srljati u dugoročno zaduživanje.

Direktor je kazao da Grabov rat uzima revolving kredit, koji će biti isplaćen tijekom poslovne godine.

Jakov Okmažić predlaže ukidanje sustava stimulacije radnika.

Mirko Perić smatra da je sustav stimulacije dobar i učinkovit.

Milan Škrbić je pohvalio pozitivne rezultate poslovanja tvrtke, a osobito trend porasta prometa i prihoda tvrtke.


Odluka o davanju suglasnosti na proračun KJP Grabov rat za 2017. godinu donesena je sa 6 glasova ZA i 4 SUZDRŽANA glasa (1 vijećnik je bio privremeno odsutan), te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao nazočne sa završnim računom Centra za kulturu općine Bol za 2017. godinu.

Nataša Paleka Jakšić je predložila da se ubuduće kod izglasavanja ovakvih odluka pozovu i ravnatelji općinskih ustanova.

Načelnik i predsjednik vijeća su prihvatili ovaj prijedlog.

Istaknuo je da su ukupni prihodi u 2017. godini su iznosili 1.053.064,68 kn. Ukupni rashodi su iznosili 1.079.349,16 kn, odnosno ostvaren je manjak od 26.284,48 kuna.

Sa manjkom iz prethodnog razdoblja od 38.297,02 kuna, konačni rezultat na kraju 2017. godine je manjak od 64.581,50 kuna.


Vijećnici su sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa, prihvatili završni računu Centra za kulturu općine Bol za 2017. godinu.


POD 3)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima izložio prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2017. godinu.

Izvanproračunski korisnik Dječji vrtić „Mali princ“ je u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine realizirao prihode u iznosu od 2.273.785,74 kuna, a rashode u iznosu od 2.324.334,30 kuna, te je ostvario manjak prihoda u iznosu od 50.548,56 kuna.


Odluka o davanju suglasnosti na proračun Dječjeg vrtića „Mali princ“ za 2017. godinu donesena je sa 6 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 4 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2017. godinu.

Izvanproračunski korisnik DVD-a Bol je u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine realizirao prihode u iznosu od 1.162.382,26 kuna, a rashode u iznosu od 905.073,80 kuna, te je ostvario višak prihoda u iznosu od 257.308,46 kuna.

Izvanproračunski korisnik je na kraju godine imao potraživanja za pretporez u iznosu od 3.349,30 kuna i novčana sredstva na žiro račun u iznosu od 405.855,87 kuna, dugotrajne imovine 10.346,84 kuna, potraživanja za predujmove 370,00 kuna i potraživanja od kupaca 1.656,25 kuna što je ukupno novčanih sredstava 421.668,26 kuna.

Izvanproračunski korisnik ima obveze prema dobavljačima u iznosu od 5.331,23 kuna.

Dakle, izvanproračunski korisnik je ostvario konačni pozitivni rezultat u iznosu od 416.337,03 kuna.


Odluka o davanju suglasnosti na proračun DVD-a Bol za 2017. godinu donesena je sa 10 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2017. godinu.

Izvanproračunski korisnik Općinska knjižnica je u razdoblju siječanj-prosinac 2017. godine realizirala prihode u iznosu od 287.058,26 kuna, a rashode u iznosu od 287.011,07 kuna, te je ostvarila višak poslovanja u iznosu od 47,19 kuna. Preneseni višak iz 2016. godine je iznosio 1.460,58 kuna, što čini ukupni pozitivni rezultat poslovanja u iznosu od 1.507,77 kuna.


Odluka o davanju suglasnosti na proračun općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ za 2017. godinu donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike s prijedlogom odluke o ispravci tehničke pogreške u grafičkom prikazu Odluke o izradi izmjena i dopuna i dopuna naselja Bol za Podbarje.

Odluka se donijela 31. siječnja 2018. godine, a u grafičkom prikazu obuhvata plana nije bila obuhvaćena čest. zem. 1691/1 k.o. Bol.


Ispravkom tehničke pogreške JEDNOGLASNO je prihvaćeno da se dio navedene čestice nalazi u obuhvatu Odluke o izradi izmjena i dopuna i dopuna naselja Bol za Podbarje.


POD 7)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje odluke o prihvaćanju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bol.

Procjena rizika od velikih nesreća je izrađena od tvrtke Alfa atest d.o.o. iz Splita, a sastavni dio odluke je elaborat „Procjena rizika za Općinu Bol“.

Elaborat ima 114 stranica i 4 karte A3 formata, te je za raspravu objavljen na službenim stranicama Općine Bol.

Pročelnik je istaknuo da je donošenje ove odluke obveza propisana Zakonom o sustavu civilne zaštite.


Odluka o prihvaćanju procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Bol donesena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 8)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima obrazložio prijedlog odluke o planu korištenja javnih površina.

Sve djelatnosti na javnim površinama Općine Bol se planiraju kao i prošle godine.

Ova odluka postoji od osnivanja općine, ali se svake godine po nešto mijenja i usavršava.

Ovom odlukom su postavljena općenita načela po kojima se može koristiti javna površina.

U članku 6. stavak 3. odluke predlaže se drugačiji način korištenja prostora ispred prodavaonica.

Naime, navodi se da se površina ispred prodavaonice može koristiti na način da izložena roba može biti na javnoj površini u maksimalnoj širini od 50 cm udaljena od zida zgrade, te se ova površina naplaćuje prema povlaštenoj tarifi. Ukoliko se koristi javna površina u širini većoj od 50 cm od zida zgrade onda se ova nova površina naplaćuje po posebnoj naknadi. Površina ispred prodavaonice se može koristit za izlaganje robe uz prethodni uvjet da se mora ostaviti slobodno najmanje 1,5 metra širine pješačkog prolaza ili trotoara računajući okomito na fasadu zgrade.

Ivica Šćepanović je predložio da se ograniči broj vozila koja se mogu postaviti kod Biline kuće. Smatra da je sadašnje stanje neodrživo, te da gosti uopće ne mogu nesmetano ulaziti i izlaziti sa Šetnice.

Predlaže da se kao i ranijih godina kod Biline kuće dopusti parkiranje 2 quada, 4 skutera, 8 bicikla i 1 auto.

Načelnik također smatra da se situacija kod Biline kuće otela kontroli, te da bi ubuduće trebalo razmisliti o drugoj lokaciji za djelatnost iznajmljivanja vozila.

Vijećnici su prihvatili prijedlog Ivice Šćepanovića za određivanje točnog broja vozila koja mogu stajati kod Biline kuće.

Načelnik je kazao da se ove godine povećava broj stolova za prodaju voća i povrća na tržnici, umjesto dosadašnja 3 na 4 stola.

Načelnik je rekao da je upućen dopis vlasniku jednog štanda sa tržnice te da mu je otkazana daljnja suradnja.

Međutim, on navedeni dopis nije zaprimio, a već je započeo sa radom.

Do okončanja ovog postupka, a budući da imamo još zainteresiranih za rad na tržnici, predlaže se postavljanje dodatnog stola.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog.

Marjan Marjanović je predložio da se zabrani vađenje brodica na Račiću u ljetnom periodu od 1.6. do 1.10.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog.


Vijećnici su sa 9 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa usvojili Plan korištenja Javnih površina, a objaviti će se u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 9)

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da se prijedlogom odluke o naknadama za korištenje javnih površina predlaže povećanje naknada za korištenje javne površine za otprilike 10%.

Javna površina u prvoj zoni naplaćuje se u 100 %-tnom iznosu.

Javna površina u drugoj zoni naplaćuje se u 75%-tnom iznosu.

Matko Baković je kao rezultat rasprave o naplati javne površine za djelatnost iznajmljivanja vozila kod Biline kuće predložio da se javna površina za legalno postavljena vozila naplaćuje kao do sada, a za sva nelegalno postavljena vozila da se naplaćuje trostruka naknada.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog.

Matko Baković je kao rezultat rasprave o naplati javne površine za djelatnost prodaje voća i povrća na tržnici predložio da sezonskim prodavačima voća i povrća na tržnici naplati 15.000,00 kuna, a da se cjelogodišnji prodavač stimulira cijenom od 10.000,00 kuna.

Vijećnici su podržali ovaj prijedlog.


Vijećnici su sa 10 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donijeli Odluku o naknadama za korištenje javnih površina, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.


POD 10)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o prostorima za kioske.

Navedenom odlukom se predviđa da se na području općine Bol sa javne površine ne mogu pružati ugostiteljske usluge na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, prodaja putem automata i prigodna prodaja.

Jedino se predviđa prodaja iz kioska.

Prodaja robe na javno prometnim površinama izvan tržnica na malo, putem kioska može se obavljati na slijedećim lokacijama na području općine Bol:

 • Na istočnom dijelu trga Studenac. Kiosk je čvrsti montažni objekt maksimalne veličine 3 x 2 metra iz kojega se pružaju trgovačke usluge prodaje duhanskih proizvoda i tiskovina. Iz kioska se mogu prodavati sladoledi i pića, ali bez korištenja javne površine izvan kioska.
 • Na istočnom dijelu trga Studenac. Kiosk je čvrsti montažni objekt maksimalne veličine 2,5 x 1,5 metar iz kojeg se pružaju usluge prodaje originalnih suvenira. Naknada za korištenje javne površine za ovaj kiosk se ne naplaćuje.
 • U šumici na plaži Zlatni rat može se postaviti 17 kioska. Kiosk u šumici na plaži Zlatni rat je čvrsti montažni objekt maksimalne površine 12 m2 iz kojeg se pruža trgovačka usluga prodaje jela i pića, sladoleda, voća i povrća, krumpirića, palačinki, suvenira itd. a sve u skladu sa zahtjevima higijene. Naknada za korištenje pojedinog kioska se plaća davatelji koncesijskog odobrenja ili davatelju koncesija.
 • Kod plaže Martinica, na čestici zemlje 5969 k.o. Bol, 15 m istočno od ulaza u restoran “Baština”. Kiosk kod plaže Martinica je čvrsti montažni objekt maksimalne veličine 3 x 2 m iz kojeg se pruža trgovačka usluga ambulantne prodaje jednostavnih jela u konfekcioniranom obliku, pića u originalnom pakovanju, te sladoleda, a sve u skladu sa zakonima higijene.

Odluka o prostorima za kioske prihvaćena je JEDNOGLASNO, te će se objaviti u „Službenom glasniku“ Općine Bol.


POD 11)

– Lječilište za rehabilitaciju i fizikalnu terapiju „Dujmović“ od općinskog vijeća traži da bude oslobođeno od plaćanja svih parafiskalnih davanja kao što su komunalije, slivne vode, plaćanje spomeničke rente i deratizacije.

Vijećnici su odbili ovu zamolbu jer je općepoznato da se navedena zgrada reklamira i funkcionira kao Hotel Ivan koji ne može biti oslobođen općinskih pristojbi.

– Glavni urednik portala www.boljani.info od općine traži ponovno zaključivanje ugovora o poslovnoj suradnji kojim bi se regulirali međusobna prava i dužnosti ugovornih strana.

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom ugovora između Općine Bol i tvrtke Press servis d.o.o. iz Splita.

Naime, tvrtka Press servis d.o.o. je izdavač web portala www.boljani.info putem koje se svakodnevno objavljuju informacije i obavijesti o događanjima u općini ili od interesa za stanovnike općine.

Prema predloženom ugovoru obveze izdavača su: izvještavati sa sjednica općinskog vijeća, izvještavati sa sjednica ili objavljivati zaključke odbora i povjerenstva općinskog vijeća, objavljivati oglase i obavijesti koje općina javno objavljuje na svojim oglasnim pločama, posebnu pažnju posvetiti aktivnostima u općini uz državne praznike, a posebno uz Dan općine, pratiti događanja i aktivnosti u općini radi boljeg informiranja javnosti (javne rasprave, skupovi građana, referendumi, izbori, natječaji i sl.).

Prema predloženom ugovoru obveza Općine Bol je plaćanje dijela troškova održavanja web portala u iznosu od 3.300.00 kuna mjesečno za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Prema predloženom ugovoru dogovor o poslovnoj suradnji vrijedi od 1. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, a produžuje se svaku iduću godinu ukoliko stranke ne otkažu ugovor do 1. studenog tekuće godine.

Vijećnici su prihvatili prijedlog ugovora između Općine Bol i tvrtke Press servis d.o.o. iz Splita, te su ovlastili načelnika Općine Bol da u ime općine Bol potpiše predloženi ugovor.


– Ravnateljica općinske knjižnice „Hrvatska čitaonica“ traži od općinskog vijeća da se vrijeme muziciranja na mostiću ispred Lože uskladi s programima koje već godinama „Hrvatska čitaonica“ organizira u dvorištu knjižnice, a kojeg financira općina i dio je kulturne manifestacije „Bolsko lito“.


Predsjednik vijeća je kazao da je živa glazba na Pumpareli predviđena 4 večeri tjedno te su vijećnici ravnateljici knjižnice predložili dogovor sa vlasnicima ugostiteljskih objekata, a u slučaju preklapanja termina predlažu joj korištenje Teatrina u Domu kulture.


– Ordinacija opće medicine Dr. Tomić i Zubna ordinacija od općinskog vijeća traže da im se osiguraju dva besplatna parkirališna mjesta na Velom mostu za potreba parkiranja djelatnika.


Vijećnici su odbili ovu zamolbu, te su djelatnicama predložili korištenje besplatnih parkinga na Poljani ili na ulasku u mjesto.


– Hrvoje Baković od općinskog vijeća korištenje jednog parkirališnog mjesta u centru Bola na lokaciji Veli most. Ističe da je spreman plaćati „poslovnu tarifu“.


Vijećnici su prihvatili ovu zamolbu, te su mu dopustili korištenje parkinga na Velom mostu uz plaćanje „poslovne tarife“.


-U.O. Marinero od općinskog vijeća traži odobrenje za emitiranje glazbe uživo ispred caffe bara Marinero dva puta tjedno u ljetnom periodu.


Vijećnici su prihvatili zamolbu za emitiranje glazbe uživo ispred caffe bara Marinero dva puta tjedno u ljetnom periodu do 01.00 sata.


Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.


Sjednica je završila u 23.20 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković


Predsjednik vijeća:

Matko Baković

Skip to content