Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2014.

Zapisnik sa 6. sjednice vijeća 2014.
28. srpnja, 2014. u 12:33:25

 

alt
REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA BOL

Klasa: 021-05/14-01/90
Ur. broj: 2104/02-14-02/01
Bol, 17. srpnja 2014. godine

 

Na temelju članka 87. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 5/09), Svjetlana Baković kao osoba imenovana od predsjednika vijeća, predlaže ovaj zapisnik sa  6/2014 izvanredne sjednice općinskog Vijeća održane dana 17. srpnja 2014. godine, sa početkom u 08.30 sati, u uredu Općine Bol.

 

Nazočni: Doro Adulmar (predsjednik vijeća), Matko Baković (prvi potpredsjednik vijeća), Branko Mikulić, Boris Škrbić (drugi potpredsjednik vijeća), Srečko Karmelić i  Sani Bodlović.

 

Izočni: Frane Lukšić, Tomislav Marčić, Tomi Fabijanović, Jakov Okmažić i Ivica Ščepanović.

 

Ostali nazočni: Tihomir Marinković – načelnik Općine Bol, Mate Petrić – zamjenik načelnika Općine Bol, Stipe Karmelić – pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol, Svjetlana Baković dipl. iur. – zapisničar, Joško Egekher – predstavnik medija.

 

A) Utvrđuje se kvorum, prisutno je 6 vijećnika.

 

B) Dnevni red, kao što je predložen u materijalima, prihvaćen je JEDNOGLASNO te glasi:

  1. Rasprava i donošenje odluke o žalbi Udruge bolskih barkariola u osnivanju, zastupane po odvjetniku Deanu Rahanu.
  2. Rasprava i donošenje odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu obavljanja prijevoza putnika  cestovnim vlakom.

 

DNEVNI RED:

POD 1)

U raspravi o ovoj točci Dnevnog reda vijećnik Boris Škrbić je pitao tko će odrediti radno vrijeme vlakića i cijenu prijevoza vlakićem.

Pročelnik Stipe Karmelić je odgovorio da je u nadležnosti načelnika donošenje tih odluka, te da je  načelnik već donio Plan javnog prijevoza putnika cestovnim vlakom  za 2014. godinu i Odluku o maksimalnoj cijeni usluge prijevoza cestovnim vlakom.

Planom javnog prijevoza je utvrđeno radno vrijeme pojedinog vlakića, te se je vodilo računa da nitko pa ni barkarioli ne bude oštećen, jer se radno vrijeme vlakića ne poklapa.

Vijećnik Branko Mikulić je pitao kolika je cijena usluge prijevoza cestovnim vlakom.

Pročelnik je odgovorio da načelnik određuje maksimalnu cijenu, a ona za odrasle osobe iznosi 15,00 kuna, za djecu do 10 godina 7,00 kuna. To znači da prijevoznici mogu odrediti i nižu cijenu usluge prijevoza od one maksimalno određene.

Mate Petrić je pitao da li će se i dogodine voditi računa da nitko ne bude oštećen.

I načelnik i predsjednik vijeća su kazali da će se i dogodine voditi računa o interesima svih zainteresiranih za prijevoz putnika na plažu Zlatni rat.

Vijećnicu su JEDNOGLASNO donijeli Odluku o odbijanju žalbe žalitelja skupine građana „Udruga bolskih barkarijola“- u osnivanju, zastupanih po odvjetniku Deanu Rahanu iz Supetra, na Odluku načelnika Općine Bol o izboru dva najpovoljnija  ponuditelja za cestovni vlak  Klasa: 022-01/14-01/14, Ur. broj: 2104/02-14-02/01 od  27. lipnja 2014. godine.

U obrazloženju Odluke se navodi da je na temelju članka 10. Odluke o obavljanju prijevoza putnika cestovnim vlakom u Općini Bol  (“Službeni glasnik Općine Bol” broj 5/14) te na temelju prijedloga Povjerenstva za provođenje natječaja za izbor cestovnog vlaka, načelnik Općine Bol  dana 27. lipnja 2014. godine donio odluku o izboru dva najpovoljnija  ponuditelja za cestovni vlak.

Kao najpovoljniji ponuditelji u natječaju za prijevoz putnika cestovnim vlakom utvrđeni su:

  1. Tvrtka Hoteli Zlatni rat d.d., MBS: 060284324 , OIB: 52164567674, Bol.
  2. Dinko Marinković, vl. obrta „Frane Bol“, OIB: 82991119082, Gospe od sniga 2, Bol.

Žalitelji se u žalbi pozivaju na sve žalbene razloge, a osobito, na navodno neispravnu primjenu materijalnog prava, stavljene u povoljniji položaj određenih osoba i pogrešno i nepotpuno utvrđeno činjenično stanje.

Uvidom u natječajnu dokumentaciju utvrđeno je da Molba žalitelja, odnosno odvjetnika Deana Rahana punomoćnika Tonča Breškovića, Matka Koljatića, Matka Karmelića, Andre Jugovića, Matka Eterovića i Jerke Restovića nije bila kompletna.

Ponuda je sadržavala slijedeće privitke: punomoći ponuditelja odvjetniku Deanu Rahanu, predugovor o zakupu cestovnog (turističkog) vučnog vlaka s prikolicom između tvrtke Lepton d.o.o. i Matka Karmelića vl. obrta „Taksi Lastavica“, dokaz o tehničkoj ispravnosti prikolice turističkog vučnog vlaka, izjavu ponuditelja da su upoznati sa tekstom i uvjetima natječaja te da ih prihvaćaju te razne fotografije cestovnog vlaka.

Ponudi nedostaju: dokaz o uplaćenoj jamčevini, dokaz o vlasništvu vlaka, dokaz o registriranoj djelatnosti, potvrda porezne uprave, potvrda Jedinstvenog  upravnog odjela općine Bol, dokaz o tehničkoj ispravnosti turističkog vlaka.

Izabrani ponuditelji su imali svu u natječaju traženu dokumentaciju.

 

Vijećnici su sa JEDNOGLASNO donijeli Odluku o odbijanju žalbe na Odluku o izboru dva najpovoljnija  ponuditelja za cestovni vlak, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“  Općine Bol.

 

POD 2)

Pročelnik Stipe Karmelić je vijećnicima pojasnio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o načinu obavljanja prijevoza putnika  cestovnim vlakom.

Naime, kazao je da je iz Ureda državne uprave neformalno ukazali na pojedine nezakonitosti u postojećoj Odluci i da su nam sugerirali donošenje izmjena i dopuna iste.

Tako se predlaže izmjena članka 4. postojeće Odluke prema kojoj se ugovor treba sklapati na 4 godine, a ne kako je to sada predviđeno na 5 godina.

Predlaže se izmjena članka 10. prema kojem se predviđa da odluku o izboru najpovoljnijih ponuditelja donosi općinsko vijeće, a ne kao do sada načelnik.

Predviđa se izmjena članka 12. važeće Odluke, odnosno da na odluku o izboru ponuditelja nema pravo žalbe.

Ostale izmjene u članku 15., 24. i 26. su tehničke naravi.

 

Vijećnici su sa JEDNOGLASNO donijeli Odluku o izmjenama i dopunama odluke o načinu obavljanja prijevoza putnika  cestovnim vlakom, a odluka će se objaviti u „Službenom Glasniku“  Općine Bol.

 

Potpuni tijek sjednice nalazi se na tonskom zapisu, koji se sukladno članku 89. Poslovnika Općine Bol (“Službeni glasnik” Općine Bol br. 05/09) čuva u uredu  Jedinstvenog upravnog odjela Općine Bol.

 

Sjednica je završila u 08.50 sati

Zapisnik sastavila: Svjetlana Baković

 

Predsjednik vijeća:

Doro Adulmar

Skip to content