Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2016.

Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2016.
8. siječnja, 2017. u 18:48:36

alt

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/16-01/84

Ur. broj: 2104/02-16-02/01

Bol, 14. prosinca 2016. godine

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09, 11/14 i 1/15), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  6/2016 sjednice općinskog Vijeća održane dana 13. prosinca 2016. godine, sa početkom u 18.00 sati, u uredu Općine Bol.

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Tomislav Marčić, Frane Lukšić, Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Tomi Fabijanović, Ivica Ščepanović, Boris Škrbić, Srečko Karmelić, Sani Bodlović, Jakov Okmažić.

Izočni: Branko Mikulić.

Ostali nazočni:  Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Mirko Perić – direktor KJP Grabov rat d.o.o., Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Nives Mošić-računovodstvena referentica (točka 1. Dnevnog reda), Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 10 vijećnika.

B) Dnevni red, predložen u materijalima, je prihvaćen sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV, te glasi:

  1. Rasprava o prijedlogu proračuna općine Bol za 2017. godinu.
  2. Rasprava i donošenje odluke o su osnivanju lokalne akcijske skupine za ribarstvo  „Brač“.
  3. Rasprava i donošenje odluke o osnivanju društva Brač 500 + d.o.o.
  4. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama odluke o komunalnom doprinosu.
  5. Rasprava i donošenje smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području općine Bol za razdoblje od 2017. do 2021.
  6. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate općinskih poreza za 2017. godinu.
  7. Donošenje zaključka na temelju molbe Helene i Josipa Kuzmanića za odobrenje asistenta u Dječjem vrtiću.

C) Prihvaćanje zapisnika sa 5/2016 sjednice vijeća:

Predsjednik Općinskog vijeća Doro Adulmar je konstatirao da nije zaprimljena ni jedna  pismena primjedba na zapisnik sa 5/16 sjednice Općinskog vijeća.

Također je utvrđeno da nema usmenih primjedbi na zapisnik.

Nakon toga se sukladno članku 86. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća („Službeni glasnik“ Općine Bol 5/09, 11/14 i 1/15) pristupilo glasovanju o usvajanju zapisnika.

Zapisnik sa 5/16 sjednice Općinskog vijeća je usvojen sa   8 glasova ZA, dok je 1 vijećnik glasovao PROTIV.

D) Izvješće općinskog načelnika o radu općine Bol od prošle sjednice vijeća:

Načelnik je izvijestio nazočne da je bio na sastanku u županiji vezano uz koncesiju na plaži Zlatni rat. Dogovoreno je da će 2017. godine plažom upravlja Općina Bol koja će korisnicima pomorskog dobra dodjeljivati koncesijska odobrenja, a da će županija vjerojatno za 2018. godinu raspisati javni natječaj za dodjelu dugoročne koncesije na plaži Zlatni rat.

Načelnik je također izvijestio vijećnike da je u tijeku uređivanje caffe bara u Domu kulture. Grabov rat će u navedenom prostoru obavljati ugostiteljsku djelatnost sukladnom ranijem zaključku općinskog vijeća.

Vijećnik Frane Lukšić u 20.10 dolazi na sjednicu općinskog vijeća.

E) Vijećnička pitanja, primjedbe, prijedlozi i pohvale:

Vijećnik Matko Baković je pitao kada će biti isplaćena sredstva koja Županijska lučka uprava duguje Općini Bol.

Načelnik je odgovorio da  je sa predstavnicima Županijske lučke uprave dogovoreno da  900.000,00 kuna uplate za koji dan, a preostalih 1.100.000,00 kuna početkom ožujka iduće godine.

Tomislav Marčić je pitao načelnika hoće li u Godišnji plan korištenja pomorskog dobra za 2017. godinu uvrstiti i caffe bar Auro na Zlatnom ratu. S tim u svezi je pitao kada će načelnik sa službenih stranica Općine Bol ukloniti priopćenja za javnost iz 2012. godine koja se odnose na caffe bar Varadero II na Zlatnom ratu. Smatra da ta priopćenja vrve lažima i klevetama.

Načelnik je odgovorio da će uskoro početi pripremati Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu, da će izvijestiti općinsko vijeće  o sadržaju Godišnjeg plana, te da će sukladno zakonu tražiti suglasnost na prijedlog Godišnjeg plana od nadležnih županijskih službi.

Načelnik je rekao da je Tomislav Marčić po kućama dijelio pamflete pune laži o načelniku, te da bi se mogao ispričati zbog toga.

Tomi Fabijanović je pitao hoće li i ove godine općina osigurati uvjete za paljenje Badnjaka na Poljani.

Načelnik je kazao da je već dao nalog komunalnim službama, te da će i ove godine općina osigurati drvo za paljenje Badnjaka na Poljani.

Ivica Ščepanović je kazao da je analizom zapisnika zadnje dvije godine utvrdio da na ista pitanja uvijek dobiva iste odgovore. Pitao je da li se što dešava vezano uz gradnju rotora, vidikovca, šematorija, ograde na Studencu u zadnje vrijeme. Pita se da li vijećnike varaju i da li su dostupne cjelovite informacije vezane uz različite infrastrukturne projekte.

Načelnik je kazao da je to individualni dojam jednog vijećnika, da su svim vijećnicima dostupne i dodatne informacije koje mogu zatražiti u bilo koje vrijeme. Također je kazao da nije čudno da vijećnik u kraćem vremenskom periodu na isto pitanje dobije  isti odgovor.

Srečko Karmelić je zatražio pisani odgovor na pitanje vezano uz izgradnju trotoara od Benzinske postaje do Biline kuće.  Osobito ga interesira da li je trotoar završen te koliko je ukupno plaćen.

Srečko Karmelić je pitao zbog čega su na Šetnici predviđene dvije biciklističke staze, ako se svake godine upozorava na opasnost za pješake zbog prometa na Šetnici.

Načelnik je rekao da je direktora TZO-a upozorio da su neprimjerene dvije biciklističke staze na Šetnici.

Tomislav Marčić je pitao  da li su riješeni imovinsko pravni odnosi na zemljištu gdje se planira izgradnja rotora.

Načelnik je odgovorio da je u tijeku postupak izvlaštenja, te da su Hrvatske ceste korisnik  izvlaštenja.

DNEVNI RED:

POD 1)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga proračuna općine Bol za 2017. godinu.

Istaknuo je da je o prijedlogu proračuna za 2017. godinu dva puta je raspravljao općinski odbor za financije i proračun.

Na prvoj sjednici odbora dana 05. studenog 2016. godine, utvrđeno je slijedeće:

Planirani prihodi općine Bol za 2017. godinu iznose 20.719.000,00 kn.

Planirani rashodi općine Bol za 2017. godinu iznose 18.619.500,00 kn

Prema novom računovodstvenom planu u rashode općine Bol za 2017. godinu treba planirati rashode Dječjeg vrtića u iznosu od 1.657.000,00 kn, rashode knjižnice u iznosu od 273.000,00 kn i rashode Centra za kulturu u iznosu od 970.000,00 kn, tako da ukupni rashodi iznose 21.519.500,00 kn, što znači da se planira manjak od 800.500,00 kn.

Manjak iz 2015. godine iznosi 2.008.013,00 kn a planirani manjak u 2016. godini iznosi 200.000,00 kn.

Ukupni manjak iz 2015. i 2016. godine iznosi 2.208.013,00 kn koji treba računovodstveno smanjivati u naredne tri godine i to svake godine po cca 740.000,00 kn.

Na osnovi gore navedenog predloženi proračun za 2017. godinu treba promijeniti tako da se prihodi povećaju za 1.540.500,00 kn (800.500,00 kn + 740.000,00 kn)  ili da se za isti iznos smanje rashodi.

Nakon rasprave članovi odbora su zaključili da se prihodi ne mogu povećavati jer su oni planirani realno.

Članovi odbora su nakon rasprave zaključili da se trebaju smanjiti planirani rashodi i to: kupnja pontona se smanjuje za 100.000,00 kn i iznosi 0,00 kn, donacija za WTA-turnir se smanjuje za 300.000,00 kn i iznosi 200.000,00 kn gradnja spomenika palima za Domovinu se smanjuje za 100.000,00 kn i iznosi 100.000,00 i donacija Centru za kulturu općine Bol se smanjuje za 100.000,00 kn i iznosi 870.000,00 kn.

Predlaže se odlaganje isplate kredita u 2017. u  iznosu od 1.000.000,00 kn, te se obveza prebacuje za 2018. godinu.

To je ukupno smanjenje rashoda za 1.600.000,00 kn što je za 59.500,00 kn više od gore navedenog. Ovaj iznos od 59.500,00 kn će se planirati za troškove prolongiranja kredita.

Sa ovako predloženim smanjenjem rashoda, prihodi i rashodi su izjednačeni na iznos od 20.719.000,00 kn.

Članovi odbora su zaključili da se ovako ispravljeni prijedlog proračuna za 2017. godinu još jednom raspravi na sjednici odbora u utorak 06. prosinca 2017. godine u 18.00 sati.

Na drugoj sjednici dana 06. prosinca 2017. članovima odbora je načelnik predložio proračun općine Bol umanjen po kontima kako je predloženo na jučerašnjoj sjednici, te je nadopunio prijedlog sa smanjenjem pojedinih konta za ukupno 350.000,00 kn i povećanje dva konta i to: osnivački ulog za društvo Brač 500 + d.o.o. za 20.000,00 kn i konto za početak uređenja zavičajnog muzeja (kuća Romac) za 30.000,00 kn, što je ukupno povećanje za 50.000,00 kn.

Razliku smanjenja od 300.000,00 kn načelnik je predložio za povećanje konta za sponzoriranje WTA turnira od 200.000,00 kn na 500.000,00 kn.

Nakon rasprave članovi odbora nisu glasovali o novom prijedlogu proračuna općine Bol za 2017. godinu, već su zaključili da se ovako izmijenjen predloži vijećnicima, a vijećnici mogu slobodno po svojoj savjesti glasovati o proračunu.

Predsjednik odbora Doro Adulmar je kazao da je smanjenje nekih stavki iz predloženih rashoda samo dokaz da se na mnogim kontima može ostvariti ušteda, ali da se ne slaže da se ta ušteda uloži u sponzoriranje teniskog turnira. Predsjednik odbora predlaže da se žurno održi zajednički sastanak predstavnika općine Bol, organizatora turnira, društva Zlatni rat d.d., Turističke zajednice općine Bol i eventualno društva Bretanite d.o.o.. Njegovo je mišljenje da općina Bol ne može biti glavni sponzor ovog turnira, te da sve gore navedene institucije moraju podnijeti teret financiranja, a organizator turnira glavne sponzore treba tražiti prvenstveno izvan Bola.

Predloženi proračun općine Bol u prihodima i rashodima iznosi 20.719.000,00 kn.

Komunalna naknada je planirana u iznosu od 1.900.000,00 (vijeće nije dozvolilo povećanje naknade) a ova sredstva se dijele na Grabov rat d.o.o. u iznosu od 1.200.000,00 kn, za plaćanje javne rasvjete 300.000,00 kn, a za ostalo održavanje općinskih zgrada plaža, komunalne infrastrukture, biciklističkih staza ukupno 400.000,00 kn.

Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 2.500.000,00 kn, a ovaj iznos se dijeli na kupnju zemljišta za groblje u iznosu od 800.000,00 kn i za ostalu gradnju komunalne infrastrukture u iznosu od 1.700.000,00 kn.

U proračunu za 2017. godinu nije planirano vraćanje 1.000.000,00 kn kredita Zagrebačkoj banci, ali je planirano za reprogramiranje kredita isplatiti 59.500,00 kn kamata.

U proračunu za 2017. godinu rashodi su manji od prihoda za 740.000,00 kn, za koliko se planira smanjiti manjak u poslovanju iz prethodnih godina.

Iz prijedloga proračuna može se zaključiti da se za naknade građanima i kućanstvima planira isplatiti 650.000,00 kn, za šport se planira 805.000,00 kn, za kulturu se planira 802.000,00 kn.

Iz prijedloga proračuna se može zaključiti da se nastavljaju dugogodišnje investicije: spomen park palim za Domovinu, početak gradnje novog groblja, uređenje potkrovlja u vrtiću, potporni zid prema Sv. Luciji, početak uređenja zavičajnog muzeja.

Ali se ne planira izgradnja potpornog zida iznad stanova u Blatu, jer se na tom mjestu projektira prometnica od obilaznice do novog hotela Park. Prilikom izgradnje ove prometnice rekonstruirat će se i potporni zid ispod obilaznice.

Ne planiraju se ni novi potporni zidovi na obilaznici.

Ivica Ščepanović je tražio pojašnjenje stavki vezanih uz trošak električne energije.

Nives Mošić je kazala da se u proračunu planira iznos od  300.000,00 kuna za plaćanje javne rasvjete, iznos od 150.000,00 kuna za plaćanje KJP Grabov rat  za održavanje javne rasvjete, troškovi električne energije- poslovni prostori 80.000,00 kuna, te troškovi električne energije-ostalo 70.000,00 kuna. Sva potrošnja električne energije se plaća Elektro Dalmaciji na temelju primljenih računa, a Grabovom ratu na temelju mjesečnih računa.

Ivica Ščepanović je pitao kako se planira utrošiti 60.000,00 kuna za održavanje web stranice.

Nives Mošić je kazala da se 1.000,00 kuna mjesečno isplaćuje za održavanje stranice, 1.200,00 kuna se isplaćuje za izdavanje Službenog glasnika i objavljivanje svih općinskih novosti (pozivi, zapisnici, oglasi, prostorni planovi…), a 1.800,00 kuna mjesečno se uplaćuje autoru stranice Boljani.info. Preostali iznos se planira za moguće nepredviđene troškove.

Ivica Ščepanović je primijetio da je u prijedlogu proračuna predviđen cijeli iznos za rekonstrukciju krova Dječjeg vrtića u iznosu od 1.850.000,00 kuna, a za gradnju Vatrogasnog doma se planira utrošiti samo 200.000,00 kuna. Na temelju uočenog Ivica Ščepanović zaključuje da uopće ne postoji politička volja da se izgradi Vatrogasni dom.

Načelnik je kazao da smo potrebnim sredstvima za uređenje potkrovlja Dječjeg vrtića raspravljali na prošloj sjednici vijeća. Tada je zaključeno da u proračunu za 2017. godinu planiramo cijeli iznos za izgradnju potkrovlja Dječjeg vrtića, ali se također planiraju i prihodi od 1.100.000,00 kuna iz europskih fondova, tako da je trošak općine Bol 750.000,00 kuna.

Ova obveza Općine Bol proizlazi iz činjenice da je općina Bol vlasnik Dječjeg vrtića i da građevinska dozvola glasi na Općinu Bol.

U slučaju Vatrogasnog doma vlasnik zemljišta i nositelj građevinske dozvole je DVD Bol i Vatrogasno društvo će se javiti na natječaj za sufinanciranje izgradnje Doma.

DVD Bol će morati preko kredita kod HBOR-a osigurati cca 7.000.000,00 kuna, a iz EU fondova može dobiti cca 5.000.000,00 kuna.

Razliku od cca 2.000.000,00 kuna treba osigurati Općina Bol kao kapitalnu donaciju, a ova kapitalna donacija će se uplaćivati HBOR-u kroz duži niz godina.

Ivica Ščepanović je predložio da se za 2017. godinu u proračunu planira 400.000,00 kuna kao osiguranje kapitalne donacije za gradnju Vatrogasnog doma.

Matko Baković je u ime koalicije HDZ-HSLS predložio nekoliko amandmana za koje smatraju da su bitni i da će pridonijeti kvaliteti života, kao i sigurnosti mještana. Zamolio je da troškove predloženih stavki pripreme stručne službe, dok su načelniku prepustili izbor stavki koje treba smanjiti.

Matko Baković je predložio slijedeće amandmane:

-Uređenje gazišta ulice (potoka) uz istočnu stranu Hotela Ivan,

-Postavljanje rasvjete u ulicu (potok) uz Hotel Ivan,

-Dodatna regulacija prometa zbog nepravilnog parkiranja (polukugle) u naselju Blato-Ratac,

-Postavljanje rasvjete u ulici od kuće Denis Karmelić Jerčić do izlaza na Ulicu uz Gospojicu,

-Izrada projekata i dokumentacije za rješavanje prometnih problema u ulici Uz Gospojicu.

Tomislav Marčić je kazao da će podržati načelnikov prijedlog proračuna, kako bi se izbjegle ucjene i političko kokošarenje.

Boris Škrbić je predložio da se predvidi određen iznos za sanaciju ulice Domovinskog rata.

Pročelnik Stipe Karmelić je kazao da je predviđen iznos od 170.000,00 kuna za održavanje cesta, a načelnik određuje koje ceste imaju prioritet za uređenje.

Ivica Ščepanović je pitao da li Vodovod Brač i Elektro Dalmacija dostavljaju Općini Bol godišnje programe radova na području općine. Smatra nedopustivim da općina ne zna što se planira na njenom području.

Načelnik je odgovorio da općina u pravilu ima informacije o planovima Vodovoda Brač i Elektro Dalmacije, te se radi smanjenja troškova često koriste i njihovi radovi za postavljanje komunalne infrastrukture Međutim, često se događaju i neplanirani radovi.

Srečko Karmelić je primijetio da se i ove godine za teniski turnir planiraju izdvojiti velika sredstva, pa je postavio pitanje da li je direktor turnira pronašao koje druge sponzore.

Načelnik je kazao da su u odnosu na ovu godinu  prepolovljena sredstava za teniski turnir. Direktor turnira ima poteškoća sa sponzoriranjem turnira jer su zbog promjene Vlade u tijeku javni natječaji za imenovanje direktora javnih poduzeća.

Načelnik je rekao da će se i u 2018. godini sredstva za sponzoriranje turnira dodatno smanjivati.

Doro Adulmar je kazao da je do konačnog dogovora sa vlasnikom zemljišta na kojem se planira izgraditi potporni zid prema Sv. Luciji predviđena sredstva bolje uložiti u gradnju kanala za oborinske vode. Naime, izgradnjom većeg dijela potpornih zidova oborinske vode u velikim količinama plave područja gdje nema zida i tako nanose štetu vlasnicima zemljišta.

Njegov prijedlog je da se stavka od 500.000,00 kuna predviđena za potporni zid prema Sv. Luciji smanji, a da se planira izgradnja kanala za oborinske vode.

Iako je u internim  materijalima za ovu sjednicu navedeno da se ne planiraju sredstva za izgradnju potpornog zida iznad stanova u ulici Blato, Doro Adulmar predlaže da se za ovaj zid planiraju barem neka inicijalna sredstava.

Doro Adulmar je još jednom ponovio da se ne slaže sa prijedlogom načelnika da se za WTA teniski turnir isplati 500.000,00 kuna jer Općina Bol i TZO ne mogu biti glavni sponzori ovog turnira. Organizator treba naći sponzore iz realnog sektora, a ne čekati financiranje iz državnih organizacija i institucija koje nemaju dovoljno sredstava niti za svoje osnovne potrebe.

Tomislav Marčić je kazao da je općinsko vijeće važna institucija, ali da su ga u slučaju Općine Bol obezvrijedili i degradirali vijećnici koji su samo gledali svoje interese i predsjednik vijeća koji ga je loše i neadekvatno vodio.

Načelnik je kazao da će razmotriti sve amandmane na proračun te da će   one koji su prihvatljivi uvrstiti u prijedlog proračuna za iduću sjednicu vijeća.

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu „Brač“.

Naime, Republika Hrvatska je kao jedan od prioriteta prepoznala upravo poticanje održivog razvoja ribarstvenih i akvakulturnih područja kroz promicanje socijale uključenosti i smanjenja siromaštva, stvaranje radnih mjesta i jačanja inovacija.

Postizanje navedenih ciljeva provoditi će se potporom za lokalni razvoj pod vodstvom zajednice, pristupom odozdo prema gore u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora.

Donošenjem ove odluke Općina Bol je suglasna sudjelovati u formiranju partnerstva predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora u svrhu osnivanja i djelovanja Lokalne akcijske skupine u ribarstvu, kao jedan od suosnivača.

Općinu Bol u skupštini Lokalne akcijske u ribarstvu „Brač“ će predstavljati načelnik općine Bol, a u slučaju njegove spriječenosti Općinu Bol će predstavljati zamjenik načelnika.

Odluku o  suosnivanju lokalne akcijske skupine u ribarstvu „Brač“ vijećnici su prihvatili sa 8 glasova ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 3)

Načelnik Tihomir Marinković je upoznao vijećnike sa prijedlogom odluke o osnivanju trgovačkog društva Brač 500 + d.o.o. .

Predloženom odlukom Općina Bol, tvrtka Hoteli Zlatni rat d.d. i tvrtka Orbico d.o.o. osnivaju trgovačko društvo za prijevoz, turizam i usluge.

Sjedište društva će biti u Supetru na adresi Hrvatskih velikana.

Članove uprave direktore društva imenovati će Skupština društva.

Temeljni kapital društva utvrdit će se Društvenim ugovorom, a ulog Općine Bol će biti 20.000,00 kuna te će biti uplaćen u novcu

Predloženom odlukom ovlašćuje se općinski načelnik da u ime i za račun Općine Bol poduzme sve potrebne radnje i potpiše sva potrebna pismena u svezi osnivanja i registracije Društva kod javnog bilježnika, nadležnog Trgovačkog suda, financijskih institucija, tijela državne uprave i svih trećih.

Srečko Karmelić je predložio da sjedište tvrtke bude u Bolu.

Tomislav Marčić je kazao da općina ulaže mali udio, smatra da općina mora biti ravnopravan partner ostalim dvjema firmama, te da bi svi trebali preuzeti po trećinu poslovnog udjela.

Predsjednik vijeća Doro Adulmar je predložio da se donošenje ove odluke odgodi za iduću sjednicu vijeća te da se u pregovorima sa partnerima pokuša postići da i Općina Bol ima jednakovrijedan udio u osnivanju društva.

POD 4)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga odluke o komunalnom doprinosu.

Naime, na prošloj sjednici vijeća raspravljalo se o prijedlogu nove odluke o komunalnom doprinosu. Vijećnici nisu prihvatili izmjenu odredbi o smanjenju popusta građanima Bola i odredbu o ukidanju popusta za gradnju hotela.

Danas predložena odluka se u tim odredbama ne mijenja, ali se mijenja članak 5. radi usklađenja sa zakonom (komunalni doprinos se plaća nakon ishođenja građevinske dozvole), dodaje se članak 7. koji određuje da se komunalni doprinos plaća za poljske kućice i gospodarske objekte koji su prenamijenjeni u stambene i poslovne prostore (zakon o legalizaciji) i dodaje se stavak 3. članka 9. koji određuje da djeca i posvojenici koji rješavaju stambeno pitanje nadogradnjom postojeće kuće imaju popust kao da su počeli graditi novu kuću.

Odluku o  komunalnom doprinosu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 5)

Pročelnik Stipe Karmelić je upoznao vijećnike sa Smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za razdoblje od  2017.  do 2021. godine.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje se odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao sustav zaštite i spašavanja svih operativnih snaga.

Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode slijedeće snage sustava civilne zaštite: Stožer civilne zaštite, operativne snage vatrogastva, operativne snage Hrvatskog Crvenog križa, udruge, postrojbe i povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji, pravne osobe u sustavu civilne zaštite, koordinatori na lokaciji, pravne osobe u sustavu civilne zaštite.

Općina Bol će donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, Pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, Pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite.

Ivica Ščepanović je pitao da li Općina Bol ima Procjenu ugroženosti od požara.

Pročelnik je odgovorio da ima, ali da je došlo do promijene zakona te da sve odluke vezane uz zaštitu i spašavanje po nalogu inspekcije trebamo uskladiti sa zakonom u roku od 1 godine.

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Bol za razdoblje od  2017.  do 2021. godine vijećnici su prihvatili sa 7 glasova ZA i 3 SUZDRŽANA glasa, te će se objaviti u “Službenom glasniku” Općine Bol.

POD 6)

Pročelnik Stipe Karmelić je dao uvodno obrazloženje prijedloga Odluke o prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2017. godinu.

Ova odluka se donosi na temelju odredaba Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave te Suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate županijskih, općinskih ili  gradskih poreza za svaku kalendarsku godinu posebno.

Navedenom odlukom je predviđeno da se u cijelosti prenesu poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate svih općinskih poreza na Poreznu upravu i to: prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, porez  na neiskorištene poduzetničke nekretnine, porez na korištenje javnih površina.

Predviđa se da Porezna uprava vrši utvrđivanje poreza po osnovi podataka kojima raspolaže, podataka koje su dužni u skladu sa Zakonom dostaviti porezni obveznici i podataka koje su dužne dostaviti nadležne općinske službe.

Nadalje, predviđa se da će Porezna uprava do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Bol dostavljati zbirna izvješća o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Temeljem ove odluke Poreznoj upravi za obavljanje poslova će pripasti naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Ovom odlukom se ovlašćuje ovlaštena organizacija za platni promet (FINA)  da naknadu Poreznoj upravi za obavljanje ovih poslova obračuna i uplati u Državni proračun do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

U slučaju opoziva suglasnosti ministra financija, odluka je na snazi do 31. prosinca godine u kojoj je suglasnost opozvana.

Odluku o  prijenosu poslova utvrđivanja i naplate poreza   Općine Bol za 2017. godinu vijećnici su prihvatili JEDNOGLASNO, a  ista će biti objavljena u „Službenom glasniku“ Općine Bol.

POD 7)

– Helena i Josip Kuzmanić su uputili molbu općinskom vijeću za odobrenje asistenta  u dječjem vrtiću za svoju kćer Tomislavu Kuzmanić po preporuci liječnika specijaliste kliničke psihologije.

Vijećnici su jednoglasno zaključili da će Općina Bol angažirati i snositi troškove asistenta, po preporuci nadležnih stručnih tijela.

– Vijećnici su uz materijale za sjednicu dobili i kopiju dopisa Općine Bol Ministarstvu uprave, kao i očitovanje Semira Osmanagića.

Vijećnici su pozvali sve institucije da rade svoj posao te su podržali korake poduzete od strane  Općine Bol.

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09, 11/14 i 1/15) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

Sjednica je završila u 20.00  sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content